JKW-KABUM-01-KA-002-080

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:31, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

འཆི་མེད་པདྨ་སམྦྷཱ་ཝའི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མཁའ་ཁྱབ།
Wylie title 'chi med pad+ma sam+b+hA wa'i bla sgrub kyi gsol 'debs byin rlabs mkha' khyab JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 80, Pages 289-290 (Folios 116a6 to 116b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People པདྨ་འབྱུང་གནས་ (pad+ma 'byung gnas)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. chi med pad+ma sam+b+hA wa'i bla sgrub kyi gsol 'debs byin rlabs mkha' khyab. In jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 289-290. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་འཆི་མེད་པདྨ་སཾ་བྷཱ་ཝ་ཀུན་ཏུ་དགྱེས་པའི་འབངས་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱིས་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དཔལ་སེང་གེ་རྫོང་བདེ་ཆེན་དཀར་མོ་བྲག་ཕུག་ཏུ་ས་རྟ་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞིར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་གྱུར་ཅིག།

ces pa'ang 'chi med pad+ma saM b+hA wa kun tu dgyes pa'i 'bangs rdo rje gzi brjid rtsal gyis sgrub gnas kyi mtshan nyid yongs su rdzogs pa dpal seng ge rdzong bde chen dkar mo brag phug tu sa rta chu stod zla ba'i tshes bzhir gsol ba btab pa 'gro ba 'dul ba'i phrin las mkha' khyab tu gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
འཆི་མེད་པདྨ་སཾ་བྷཱའི་བླ་སྒྲུབ་ཀྱི་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་མཁའ་ཁྱབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །མ་འཁྲུལ་དབྱིངས་ཀྱི་བདག་ཉིད་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །ཡེ་ཤེས་རིག་པ་རང་སྣང་རྡོ་རྗེ་སེམས། །ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་མའི་གར་མཁན་དགའ་རབ་རྗེར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་མཐར་སོན་ཤྲཱི་སེང་། །ཀ་དག་འཆི་མེད་པདྨ་སཾ་བྷཱ་ཝ། །དབྱེར་མེད་སྤྲུལ་པའི་རིག་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ལ། །གསོལ་བ༴ བླ་མ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །གཞི་དབྱིངས་གདོད་མའི་གནས་ལུགས་མངོན་དུ་གྱུར། །གཞི་སྣང་རིག་པ་ཡེ་ཤེས་སྐུར་སྨིན་ནས། །ཟུང་འཇུག་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་འཆི་མེད་པདྨ་སཾ་བྷཱ་ཝ་ཀུན་ཏུ་དགྱེས་པའི་འབངས་རྡོ་རྗེ་གཟི་བརྗིད་རྩལ་གྱིས་སྒྲུབ་གནས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པ་དཔལ་སེང་གེ་རྫོང་བདེ་ཆེན་དཀར་མོ་བྲག་ཕུག་ཏུ་ས་རྟ་ཆུ་སྟོད་ཟླ་བའི་ཚེས་བཞིར་གསོལ་བ་བཏབ་པ་འགྲོ་བ་འདུལ་བའི་ཕྲིན་ལས་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

'chi med pad+ma sam+b+hA wa'i bla sgrub kyi gsol 'debs byin rlabs mkha' khyab/__ 'chi med pad+ma saM b+hA'i bla sgrub kyi gsol 'debs byin rlabs mkha' khyab ces bya ba bzhugs so/__/ma 'khrul dbyings kyi bdag nyid kun tu bzang /__/ye shes rig pa rang snang rdo rje sems/__/zung 'jug sgyu ma'i gar mkhan dga' rab rjer/__/gsol ba 'debs so mchog thun dngos grub stsol/__/lhun grub snang bzhi'i mthar son shrI seng /__/ka dag 'chi med pad+ma saM b+hA wa/__/dbyer med sprul pa'i rig 'dzin mchog rnams la/__/gsol ba=__bla ma lha dang mkha' 'gro'i byin rlabs kyis/__/gzhi dbyings gdod ma'i gnas lugs mngon du gyur/__/gzhi snang rig pa ye shes skur smin nas/__/zung 'jug sku bzhi'i go 'phang myur thob shog__/ces pa'ang 'chi med pad+ma saM b+hA wa kun tu dgyes pa'i 'bangs rdo rje gzi brjid rtsal gyis sgrub gnas kyi mtshan nyid yongs su rdzogs pa dpal seng ge rdzong bde chen dkar mo brag phug tu sa rta chu stod zla ba'i tshes bzhir gsol ba btab pa 'gro ba 'dul ba'i phrin las mkha' khyab tu gyur cig/____//_

Footnotes

Other Information