JKW-KABUM-01-KA-002-057

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:30, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་གསོལ་འདེབས་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ།
Wylie title pad+ma thod phreng rtsal la gsol 'debs byin rlabs bdud rtsi'i rol mtsho JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 57, Pages 243-245 (Folios 93a3 to 94a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. pad+ma thod phreng rtsal la gsol 'debs byin rlabs bdud rtsi'i rol mtsho. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 243-245. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Deity pad+ma thod phreng rtsal
Colophon

།ཅེས་པ་འདིའང་ཤངས་ཟབ་བུ་ལུང་བདེར་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་སྨན་ལྗོངས་ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་ཏུ་སྣྲོན་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྙིང་ནས་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa 'di'ang shangs zab bu lung bder gshegs 'dus pa'i pho brang chen po'i nye 'dabs kyi sman ljongs nyams dga' ba zhig tu snron zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur bya bral ba mkhyen brtse'i dbang pos snying nas gus pa chen pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བྱིན་རླབས་བདུད་རྩིའི་རོལ་མཚོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ གདོད་ནས་རྣམ་དག་འོད་གསལ་འདུས་མ་བྱས། །མཁའ་ཁྱབ་གཉུག་མའི་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །ཀུན་བཟང་ཆོས་སྐུ་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །གང་སྐུ་མཚན་དཔེའི་ཉམས་བརྒྱར་འབར་བའི་དཔྱིད། །དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་གདུང་བ་ཀུན་སེལ་བའི། །ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་བུདྡྷ་ཐོད་ཕྲེང་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁྱོད་གསུང་ཐོས་པའི་མོད་ནས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི། །བདེ་ཆེན་སྣང་བ་དམ་པས་སྐལ་བཟང་རྣམས། །སྨིན་ཅིང་གྲོལ་མཛད་པདྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ༴ གང་ཐུགས་སྟོང་དང་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་པས། །སྲིད་ཞིའི་མཐའ་ལ་མི་གནས་སྒྱུ་འཕྲུལ་གར། །མཁྱེན་བརྩེའི་བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་ལ། །སྙིང་ནས༴ རྨད་བྱུང་ཡོན་ཏན་ཡིད་བཞིན་ནོར་བུ་ལྟར། །གང་གིས་གསོལ་བ་བཏབ་པས་མཆོག་ཐུན་གྱི། །དངོས་གྲུབ་སྩོལ་མཛད་རཏྣ་ཐོད་ཕྲེང་ལ། །སྙིང་ནས༴ ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞིའི་འཇུག་པས་ཡིད་ཅན་ཀུན། །ཕན་དང་བདེ་བའི་ངལ་འཚོ་ལ་སྦྱར་བའི། །འགྲོ་བའི་རེ་སྐོང་ཀརྨ་ཐོད་ཕྲེང་ལ། །སྙིང་ནས༴ གཞན་ཡང་སྤྲུལ་པའི་མཚན་མཆོག་བརྒྱད་ལ་སོགས། །གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྣམ་རོལ་ཅན། །སྐྱབས་གནས་ཀུན་འདུས་མཚོ་སྐྱེས་བླ་མ་ལ། །སྙིང་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །གནས་སྐབས་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །ཚེ་བསོད་དཔལ་འབྱོར་ལུང་རྟོགས་ཡོན་ཏན་སོགས། །ཆོས་མཐུན་བསམ་སྦྱོར་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག །ནམ་ཞིག་འདིར་སྣང་ནུབ་པར་གྱུར་པའི་ཚེ། །བདེ་བ་ཅན་དང་པདྨ་འོད་ལ་སོགས། །དག་པའི་ཞིང་དུ་ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་ནས། །སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་མྱུར་དུ་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །མདོར་ན་འདི་ནས་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར། །བདག་ལ་སྐྱབས་གནས་རེ་ས་གཞན་མེད་པས། །འདི་ཕྱི་བར་དོ་ཀུན་ཏུ་ཐུགས་རྗེས་ཟུངས། །མགོན་པོ་ཁྱོད་དང་མཉམ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པ་འདིའང་ཤངས་ཟབ་བུ་ལུང་བདེར་གཤེགས་འདུས་པའི་ཕོ་བྲང་ཆེན་པོའི་ཉེ་འདབས་ཀྱི་སྨན་ལྗོངས་ཉམས་དགའ་བ་ཞིག་ཏུ་སྣྲོན་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེས་བཅུར་བྱ་བྲལ་བ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་སྙིང་ནས་གུས་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

pad+ma thod phreng rtsal la gsol 'debs byin rlabs bdud rtsi'i rol mtsho/_ bde gshegs kun 'dus pad+ma thod phreng rtsal la gsol ba 'debs pa byin rlabs bdud rtsi'i rol mtsho zhes bya ba bzhugs so/__/na mo gu ru b+h+yaH__gdod nas rnam dag 'od gsal 'dus ma byas/__/mkha' khyab gnyug ma'i rdo rje'i ye shes dbyings/__/kun bzang chos sku pad+ma 'byung gnas la/__/snying nas gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/__/gang sku mtshan dpe'i nyams brgyar 'bar ba'i dpyid/__/dran pa tsam gyis gdung ba kun sel ba'i/__/ye shes lus can bud+d+ha thod phreng la/__/snying nas gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/__/khyod gsung thos pa'i mod nas lhan skyes kyi/__/bde chen snang ba dam pas skal bzang rnams/__/smin cing grol mdzad pad+ma thod phreng la/__/snying nas gsol ba=__gang thugs stong dang snying rje dbyer med pas/__/srid zhi'i mtha' la mi gnas sgyu 'phrul gar/__/mkhyen brtse'i bdag nyid rdo rje thod phreng la/__/snying nas=__rmad byung yon tan yid bzhin nor bu ltar/__/gang gis gsol ba btab pas mchog thun gyi/__/dngos grub stsol mdzad rat+na thod phreng la/__/snying nas=__phrin las rnam bzhi'i 'jug pas yid can kun/__/phan dang bde ba'i ngal 'tsho la sbyar ba'i/__/'gro ba'i re skong karma thod phreng la/__/snying nas=__gzhan yang sprul pa'i mtshan mchog brgyad la sogs/__/gang 'dul sgyu 'phrul drwa ba'i rnam rol can/__/skyabs gnas kun 'dus mtsho skyes bla ma la/__/snying nas gsol ba 'debs so byin gyis rlobs/__/de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs kyis/__/gnas skabs 'gal rkyen bar chad kun zhi zhing /__/tshe bsod dpal 'byor lung rtogs yon tan sogs/__/chos mthun bsam sbyor yid bzhin 'grub par shog__/nam zhig 'dir snang nub par gyur pa'i tshe/__/bde ba can dang pad+ma 'od la sogs/__/dag pa'i zhing du lung bstan dbugs dbyung nas/__/sku gsum go 'phang myur du 'grub gyur cig__/mdor na 'di nas byang chub snying po'i bar/__/bdag la skyabs gnas re sa gzhan med pas/__/'di phyi bar do kun tu thugs rjes zungs/__/mgon po khyod dang mnyam par byin gyis rlobs/__/ces pa 'di'ang shangs zab bu lung bder gshegs 'dus pa'i pho brang chen po'i nye 'dabs kyi sman ljongs nyams dga' ba zhig tu snron zla ba'i dkar phyogs kyi tshes bcur bya bral ba mkhyen brtse'i dbang pos snying nas gus pa chen pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//___//__!_

Footnotes

Other Information