JKW-KABUM-01-KA-002-041

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:30, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

མི་ལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྔགས་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ།
Wylie title mi la bzhad pa rdo rje la bsngags pa mkha' spyod DA ki dgyes pa'i rol mo JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 41, Pages 172-175 (Folios 57b4 to 59a3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People མི་ལ་རས་པ་ (mi la ras pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mi la bzhad pa rdo rje la bsngags pa mkha' spyod DA ki dgyes pa'i rol mo. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 172-175. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

།ཅེས་གངས་རིའི་ཁྲོད་ཙམ་ན་གྲུབ་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་གཙུག་གི་ནོར་བུས་ཞབས་བསྟེན་གྱི་པདྨོ་ལ་ཕྱག་བྱས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ལ་ཅུང་ཟད་བསྔགས་པའི་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་འདིའང་། ཤར་མདོ་ཁམས་ཀྱི་བཙུན་པ་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་ཉི་མས་རང་ལོ་ཉེར་གཅིག་པ་ཀུན་ལྡན་ལོའི་དབྱུག་པ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པ་ལ་སྲས་མཁར་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོའི་ཉེ་འདབས་སུ་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces gangs ri'i khrod tsam na grub rigs rgya mtsho'i gtsug gi nor bus zhabs bsten gyi pad+mo la phyag byas rnal 'byor gyi dbang phyug rje btsun bzhad pa rdo rje la cung zad bsngags pa'i tshig gi sbyor ba 'di'ang /____shar mdo khams kyi btsun pa gtsug lag smra ba'i nyi mas rang lo nyer gcig pa kun ldan lo'i dbyug pa zla ba'i dkar phyogs kyi rgyal ba gsum pa la sras mkhar dgyes pa rdo rje'i gzhal med khang chen po'i nye 'dabs su bris te gsol ba btab pa sid+d+hi rastu

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཀུན་གྱི་གཙུག་གི་ནོར་བུ་རྗེ་བཙུན་མི་ལ་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ལ་བསྔགས་པ་མཁའ་སྤྱོད་ཌཱ་ཀི་དགྱེས་པའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མཿཤྲཱི་ཧ་ས་བཛྲཱ་ཡ། གསང་བདག་མི༷་ཡི་གར་མཁན་ཁྱོད་ཅིག་ཅེས། །ལ་ལ༷་ཙམ་མིན་ཀུན་ཏུ་བསྔགས་པའི་ཕུལ། །མཁའ་སྤྱོད་མིག་ཡངས་བཞད༷་པའི༷་རོལ་མོ་ཅན། །རྡོ༷་རྗེ༷འི་བརྟུལ་ཞུགས་གྲུབ་པས་དེས་སྲུངས་ཤིག ༡ །གང་གི་ངོ་མཚར་རྣམ་པར་ཐར་པ་ནི། །ཟླ་བ་ནོར་བུའི་སིམ་འོད་མངོན་སུམ་པས། །མཛེས་བྱས་བློ་གྲོས་དག་པའི་དཔྱིད་ཀ་ལས། །ཚིག་རྒྱན་ཀུ་མུད་དོ་ཤལ་ཅུང་ཟད་དགོད། ༢ །ཨེ་མ་བསོད་ནམས་བྱེ་བའི་ཆ་རྫོགས་པ། །རི་བོང་འཛིན་པ་གཞན་ཞིག་གངས་ཅན་འདིར། །ལེགས་བྱས་ཆུ་གཏེར་འཇིངས་ལས་ཐོན་པ་ན། །གྲགས་དཀར་བདུད་རྩིའི་དཔལ་གྱིས་མངོན་པར་མཐོ། ༣ །རིག་སྔགས་གྲུབ་པའི་རྡོ་རྗེའི་མེ་ཆར་གྱིས། །ཕས་རྒོལ་མཐའ་དག་གཅིག་ཅར་སྲེག་མཛད་པ། །འདི་ན་ཆེར་རློམས་དྲེགས་ལྡན་བྱེ་སྙེད་ཀྱི། །འདར་བཅས་ཐོར་ཚུགས་དུད་པས་བསྙེན་འོས་ཀྱང་། ༤ །སྲིད་ལས་ཤིན་ཏུ་ངེས་འབྱུང་གངྒཱ་ནི། །རྣམ་གྲོལ་ཐར་པའི་ལམ་གསུམ་བདེར་འཇུག་པར། །སུས་ཀྱང་བཟློག་པ་མེད་པའི་སྙིང་སྟོབས་ཀྱིས། །ཐེག་མཆོག་བཤེས་གཉེན་འཚོལ་བའི་གཡར་དམ་བླངས། ༥ །དེ་ཚེ་ཁ་སྦྱོར་བདུན་ལྡན་ལྷོ་བྲག་པའི། །ཞབས་པད་གཙུག་ཏུ་ཐོབ་པའི་དེ་མ་ཐག །གང་ལ་འཁྲུངས་པའི་དགེ་མཚན་སླར་ཡང་དེའི། །བསོད་ནམས་ཕུང་པོར་བསྙེན་ལས་གཞན་གྱིས་མིན། ༦ །ཨེ་མ་ཕལ་གྱིས་བསམ་པར་མི་ནུས་པའི། །གྲངས་མེད་དཀའ་བའི་སྤྱོད་པས་ཡོངས་འཛིན་མཆོག །ཚུལ་བཞིན་བསྙེན་པའི་གཏམ་གྱི་སྤྲིང་ཡིག་ནི། །ད་དུང་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་རླུང་ལྟར་སྒྲོག ༧ །རྒྱས་པར་བྱས་སོ་འཆར་ཀའི་ཉི་གཞོན་གྱིས། །རབ་དྭངས་པདྨོའི་རྫིང་བུ་གསར་པ་སྟེ། །མར་སྟོན་ཆེན་པོའི་སྨིན་གྲོལ་ཟིལ་དངར་གྱིས། །ཁྱོད་ཐུགས་ངེས་དོན་ལང་ཚོ་མཆོག་ཏུ་དར། ༨ །སླར་ལ་གྲུབ་པས་མཛེས་པའི་སྨན་ལྗོངས་སུ། །སྲོག་ཀྱང་ཅི་ད གར་འདོར་བའི་དཀའ་ཐུབ་བཅས། །མི་ཕྱེད་ལམ་བཟང་བསླབ་པའི་རྣམ་ཐར་གྱིས། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་སྙིང་པོའི་དུས་སྟོན་གསར་དུ་ཚུགས། ༩ །ཁྱོད་ཀྱིས་བརྩོན་འགྲུས་གཅིག་པུས་ལུས་རྟེན་འདིར། །བྱང་ཆུབ་དམ་པའི་ཕ་རོལ་སོན་ཞེས་བརྫུན། །འོན་ཀྱང་མྱུར་ལམ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཡི། །རྨད་བྱུང་ཐབས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བསམ་མི་ཁྱབ། ༡༠ །དམན་པའི་གོ་འཕང་ཙམ་གྱིས་བསྒྲུབ་མིན་ཞིང་། །གྲངས་མེད་གསུམ་གྱི་ངལ་བས་མ་སྨད་པར། །མི་འགྱུར་མཆོག་ཏུ་བདེ་བའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །སྐུ་བཞིའི་རྒྱལ་སར་ཡུད་ཀྱིས་གཤེགས་འདི་ཅི། ༡༡ །དེ་སླད་འོག་མིན་ཞིང་ན་སྙེམས་མའི་བདག །འཕགས་པའི་ཡུལ་དུ་དཔལ་ལྡན་བི་རཱུ་པ། །གངས་རིའི་ལྗོངས་སུ་བཞད་པའི་མཚན་ཅན་རྣམས། །ཟུང་འཇུག་གོ་འཕང་བརྙེས་པའི་ངོ་མཚར་འཛིན། ༡༢ །ཁྱོད་དང་ཁྱོད་གསུང་སྙིང་ལ་བཀོད་པ་ཡིས། །རྒྱ་མཚོའི་གོས་ཅན་མཐའ་དག་ཁྱབ་བྱས་པས། །ཡིད་སྲུབས་རེ་བ་བཅད་པའི་གྲགས་དཀར་གྱིས། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་དགྱེས་པའི་མེ་ཏོག་འཐོར། ༡༣ །མདོར་ན་ཕྱོགས་ཀྱི་བུ་མོའི་རྣ་ལུང་ནི། །ཅི་ཡང་མཛེས་པའི་བརྗོད་པ་རྨད་བྱུང་བས། །འཕགས་དང་མཁས་རྣམས་མགྲིན་པ་བཀང་བྱས་ནས། །བསྐལ་པར་བསྔགས་ཀྱང་རྫོགས་པའི་མཐའ་མི་མངོན། ༡༤ །ཚུལ་དེས་ཉེར་དྲངས་དད་པའི་སོར་མོ་ཡིས། །ཚིག་རྒྱན་རྒྱུད་མང་བསྒྲེངས་པའི་ལེགས་བྱས་ཀྱིས། །འགྲོ་ཀུན་ཟབ་མོའི་དེ་ཉིད་ལ་བརྟེན་ནས། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཕ་རོལ་ཕྱིན་གྱུར་ཅིག ༡༥ །ཅེས་གངས་རིའི་ཁྲོད་ཙམ་ན་གྲུབ་རིགས་རྒྱ་མཚོའི་གཙུག་གི་ནོར་བུས་ཞབས་བསྟེན་གྱི་པདྨོ་ལ་ཕྱག་བྱས་རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ་ལ་ཅུང་ཟད་བསྔགས་པའི་ཚིག་གི་སྦྱོར་བ་འདིའང་། ཤར་མདོ་ཁམས་ཀྱི་བཙུན་པ་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་ཉི་མས་རང་ལོ་ཉེར་གཅིག་པ་ཀུན་ལྡན་ལོའི་དབྱུག་པ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་གསུམ་པ་ལ་སྲས་མཁར་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་གཞལ་མེད་ཁང་ཆེན་པོའི་ཉེ་འདབས་སུ་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །། ༈
[edit]

mi la bzhad pa rdo rje la bsngags pa mkha' spyod DA ki dgyes pa'i rol mo/__ grub pa'i dbang phyug kun gyi gtsug gi nor bu rje btsun mi la bzhad pa rdo rje la bsngags pa mkha' spyod DA ki dgyes pa'i rol mo zhes bya ba bzhugs so/__/na maHshrI ha sa badz+rA ya/__gsang bdag miX yi gar mkhan khyod cig ces/__/la laX tsam min kun tu bsngags pa'i phul/__/mkha' spyod mig yangs bzhadaX pa'iX rol mo can/__/rdoX rjeX'i brtul zhugs grub pas des srungs shig_1_/gang gi ngo mtshar rnam par thar pa ni/__/zla ba nor bu'i sim 'od mngon sum pas/_/mdzes byas blo gros dag pa'i dpyid ka las/__/tshig rgyan ku mud do shal cung zad dgod/__2__/e ma bsod nams bye ba'i cha rdzogs pa/__/ri bong 'dzin pa gzhan zhig gangs can 'dir/__/legs byas chu gter 'jings las thon pa na/__/grags dkar bdud rtsi'i dpal gyis mngon par mtho/__3__/rig sngags grub pa'i rdo rje'i me char gyis/__/phas rgol mtha' dag gcig car sreg mdzad pa/__/'di na cher rloms dregs ldan bye snyed kyi/__/'dar bcas thor tshugs dud pas bsnyen 'os kyang /__4_/srid las shin tu nges 'byung gang+gA ni/__/rnam grol thar pa'i lam gsum bder 'jug par/__/sus kyang bzlog pa med pa'i snying stobs kyis/__/theg mchog bshes gnyen 'tshol ba'i g.yar dam blangs/__5__/de tshe kha sbyor bdun ldan lho brag pa'i/__/zhabs pad gtsug tu thob pa'i de ma thag__/gang la 'khrungs pa'i dge mtshan slar yang de'i/__/bsod nams phung por bsnyen las gzhan gyis min/__6__/e ma phal gyis bsam par mi nus pa'i/__/grangs med dka' ba'i spyod pas yongs 'dzin mchog__/tshul bzhin bsnyen pa'i gtam gyi spring yig ni/__/da dung 'jig rten gsum na rlung ltar sgrog_7__/rgyas par byas so 'char ka'i nyi gzhon gyis/__/rab dwangs pad+mo'i rdzing bu gsar pa ste/__/mar ston chen po'i smin grol zil dngar gyis/__/khyod thugs nges don lang tsho mchog tu dar/__8__/slar la grub pas mdzes pa'i sman ljongs su/__/srog kyang ci da_gar 'dor ba'i dka' thub bcas/__/mi phyed lam bzang bslab pa'i rnam thar gyis/__/sgrub brgyud snying po'i dus ston gsar du tshugs/__9__/khyod kyis brtson 'grus gcig pus lus rten 'dir/__/byang chub dam pa'i pha rol son zhes brdzun/__/'on kyang myur lam rdo rje theg pa yi/__/rmad byung thabs kyi khyad par bsam mi khyab/__10__/dman pa'i go 'phang tsam gyis bsgrub min zhing /__/grangs med gsum gyi ngal bas ma smad par/__/mi 'gyur mchog tu bde ba'i brtul zhugs kyis/__/sku bzhi'i rgyal sar yud kyis gshegs 'di ci/__11__/de slad 'og min zhing na snyems ma'i bdag__/'phags pa'i yul du dpal ldan bi rU pa/__/gangs ri'i ljongs su bzhad pa'i mtshan can rnams/__/zung 'jug go 'phang brnyes pa'i ngo mtshar 'dzin/__12__/khyod dang khyod gsung snying la bkod pa yis/__/rgya mtsho'i gos can mtha' dag khyab byas pas/__/yid srubs re ba bcad pa'i grags dkar gyis/__/sras bcas rgyal kun dgyes pa'i me tog 'thor/__13__/mdor na phyogs kyi bu mo'i rna lung ni/__/ci yang mdzes pa'i brjod pa rmad byung bas/__/'phags dang mkhas rnams mgrin pa bkang byas nas/__/bskal par bsngags kyang rdzogs pa'i mtha' mi mngon/__14__/tshul des nyer drangs dad pa'i sor mo yis/__/tshig rgyan rgyud mang bsgrengs pa'i legs byas kyis/__/'gro kun zab mo'i de nyid la brten nas/__/srid dang zhi ba'i pha rol phyin gyur cig__15_/ces gangs ri'i khrod tsam na grub rigs rgya mtsho'i gtsug gi nor bus zhabs bsten gyi pad+mo la phyag byas rnal 'byor gyi dbang phyug rje btsun bzhad pa rdo rje la cung zad bsngags pa'i tshig gi sbyor ba 'di'ang /____shar mdo khams kyi btsun pa gtsug lag smra ba'i nyi mas rang lo nyer gcig pa kun ldan lo'i dbyug pa zla ba'i dkar phyogs kyi rgyal ba gsum pa la sras mkhar dgyes pa rdo rje'i gzhal med khang chen po'i nye 'dabs su bris te gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//___//__!_

Footnotes

Other Information