འཇམ་དབྱངས་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པའི་སྙན་ངག་ཡིད་འཕྲོག་ནོར་བུའི་རྒྱུད་མང་།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title 'jam dbyangs sa skya paN+Di ta chen po la bstod pa'i snyan ngag yid 'phrog nor bu'i rgyud mang JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 42, Pages 175-182 (Folios 59a3 to 62b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ (sa skya paN+Di ta)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam dbyangs sa skya paN+Di ta chen po la bstod pa'i snyan ngag yid 'phrog nor bu'i rgyud mang. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 175-182. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

།ཅེས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་ལ་ཅུང་ཟད་བསྔགས་པའི་སྙན་ངག་ཡིད་འཕྲོག་ནོར་བུའི་རྒྱུད་མང་ཞེས་བྱ་བ་འདིའང་། རིས་མེད་པའི་བསྟན་པ་ཀུན་ལ་མཆོག་ཏུ་དད་ཅིང་། འཇམ་མགོན་བླ་མའི་ཡོན་ཏན་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མོས་གུས་རྙེད་པ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས། ཉང་སྨད་སའི་ཐིག་ལེ་རྒྱན་གང་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་དབེན་གནས་དང་ཉེ་བར། མ་བྱོན་སངས་རྒྱས་གསུམ་པ་ཁ་ཆེའི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོས་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་བའི་ཚེ། བསོད་ནམས་བརྒྱ་ཕྲག་ལས་གྲུབ་པའི་དབུ་སྐྲ་བུང་བའི་མདངས་ཅན་འཁྲུ་བར་གནང་བའི་རྡོ་གཞོང་རིན་པོ་ཆེ་མངའ་བའི་ཚེ་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་པའི་མཐུ་ལས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཟིལ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་ནས་ཡིད་ལ་ཇི་ལྟར་ཤར་བ་བཞིན། རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་ད་རི་དྲཱ་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་ཉི་མས་རྩོད་དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་དཔལ་ཞྭ་ལུ་གསེར་ཁང་མཁས་པའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོའི་འདབས་འབྱོར་དུ་སྣང་གསལ་ཞིག་གི་ངོགས་སུ་དགེ་བྱེད་ཀྱི་ལོའི་ཁྲུམས་ཟླ༨པའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་དང་པོ་༣ལ་ཤར་མར་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགེ་བས་བདག་ཉིད་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་འགྲོ་ཀུན་སོ་སོ་ཡང་དག་པའི་རིག་པ་བཞི་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།

ces dpal ldan sa skya paN+Di ta chen po'i rnam thar la cung zad bsngags pa'i snyan ngag yid 'phrog nor bu'i rgyud mang zhes bya ba 'di'ang /__ris med pa'i bstan pa kun la mchog tu dad cing /__'jam mgon bla ma'i yon tan la thun mong ma yin pa'i mos gus rnyed pa tsam rgyu mtshan du byas nas/__nyang smad sa'i thig le rgyan gang byang chub chen po'i dben gnas dang nye bar/__ma byon sangs rgyas gsum pa kha che'i paN+Di ta chen pos 'jam mgon chos kyi rgyal po bsnyen par rdzogs pa'i khri la mnga' gsol ba'i tshe/__bsod nams brgya phrag las grub pa'i dbu skra bung ba'i mdangs can 'khru bar gnang ba'i rdo gzhong rin po che mnga' ba'i tshe gsol ba phur tshugs su btab pa'i mthu las byin rlabs kyi zil cung zad thob nas yid la ji ltar shar ba bzhin/__rgyal khams nyul ba'i da ri drA gtsug lag smra ba'i nyi mas rtsod dus kyi thams cad mkhyen pa bu ston rin po ches byin gyis brlabs pa'i gnas dpal zhwa lu gser khang mkhas pa'i chos grwa chen po'i 'dabs 'byor du snang gsal zhig gi ngogs su dge byed kyi lo'i khrums zla8pa'i dkar phyogs kyi rgyal ba dang po 3la shar mar bris te gsol ba btab pa'i dge bas bdag nyid mthong thos dran reg gi 'gro kun so so yang dag pa'i rig pa bzhi la dbang 'byor ba'i rgyur gyur cig

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
རྒྱ་གར་སྐད་དུ། མཉྫུ་གྷོ་ཥ་བྷཱུ་མི་ཤུཀླ་པཎྜི་ཏ་སྟུ་ཏི་ཀཱ་བྱ་མ་ནོ་ཧ་ར་མ་ཎི་ཏམྦུ་ར་ནཱ་མ། བོད་སྐད་དུ། འཇམ་དབྱངས་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོ་ལ་བསྟོད་པའི་སྙན་ངག་ཡིད་འཕྲོག་ནོར་བུའི་རྒྱུད་མང་ཞེས་བྱ་བ། བཅོམ་ལྡན་འདས་གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ངོ་མཚར་མཚན་དཔེའི་དཔལ་གྱིས་རབ་མཛེས་ལྷར་བཅས་གཙུག་ན་མཐོ་བའི་སྐུ། །བཅུ་ཕྲག་དྲུག་གི་སྤྲིང་ཡིག་དང་འགྲོགས་མཐའ་ཀླས་ཆོས་ཕུང་རྒྱ་མཚོའི་གསུང་། །སྤྲོས་པའི་ཕ་མཐར་གཞར་ཡང་མི་གནས་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་འོད་གསལ་ཐུགས། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་འཇམ་མགོན་བླ་མས་བདག་སྐྱོངས་ཤིག ༡ །ཨོཾ་ཡིག་གླུར་ལེན་རིལ་བས་ལག་བྲེལ་དྲང་སྲོང་མཆོག་སོགས་མི་རྣམས་དང་། །ཚངས་པ་ཁྱབ་འཇུག་མགྲིན་སྔོན་ཅན་སོགས་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་གཙོ་རྣམས་ཀྱིས། །ཐོར་ཚུགས་ནོར་བུའི་རེག་བྱས་བཏུད་གྱུར་ཞབས་སེན་དམར་བའི་འོད་རིས་ཀྱིས། །ས་གསུམ་སྐྱེ་རྒུའི་རྨོངས་མུན་སེལ་མཛད་འཇམ་མགོན་བླ་མས་བདག་སྐྱོངས་ཤིག ༢ །ཨ༷་དོན་སྐྱེ་མེད་རབ་ཞིའི་ཆུ་གཏེར་རྟག་ཆད་རྡུལ་གྱིས་རིང་སྤངས་ཀྱང་། །ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཟློས་གར་ཉིན་མོར་བྱེད་པའི་རྩེ་དགའ་ནི། །གྲུབ་པའི་རིགས་ཀྱི་འཁྲི་ཤིང་ལ་རྩེན་དེ་ཚེ་གྲགས་པའི་མེ་ཏོག་གིས། །བསིལ་ལྗོངས་ར་བ་གཅིག་ཏུ་དཀར་མཛད་འཇམ་མགོན་བླ་མས༴ ༣ །ར༷་བི་ལྟ་བུར་གསལ་བའི་མཁྱེན་དཔྱོད་ནོར་བུའི་མེ་ལོང་དྭངས་པའི་ངོགས། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཤེས་བྱའི་རི་མོ་མ་འདྲེས་གསལ་བར་འཆར་བའི་ཚེ། །རྩོད་དུས་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཉིད་ཅེས་གཏམ་གྱི་ཡི་གེའི་ཕྲེང་བ་ཡིས། །ཕྱོགས་ཀྱི་བུ་མོའི་རྣ་ལུང་མཛེས་བྱས་འཇམ་མགོན་བླ་མས༴ ༤ །པ༷་སངས་གསར་པའི་འོད་ཀྱིས་མཚོན་མིན་གཞན་ཕན་ཟླ་ཚེས་གཞོན་ནུའི་འཛུམ། །གང་དུ་རེག་ན་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་ཀུནྡཱའི་ནགས་ཀླུང་བཞད་པ་དང་། །རང་དོན་ཡིད་བྱེད་པདྨའི་དོ་ཤལ་ཅིར་ཡང་ཟུམ་པའི་དཔལ་སྟེར་བ། །རྒྱལ་སྲས་སྤྱོད་པ་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་འཇམ་མགོན་བླ་མས༴ ༥ །ཙ༷་ཀོ་ར་ཚོགས་དྭངས་པའི་མིག་གིས་སིམ་འོད་ཟགས་པ་བཏུང་བ་བཞིན། །ཆོས་འདུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་བརླན་ཚེ་བག་མེད་ཚ་གདུང་འགོག་པ་དང་། །བརྟན་མཁས་ཡོན་ཏན་ཨུཏྤལ་སྙེ་མ་ཆེས་ཆེར་དུད་པའི་རྣམ་ཐར་ཅན། །བསིལ་ལྡན་ལྗོངས་ཀྱི་ཨུ་པ་ལཱི་ཞེས་འཇམ་མགོན་བླ་མས༴ ༦ །ན༷་མར་སྨིན་གྲོལ་གངྒཱའི་ཀླུང་རྒྱུན་ངལ་མེད་མཁྱེན་པའི་ལམ་གསུམ་དུ། །འབབས་པས་སྒྲིབ་གཉིས་དྲི་མ་ཀུན་སྦྱངས་སྐུ་གསུམ་མི་ཕྱེད་འཛུམ་དཀར་གྱིས། །རིག་འཛིན་བྱེ་བའི་ཟུར་ཕུད་རྩེ་མོར་ཞབས་ཀྱི་ནོར་བུ་འགོད་མཁས་པའི། །རྒྱུད་སྡེ་རྒྱ་མཚོའི་བདག་ཉིད་གཅིག་གྱུར་འཇམ་མགོན་བླ༴ ༧ །དྷཱིཿཡིག་དམར་སེར་ཞུན་མའི་མདོག་ཅན་གཞན་ཕྱིར་རྗེས་སུ་ཆགས་པའི་མཐུས། །འདི་ན་ཚུར་མཐོང་སྐྱེ་བོའི་སྣང་ངོར་མི་ལུས་ཟོལ་དུ་སྐུ་འཁྲུངས་ཏེ། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་རྒྱུད་མང་བསྒྲེངས་ཚེ་ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པ་འདིའོ་ཞེས། །རྩོད་པའི་དུས་ཀྱང་ཀུན་དགར་བྱས་པའི་འཇམ་མགོན་བླ༴ ༨ །ཐོས༷་པའི་རྒྱ་མཚོ་གཏིང་མཐའ་མི་མངོན་བསམ༷་བྱུང་རྦ་རླབས་སྟོང་གཡོ་ཞིང་། །སྒོ༷མ་སྤང་ནོར་བུའི་ཐག་པ་ཆད་པས་དོན་གཉིས་འདོད་པ་འཇོ་བའི་དཔལ། །ཁྱོད་གཅིག་ཁོ་ན་ཉིད་ཅེས་བསྔགས་པས་ཆེན་པོ་གཞན་གྱི་རྣམ་ཐར་ལ། །མཛེས་པ་མིན་པའི་གོ་སྐབས་སྦྱིན་བྱེད་འཇམ་མགོན་བླ་མས༴ ༩ །འཆད༷་མཁས་སྒྲ་དོན་དཔྱད་པའི་ངག་གིས་ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཕུང་གྲངས་མེད་འཇོ། །རྩོད༷་ངག་ཟླ་མེད་སྔགས་རིག་གྲུབ་པས་འཕྲོག་བྱེད་དྲེགས་པའི་སྤོབས་པ་བཅིལ། །རྩོ༷མ་ཚེ་སྡེབ་ལེགས་སྙིང་པོས་ལྕི་བས་མཁས་ཀུན་ཡི་ག་དབང་མེད་འཕྲོག །དེ་སླད་ས་གསུམ་འགྲོ་བའི་མུན་སེལ་འཇམ་མགོན་བླ་མས༴ ༡༠ །མཁྱེན་རབ་འཇམ་དཔལ་རྣོན་པོ་དངོས་ཏེ་གཞན་གྱིས་བསྒྲུན་པའི་ཡུལ་ལས་བརྒལ། །བརྩེ་ཆེན་པད་དཀར་འཆང་བ་ཉིད་ཅེས་གཟུར་གནས་ངག་གི་གླིང་བུ་འཁྲོལ། །ནུས་པས་མེ་ཏོག་མདེའུ་རྣོན་པོ་རྟུལ་པོའི་གོ་ས་ལ་བཀོད་པས། །གསང་བ་འཛིན་པའི་ཡེ་ཤེས་གཟུགས་ཅན་འཇམ་མགོན་བླ་མས༴ ༡༡ །མདོར་ན་ཀཻ་ལ་ཤ་རིའི་མགུལ་འདིར་རྒྱལ་བསྟན་རྙོགས་མར་གྱུར་པའི་མཚོ། །རྣམ་དཔྱོད་ཀེ་ཏ་ཀ་ཡིས་བགྲུངས་ནས་བཤད་སྒྲུབ་གཟུགས་བརྙན་གསལ་བྱས་པའི། །བཀའ་དྲིན་ཁོ་ནས་དེང་གི་དུས་ཀྱང་གྲགས་པ་གཟུགས་ཅན་བཞིན་རྒྱུ་བས། །སྟོན་པ་གཉིས་པའི་རྒྱལ་ཐབས་ལ་འཛེགས་འཇམ་མགོན་བླ་མས་བདག་སྐྱོངས་ཤིག ༡༢ །སྒོ་གསུམ་གུས་པའི་ཕྱག་གིས་ལེགས་བསྙེན་བླ་ན་ཡོད་མེད་མཆོད་སྤྲིན་འབུལ། །སྟོབས་བཞིས་སྒྲིབ་པའི་ཚོགས་ཀུན་མཛའ་མིན་འཕགས་དང་སོ་སྐྱེའི་དགེ་བ་ལ། །མཛའ་གཅུགས་དམ་བཅའ་སྙིང་ནས་སྟེར་ཞིང་ཕྱོགས་བཅུར་བཞུགས་པའི་སྲས་བཅས་རྒྱལ། །ལེགས་གསུང་ཆོས་འཁོར་བསྐོར་བར་བསྐུལ་ནས་རྟག་པ་རྒྱུན་དུ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས། ༡༣ །ཁྱད་པར་མགོན་པོ་ཁྱོད་ཀྱི་ལེགས་མཛད་རྣམ་ཐར་ཁོ་ནས་ཡིད་དྲངས་ཏེ། །ཉིན་མཚན་ཀུན་ཏུ་འབད་པར་གསོལ་འདེབས་གང་གི་བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པའི་རྗེས། །སློབ་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་གཡར་དམ་ལེན་ན་སྙིང་རྗེའི་ཟུར་མིག་སྒེག་ལྡན་པས། །ད་ཙམ་གཟིགས་པའི་གོ་སྐབས་ཕྱེ་ནས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་གྱིས་བཙའ་མཛོད་ཀྱེ། ༡༤ །དེ་མཐུས་སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཉམས་འགྱུར་རྣམ་མང་ལི་ཁྲིའི་ཐིག་ལེ་ནི། །སྒོ་གསུམ་མཛེས་མའི་མཁུར་ཚོས་ལ་འཕོས་ཡིད་འོང་ཟློས་གར་བསྒྱུར་བ་ཡིས། །སྣ་ཚོགས་ལས་པ་ས་འདིར་སྣང་ཞེས་ཕལ་ཆེར་ག་ཞའི་ཚིག་འབྱིན་ཅིང་། །ལྷར་བཅས་ཀུན་དགའི་བདུད་རྩི་སྟེར་བགྱིད་བཟོ་རིག་ཕ་མཐར་སོན་པར་ཤོག ༡༥ །འདུ་བ་འཕེལ་ཟད་འཁྲུགས་པའི་ཉི་མས་ལུས་ཅན་ཨུཏྤལ་དཀར་པོའི་ཚལ། །བཅིངས་ཚེ་སྨན་བྱེད་སྤྲིན་སྔོན་ལས་འོངས་འཚོ་ཐབས་ཟིལ་དངར་རྟག་འབབས་པས། །རྣམ་འགྱུར་གདུང་བ་ཕ་མཐར་བཅིལ་ནས་རིང་དུ་གནས་པའི་མཚར་སྡུག་གིས། །འགྲོ་འདི་དབུགས་ཆེན་འབྱིན་པའི་དཔལ་གྱུར་གསོ་དཔྱད་རྒྱ་མཚོའི་མཐར་སོན་ཤོག ༡༦ །རང་བཞིན་ཛམྦུ་ནཱ་དའི་སྙེ་མ་སྣ་ཚོགས་རྐྱེན་གྱི་མ་དྲོས་པས། །བསྒྱུར་བས་མིང་ཚིག་གསེར་གྱི་དུམ་བུས་མགྲིན་པའི་ཆུ་གཏེར་མཛེས་པ་ལས། །སྨྲ་བ་ཟླ་མེད་སྐྱེ་རྒུའི་མིག་ཅེས་གཟུར་གནས་རྣ་བར་གྲགས་འབར་བའི། །བརྡ་སྤྲོད་རིན་ཆེན་འབྱུང་གནས་བརྒལ་ཏེ་ཚིག་གི་གཏེར་ལ་དབང་བསྒྱུར་ཤོག ༡༧ །མངོན་དང་ལྐོག་གྱུར་ཤིན་ཏུ་ལྐོག་གྱུར་ཡུལ་གྱི་གཟུགས་བརྒྱ་ཇི་སྙེད་པ། །མངོན་སུམ་རྗེས་དཔག་ལུང་གིས་ཚད་མའི་བཻ་ཌཱུར་མེ་ལོང་ཕྱིས་པའི་ངོགས། །དོགས་པ་མེད་པར་འཆར་བའི་དགེ་མཚན་སྒྲུབ་དང་སུན་འབྱིན་དོ་ཀེར་རྩེར། །བཀོད་ལས་ཕས་རྒོལ་ཡི་ག་འཆིང་ཞིང་དོན་མཁས་འདོད་པ་འཇོ་བར་ཤོག ༡༨ །བསྒྱུར་དགོད་འཕྲི་བསྣན་རི་མོའི་གར་དང་སྙན་ཚིག་གླུ་དབྱངས་ལེན་མཁས་པའི། །རྣ་ཐོད་སྡེབ་སྦྱོར་ཨུཏྤལ་གྱིས་དུད་མངོན་བརྗོད་རྒྱུད་མང་བརྡུངས་པའི་སྒྲས། །ངོ་མཚར་ཟློས་གར་ཅིར་ཡང་རྩེན་པའི་སྐལ་བཟང་རི་དྭགས་མིག་ཅན་ཅེས། །བློ་མིག་གྲོལ་བའི་བ་དན་གྱིས་མཛེས་རྨོངས་པའི་གདུང་བ་གཅོད་པར་ཤོག ༡༩ །ལེགས་གསུང་འདུལ་མདོ་མངོན་པའི་སྡེ་སྣོད་ནོར་བུའི་ས་འཛིན་མཐོན་པོའི་རྩེར། །བྱ་སྤྱོད་རྒྱུད་སྡེའི་མེ་ཏོག་གིས་དུད་ཐབས་དང་ཤེས་རབ་རྣལ་འབྱོར་གྱི། །དྲི་བསུང་མངར་འཐུལ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར་བླ་མེད་འབར། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་དཔག་བསམ་གསར་པས་སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པ་ཀུན་སྲུང་ཤོག ༢༠ །གཞན་ཡང་གནས་སྐབས་རིགས་གཟུགས་ཤེས་རབ་དད་གཏོང་འབྱོར་པས་མངོན་མཐོ་ཞིང་། །ཁྱད་པར་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་འབྱུང་གཞི་ཚུལ་གནས་ཁྲིམས་ཀྱི་ནོར་འཛིན་མར། །སྨོན་འཇུག་སེམས་ཀྱི་སྙེ་མ་གཡུར་ཟ་ཨེ་ཝཾ་མཱ་ཡཱ་མཉམ་སྦྱོར་བའི། །གྲིབ་མ་སྣུམ་པོར་སྐུ་བཞི་དབྱེར་མེད་སྙིང་གི་གསོས་སུ་ངལ་འཚོ་ཤོག ༢༡ །མདོར་ན་སྲིད་པའི་ཁམས་རྣམས་ཀུན་ན་ཚངས་པའི་བློ་ཡིས་བཙལ་བྱས་ཀྱང་། །མཚུངས་པ་མེད་པའི་རྣམ་ཐར་རྨད་བྱུང་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་པཎྜི་ཏ། །མགོན་པོ་ཁྱོད་དང་མཉམ་པ་ཉིད་གྱུར་མཐའ་ཀླས་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་ཀུན། །བདག་ཉིད་གཅིག་པུས་ངེས་པར་འདྲོངས་པའི་སྨོན་ལམ་ཇི་བཞིན་འགྲུབ་པར་ཤོག ༢༢ །དེ་ལྟར་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཀུན་དངོས་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་ཡོན་ཏན་ལ། །སྙན་ངག་ཡིད་འཕྲོག་ནོར་བུའི་རྒྱུད་མང་ཅུང་ཟད་བསྒྲེངས་པས་བསྟོད་པའི་དགེས། །མ་ལུས་མི་ལུས་ལུས་པ་མེད་པའི་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོའི་རྡུལ་སྙེད་ཀྱིས། །གང་གི་རྟོགས་པ་བརྗོད་པའི་རྗེས་ཞུགས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་བརྙེས་ཤོག ༢༣ །ཚིག་འདི་གང་གིས་མཐོང་བ་དང་། །ཐོས་སམ་ཡིད་ལ་བྱེད་ཀུན་ཀྱང་། །རིང་མིན་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་ཞལ། །དགྱེས་བཞིན་རྗེས་སུ་བཟུང་བར་ཤོག ༢༤ །ལ་ལ་འདི་ན་མཁས་དང་གྲུབ། །ཕྱོགས་རེས་ཁེངས་པ་ཙམ་མིན་པ། །ངེས་པ་དོན་གྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །སླར་ཡང་དྲན་པས་ཕྱག་བགྱིད་དོ། ༢༥ །ཅེས་དཔལ་ལྡན་ས་སྐྱ་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོའི་རྣམ་ཐར་ལ་ཅུང་ཟད་བསྔགས་པའི་སྙན་ངག་ཡིད་འཕྲོག་ནོར་བུའི་རྒྱུད་མང་ཞེས་བྱ་བ་འདིའང་། རིས་མེད་པའི་བསྟན་པ་ཀུན་ལ་མཆོག་ཏུ་དད་ཅིང་། འཇམ་མགོན་བླ་མའི་ཡོན་ཏན་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་མོས་གུས་རྙེད་པ་ཙམ་རྒྱུ་མཚན་དུ་བྱས་ནས། ཉང་སྨད་སའི་ཐིག་ལེ་རྒྱན་གང་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་དབེན་གནས་དང་ཉེ་བར། མ་བྱོན་སངས་རྒྱས་གསུམ་པ་ཁ་ཆེའི་པཎྜི་ཏ་ཆེན་པོས་འཇམ་མགོན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་བསྙེན་པར་རྫོགས་པའི་ཁྲི་ལ་མངའ་གསོལ་བའི་ཚེ། བསོད་ནམས་བརྒྱ་ཕྲག་ལས་གྲུབ་པའི་དབུ་སྐྲ་བུང་བའི་མདངས་ཅན་འཁྲུ་བར་གནང་བའི་རྡོ་གཞོང་རིན་པོ་ཆེ་མངའ་བའི་ཚེ་གསོལ་བ་ཕུར་ཚུགས་སུ་བཏབ་པའི་མཐུ་ལས་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཟིལ་ཅུང་ཟད་ཐོབ་ནས་ཡིད་ལ་ཇི་ལྟར་ཤར་བ་བཞིན། རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་ད་རི་དྲཱ་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་ཉི་མས་རྩོད་དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་བུ་སྟོན་རིན་པོ་ཆེས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་གནས་དཔལ་ཞྭ་ལུ་གསེར་ཁང་མཁས་པའི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོའི་འདབས་འབྱོར་དུ་སྣང་གསལ་ཞིག་གི་ངོགས་སུ་དགེ་བྱེད་ཀྱི་ལོའི་ཁྲུམས་ཟླ༨པའི་དཀར་ཕྱོགས་ཀྱི་རྒྱལ་བ་དང་པོ་༣ལ་ཤར་མར་བྲིས་ཏེ་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་དགེ་བས་བདག་ཉིད་མཐོང་ཐོས་དྲན་རེག་གི་འགྲོ་ཀུན་སོ་སོ་ཡང་དག་པའི་རིག་པ་བཞི་ལ་དབང་འབྱོར་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།
[edit]

'jam dbyangs sa skya paN+Di ta chen po la bstod pa'i snyan ngag yid 'phrog nor bu'i rgyud mang /__ rgya gar skad du/__many+dzu g+ho Sha b+hU mi shukla paN+Di ta stu ti kA bya ma no ha ra ma Ni tam+bu ra nA ma/__bod skad du/__'jam dbyangs sa skya paN+Di ta chen po la bstod pa'i snyan ngag yid 'phrog nor bu'i rgyud mang zhes bya ba/__bcom ldan 'das gsung gi rdo rje la phyag 'tshal lo/__/ngo mtshar mtshan dpe'i dpal gyis rab mdzes lhar bcas gtsug na mtho ba'i sku/___/bcu phrag drug gi spring yig dang 'grogs mtha' klas chos phung rgya mtsho'i gsung /__/spros pa'i pha mthar gzhar yang mi gnas rnam kun mchog ldan 'od gsal thugs/__/sras bcas rgyal ba'i ye shes lus can 'jam mgon bla mas bdag skyongs shig__1__/oM yig glur len ril bas lag brel drang srong mchog sogs mi rnams dang /__/tshangs pa khyab 'jug mgrin sngon can sogs 'chi med grub pa'i gtso rnams kyis/__/thor tshugs nor bu'i reg byas btud gyur zhabs sen dmar ba'i 'od ris kyis/__/sa gsum skye rgu'i rmongs mun sel mdzad 'jam mgon bla mas bdag skyongs shig__2_/aX don skye med rab zhi'i chu gter rtag chad rdul gyis ring spangs kyang /__/ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i zlos gar nyin mor byed pa'i rtse dga' ni/__/grub pa'i rigs kyi 'khri shing la rtsen de tshe grags pa'i me tog gis/__/bsil ljongs ra ba gcig tu dkar mdzad 'jam mgon bla mas=__3__/raX bi lta bur gsal ba'i mkhyen dpyod nor bu'i me long dwangs pa'i ngogs/__/ji lta ji snyed shes bya'i ri mo ma 'dres gsal bar 'char ba'i tshe/__/rtsod dus thams cad mkhyen pa nyid ces gtam gyi yi ge'i phreng ba yis/__/phyogs kyi bu mo'i rna lung mdzes byas 'jam mgon bla mas=__4_/paX sangs gsar pa'i 'od kyis mtshon min gzhan phan zla tshes gzhon nu'i 'dzum/__/gang du reg na stong nyid snying rje'i kun+dA'i nags klung bzhad pa dang /__/rang don yid byed pad+ma'i do shal cir yang zum pa'i dpal ster ba/__/rgyal sras spyod pa rgya mtsho'i bdag nyid 'jam mgon bla mas=__5__/tsaX ko ra tshogs dwangs pa'i mig gis sim 'od zags pa btung ba bzhin/__/chos 'dul khrims kyi bdud rtsis brlan tshe bag med tsha gdung 'gog pa dang /__/brtan mkhas yon tan ut+pal snye ma ches cher dud pa'i rnam thar can/__/bsil ldan ljongs kyi u pa lI zhes 'jam mgon bla mas=__6__/naX mar smin grol gang+gA'i klung rgyun ngal med mkhyen pa'i lam gsum du/__/'babs pas sgrib gnyis dri ma kun sbyangs sku gsum mi phyed 'dzum dkar gyis/__/rig 'dzin bye ba'i zur phud rtse mor zhabs kyi nor bu 'god mkhas pa'i/__/rgyud sde rgya mtsho'i bdag nyid gcig gyur 'jam mgon bla=_7_/d+hIHyig dmar ser zhun ma'i mdog can gzhan phyir rjes su chags pa'i mthus/__/'di na tshur mthong skye bo'i snang ngor mi lus zol du sku 'khrungs te/__/yongs rdzogs bstan pa'i rgyud mang bsgrengs tshe kun mkhyen gnyis pa 'di'o zhes/__/rtsod pa'i dus kyang kun dgar byas pa'i 'jam mgon bla=__8__/thosaX pa'i rgya mtsho gting mtha' mi mngon bsamaX byung rba rlabs stong g.yo zhing /__/sgoXm spang nor bu'i thag pa chad pas don gnyis 'dod pa 'jo ba'i dpal/__/khyod gcig kho na nyid ces bsngags pas chen po gzhan gyi rnam thar la/__/mdzes pa min pa'i go skabs sbyin byed 'jam mgon bla mas=__9_/'chadaX mkhas sgra don dpyad pa'i ngag gis lung rtogs chos phung grangs med 'jo/__/rtsodaX ngag zla med sngags rig grub pas 'phrog byed dregs pa'i spobs pa bcil/__/rtsoXm tshe sdeb legs snying pos lci bas mkhas kun yi ga dbang med 'phrog__/de slad sa gsum 'gro ba'i mun sel 'jam mgon bla mas=__10__/mkhyen rab 'jam dpal rnon po dngos te gzhan gyis bsgrun pa'i yul las brgal/__/brtse chen pad dkar 'chang ba nyid ces gzur gnas ngag gi gling bu 'khrol/__/nus pas me tog mde'u rnon po rtul po'i go sa la bkod pas/__/gsang ba 'dzin pa'i ye shes gzugs can 'jam mgon bla mas=__11__/mdor na kai la sha ri'i mgul 'dir rgyal bstan rnyogs mar gyur pa'i mtsho/__/rnam dpyod ke ta ka yis bgrungs nas bshad sgrub gzugs brnyan gsal byas pa'i/__/bka' drin kho nas deng gi dus kyang grags pa gzugs can bzhin rgyu bas/__/ston pa gnyis pa'i rgyal thabs la 'dzegs 'jam mgon bla mas bdag skyongs shig__12__/sgo gsum gus pa'i phyag gis legs bsnyen bla na yod med mchod sprin 'bul/__/stobs bzhis sgrib pa'i tshogs kun mdza' min 'phags dang so skye'i dge ba la/__/mdza' gcugs dam bca' snying nas ster zhing phyogs bcur bzhugs pa'i sras bcas rgyal/__/legs gsung chos 'khor bskor bar bskul nas rtag pa rgyun du bzhugs gsol 'debs/__13__/khyad par mgon po khyod kyi legs mdzad rnam thar kho nas yid drangs te/__/nyin mtshan kun tu 'bad par gsol 'debs gang gi byang chub spyod pa'i rjes/__/slob pa'i brtul zhugs g.yar dam len na snying rje'i zur mig sgeg ldan pas/__/da tsam gzigs pa'i go skabs phye nas ye shes spyan gyis btsa' mdzod kye/__14__/de mthus srid dang zhi ba'i nyams 'gyur rnam mang li khri'i thig le ni/__/sgo gsum mdzes ma'i mkhur tshos la 'phos yid 'ong zlos gar bsgyur ba yis/__/sna tshogs las pa sa 'dir snang zhes phal cher ga zha'i tshig 'byin cing /__/lhar bcas kun dga'i bdud rtsi ster bgyid bzo rig pha mthar son par shog__15_/'du ba 'phel zad 'khrugs pa'i nyi mas lus can ut+pal dkar po'i tshal/__/bcings tshe sman byed sprin sngon las 'ongs 'tsho thabs zil dngar rtag 'babs pas/__/rnam 'gyur gdung ba pha mthar bcil nas ring du gnas pa'i mtshar sdug gis/__/'gro 'di dbugs chen 'byin pa'i dpal gyur gso dpyad rgya mtsho'i mthar son shog__16__/rang bzhin dzam+bu nA da'i snye ma sna tshogs rkyen gyi ma dros pas/__/bsgyur bas ming tshig gser gyi dum bus mgrin pa'i chu gter mdzes pa las/__/smra ba zla med skye rgu'i mig ces gzur gnas rna bar grags 'bar ba'i/__/brda sprod rin chen 'byung gnas brgal te tshig gi gter la dbang bsgyur shog__17_/mngon dang lkog gyur shin tu lkog gyur yul gyi gzugs brgya ji snyed pa/__/mngon sum rjes dpag lung gis tshad ma'i bai DUr me long phyis pa'i ngogs/__/dogs pa med par 'char ba'i dge mtshan sgrub dang sun 'byin do ker rtser/__/bkod las phas rgol yi ga 'ching zhing don mkhas 'dod pa 'jo bar shog__18__/bsgyur dgod 'phri bsnan ri mo'i gar dang snyan tshig glu dbyangs len mkhas pa'i/__/rna thod sdeb sbyor ut+pal gyis dud mngon brjod rgyud mang brdungs pa'i sgras/__/ngo mtshar zlos gar cir yang rtsen pa'i skal bzang ri dwags mig can ces/__/blo mig grol ba'i ba dan gyis mdzes rmongs pa'i gdung ba gcod par shog__19__/legs gsung 'dul mdo mngon pa'i sde snod nor bu'i sa 'dzin mthon po'i rtser/__/bya spyod rgyud sde'i me tog gis dud thabs dang shes rab rnal 'byor gyi/__/dri bsung mngar 'thul rdo rje theg pa'i bdud rtsi'i zil dngar bla med 'bar/__/thams cad mkhyen pa'i dpag bsam gsar pas srid zhi'i rgud pa kun srung shog__20__/gzhan yang gnas skabs rigs gzugs shes rab dad gtong 'byor pas mngon mtho zhing /__/khyad par yon tan rin chen 'byung gzhi tshul gnas khrims kyi nor 'dzin mar/__/smon 'jug sems kyi snye ma g.yur za e waM mA yA mnyam sbyor ba'i/__/grib ma snum por sku bzhi dbyer med snying gi gsos su ngal 'tsho shog__21__/mdor na srid pa'i khams rnams kun na tshangs pa'i blo yis btsal byas kyang /__/mtshungs pa med pa'i rnam thar rmad byung phyogs las rnam rgyal paN+Di ta/__/mgon po khyod dang mnyam pa nyid gyur mtha' klas yid can rgya mtsho kun/__/bdag nyid gcig pus nges par 'drongs pa'i smon lam ji bzhin 'grub par shog__22__/de ltar sras bcas rgyal ba kun dngos 'jam mgon bla ma'i yon tan la/__/snyan ngag yid 'phrog nor bu'i rgyud mang cung zad bsgrengs pas bstod pa'i dges/__/ma lus mi lus lus pa med pa'i yid can rgya mtsho'i rdul snyed kyis/__/gang gi rtogs pa brjod pa'i rjes zhugs rnam pa thams cad mkhyen brnyes shog__23__/tshig 'di gang gis mthong ba dang /__/thos sam yid la byed kun kyang /__/ring min 'jam mgon bla ma'i zhal/__/dgyes bzhin rjes su bzung bar shog__24__/la la 'di na mkhas dang grub/__/phyogs res khengs pa tsam min pa/__/nges pa don gyi thams cad mkhyen/__/slar yang dran pas phyag bgyid do/__25__/ces dpal ldan sa skya paN+Di ta chen po'i rnam thar la cung zad bsngags pa'i snyan ngag yid 'phrog nor bu'i rgyud mang zhes bya ba 'di'ang /__ris med pa'i bstan pa kun la mchog tu dad cing /__'jam mgon bla ma'i yon tan la thun mong ma yin pa'i mos gus rnyed pa tsam rgyu mtshan du byas nas/__nyang smad sa'i thig le rgyan gang byang chub chen po'i dben gnas dang nye bar/__ma byon sangs rgyas gsum pa kha che'i paN+Di ta chen pos 'jam mgon chos kyi rgyal po bsnyen par rdzogs pa'i khri la mnga' gsol ba'i tshe/__bsod nams brgya phrag las grub pa'i dbu skra bung ba'i mdangs can 'khru bar gnang ba'i rdo gzhong rin po che mnga' ba'i tshe gsol ba phur tshugs su btab pa'i mthu las byin rlabs kyi zil cung zad thob nas yid la ji ltar shar ba bzhin/__rgyal khams nyul ba'i da ri drA gtsug lag smra ba'i nyi mas rtsod dus kyi thams cad mkhyen pa bu ston rin po ches byin gyis brlabs pa'i gnas dpal zhwa lu gser khang mkhas pa'i chos grwa chen po'i 'dabs 'byor du snang gsal zhig gi ngogs su dge byed kyi lo'i khrums zla8pa'i dkar phyogs kyi rgyal ba dang po 3la shar mar bris te gsol ba btab pa'i dge bas bdag nyid mthong thos dran reg gi 'gro kun so so yang dag pa'i rig pa bzhi la dbang 'byor ba'i rgyur gyur cig/_

Footnotes

Other Information