JKW-KABAB-20-WA-031

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 13:42, 14 March 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

སྒོ་དབྱེ།
Wylie title sgo dbye JKW-KABAB-20-WA-031.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 20, Text 31, Pages 505 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People དྷ་ན་སཾསྐྲིཏ་ (Dhanasaṃskṛta)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sgo dbye. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 20: 505. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Liturgy - ngag 'don
Cycle སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་ (srid pa ma mo'i gnad tig)
Deity ma mo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-20-WA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABUM-15-BA-014-006
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-KHI-049

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །སྒོ་དབྱེ་བཞུགས། ཟོར་གྱི་ནང་སྒོ་དབྱེ་བ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཚུལ༔ མ་མོ་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེ་རྔམས་པའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ ཚད་མེད་བཞི་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉན་པོ་ཆེའི༔ རྣམ་ཐར་བཞི་ལྡན་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ ཟོར་ལམ་དགྲ་དང་བགེགས་ལ་སྒྱུར༔ དགྲ་དཔུང་བདུན་བརྒྱུད་རྩད་ནས་ཆོད༔ བགེགས་དཔུང་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག༔ མིང་ཙམ་མེད་པར་ཕུང་དུ་ཆུག༔ མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ བྷྲཱུྃ་ཛ༔པྲ་བེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ དེ་བཞིན་དུ་ཛཿའི་གནས་སུ། ཧཱུྃ་བྃ་ཧོ༔ ཞེས་སྦྱར་ལ་དབྱེ་བའི་རྒྱ་དང་བཅས་ཟོར་དཀྲིས་ཀྱི་ཕྱོགས་བཞི་ནས་དཔལ་འབར་གྱིས་བཅད་ལ་ནང་དུ་བསྒྱུར། ༈ ཕྱི་སྒོ་དབྱེ་བ་ནི། གསེར་སྐྱེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཧཱུྃ༔ མ་མོ་རོལ་པའི་བཀའ་ཉན་པ༔ འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པ་འཁོར་དང་བཅས༔ དེ་རིང་རྣལ་འབྱོར་ལས་བརྩམ་ནས༔ སྒོ་རྣམས་ཕྱེས་ལ་འཕྲང་སོལ་ཅིག༔ ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ་དང་རྒྱལ་ཆེན་བཞི༔ གཙང་རིས་དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་རྣམས༔ བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར༔ རུ་ང་ཕྲག་དོག་མ་མཛད་ཅིག༔ ཞབས་སྐུམས་སྐུ་བཟུར་དབུ་ཁུག་ལ༔ བདག་གིས་གཏོར་ཟོར་འཕེན་པ་ཡི༔ གདོང་དུ་སུ་ཡང་མ་འདུག་ཅིག༔ ཅེས་བཀའ་བསྒོའོ། །
[edit]

@#/__/sgo dbye bzhugs/__zor gyi nang sgo dbye ba ni/__hU~M b+h+yo:__chos nyid dbyings las ma g.yos kyang :__ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i tshul:__ma mo rol pa'i lha tshogs rnams:__thugs rje rngams pa'i gzi byin skyed:__tshad med bzhi ldan phyag rgya yis:__gsang ba'i dkyil 'khor gnyan po che'i:__rnam thar bzhi ldan sgo phyes la:__zor lam dgra dang bgegs la sgyur:__dgra dpung bdun brgyud rtsad nas chod:__bgegs dpung thal ba'i rdul du rlog:__ming tsam med par phung du chug:__mngon spyod phrin las yongs rdzogs mdzod:__b+h+rU~M dza:pra be sha ya phaT:__de bzhin du dzaH'i gnas su/__hU~M ba~M ho:__zhes sbyar la dbye ba'i rgya dang bcas zor dkris kyi phyogs bzhi nas dpal 'bar gyis bcad la nang du bsgyur/__!__phyi sgo dbye ba ni/__gser skyems sngon du 'gro bas/__hU~M:__ma mo rol pa'i bka' nyan pa:__'jig rten dregs pa 'khor dang bcas:__de ring rnal 'byor las brtsam nas:__sgo rnams phyes la 'phrang sol cig:__phyogs skyong bcu dang rgyal chen bzhi:__gtsang ris dpal mgon bdun cu rnams:__bka' dang dam las ma 'da' bar:__ru nga phrag dog ma mdzad cig:__zhabs skums sku bzur dbu khug la:__bdag gis gtor zor 'phen pa yi:__gdong du su yang ma 'dug cig:__ces bka' bsgo'o/_/______________________

Footnotes

Other Information