JKW-KABUM-15-BA-014-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

དེའི་སྒོ་དབྱེ་ལེ་ཚན་གཉིས།
Wylie title de'i sgo dbye le tshan gnyis JKW-KABUM-15-BA-014.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 14, Text 6, Pages 335-336 (Folios 11a4 to 11b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. de'i sgo dbye le tshan gnyis. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 335-336. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Liturgy - ngag 'don
Cycle སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་ (srid pa ma mo'i gnad tig)
Deity ma mo
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-20-WA-031
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-KHI-049

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
སྒོ་དབྱེ་བཞུགས། ཟོར་གྱི་ནང་སྒོ་དབྱེ་བ་ནི། ཧཱུྃ་བྷྱོ༔ ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་ལས་མ་གཡོས་ཀྱང་༔ ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཚུལ༔ མ་མོ་རོལ་པའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ ཐུགས་རྗེ་རྔམས་པའི་གཟི་བྱིན་སྐྱེད༔ ཚད་མེད་བཞི་ལྡན་ཕྱག་རྒྱ་ཡིས༔ གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཉེན་པོ་ཆེའི༔ རྣམ་ཐར་བཞི་ལྡན་སྒོ་ཕྱེས་ལ༔ ཟོར་ལམ་དགྲ་དང་བགེགས་ལ་སྒྱུར༔ དགྲ་དཔུང་བདུན་བརྒྱུད་རྩད་ནས་ཆོད༔ བགེགས་དཔུང་ཐལ་བའི་རྡུལ་དུ་རློག༔ མིང་ཙམ་མེད་པར་ཕུང་དུ་ཆུག༔ མངོན་སྤྱོད་ཕྲིན་ལས་ཡོངས་རྫོགས་མཛོད༔ བྷྲཱུྃ་ཛཿཔྲ་ཝེ་ཤ་ཡ་ཕཊ༔ དེ་བཞིན་དུ་ཛཿའི་གནས་སུ་ཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿཞེས་སྦྱར་ལ་དབྱེ་བའི་རྒྱ་དང་བཅས་ཟོར་དཀྲིས་ཀྱི་ཕྱོགས་བཞི་ནས་དཔལ་འབར་གྱིས་བཅད་ལ་ནང་དུ་བསྐྱུར། ། ༈ ཕྱི་སྒོ་དབྱེ་བ་ནི། གསེར་སྐྱེམས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཧཱུྃ༔ མ་མོ་རོལ་པའི་བཀའ་ཉན་པ༔ འཇིག་རྟེན་དྲེགས་པ་འཁོར་དང་བཅས༔ དེ་རིང་རྣལ་འབྱོར་ལས་བརྩམ་ན༔ སྒོ་རྣམས་ཕྱེས་ལ་འཕྲང་སོལ་ཅིག༔ ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ་དང་རྒྱལ་ཆེན་བཞི༔ གཙང་རིས་དཔལ་མགོན་བདུན་ཅུ་རྣམས༔ བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར༔ རུ་ང་ཕྲག་དོག་མ་མཛད་ཅིག༔ ཞབས་སྐུམས་སྐུ་བཟུར་དབུ་ཁུག་ལ༔ བདག་གིས་གཏོར་ཟོར་འཕེན་པ་ཡི༔ གདོང་དུ་སུ་ཡང་མ་འདུག་ཅིག༔ ཅེས་བཀའ་བསྒོའོ།། །། ༈
[edit]

de'i sgo dbye le tshan gnyis/_ sgo dbye bzhugs/__zor gyi nang sgo dbye ba ni/__hU~M b+h+yo:__chos nyid dbyings las ma g.yos kyang :__ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i tshul:__ma mo rol pa'i lha tshogs rnams:__thugs rje rngams pa'i gzi byin skyed:__tshad med bzhi ldan phyag rgya yis:__gsang ba'i dkyil 'khor gnyen po che'i:__rnam thar bzhi ldan sgo phyes la:__zor lam dgra dang bgegs la sgyur:__dgra dpung bdun brgyud rtsad nas chod:__bgegs dpung thal ba'i rdul du rlog:__ming tsam med par phung du chug:__mngon spyod phrin las yongs rdzogs mdzod:__b+h+rU~M dzaHpra we sha ya phaT:__de bzhin du dzaH'i gnas su hU~M ba~M hoHzhes sbyar la dbye ba'i rgya dang bcas zor dkris kyi phyogs bzhi nas dpal 'bar gyis bcad la nang du bskyur/___/__!_phyi sgo dbye ba ni/__gser skyems sngon du 'gro bas/__hU~M:__ma mo rol pa'i bka' nyan pa:__'jig rten dregs pa 'khor dang bcas:__de ring rnal 'byor las brtsam na:__sgo rnams phyes la 'phrang sol cig:__phyogs skyong bcu dang rgyal chen bzhi:__gtsang ris dpal mgon bdun cu rnams:__bka' dang dam las ma 'da' bar:__ru nga phrag dog ma mdzad cig:__zhabs skums sku bzur dbu khug la:__bdag gis gtor zor 'phen pa yi:__gdong du su yang ma 'dug cig:__ces bka' bsgo'o//___//_!

Footnotes

Other Information