JKW-KABAB-20-WA-029

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:21, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་བསྐང་བ་མངོན་རྫོགས་དགྱེས་གླུ།
Wylie title snyan brgyud ma mo'i bskang ba mngon rdzogs dgyes glu JKW-KABAB-20-WA-029.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 20, Text 29, Pages 495-499 (Folios 1a1 to 3a4)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People དྷ་ན་སཾསྐྲིཏ་ (Dhanasaṃskṛta)
Citation Khyentse, Dilgo. snyan brgyud ma mo'i bskang ba mngon rdzogs dgyes glu. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 20: 495-499. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Mending Rituals - bskang chog
Cycle སྲིད་པ་མ་མོའི་གནད་ཏིག་ (srid pa ma mo'i gnad tig)
Deity ma mo
Karchag page JKW-KABAB-Volume-20-WA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-KHI-047-1
Colophon

།ཅེས་པའང་ཚུལ་འདིའི་མདོས་སྐོང་གི་ལས་རིམ་བགྱིད་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་དབང་གིས་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པའོ།།

ces pa'ang tshul 'di'i mdos skong gi las rim bgyid skabs nyer mkho'i dbang gis pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis bris pa'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །སྙན་བརྒྱུད་མ་མོའི་བསྐང་བ་མངོན་རྫོགས་དགྱེས་གླུ་བཞུགས་སོ།། ཧཱུྃ་བྷྱོ། གསང་མཆོག་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗཻ་བཙུན་མོའི་དབྱིངས། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བདེ་ཆེན་སྲོག་གི་དཔྱིད། །སྣང་སྲིད་མཁའ་ཀློང་སྡུད་པའི་མུ་ཁ་ལེ། །མངོན་རྫོགས་ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་དབྱིངས་ནས་བཞེངས། །ཆོས་ཀུན་བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་གཅིག་གི་མདངས། །དག་པ་རབ་འབྱམས་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས། །ཀུན་བཟང་ཟག་པ་མེད་པ་འཁོར་ལོའི་སྤྲིན། །འགགས་མེད་རོལ་པ་ཅིར་ཡང་འཆར་བ་ལས། །སྣོད་བཅུད་བཀོད་པ་ཚད་མེད་རྟེན་འབྲེལ་རྫས། །མི་བཟད་འདོད་དགུའི་ལོངས་སྤྱོད་ནམ་མཁའ་མཛོད། །སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་ཏིང་འཛིན་ཐབས་ཤེས་ཀྱིས། །འདོད་དགུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །རྣམ་བཀྲའི་མེ་ཏོག་དྲི་ཞིམ་སྤོས་ཀྱིས་འཁྱུད། །སྣང་བྱེད་འོད་འགྱེད་དྲི་ཆབ་ཟེག་མ་འཐོར། །བདའ་དགུའི་ཟས་བཀྲམ་སྙན་བརྗིད་རོལ་མོའི་དབྱངས། །སྣང་ཆའི་གཟུང་ཀུན་ལྷ་རྫས་ཕྱིའི་མཆོད་སྤྲིན། །སྟོང་ཉིད་དབྱིངས་ལས་མ་འགགས་ཅིར་ཡང་ཤར། །འཛད་མེད་དཔལ་གྱི་འབྱོར་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །དགྲ་སྙིང་དྲོན་མོ་དབང་ལྔ་འདར་ཞིང་འཕྲིག །ཚིལ་བསུར་དུད་སྤྲིན་ཞུན་མེའི་གློག་ཕྲེང་འཁྱུགས། ཁྲག་མཁྲིས་རྦ་རླབས་འཁྲུགས་ཀློང་མི་རྟའི་བམ། །ཤ་རུས་གཅལ་བཀྲམ་བཤུགས་གླུ་རྐང་གླིང་སོགས། །ཕྱེད་སྣང་རླུང་ལྔ་དབྱིངས་འཁྱིལ་དྲག་པོའི་རྫས། །གཤིན་རྗེའི་མདུན་ས་ལྟ་བུའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཁམས་དྲུག་དྭངས་མའི་དཔྱིད་ཁུ་ཨ་མྲྀ་ཏ། །ཉི་ཟླ་དབྱིངས་སུ་ཟོས་པའི་རཀྟའི་བཅུད། །ཚོགས་དྲུག་ཡེ་ཤེས་དག་པའི་གཏོར་མ་ཆེ། །རྣམ་མེད་ཡིད་དག་གསང་བའི་དམ་ཚིག་རྫས། །འཕོ་མེད་བདེ་གསལ་རྣམ་པར་མི་རྟོག་པའི། །ཡེ་ཤེས་གསང་བའི་མཆོད་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །བཅུ་དྲུག་དགའ་བའི་གར་བསྒྱུར་ལྷ་མོའི་ཚོགས། །དྲུག་ཅུ་རྩ་བཞིའི་སྒྱུ་རྩལ་དགྱེས་དགུའི་གཡོ། །སྙིང་རྗེའི་ལུས་ཀྱི་སྟོང་གསུམ་རུ་ཏྲའི་དཔུང༌། །མཐར་བྱེད་ཤུགས་སྒྲོལ་རྡོ་རྗེའི་མཚོན་ཆེན་སོགས། །གཉིས་མེད་དག་མཉམ་ཆེན་པོའི་གནས་ལུགས་གཤིས། །འཁོར་གསུམ་ཞེན་རྟོག་བྲལ་བས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཆོས་ཀུན་ཀ་ནས་དག་པ་ཡུམ་གྱི་མཁར། །འཁོར་འདས་ལྷུན་གྲུབ་བདེ་ཆེན་འབར་བའི་ཀློང༌། །ཁམས་གསུམ་མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་གསང་གསུམ་དབྱིངས། །རང་བྱུང་རང་ཤར་མངོན་རྫོགས་མ་མོའི་དལ། །སྲིད་པ་བདེ་འགྲོའི་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཀྱི་སྐུར། །སྣང་ཆ་འགགས་མེད་གཙོ་དང་འཁོར་གྱི་ཚུལ། །ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་རྣམ་པ་ཅན། །རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་འཁོར་ལོའི་སྤྲིན་ཆེན་པོར། །འབུམ་ཕྲག་ཡངས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །དགོངས་ཀློང་ཁྱབ་བརྡལ་བྱིན་རླབས་སྤྲིན་དུ་འཁྲིགས། །རིག་འཛིན་རྩ་བརྒྱུད་བླ་མའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྒྱུ་འཕྲུལ་མ་འདྲེས་དངོས་གྲུབ་འདོད་དགུའི་གཏེར། །རབ་འབྱམས་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཕྲིན་ལས་ཐོགས་མེད་བདེ་སྟོང་གར་གྱི་བརྩེན། །གནས་ཡུལ་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །མཐུ་སྟོབས་རྩལ་ཆེ་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་ལ་མྱུར། །རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་ཡོངས་ཀྱིས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཁྱད་པར་སྣང་སྲིད་མ་མོའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ། །དཔལ་ཆེན་མངོན་རྫོགས་རྒྱལ་པོས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་གསང་བ་མི་ཟད་རྒྱན། །ཆེ་མཆོག་ཁྲག་འཐུང་རིགས་ལྔའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཁམས་ལྔ་དབྱིངས་སུ་དག་པའི་ཡུམ་ཆེན་མོ། །རྟག་པའི་རྒྱལ་མོ་ལྔ་ཡི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །འཁོར་འདས་རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་དང་ལྡན། །ཡེ་ཤེས་རྗེ་མོ་བཅུ་བཞིའི་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །འགགས་མེད་སྒྱུ་མའི་རོལ་པ་ཅིར་ཡང་སྟོན། །དམན་མོ་ལྔ་བཅུ་རྩ་བརྒྱད་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཀུན་བཟང་མུ་ཁ་ལེ་ཡི་བདེ་སྟོང་གཟུགས། །སྣང་སྲིད་མ་མོར་རྫོགས་པས་ཐུགས་དམ་བསྐང༌། །ཆོས་ཉིད་དབྱིངས་སུ་བདེ་སྟོང་འདུ་འབྲལ་མེད། །སྐྱེ་འགགས་གནས་པ་ཀུན་བྲལ་ཡེ་ཤེས་དབྱིངས། །ནམ་ཡང་འཕོ་མེད་རྡོ་རྗེ་སྡོམ་པ་ཆེ། །དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་བསྐང་ཞིང་མཉེས་པའི་མཐུས། །ཉམས་ཆགས་ནོངས་པའི་འཁྲུལ་རྟོག་དབྱིངས་སུ་ཞི། །མ་མོ་མཁའ་འགྲོ་འཁྲུགས་དང་འཁོན་པ་བཤགས། །ཉམས་པ་སོར་ཆུད་དགྱེས་པའི་མདངས་ཕྱུངས་ནས། །འགལ་འཁྲུགས་དག་ཅིང་ཚངས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། །དབྱིངས་ཀྱི་མ་མོ་ཁྲོ་དང་འཁྲུགས་མེད་པ། །ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོ་གཅིག་ཏུ་མཉམ་བརྡལ་ཡང༌། །ལས་དང་འཇིག་རྟེན་མཁའ་འགྲོ་མ་སྲིང་རྣམས། །ལེགས་ཉེས་ལྟངས་འཛིན་དམ་ཚིག་རྗེས་སུ་གཅོད། །མངོན་ཤེས་རྫུ་འཕྲུལ་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཡིས། །རྣལ་འབྱོར་དྲོད་ཉུལ་རྟག་ཏུ་རྗེས་སྐྱོངས་ནས། །བདག་སོགས་སྙིགས་མས་གདུང་བའི་སྐྱེ་འགྲོ་ཀུན། །རྟག་ཏུ་ཉེས་སྤྱོད་ཁྲེལ་དང་དམ་ཚིག་ནོར། །མནའ་དང་ཆད་འགལ་སྡོམ་གསུམ་ཞིག་ཅིང་རལ། །ངན་སྤྱོད་སྣ་དགུའི་བསྟན་ལ་ཡ་ག་སྒྲོགས། །དགེ་སྡིག་འཆོལ་ཉོག་སྤྱོད་པས་ལྷ་སྲིན་འཁོན། །མ་སྲིང་མཁའ་འགྲོ་འཁྲུགས་ཅིང་གནོལ་བའི་མཐུས། །ནད་མཚོན་མུ་གེའི་བསྐལ་ངན་ལྡང་བའི་ལས། །འགྱོད་གནོང་དྲགས་པོའི་སྙིང་ནས་མཐོལ་ཞིང་བཤགས། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལ་མཉེས་མཆོད་དམ་ཚིག་རྫས། །ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་མཆོད་པས་བསྐང༌། །བདེ་ཆེན་དགྱེས་པའི་ཐུགས་ཀྱིས་བདག་ཅག་ཀུན། །མ་ཡིས་བུ་བཞིན་སྐྱོང་ལ་སྡོང་གྲོགས་མཛོད། །ཞི་བས་རྒུད་སེལ་དགྱེས་པས་འདོད་དགུ་འགྲུབ། །དབང་གི་ཡིད་བསྒྱུར་དྲག་པོས་འགལ་བྱེད་ཆོམས། །ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེ་ས་ལམ་དབུ་མར་རྫོགས། །འཕོ་མེད་བདེ་ཆེན་དགྱེས་མས་བརྩེན་གྱུར་ཅིག །ཁམས་གསུམ་རྣམ་དག་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས། །ཞིང་སྔགས་ལྷན་སྐྱེས་ཕོ་ཉའི་འདུ་བར་སྤྱོད། །ཧེ་རུ་དཔལ་མཆོག་དང་གཉིས་མེད་པས། །ཕྱི་སྣོད་འབྱུང་བཞིའི་སད་སེར་བཙའ་ཐན་ཞི། །ནང་བཅུད་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་གཡོ་འཁྲུགས་སྙོམས། །ངེས་དོན་འཁྲུལ་རྟོགས་རང་གཟུགས་ནད་གདོན་བགེགས། །ལྷ་སྲིན་མ་མོའི་སུན་ཁ་ཚེ་འཕྲང་བཟློག །བཀྲ་ཤིས་ཚེ་དཔལ་རླུང་རྟ་ཕྲིན་ལས་རྒྱས། །འབར་བ་གསུམ་གྱིས་ལྷན་སྐྱེས་ཡེ་ཤེས་འཕེལ། །འདུ་བ་གསུམ་གྱིས་དོན་གཉིས་ཡོངས་རྫོགས་ཏེ། །བར་ཆད་འཕྲང་གསུམ་འཇིགས་པའི་བདུད་བཞི་ཆོམས། །གསང་བའི་དགྲ་གསུམ་ཡོངས་སྒྲོལ་མཐུ་སྟོབས་ཀྱིས། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་མཐུ་ཐོབ་མཛོད། །ཅེས་པའང་ཚུལ་འདིའི་མདོས་སྐོང་གི་ལས་རིམ་བགྱིད་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་དབང་གིས་པདྨ་དབང་ཆེན་དགྱེས་པ་རྩལ་གྱིས་བྲིས་པའོ།། །།
[edit]

@#/__/snyan brgyud ma mo'i bskang ba mngon rdzogs dgyes glu bzhugs so//__hU~M b+h+yo/__gsang mchog dgyes pa rdo rjai btsun mo'i dbyings/__/mchog tu mi 'gyur bde chen srog gi dpyid/__/snang srid mkha' klong sdud pa'i mu kha le/__/mngon rdzogs he ru ka dpal dbyings nas bzhengs/__/chos kun bde chen ye shes gcig gi mdangs/__/dag pa rab 'byams sgyu 'phrul rdo rje'i dbyings/__/kun bzang zag pa med pa 'khor lo'i sprin/__/'gags med rol pa cir yang 'char ba las/__/snod bcud bkod pa tshad med rten 'brel rdzas/__/mi bzad 'dod dgu'i longs spyod nam mkha' mdzod/__/sngags dang phyag rgya ting 'dzin thabs shes kyis/__/'dod dgu lhun gyis grub pas thugs dam bskang*/__/rnam bkra'i me tog dri zhim spos kyis 'khyud/__/snang byed 'od 'gyed dri chab zeg ma 'thor/__/bda' dgu'i zas bkram snyan brjid rol mo'i dbyangs/__/snang cha'i gzung kun lha rdzas phyi'i mchod sprin/__/stong nyid dbyings las ma 'gags cir yang shar/__/'dzad med dpal gyi 'byor pas thugs dam bskang*/__/dgra snying dron mo dbang lnga 'dar zhing 'phrig__/tshil bsur dud sprin zhun me'i glog phreng 'khyugs/__khrag mkhris rba rlabs 'khrugs klong mi rta'i bam/__/sha rus gcal bkram bshugs glu rkang gling sogs/__/phyed snang rlung lnga dbyings 'khyil drag po'i rdzas/__/gshin rje'i mdun sa lta bu'i thugs dam bskang*/__/khams drug dwangs ma'i dpyid khu a mr-i ta/__/nyi zla dbyings su zos pa'i rak+ta'i bcud/__/tshogs drug ye shes dag pa'i gtor ma che/__/rnam med yid dag gsang ba'i dam tshig rdzas/__/'pho med bde gsal rnam par mi rtog pa'i/__/ye shes gsang ba'i mchod pas thugs dam bskang*/__/bcu drug dga' ba'i gar bsgyur lha mo'i tshogs/__/drug cu rtsa bzhi'i sgyu rtsal dgyes dgu'i g.yo/__/snying rje'i lus kyi stong gsum ru tra'i dpung*/__/mthar byed shugs sgrol rdo rje'i mtshon chen sogs/__/gnyis med dag mnyam chen po'i gnas lugs gshis/__/'khor gsum zhen rtog bral bas thugs dam bskang*/__/chos kun ka nas dag pa yum gyi mkhar/__/'khor 'das lhun grub bde chen 'bar ba'i klong*/__/khams gsum mi phyed rdo rje'i gsang gsum dbyings/__/rang byung rang shar mngon rdzogs ma mo'i dal/__/srid pa bde 'gro'i lha sngags chos kyi skur/__/snang cha 'gags med gtso dang 'khor gyi tshul/__/ye shes las dang 'jig rten rnam pa can/__/rab 'byams dkyil 'khor 'khor lo'i sprin chen por/__/'bum phrag yangs pa'i lha tshogs thugs dam bskang*/__/dgongs klong khyab brdal byin rlabs sprin du 'khrigs/__/rig 'dzin rtsa brgyud bla ma'i thugs dam bskang*/__/sgyu 'phrul ma 'dres dngos grub 'dod dgu'i gter/__/rab 'byams yi dam zhi khro'i thugs dam bskang*/__/phrin las thogs med bde stong gar gyi brtsen/__/gnas yul dpa' bo mkha' 'gro'i thugs dam bskang*/__/mthu stobs rtsal che las kun sgrub la myur/__/rdo rje'i chos srung yongs kyis thugs dam bskang*/__/khyad par snang srid ma mo'i dkyil 'khor gtso/__/dpal chen mngon rdzogs rgyal pos thugs dam bskang*/__/sku gsung thugs kyi gsang ba mi zad rgyan/__/che mchog khrag 'thung rigs lnga'i thugs dam bskang*/__/khams lnga dbyings su dag pa'i yum chen mo/__/rtag pa'i rgyal mo lnga yi thugs dam bskang*/__/'khor 'das rnam pa kun gyi mchog dang ldan/__/ye shes rje mo bcu bzhi'i thugs dam bskang*/__/'gags med sgyu ma'i rol pa cir yang ston/__/dman mo lnga bcu rtsa brgyad thugs dam bskang*/__/kun bzang mu kha le yi bde stong gzugs/__/snang srid ma mor rdzogs pas thugs dam bskang*/__/chos nyid dbyings su bde stong 'du 'bral med/__/skye 'gags gnas pa kun bral ye shes dbyings/__/nam yang 'pho med rdo rje sdom pa che/__/dkyil 'khor lha tshogs bskang zhing mnyes pa'i mthus/__/nyams chags nongs pa'i 'khrul rtog dbyings su zhi/__/ma mo mkha' 'gro 'khrugs dang 'khon pa bshags/__/nyams pa sor chud dgyes pa'i mdangs phyungs nas/__/'gal 'khrugs dag cing tshangs pa stsal du gsol/__/dbyings kyi ma mo khro dang 'khrugs med pa/__/ye shes chen po gcig tu mnyam brdal yang*/__/las dang 'jig rten mkha' 'gro ma sring rnams/__/legs nyes ltangs 'dzin dam tshig rjes su gcod/__/mngon shes rdzu 'phrul thogs pa med pa yis/__/rnal 'byor drod nyul rtag tu rjes skyongs nas/__/bdag sogs snyigs mas gdung ba'i skye 'gro kun/__/rtag tu nyes spyod khrel dang dam tshig nor/__/mna' dang chad 'gal sdom gsum zhig cing ral/__/ngan spyod sna dgu'i bstan la ya ga sgrogs/__/dge sdig 'chol nyog spyod pas lha srin 'khon/__/ma sring mkha' 'gro 'khrugs cing gnol ba'i mthus/__/nad mtshon mu ge'i bskal ngan ldang ba'i las/__/'gyod gnong drags po'i snying nas mthol zhing bshags/__/sku gsung thugs la mnyes mchod dam tshig rdzas/__/phyi nang gsang ba bla med mchod pas bskang*/__/bde chen dgyes pa'i thugs kyis bdag cag kun/__/ma yis bu bzhin skyong la sdong grogs mdzod/__/zhi bas rgud sel dgyes pas 'dod dgu 'grub/__/dbang gi yid bsgyur drag pos 'gal byed choms/__/khyad par rdo rje sa lam dbu mar rdzogs/__/'pho med bde chen dgyes mas brtsen gyur cig__/khams gsum rnam dag rdo rje'i sku gsung thugs/__/zhing sngags lhan skyes pho nya'i 'du bar spyod/__/he ru dpal mchog dang gnyis med pas/__/phyi snod 'byung bzhi'i sad ser btsa' than zhi/__/nang bcud rtsa rlung thig le'i g.yo 'khrugs snyoms/__/nges don 'khrul rtogs rang gzugs nad gdon bgegs/__/lha srin ma mo'i sun kha tshe 'phrang bzlog__/bkra shis tshe dpal rlung rta phrin las rgyas/__/'bar ba gsum gyis lhan skyes ye shes 'phel/__/'du ba gsum gyis don gnyis yongs rdzogs te/__/bar chad 'phrang gsum 'jigs pa'i bdud bzhi choms/__/gsang ba'i dgra gsum yongs sgrol mthu stobs kyis/__/phyogs las rnam par rgyal ba'i mthu thob mdzod/__/ces pa'ang tshul 'di'i mdos skong gi las rim bgyid skabs nyer mkho'i dbang gis pad+ma dbang chen dgyes pa rtsal gyis bris pa'o//__//

Footnotes

Other Information