JKW-KABAB-20-WA-007

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 12:33, 14 March 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཕྲིན་ལས་ཆར་འབེབས།
Wylie title snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa phrin las char 'bebs JKW-KABAB-20-WA-007.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 20, Text 7, Pages 97 (Folios 1a1 to 1a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Associated People པྲ་བྷ་ཧསྟི་ (Prabhahasti)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa phrin las char 'bebs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 20: 97. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ (phrin las phur pa'i gnad tig)
Deity rdo rje phur pa
Karchag page JKW-KABAB-Volume-20-WA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABUM-15-BA-016-002
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-KHI-016
Colophon

།ཅེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་ལམ་འདིར་བཀའ་བབས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་བྲིས་པ་དགེ། དགེའོ།།

ces pa'ang don gnyer can gyis gsol ba btab pa'i ngor lam 'dir bka' babs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes bris pa dge/__dge'o/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཕྲིན་ལས་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །གཞི་དབྱིངས་གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཀུན་ཏུ་བཟང༌། །གཞི་སྣང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་བཛྲ་ཀུ་མཱ་རར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྲིན་ལས་ཆར་ཆེན་ཕོབ། །ཕུར་པའི་གྲུབ་ཆེན་པྲ་བྷ་ཧསྟིའི་ཞབས། །བདུད་སྡེ་ཚར་གཅོད་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་རྩལ། །བཀའ་བབས་ཐུགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་མཚོ་རྒྱལ་རྗེར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྲིན་ལས་ཆར་ཆེན་ཕོབ། །སྙན་བརྒྱུད་བྱིན་ཐོབ་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །གདམས་པའི་བཅུད་འཛིན་བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མ་དང༌། །ཡི་དམ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྲིན་ལས་ཆར་ཆེན་ཕོབ། །རྫས་ཀྱི་ཕུར་བུས་དགྲ་བགེགས་རྩད་ནས་ཆོད། །སྲིད་པའི་ཕུར་བུས་སྣང་ཞེན་ལྷ་སྐུར་དག །བྱང་སེམས་ཕུར་བུས་ས་ལམ་དབུ་མར་རྫོགས། །རིག་པའི་ཕུར་བུས་ཡེ་ཤེས་སྐུར་སྨིན་ཤོག །ཅེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་ལམ་འདིར་བཀའ་བབས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་བྲིས་པ་དགེ། དགེའོ།།
[edit]

@#/__/snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa phrin las char 'bebs zhes bya ba bzhugs so/__/gzhi dbyings gdod nas rnam dag kun tu bzang*/__/gzhi snang ye shes rol pa rdo rje sems/__/dbyings rig zung 'jug badz+ra ku mA rar/__/gsol ba 'debs so phrin las char chen phob/__/phur pa'i grub chen pra b+ha hasti'i zhabs/__/bdud sde tshar gcod shAkya seng ge rtsal/__/bka' babs thugs kyi gzungs ma mtsho rgyal rjer/__/gsol ba 'debs so phrin las char chen phob/__/snyan brgyud byin thob pad+ma mdo sngags gling*/__/gdams pa'i bcud 'dzin brgyud ldan bla ma dang*/__/yi dam lha dang mkha' 'gro dam can la/__/gsol ba 'debs so phrin las char chen phob/__/rdzas kyi phur bus dgra bgegs rtsad nas chod/__/srid pa'i phur bus snang zhen lha skur dag__/byang sems phur bus sa lam dbu mar rdzogs/__/rig pa'i phur bus ye shes skur smin shog__/ces pa'ang don gnyer can gyis gsol ba btab pa'i ngor lam 'dir bka' babs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes bris pa dge/__dge'o//_

Footnotes

Other Information