JKW-KABUM-15-BA-016-002

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཕྲིན་ལས་ཆར་འབེབས།
Wylie title snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa phrin las char 'bebs JKW-KABUM-15-BA-016.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 16, Text 2, Pages 367 (Folios 4a1 to 4a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa phrin las char 'bebs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 15: 367. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཕྲིན་ལས་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་ (phrin las phur pa'i gnad tig)
Deity rdo rje phur pa
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABAB-20-WA-007
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-KHI-016
Colophon

།ཅེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་ལམ་འདིའི་བཀའ་བབས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་བྲིས་པ་དགེ།

ces pa'ang don gnyer can gyis gsol ba btab pa'i ngor lam 'di'i bka' babs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes bris pa dge

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །སྙན་བརྒྱུད་ཕུར་པའི་གནད་ཏིག་གི་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ཕྲིན་ལས་ཆར་འབེབས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །།གཞི་དབྱིངས་གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཀུན་ཏུ་བཟང་། །གཞི་སྣང་ཡེ་ཤེས་རོལ་པ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །དབྱིངས་རིག་ཟུང་འཇུག་བཛྲ་ཀུ་མཱ་རར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྲིན་ལས་ཆར་ཆེན་ཕོབ། །ཕུར་པའི་གྲུབ་བརྙེས་པྲ་བྷ་ཧ་སྟིའི་ཞབས། །བདུད་སྡེ་ཚར་གཅོད་ཤཱཀྱ་སེང་གེ་རྩལ། །བཀའ་བབས་ཐུགས་ཀྱི་གཟུངས་མ་མཚོ་རྒྱལ་རྗེར། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྲིན་ལས་ཆར་ཆེན་ཕོབ། །སྙན་བརྒྱུད་བྱིན་ཐོབ་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང་། །གདམས་པའི་བཅུད་འཛིན་བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མ་དང་། །ཡི་དམ་ལྷ་དང་མཁའ་འགྲོ་དམ་ཅན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་ཕྲིན་ལས་ཆར་ཆེན་ཕོབ། །རྫས་ཀྱི་ཕུར་བུས་དགྲ་བགེགས་རྩད་ནས་ཆོད། །སྲིད་པའི་ཕུར་བུས་སྣང་ཞེན་ལྷ་སྐུར་དག །བྱང་སེམས་ཕུར་བུས་ས་ལམ་དབུ་མར་རྫོགས། །རིག་པའི་ཕུར་བུས་ཡེ་ཤེས་སྐུར་སྨིན་ཤོག །ཅེས་པའང་དོན་གཉེར་ཅན་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་ངོར་ལམ་འདིའི་བཀའ་བབས་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པའི་སྡེས་བྲིས་པ་དགེ། །
[edit]

phrin las phur pa'i gnad tig gi brgyud 'debs dang rgyun gyi rnal 'byor snying po/ @#/_/snyan brgyud phur pa'i gnad tig gi brgyud pa'i bla ma rnams la gsol ba 'debs pa phrin las char 'bebs zhes bya ba bzhugs so//__//gzhi dbyings gdod nas rnam dag kun tu bzang /__/gzhi snang ye shes rol pa rdo rje sems/__/dbyings rig zung 'jug badz+ra ku mA rar/__/gsol ba 'debs so phrin las char chen phob/__/phur pa'i grub brnyes pra b+ha ha sti'i zhabs/__/bdud sde tshar gcod shAkya seng ge rtsal/__/bka' babs thugs kyi gzungs ma mtsho rgyal rjer/__/gsol ba 'debs so phrin las char chen phob/__/snyan brgyud byin thob pad+ma mdo sngags gling /__/gdams pa'i bcud 'dzin brgyud ldan bla ma dang /__/yi dam lha dang mkha' 'gro dam can la/__/gsol ba 'debs so phrin las char chen phob/__/rdzas kyi phur bus dgra bgegs rtsad nas chod/__/srid pa'i phur bus snang zhen lha skur dag__/byang sems phur bus sa lam dbu mar rdzogs/__/rig pa'i phur bus ye shes skur smin shog__/ces pa'ang don gnyer can gyis gsol ba btab pa'i ngor lam 'di'i bka' babs pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pa'i sdes bris pa dge/___/

Footnotes

Other Information