JKW-KABAB-18-TSHA-032

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:46, 16 March 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས།
Wylie title yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi brgyud 'debs byin rlabs char 'bebs JKW-KABAB-18-TSHA-032.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 18, Text 32, Pages 209-210 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Associated People ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས་ (Klong chen pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi brgyud 'debs byin rlabs char 'bebs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 18: 209-210. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Cycle ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་ (yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can)
Parent Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
Karchag page JKW-KABAB-Volume-18-TSHA-Karchag
Recension Link Other Versions on this site: JKW-KABUM-16-MA-009-001
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DA-047
Colophon

།ཞེས་པའང་གྲུབ་པའི་དཔྱིད་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དཔལ་ལྡན་པདྨ་འོད་གླིང་དུ་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། ཤུ་བྷཾ།།

zhes pa'ang grub pa'i dpyid mkhyen brtse'i dbang pos dpal ldan pad+ma 'od gling du gang shar gsol ba btab pa'o/__shu b+haM/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཡང་གསང་བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་ཐིག་ལེའི་རྒྱ་ཅན་གྱི་བརྒྱུད་འདེབས་བྱིན་རླབས་ཆར་འབེབས་བཞུགས་སོ། །ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་དགའ་རབ་རྗེ། །འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་ཤྲཱི་སིཾ་ཧ་དང༌། །ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲ་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །མཚོ་སྐྱེས་རྡོ་རྗེ་རྗེ་འབངས་གྲོགས་གསུམ་དང༌། །འོད་གསལ་སྙིང་པོའི་ཤིང་རྟ་ཀློང་ཆེན་པ། །དབྱེར་མེད་ཀུན་མཁྱེན་འཇིགས་བྲལ་གླིང་པ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་གསུམ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་དངོས། །དྲན་པས་གདུང་སེལ་རྩ་བའི་བླ་མ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་སྩོལ། །དེ་ལྟར་སྙིང་ནས་གུས་པས་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །སྲིད་ལས་ངེས་འབྱུང་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་འབྱོངས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མས་རྗེས་བཟུང་གསང་ཆེན་གྱི། །སྨིན་གྲོལ་བདུད་རྩི་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཁྱད་པར་དབེན་ཞིང་ཉམས་དགའི་རི་སུལ་དུ། །ཡང་གསང་བླ་མའི་བསྙེན་སྒྲུབ་མཐར་ཕྱིན་པས། །ཀུན་མཁྱེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐུས། །མངོན་སུམ་རྗེས་སུ་བཟུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དོན་བརྒྱུད་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་སྙིང་ལ་ཞུགས། །ཅིར་སྣང་བླ་མར་ཤར་བའི་བསྐྱེད་རིམ་དང༌། །ཐུགས་ཡིད་གཅིག་འདྲེས་ཟབ་མོའི་རྫོགས་རིམ་གྱིས། །ཆོས་ཀུན་ཟད་སར་འཁྱོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །སྣོད་བཅུད་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོའི་དབྱིངས་སུ་ཐིམ། །སྣང་སྲིད་སྐུ་གསུམ་རིག་པའི་རོལ་པར་ཤར། །ནང་གསལ་ཁྱད་ཆོས་དྲུག་ལྡན་གདོད་མའི་ཀློང༌། །མཐར་ཐུག་གྲུབ་མཐའ་སྙོག་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དེ་ལས་སླར་ཡང་ལྷུན་གྲུབ་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ། །ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་བར་དུ་འཆར་བ་ཡིས། །ཀུན་བཟང་རིག་འཛིན་བླ་མའི་གོ་འཕང་ཆེར། །འགྲོ་ཀུན་ཕྱམ་གཅིག་གྲོལ་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་པའང་གྲུབ་པའི་དཔྱིད་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དཔལ་ལྡན་པདྨ་འོད་གླིང་དུ་གང་ཤར་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ། ཤུ་བྷཾ།། །།
[edit]

@#/__/yang gsang bla ma'i sgrub pa thig le'i rgya can gyi brgyud 'debs byin rlabs char 'bebs bzhugs so/__/kun bzang rdo rje sems dpa' dga' rab rje/__/'jam dpal bshes gnyen shrI siM ha dang*/__/dz+nyA na sU tra dri med bshes gnyen la/__/gsol ba 'debs so rdo rje'i ye shes stsol/__/mtsho skyes rdo rje rje 'bangs grogs gsum dang*/__/'od gsal snying po'i shing rta klong chen pa/__/dbyer med kun mkhyen 'jigs bral gling pa la/__/gsol ba 'debs so rdo rje'i ye shes stsol/__/phyogs bcu dus bzhi'i rgyal ba thams cad kyi/__/mkhyen brtse nus gsum gcig tu bsdus pa'i dngos/__/dran pas gdung sel rtsa ba'i bla ma la/__/gsol ba 'debs so rdo rje'i ye shes stsol/__/de ltar snying nas gus pas gsol btab mthus/__/srid las nges 'byung byang chub sems gnyis 'byongs/__/dpal ldan bla mas rjes bzung gsang chen gyi/__/smin grol bdud rtsi thob par byin gyis rlobs/__/khyad par dben zhing nyams dga'i ri sul du/__/yang gsang bla ma'i bsnyen sgrub mthar phyin pas/__/kun mkhyen chos kyi rgyal po'i ye shes skus/__/mngon sum rjes su bzung bar byin gyis rlobs/__/don brgyud dgongs pa'i rtsal chen snying la zhugs/__/cir snang bla mar shar ba'i bskyed rim dang*/__/thugs yid gcig 'dres zab mo'i rdzogs rim gyis/__/chos kun zad sar 'khyol bar byin gyis rlobs/__/snod bcud thig le chen po'i dbyings su thim/__/snang srid sku gsum rig pa'i rol par shar/__/nang gsal khyad chos drug ldan gdod ma'i klong*/__/mthar thug grub mtha' snyog par byin gyis rlobs/__/de las slar yang lhun grub thugs rje'i rtsal/__/nam mkha' ji srid bar du 'char ba yis/__/kun bzang rig 'dzin bla ma'i go 'phang cher/__/'gro kun phyam gcig grol bar byin gyis rlobs/__/zhes pa'ang grub pa'i dpyid mkhyen brtse'i dbang pos dpal ldan pad+ma 'od gling du gang shar gsol ba btab pa'o/__shu b+haM//__//

Footnotes

Other Information