JKW-KABAB-16-MA-016

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:10, 2 March 2022 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "|editortib=")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཕག་མོ་དཀར་མོའི་སྦྱིན་སྲེག་སྐབས་ལྷ་བསྐྱེད།
Wylie title phag mo dkar mo'i sbyin sreg skabs lha bskyed JKW-KABAB-16-MA-016.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 16, Text 16, Pages 719-721 (Folios 1a1 to 2a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. phag mo dkar mo'i sbyin sreg skabs lha bskyed. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 16: 719-721. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Fire Offerings - sbyin sreg
Cycle རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ (rtsa gsum 'od gsal snying tig)
Deity phag dkar
Karchag page JKW-KABAB-Volume-16-MA-Karchag
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DZI-071
[edit]
དྷཱི།༔ ཕག་མོ་དཀར་མོའི་སྦྱིན་སྲེག་སྐབས་ལྷ་བསྐྱེད་ནི༔ རིགས་ཀྱི་ས་བོན་བྃ་ཡིག་ལས༔ ཞེས་པའི་མཚམས༔ བཅོམ་ལྡན་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧཱི༔ ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་སྐུ་མདོག་དཀར༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེའི་གྲི་གུག་འཕྱར༔ གཡོན་པས་ཐོད་ཁྲག་ཐུགས་ཀར་བསྣམས༔ མཆན་ཁུང་ཁ་ཊྭཱྃ་རྩེ་གསུམ་མཚན༔ སྤྱི་གཙུགས་ཕག་ཞལ་ངུར་སྒྲ་སྒྲོགས༔ དར་དང་རིན་ཆེན་རུས་པས་བརྒྱན༔ ཁྲོ་འཛུམ་ཆགས་ཉམས་མཚན་དཔེར་འབར༔ ཞབས་གཉིས་བརྐྱང་བསྐུམ་གར་ཐབས་ཀྱིས༔ པད་ཉི་བྃ་རོའི་སྙིང་གར་རོལ༔ གནས་གསུམ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་མཚན༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་དུ་བྱིན་གྱིས་བརླབས༔ ཕུང་པོ་ཁམས་དང་སྐྱེ་མཆེད་ཀུན༔ ཡེ་ཤེས་རིགས་ལྔར་དབང་བསྐུར་རོ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཨབྷི་ཥིཉྩཧཱུྃ༔ སླར་ཡང་རང་གི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འོད་ཟེར་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཕྲོས་པས་སྐུ་གསུམ་གྱི་ཞིང་རབ་འབྱམས་ན་བཞུགས་པའི་རྡོ་རྗེ་རྣལ་འབྱོར་མའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་སྙན་གསན་ཕབ་ལ༔ ཐོད་རྔ་ཁྲོལ་ཞིང་གདུང་བའི་ཤུགས་བསྐྱེད་དེ༔ ཧྲཱིཿ བདེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཉིད་ལས༔ གང་འདུལ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ཚུལ༔ ཞིང་སྔགས་ལྷན་སྐྱེས་རྣལ་འབྱོར་མ༔ འབུམ་ཕྲག་མཁའ་འགྲོའི་འཁོར་དང་བཅས༔ ཆོས་སྐུ་སྐྱེ་བ་མེད་པ་ལས༔ སྐྱེ་བའི་ཆོ་འཕྲུལ་ཅིར་ཡང་སྟོན༔ སྒྲུབ་ལ་དངོས་གྲུབ་མཆོག་སྩོལ་ཕྱིར༔ ཐུགས་རྗེའི་དབང་གིས་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ གནས་མཆོག་འདི་རུ་བྱིན་ཕོབ་ལ༔ སྒྲུབ་མཆོག་བདག་ལ་དབང་བཞི་སྐུར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཛ་ཛཿ ཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ་ཕེཾ་ཕེཾ་ཞེས་སྤྱན་དྲང༌། ས་མ་ཡ་ཧོཿ ས་མ་ཡ་སྟྭཾ༔ ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿ ཏིཥྛནྟུ༔ ཞེས་པས་དམ་ཚིག་པའི་མེ་ལྷ་དང་དབྱེར་མེད་པར་བསམ། ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོཿ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿཞེས་ཕྱག་བྱ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དག་པ་བདེ་སྟོང་མཁའ་སྤྱོད་ཞིང་༔ རིག་རྩལ་མ་འགགས་མཆོད་པའི་སྤྲིན༔ ཕྱི་ནང་གསང་བ་བླ་མེད་པ༔ རྡོ་རྗེའི་ལོངས་སྤྱོད་ཆེན་པོར་བཞེས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པཱདྱཾ་པུཥྤེ་དྷཱུ་པེ་ཨཱའ་ལོ་ཀེ་གནྡྷེ་ནཻ་བིདྱཱ་ཤཔྡ་པཉྩ་ཀ་མ་གུ་ཎ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱཿ མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཛྙཱ་ན་དྷཱ་ཏུ་པཱུ་ཛ་ཧོཿཞེས་པས་མཆོད༔ ཧྲཱིཿ གདོད་ནས་རྣམ་གྲོལ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་དབྱིངས༔ འགགས་མེད་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ རབ་འབྱམས་དཀྱིལ་འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་མ༔ ཀུན་བཟང་ཕག་མོ་ཡུལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད༔ ཕྱི་ནང་གཞན་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་ཕོ་ཉ་མོ༔ འོད་གསལ་དབུ་མའི་དབྱིངས་སུ་རོ་གཅིག་པས༔ བདེ་ཆེན་ཚོགས་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་བརྟེན་ནས༔ ཟུང་འཇུག་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་མངོན་གྱུར་ཤོག༔ ཅེས་བསྟོད༔ ཐབ་ཀྱི་དབུས་སུ་སོགས་དཀྱུས་ལྟར་ལ༔ ལྷ་སྔགས། ཨོཾ་བྃ་བཛྲ་ཝཱ་ར་ཧཱི་པྲ་ཛྙཱ་ཛྙཱ་ན་སརྦ་སིདྡྷི་ཧྲཱིཾ་ཛ༔ ཞེས་གདགས་སོ།། །།
[edit]

d+hI/:___phag mo dkar mo'i sbyin sreg skabs lha bskyed ni:__rigs kyi sa bon ba~M yig las:__zhes pa'i mtshams:__bcom ldan badz+ra wA ra hI:__zhal gcig phyag gnyis sku mdog dkar:__phyag g.yas rdo rje'i gri gug 'phyar:__g.yon pas thod khrag thugs kar bsnams:__mchan khung kha T+wA~M rtse gsum mtshan:__spyi gtsugs phag zhal ngur sgra sgrogs:__dar dang rin chen rus pas brgyan:__khro 'dzum chags nyams mtshan dper 'bar:__zhabs gnyis brkyang bskum gar thabs kyis:__pad nyi ba~M ro'i snying gar rol:__gnas gsum oM AHhU~M gis mtshan:__rdo rje gsum du byin gyis brlabs:__phung po khams dang skye mched kun:__ye shes rigs lngar dbang bskur ro:__oM AHhU~M:_oM hU~M trA~M hrIHAHab+hi Shiny+tsahU~M:__slar yang rang gi snying ga'i hU~M las byung ba'i bde ba chen po'i ye shes kyi 'od zer mkha' khyab tu 'phros pas sku gsum gyi zhing rab 'byams na bzhugs pa'i rdo rje rnal 'byor ma'i lha tshogs thams cad mdun gyi nam mkhar badz+ra sa mA dzaH__zhes snyan gsan phab la:__thod rnga khrol zhing gdung ba'i shugs bskyed de:__hrIH__bde chen ye shes gcig nyid las:__gang 'dul sgyu 'phrul drwa ba'i tshul:__zhing sngags lhan skyes rnal 'byor ma:__'bum phrag mkha' 'gro'i 'khor dang bcas:__chos sku skye ba med pa las:__skye ba'i cho 'phrul cir yang ston:__sgrub la dngos grub mchog stsol phyir:__thugs rje'i dbang gis gshegs su gsol:__gnas mchog 'di ru byin phob la:__sgrub mchog bdag la dbang bzhi skur:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra dz+nyA na d+hA ki nI sarba sa ma ya dza dzaH__hrIM hrIM pheM pheM zhes spyan drang*/__sa ma ya hoH__sa ma ya s+t+waM:__dzaHhU~M ba~M hoH_tiSh+Than+tu:__zhes pas dam tshig pa'i me lha dang dbyer med par bsam/__a ti pU hoH__pra tIts+tsha hoHzhes phyag bya:__oM AHhU~M:__dag pa bde stong mkha' spyod zhing :__rig rtsal ma 'gags mchod pa'i sprin:__phyi nang gsang ba bla med pa:__rdo rje'i longs spyod chen por bzhes:__oM AHhU~M dz+nyA na d+hA ki nI sa pa ri wA ra ar+g+haM pAd+yaM puSh+pe d+hU pe A' lo ke gan+d+he nai bid+yA shap+da pany+tsa ka ma gu Na pra tIts+tsha swA hAH__ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta dz+nyA na d+hA tu pU dza hoHzhes pas mchod:__hrIH__gdod nas rnam grol lhan cig skyes pa'i dbyings:__'gags med bde ba chen po'i ye shes sku:__rab 'byams dkyil 'khor lo'i dbang phyug ma:__kun bzang phag mo yul la phyag 'tshal bstod:__phyi nang gzhan gsum rdo rje'i pho nya mo:__'od gsal dbu ma'i dbyings su ro gcig pas:__bde chen tshogs kyi spyod pa la brten nas:__zung 'jug rnam kun mchog ldan mngon gyur shog:__ces bstod:__thab kyi dbus su sogs dkyus ltar la:__lha sngags/_oM ba~M badz+ra wA ra hI pra dz+nyA dz+nyA na sarba sid+d+hi hrIM dza:__zhes gdags so//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: