JKW-KABAB-07-JA-006

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 10:42, 16 November 2021 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཕྱག་རྡོར་དྲེགས་འདུལ་སོགས་ཀྱི་གཏེར་སྲུང་ལྡང་ལྷ་མཆོད་པ།
Wylie title phyag rdor dregs 'dul sogs kyi gter srung ldang lha mchod pa JKW-KABAB-07-JA-006.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 7, Text 6, Pages 357-358 (Folios 1a1 to 1b2)
Author མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་
Less details More details
Citation Mi pham rgya mtsho. phyag rdor dregs 'dul sogs kyi gter srung ldang lha mchod pa. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 7: 357-358. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Protector Rituals - gsol mchod
Deity phyag na rdo rje
Karchag page JKW-KABAB-Volume-07-JA-Karchag
Colophon

།རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་གསུང་སོར་བཞག་ལ་བསྣོན་ཅུང་ཟད་བཅས་མི་ཕམ་པས་བྲིས་པ་དགེའོ། །འདིར་བླ་མ་གསང་འདུས་གཏེར་སྲུང་སོགས་གཏེར་གནས་མཐུན་པའི་སྲུང་མ་མང་ཞིག་འདུས་ཤིང༌། ཆོས་སོ་སོའི་གཏེར་སྲུང་གང་ཡིན་གྱི་མིང་བཅུག་པས་ཀྱང་གྲུབ་པར་ཤེས་པར་བྱའོ།།

rgyal dbang lnga pa'i gsung sor bzhag la bsnon cung zad bcas mi pham pas bris pa dge'o/__/'dir bla ma gsang 'dus gter srung sogs gter gnas mthun pa'i srung ma mang zhig 'dus shing/__chos so so'i gter srung gang yin gyi ming bcug pas kyang grub par shes par bya'o

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
།ཕྱག་རྡོར་དྲེགས་འདུལ་སོགས་ཀྱི་གཏེར་སྲུང་ལྡང་ལྷ་མཆོད་པར་འདོད་པས། བཤོས་བུ་དཀར་ཟླུམ་མཐེབ་ཀྱུ་བདུན་གྱིས་བསྐོར་བ་ལ་ཆང་ཕུད་བྲན་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་འོད་ཟེར་གྱིས་གཏེར་སྲུང་ལྡང་ལྷ་འཁོར་བཅས་སྤྱན་དྲངས་ལ་གཏོར་མ་ཕུལ་བས་དགྱེས་པར་བསམ། ཨོཾ་པ་རི་བ་རི་གིངྐ་ར་ཛ་ཛཿ ཨེ་དཾ་བ་ལིངྟ་ཁ་ཧི༔ ཧཱུྃ༔ ལྷ་ཡི་དགེ་བསྙེན་དྲག་རྩལ་ཅན། །སྐུ་ལ་དར་དཀར་རལ་ག་གསོལ། །ཆིབས་སུ་ངང་དཀར་སྒབ་སྔོན་ཆིབས། །གཡས་ན་དར་དཀར་རུ་མཚོན་ཕྱར། །གཡོན་པས་དགྲ་སྙིང་ཞལ་དུ་གསོལ། །བཙན་རྒོད་བྱ་ར་སྟོང་གིས་བསྐོར། །ཁྱོད་ཀྱི་ཐུགས་དམ་དུས་ལ་བབ། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །ཡིག་རྙིང་ལས་མི་ཕམ་པས་བཏུས་པ་དགེའོ། ༈ །དྲང་སྲོང་ཞི་ཁྲོའི་གཏེར་སྲུང་མཆོད་ཐབས་ལ། དགེ་བསྙེན་ཤེའུ་ལ་ཟླུམ་གཏོར་ཇོ་བོ་སྙོན་ཁ་གཉིས་ལ་ཟླུམ་གཏོར་སྦྲུལ་འཁྱུད་ཅན་གཅིག །ཤེལ་གིང་ལ་གསང་ཕྱི་ཕྱེད་བཤོས་དང་སོ་སོའི་མཐུན་རྫས་རྣམས་བཀོད་ལ་བྱིན་རླབས་བྱ། ཧཱུྃཿ དགེ་བསྙེན་ཤེའུ་ཁ་རི་དང༌། །ཇོ་བོ་ཀླུ་བདུད་མགོ་དགུ་དང༌། །མཁོན་མཐིང་གཏེར་སྲུང་ཤེལ་གིང་དཀར། །སྙོན་ཁ་ནག་པོ་ཏི་པ་ཙ། །གཏེར་སྲུང་ཚོགས་རྣམས་གནས་འདིར་གཤེགས། །ཉེར་སྤྱོད་འདོད་ཡོན་གཏོར་མ་དང༌། །མཐུན་པའི་དམ་རྫས་ཚོགས་ཀྱིས་མཆོད། །ཉམས་ཆགས་འགལ་འཁྲུལ་ཅི་མཆིས་བཤགས། །ཐུགས་དམ་བསྐང་ངོ་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཟབ་ཆོས་བསྟན་པ་འཕེལ་བ་དང༌། །བཅོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་འགྲུབ་པར་མཛོད། །བྷུ་མི་པ་ཏི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོས་བསྔོའོ། །རྒྱལ་དབང་ལྔ་པའི་གསུང་སོར་བཞག་ལ་བསྣོན་ཅུང་ཟད་བཅས་མི་ཕམ་པས་བྲིས་པ་དགེའོ། །འདིར་བླ་མ་གསང་འདུས་གཏེར་སྲུང་སོགས་གཏེར་གནས་མཐུན་པའི་སྲུང་མ་མང་ཞིག་འདུས་ཤིང༌། ཆོས་སོ་སོའི་གཏེར་སྲུང་གང་ཡིན་གྱི་མིང་བཅུག་པས་ཀྱང་གྲུབ་པར་ཤེས་པར་བྱའོ།།
[edit]

/phyag rdor dregs 'dul sogs kyi gter srung ldang lha mchod par 'dod pas/__bshos bu dkar zlum mtheb kyu bdun gyis bskor ba la chang phud bran la byin gyis brlabs/__rang gi thugs ka'i 'od zer gyis gter srung ldang lha 'khor bcas spyan drangs la gtor ma phul bas dgyes par bsam/__oM pa ri ba ri ging+ka ra dza dzaH__e daM ba ling+ta kha hi:__hU~M:__lha yi dge bsnyen drag rtsal can/__/sku la dar dkar ral ga gsol/__/chibs su ngang dkar sgab sngon chibs/__/g.yas na dar dkar ru mtshon phyar/__/g.yon pas dgra snying zhal du gsol/__/btsan rgod bya ra stong gis bskor/__/khyod kyi thugs dam dus la bab/__/bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod/__/yig rnying las mi pham pas btus pa dge'o/__!__/drang srong zhi khro'i gter srung mchod thabs la/__dge bsnyen she'u la zlum gtor jo bo snyon kha gnyis la zlum gtor sbrul 'khyud can gcig__/shel ging la gsang phyi phyed bshos dang so so'i mthun rdzas rnams bkod la byin rlabs bya/__hU~MH__dge bsnyen she'u kha ri dang*/__/jo bo klu bdud mgo dgu dang*/__/mkhon mthing gter srung shel ging dkar/__/snyon kha nag po ti pa tsa/__/gter srung tshogs rnams gnas 'dir gshegs/__/nyer spyod 'dod yon gtor ma dang*/__/mthun pa'i dam rdzas tshogs kyis mchod/__/nyams chags 'gal 'khrul ci mchis bshags/__/thugs dam bskang ngo dngos grub stsol/__/zab chos bstan pa 'phel ba dang*/__/bcol ba'i phrin las 'grub par mdzod/__/b+hu mi pa ti sa pa ri wA ra oM a kA ros bsngo'o/__/rgyal dbang lnga pa'i gsung sor bzhag la bsnon cung zad bcas mi pham pas bris pa dge'o/__/'dir bla ma gsang 'dus gter srung sogs gter gnas mthun pa'i srung ma mang zhig 'dus shing*/__chos so so'i gter srung gang yin gyi ming bcug pas kyang grub par shes par bya'o//

Footnotes

Other Information