JKW-KABAB-06-CHA-005

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 13:58, 22 February 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པའི་སྒྲ་དབྱངས།
Wylie title kun mkhyen bla ma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i rnam thar gsol 'debs bkra shis 'khyil pa'i sgra dbyangs JKW-KABAB-06-CHA-005.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 6, Text 5, Pages 91-96 (Folios 1a1 to 3b5)
Author འཇམ་མགོན་ཀོང་སྤྲུལ་
Less details More details
Associated People འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation 'jam mgon kong sprul. kun mkhyen bla ma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i rnam thar gsol 'debs bkra shis 'khyil pa'i sgra dbyangs. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 6: 91-96. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Biographies - Hagiography - rnam thar  ·  Supplications - gsol 'debs
Karchag page JKW-KABAB-Volume-06-CHA-Karchag
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamgon-kongtrul/melodious-sound-prayer-to-khyentse-wangpo
Colophon
  • Author colophon: །ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས་དད་གུས་ཀྱི་སྐྲ་རྩེས་བླངས་པའི་ཐིག་པ་འདི་ཉིད་རྨོངས་བརྟུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཉམ་མེད་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཨུ་དུམྦཱ་རའི་ཕྲེང་བར་བསྟར་བ་ལས་མོས་ལྡན་དུ་མའི་བཞེད་དོན་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་ཏེ་སླར་སྨོན་ཚིག་གིས་ཁ་སྐོང་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ།
  • Editor colophon: །བར་གྱི་ཁ་སྐོང་འདས་བྱུང་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཞིང་འདིར་གཟིགས་པ་ཡོལ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཚེ་ནས་བཟུང་ཤཱ་ལོ་ཀ་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བསྣན་པ་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་བླ་མས་རྗེས་སུ་འཛིན་ཅིང་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་དབུས་སུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག།
  • Author colophon: thub bstan yongs rdzogs kyi mnga' bdag kun mkhyen bla ma rin po che'i rnam thar rgya mtsho chen po las dad gus kyi skra rtses blangs pa'i thig pa 'di nyid rmongs brtul blo gros mtha' yas kyis mnyam med shangs pa bka' brgyud kyi rnam thar gsol 'debs u dum+bA ra'i phreng bar bstar ba las mos ldan du ma'i bzhed don khol du phyungs te slar smon tshig gis kha skong ba dge legs 'phel
  • Editor colophon: bar gyi kha skong 'das byung dang rjes su 'brel ba'i zhing 'dir gzigs pa yol ba'i tshul bstan tshe nas bzung shA lo ka gsum chos kyi blo gros pas bsnan pa tshe rabs kun tu rje btsun 'jam dbyangs bla mas rjes su 'dzin cing ye shes gzigs pa'i byin rlabs snying dbus su 'jug pa'i rgyur gyur cig

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་བཀྲ་ཤིས་འཁྱིལ་པའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་ཤེས་བྱ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན། །དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེས་འགྲོ་ལ་བུ་ལྟར་དགོངས། །འཁོར་བ་དོང་སྤྲུགས་ནུས་པའི་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ། །མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་བའི་ཡབ་གཅིག་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས། །གང་འདུལ་རྣམ་རོལ་ཆོས་དབྱིངས་ཁྱབ་པ་ལས། །སྙིགས་དུས་བསྟན་འགྲོ་སྐྱོབས་པའི་དཔལ་མགོན་དུ། །བསམ་བཞིན་སྐྱེ་བ་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མདོ་སྨད་སྡེ་བཞི་དགེ་བཅུའི་སྨན་གྱི་ལྗོངས། །ཕྲིན་ལས་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་གནས་ཀྱི་ཆར། །རྣམ་དག་རིགས་སོགས་མཆོག་གི་གཟིགས་པ་ལྔས། །སྤྲུལ་པའི་སྐུ་རུ་བསྟན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཡེ་ཤེས་བརྙེས་པའི་རྣམ་འདྲེན་མཆོག་རྣམས་ཀྱིས། །དམ་པའི་སྐྱེས་བུར་མགྲིན་གཅིག་ལུང་བསྟན་ཅིང༌། །ཕལ་པའི་སྤྱོད་ལས་འདས་ཕྱིར་ལྷ་མི་ཀུན། །འགྲོ་བའི་མགོན་དུ་བསྔགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དབུས་གཙང་བོད་ཆེན་ཀུན་ཏུ་ཞབས་ཀྱིས་བཅགས། །མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་ཡོངས་འཛིན་བརྒྱ་ལྷག་བསྟེན། །སྐྱོ་ངལ་མེད་པར་དམ་ཆོས་ཡོངས་སུ་ཚོལ། །ཐུགས་བསྐྱེད་དཔག་ཡས་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ས་ཆེན་ཕུག་ཏུ་ཐུགས་དམ་མཛད་པའི་ཚེ། །ལྷག་པའི་ལྷ་ཡི་ཕྱག་རྒྱ་ཐུགས་ཀར་ཐིམ། །སྤོབས་པའི་གཏེར་ཆེན་བརྒྱད་པོ་ཡོངས་སུ་གྲོལ། །མཁྱེན་གཉིས་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྒྲ་ཚད་བཟོ་གསོ་གྲངས་གནས་ཚིག་རྒྱན་སོགས། །གནས་ལྔ་རིག་པ་ཡན་ལག་དང་བཅས་པ། །ཕུལ་དུ་སོན་པས་གངས་ཅན་འཛིན་མའི་ཁོངས། །མཁས་པའི་སྙན་པས་ཁྱབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འདུལ་མངོན་དབུ་མ་ཕར་ཕྱིན་གསང་སྔགས་ཀྱི། །རྒྱུད་ཀུན་གཟིགས་པ་ཙམ་གྱིས་གཏིང་སླེབས་ཞིང༌། །མི་བརྗེད་གཟུངས་ཐོབ་བརྟན་པའི་འཁོར་ལོའི་ཚུལ། །མ་སྦས་གསལ་བར་སྟོན་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །དྲི་མེད་ཚུལ་ཁྲིམས་ནོར་བུའི་རྒྱན་ཆས་སྒེག །ཏིང་འཛིན་འཛུམ་དཀར་སྐལ་ལྡན་ཡིད་དབང་འགུགས། །ཤེས་རབ་རོལ་སྒེག་ས་གསུམ་དཔྱིད་དུ་གཡོ། །བསླབ་གསུམ་དབང་ཕྱུག་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཟབ་རྒྱས་གནས་ལ་ཆོས་སྤྱན་རྡུལ་དང་བྲལ། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་ལ་ཆགས་དང་ཐོག་པ་མེད། །མཛད་སྤྱོད་ཀུན་ལ་འཁྲུལ་པའི་དྲི་མ་ཟད། །ལྷ་མི་ཡིད་ཆེས་སྐྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རང་གི་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་གཏེར་བཞིན་སྦེད། །གཞན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཕྲ་མོར་བསྔགས་ཤིང་འདུད། །བསྟན་འགྲོའི་དོན་དུ་གཅེས་རྒུའི་བདོག་པ་ཡང༌། །རྩྭ་བཞིན་གཏོང་བར་མཛད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །གཟུངས་དང་ཏིང་འཛིན་མངོན་ཤེས་རྒྱ་མཚོ་མངའ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་མཆོད་འོས་ཉིད་གྱུར་ཀྱང༌། །ཁེངས་དྲེགས་མི་མངའ་དམ་ཆོས་ཚིག་གཅིག་ཕྱིར། །དཀའ་ཆེན་དང་དུ་བཞེས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ལྟར་སྣང་ཆོས་ལ་བསྙད་པའི་འཛིན་སྐྱོང་སོགས། །འཇིག་རྟེན་བྱ་བཞག་གང་ལའང་ལྟོས་མེད་པས། །འཇིགས་མེད་སེང་གེ་ལྟ་བུར་ཀུན་བཟང་སྤྱོད། །ས་སྟེང་འགྲན་ཟླ་བྲལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སྒྲུབ་བརྒྱུད་ཤིང་རྟ་ཆེ་བརྒྱད་རིང་ལུགས་ཀྱི། །གཞུང་གདམས་མན་ངག་ཆུ་ཀླུང་མ་ལུས་པ། །ཐུགས་མཚོར་བསྐྱིལ་ནས་སྨིན་གྲོལ་རྒྱུན་ཕབས་པས། །བསྟན་པའི་སྲོག་རྩ་མཐུད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་ཤིང་རྟ་ཆེ། །གདུལ་བྱ་རིས་སུ་མ་ཆད་འདུལ་བའི་གཉེན། །ཕྱོགས་སུ་མ་ལྷུང་གྲུབ་མཐའ་མཐའ་དག་གི །གཙུག་གི་ནོར་བུར་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྲིན་ལས་ཐམས་ཅད་གཞན་ཕན་འབའ་ཞིག་སྒྲུབ། །འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ངོ་མཚར་ལྟས་མང་མངའ། །བསོད་ནམས་ཚོགས་ཆེན་བསམ་མི་ཁྱབ་པ་བསྐྲུན། །ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཨོ་རྒྱན་ཡབ་ཡུམ་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་ཞབས། །ཆོས་རྒྱལ་མེས་དབོན་ཆོས་དབང་ཀུན་མཁྱེན་སོགས། །དགུ་ལྡན་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཡི་དམ་ལྷས། །བྱིན་བརླབས་དངོས་གྲུབ་བསྩལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བརྩེ་བ་ཆེན་པོ་ཁུ་དབོན་བརྒྱུད་བཅས་ཀྱིས། །དབང་བསྐུར་རྒྱུད་གཏད་གཞན་ཡང་འཕགས་བོད་ཀྱི། །མཁས་གྲུབ་དུ་མས་དངོས་ཉམས་རྨི་ལམ་དུ། །ཡང་ཡང་རྗེས་སུ་བཟུང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཁྱད་པར་སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན་གྱིས། །མདོ་རྒྱུད་གསང་མཛོད་བསྩལ་ནས་ཡེ་ཤེས་སྐུར། །བྱིན་གྱིས་བརླབས་པས་ཉིད་དང་དབྱེར་མེད་པའི། །མཁྱེན་རྟོགས་རྫོགས་པར་སད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འདུས་པའི་དལ་དུ་ཞུགས་ཚེ་སོ་སྟོན་མཆོག །ཡེ་དབང་མཐུ་ཡིས་སྙིགས་མའི་ཕུང་ཁམས་སྦྱངས། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་གསང་བ་གསུམ་དུ་གྱུར། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་མཆོག་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རྒྱལ་ཡུམ་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོས་རྗེས་སུ་བཟུང༌། །སྣང་སྲིད་དག་པ་རབ་འབྱམས་འཁོར་ལོར་ཤར། །རྡོ་རྗེ་ལུས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གསལ་བར་གཟིགས། །གྲུབ་པའི་ཁྱུ་མཆོག་ཁྱོད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱི་ནང་གནས་གསུམ་མཁའ་འགྲོའི་འདུ་བ་ཐོབ། །འབར་བ་གསུམ་གྱི་ཡེ་ཤེས་གོང་དུ་འཕེལ། །སྤྱོད་པ་གསུམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་མཐར་ཕྱིན་པས། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐྱེས་རབས་དུ་མའི་ལས་ཀྱི་འཕྲོ་སད་དེ། །མདོ་རྒྱུད་བཀའ་ལུང་དཀོན་པའི་པུསྟ་ཀ །བརྟེན་མཆོག་དམ་རྫས་ཆུ་ཀླུང་བྱེ་བ་སྙེད། །རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོར་བསྐྱིལ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བརྒྱུད་པ་དྲུག་ལྡན་ས་དང་དགོངས་པའི་གཏེར། །དག་སྣང་སྙན་བརྒྱུད་རྗེས་དྲན་ཡང་གཏེར་བཅས། །བཀའ་བབས་རིན་ཆེན་རྣམ་བདུན་རྒྱལ་སྲིད་བརྙེས། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །རང་སྣང་དབང་འདུས་གཞན་སྣང་ཟིལ་གྱིས་མནན། །མ་འབད་པར་ཡང་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་འགྲུབ། །ཌཱ་ཀི་ཆོས་སྲུང་མཐུ་ལྡན་དྲེགས་པ་ཡིས། །ཅི་བཅོལ་བཀའ་བཞིན་སྒྲུབ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་གྲངས་མེད་པས། །སྐལ་ལྡན་བྱེ་སྙེད་སྨིན་ཅིང་གྲོལ་བར་མཛད། །བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་འཕགས་པའི་རྣམ་ཐར་འཆང༌། །ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཁྱེད་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཞིང་འདིར་གཟིགས་པ་ཡོལ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཚེ། །སྤྲུལ་གཞི་དྭངས་བསིལ་རྩེ་མོ་ལྔ་པ་རུ། །ལྔ་བརྒྱའི་གཙུག་རྒྱན་དྲི་མེད་བཤེས་གཉེན་དང༌། །དགོངས་དབྱིངས་གཅིག་ཏུ་གྱུར་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །སླར་ཡང་གང་འདུལ་གདུལ་བྱའི་སྣང་ངོ་རུ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་དང་ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་ཀྱི། །སྤྲུལ་པ་དུ་མས་བསྟན་འགྲོའི་རེ་བ་བསྐོངས། །འགྲོ་དོན་ཕ་མཐའ་ཡས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །མགོན་ཁྱོད་ཀུན་ཏུ་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་དེར། །མངོན་འཚང་རྒྱ་ཚེ་འཁོར་གྱི་ཐོག་མ་རུ། །བདག་ཅག་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་བསྐལ་བར་ལྡན། །རྒྱལ་བ་དེ་ཡི་ཞབས་འབྲིང་བྱེད་པར་ཤོག །མི་ཕྱེད་གུས་པས་རྩེ་གཅིག་གསོལ་བཏབ་མཐུས། །སྐྱེ་བ་འདི་བཟུང་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར། །དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག་དང་མི་འབྲལ་ཞིང༌། །རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་རྣམ་ཐར་མངོན་བྱེད་ཤོག །མཉེས་པ་གསུམ་གྱིས་ཚུལ་བཞིན་བསྟེན་ནས་ཀྱང༌། །ཐུགས་ཀྱི་བཅུད་ཐོབ་ཉམས་ལེན་མཐའ་རུ་ཕྱིན། །ས་དང་ལམ་གྱི་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་ཏེ། །རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་གོ་འཕང་འགྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཆོས་བཞིན་སྒྲུབ་ལ་བར་ཆད་མི་འབྱུང་ཤིང༌། །ལུང་རྟོགས་ཆོས་ལ་རང་དབང་འབྱོར་པ་ཡིས། །སངས་རྒྱས་བསྟན་པ་འཛམ་གླིང་ཁྱབ་པར་སྤེལ། །ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཁྱེད་དང་མཚུངས་པར་ཤོག །ཐུབ་བསྟན་ཡོངས་རྫོགས་ཀྱི་མངའ་བདག་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོ་ལས་དད་གུས་ཀྱི་སྐྲ་རྩེས་བླངས་པའི་ཐིག་པ་འདི་ཉིད་རྨོངས་བརྟུལ་བློ་གྲོས་མཐའ་ཡས་ཀྱིས་མཉམ་མེད་ཤངས་པ་བཀའ་བརྒྱུད་ཀྱི་རྣམ་ཐར་གསོལ་འདེབས་ཨུ་དུམྦཱ་རའི་ཕྲེང་བར་བསྟར་བ་ལས་མོས་ལྡན་དུ་མའི་བཞེད་དོན་ཁོལ་དུ་ཕྱུངས་ཏེ་སླར་སྨོན་ཚིག་གིས་ཁ་སྐོང་བ་དགེ་ལེགས་འཕེལ། ༈ །བར་གྱི་ཁ་སྐོང་འདས་བྱུང་དང་རྗེས་སུ་འབྲེལ་བའི་ཞིང་འདིར་གཟིགས་པ་ཡོལ་བའི་ཚུལ་བསྟན་ཚེ་ནས་བཟུང་ཤཱ་ལོ་ཀ་གསུམ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བསྣན་པ་ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་དབྱངས་བླ་མས་རྗེས་སུ་འཛིན་ཅིང་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་དབུས་སུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/__/kun mkhyen bla ma 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i rnam thar gsol 'debs bkra shis 'khyil pa'i sgra dbyangs zhes bya ba bzhugs so/__/ji lta ji snyed shes bya thams cad mkhyen/__/dmigs med thugs rjes 'gro la bu ltar dgongs/__/'khor ba dong sprugs nus pa'i chos kyi rgyal/__/mkhyen brtse'i dbang po'i zhabs la gsol ba 'debs/__/rgyal ba'i yab gcig rje btsun 'jam pa'i dbyangs/__/gang 'dul rnam rol chos dbyings khyab pa las/__/snyigs dus bstan 'gro skyobs pa'i dpal mgon du/__/bsam bzhin skye ba bzhes la gsol ba 'debs/__/mdo smad sde bzhi dge bcu'i sman gyi ljongs/__/phrin las 'gro 'dul sprul pa'i gnas kyi char/__/rnam dag rigs sogs mchog gi gzigs pa lngas/__/sprul pa'i sku ru bstan la gsol ba 'debs/__/ye shes brnyes pa'i rnam 'dren mchog rnams kyis/__/dam pa'i skyes bur mgrin gcig lung bstan cing*/__/phal pa'i spyod las 'das phyir lha mi kun/__/'gro ba'i mgon du bsngags la gsol ba 'debs/__/dbus gtsang bod chen kun tu zhabs kyis bcags/__/mnyes pa gsum gyis yongs 'dzin brgya lhag bsten/__/skyo ngal med par dam chos yongs su tshol/__/thugs bskyed dpag yas khyod la gsol ba 'debs/__/sa chen phug tu thugs dam mdzad pa'i tshe/__/lhag pa'i lha yi phyag rgya thugs kar thim/__/spobs pa'i gter chen brgyad po yongs su grol/__/mkhyen gnyis rtsal chen rdzogs la gsol ba 'debs/__/sgra tshad bzo gso grangs gnas tshig rgyan sogs/__/gnas lnga rig pa yan lag dang bcas pa/__/phul du son pas gangs can 'dzin ma'i khongs/__/mkhas pa'i snyan pas khyab la gsol ba 'debs/__/'dul mngon dbu ma phar phyin gsang sngags kyi/__/rgyud kun gzigs pa tsam gyis gting slebs zhing*/__/mi brjed gzungs thob brtan pa'i 'khor lo'i tshul/__/ma sbas gsal bar ston la gsol ba 'debs/__/dri med tshul khrims nor bu'i rgyan chas sgeg__/ting 'dzin 'dzum dkar skal ldan yid dbang 'gugs/__/shes rab rol sgeg sa gsum dpyid du g.yo/__/bslab gsum dbang phyug zhabs la gsol ba 'debs/__/zab rgyas gnas la chos spyan rdul dang bral/__/'chad rtsod rtsom la chags dang thog pa med/__/mdzad spyod kun la 'khrul pa'i dri ma zad/__/lha mi yid ches skyed la gsol ba 'debs/__/rang gi yon tan rgya mtsho'i gter bzhin sbed/__/gzhan gyi yon tan phra mor bsngags shing 'dud/__/bstan 'gro'i don du gces rgu'i bdog pa yang*/__/rtswa bzhin gtong bar mdzad la gsol ba 'debs/__/gzungs dang ting 'dzin mngon shes rgya mtsho mnga'/__/'jig rten gsum gyi mchod 'os nyid gyur kyang*/__/khengs dregs mi mnga' dam chos tshig gcig phyir/__/dka' chen dang du bzhes la gsol ba 'debs/__/ltar snang chos la bsnyad pa'i 'dzin skyong sogs/__/'jig rten bya bzhag gang la'ang ltos med pas/__/'jigs med seng ge lta bur kun bzang spyod/__/sa steng 'gran zla bral la gsol ba 'debs/__/sgrub brgyud shing rta che brgyad ring lugs kyi/__/gzhung gdams man ngag chu klung ma lus pa/__/thugs mtshor bskyil nas smin grol rgyun phabs pas/__/bstan pa'i srog rtsa mthud la gsol ba 'debs/__/thub bstan yongs su rdzogs pa'i shing rta che/__/gdul bya ris su ma chad 'dul ba'i gnyen/__/phyogs su ma lhung grub mtha' mtha' dag gi__/gtsug gi nor bur gyur la gsol ba 'debs/__/phrin las thams cad gzhan phan 'ba' zhig sgrub/__/'brel tshad don ldan ngo mtshar ltas mang mnga'/__/bsod nams tshogs chen bsam mi khyab pa bskrun/__/sa bcu'i dbang phyug khyod la gsol ba 'debs/__/o rgyan yab yum dri med bshes gnyen zhabs/__/chos rgyal mes dbon chos dbang kun mkhyen sogs/__/dgu ldan brgyud pa'i bla ma yi dam lhas/__/byin brlabs dngos grub bstsal la gsol ba 'debs/__/brtse ba chen po khu dbon brgyud bcas kyis/__/dbang bskur rgyud gtad gzhan yang 'phags bod kyi/__/mkhas grub du mas dngos nyams rmi lam du/__/yang yang rjes su bzung la gsol ba 'debs/__/khyad par slob dpon 'jam dpal bshes gnyen gyis/__/mdo rgyud gsang mdzod bstsal nas ye shes skur/__/byin gyis brlabs pas nyid dang dbyer med pa'i/__/mkhyen rtogs rdzogs par sad la gsol ba 'debs/__/'dus pa'i dal du zhugs tshe so ston mchog__/ye dbang mthu yis snyigs ma'i phung khams sbyangs/__/rdo rje sems dpa'i gsang ba gsum du gyur/__/rigs kun khyab bdag mchog la gsol ba 'debs/__/rgyal yum rdo rje btsun mos rjes su bzung*/__/snang srid dag pa rab 'byams 'khor lor shar/__/rdo rje lus kyi dkyil 'khor gsal bar gzigs/__/grub pa'i khyu mchog khyod la gsol ba 'debs/__/phyi nang gnas gsum mkha' 'gro'i 'du ba thob/__/'bar ba gsum gyi ye shes gong du 'phel/__/spyod pa gsum gyi rten 'brel mthar phyin pas/__/rnal 'byor dbang phyug chen por gsol ba 'debs/__/skyes rabs du ma'i las kyi 'phro sad de/__/mdo rgyud bka' lung dkon pa'i pusta ka__/brten mchog dam rdzas chu klung bye ba snyed/__/rnam thar rgya mtshor bskyil la gsol ba 'debs/__/brgyud pa drug ldan sa dang dgongs pa'i gter/__/dag snang snyan brgyud rjes dran yang gter bcas/__/bka' babs rin chen rnam bdun rgyal srid brnyes/__/chos kyi 'khor los sgyur la gsol ba 'debs/__/rang snang dbang 'dus gzhan snang zil gyis mnan/__/ma 'bad par yang phrin las rnam bzhi 'grub/__/DA ki chos srung mthu ldan dregs pa yis/__/ci bcol bka' bzhin sgrub la gsol ba 'debs/__/zab rgyas chos kyi 'khor lo grangs med pas/__/skal ldan bye snyed smin cing grol bar mdzad/__/bsam gyis mi khyab 'phags pa'i rnam thar 'chang*/__/thugs rje'i bdag nyid khyed la gsol ba 'debs/__/zhing 'dir gzigs pa yol ba'i tshul bstan tshe/__/sprul gzhi dwangs bsil rtse mo lnga pa ru/__/lnga brgya'i gtsug rgyan dri med bshes gnyen dang*/__/dgongs dbyings gcig tu gyur la gsol ba 'debs/__/slar yang gang 'dul gdul bya'i snang ngo ru/__/sku gsung thugs dang yon tan phrin las kyi/__/sprul pa du mas bstan 'gro'i re ba bskongs/__/'gro don pha mtha' yas la gsol ba 'debs/__/mgon khyod kun tu gzigs pa chen po der/__/mngon 'tshang rgya tshe 'khor gyi thog ma ru/__/bdag cag byang chub mchog gi bskal bar ldan/__/rgyal ba de yi zhabs 'bring byed par shog__/mi phyed gus pas rtse gcig gsol btab mthus/__/skye ba 'di bzung byang chub ma thob bar/__/dpal ldan bla ma mchog dang mi 'bral zhing*/__/rjes su bzung nas rnam thar mngon byed shog__/mnyes pa gsum gyis tshul bzhin bsten nas kyang*/__/thugs kyi bcud thob nyams len mtha' ru phyin/__/sa dang lam gyi yon tan yongs rdzogs te/__/rdo rje 'chang gi go 'phang 'grub gyur cig__/chos bzhin sgrub la bar chad mi 'byung shing*/__/lung rtogs chos la rang dbang 'byor pa yis/__/sangs rgyas bstan pa 'dzam gling khyab par spel/__/chos kyi rgyal po khyed dang mtshungs par shog__/thub bstan yongs rdzogs kyi mnga' bdag kun mkhyen bla ma rin po che'i rnam thar rgya mtsho chen po las dad gus kyi skra rtses blangs pa'i thig pa 'di nyid rmongs brtul blo gros mtha' yas kyis mnyam med shangs pa bka' brgyud kyi rnam thar gsol 'debs u dum+bA ra'i phreng bar bstar ba las mos ldan du ma'i bzhed don khol du phyungs te slar smon tshig gis kha skong ba dge legs 'phel/__!__/bar gyi kha skong 'das byung dang rjes su 'brel ba'i zhing 'dir gzigs pa yol ba'i tshul bstan tshe nas bzung shA lo ka gsum chos kyi blo gros pas bsnan pa tshe rabs kun tu rje btsun 'jam dbyangs bla mas rjes su 'dzin cing ye shes gzigs pa'i byin rlabs snying dbus su 'jug pa'i rgyur gyur cig/__//

Footnotes

Other Information