JKW-KABAB-06-CHA-004

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 10:39, 16 November 2021 by Mort (talk | contribs) (Text replacement - "|editortib=རྫོང་སར་བློ་གྲོས་ཕུན་ཚོགས་" to "")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྤྱི་འགྲོ།
Wylie title snga 'gyur rig 'dzin brgyud pa'i gsol 'debs spyi 'gro JKW-KABAB-06-CHA-004.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' babs
Volume 6, Text 4, Pages 89-90 (Folios 1a1 to 1b3)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. snga 'gyur rig 'dzin brgyud pa'i gsol 'debs spyi 'gro. In Rdzong sar 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' babs, Vol. 6: 89-90. Dkar mdzes bod rigs rang skyong khul sde dge rdzong: Rdzong sar khams bye'i slob gling, 2013.
Genre Lineage Supplications - brgyud 'debs
Karchag page JKW-KABAB-Volume-06-CHA-Karchag

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །སྔ་འགྱུར་རིག་འཛིན་བརྒྱུད་པའི་གསོལ་འདེབས་སྤྱི་འགྲོ་ནི། །ཀུན་བཟང་རྡོར་སེམས་དགའ་རབ་ཤྲཱི་སིང༌། །པདྨ་ཀ་ར་རྗེ་འབངས་ཉི་ཤུ་ལྔ། །སོ་ཟུར་གནུབ་ཉང་གཏེར་སྟོན་བརྒྱ་རྩ་སོགས། །བཀའ་གཏེར་བླ་མ་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཛམ་གླིང་མཛེས་པའི་རྒྱན་དྲུག་མཆོག་གཉིས་དང༌། །ཐུགས་རྗེའི་ལུང་རྟོགས་མཉམ་པའི་མཐུ་མངའ་ཡང༌། །ནགས་ཁྲོད་དམ་པར་སྦས་པའི་བརྟུལ་ཞུགས་ཀྱིས། །འཁོར་འདས་ཆོས་སྐུར་རྫོགས་པའི་ཀློང་ཆེན་པ། །དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཤེས་བྱ་ཀུན་མཁྱེན་འགྲོ་ལ་རྗེས་བརྩེའི་གཏེར། །དྲི་མེད་འོད་ཟེར་ཡང་སྤྲུལ་ཐུགས་གཏེར་མཛོད། །འོད་གསལ་ཀློང་ཆེན་ནམ་མཁའི་རྣལ་འབྱོར་པ། །འཇིགས་མེད་གླིང་པའི་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །འཕགས་མཆོག་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་ཐུགས་རྗེའི་འཕྲུལ། །འགྲོ་བ་ཐར་གླིང་བགྲོད་པའི་དད་དཔོན་མཆོག །འབྲེལ་ཚད་དོན་ལྡན་ཀློང་ཆེན་རྣལ་འབྱོར་པ། །འཇིགས་མེད་རྒྱལ་བའི་མྱུ་གུར་གསོལ་བ་འདེབས། །འོག་གི་མཁྱེན་ཀོང་མཆོག་གསུམ་གྱི་གསོལ་འདེབས་རྒྱས་པ་འཚམས་འདིར་སྦྱར་དེ་ནས། །འོད་གསལ་ཀ་དག་དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས། །ལྷུན་གྲུབ་སྣང་བཞིའི་ཉམས་ལེན་ཚད་དུ་ཕྱིན། །པདྨའི་རྒྱལ་ཚབ་རྡོ་རྗེའི་རིག་པ་འཛིན། །སྣ་ཚོགས་རང་གྲོལ་ཞབས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །ཕྱི་ལྟར་རྒྱལ་སྲས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་རྗེ། །ནངལྟར་འཇམ་དཔལ་དྲི་མེད་གཤེས་གཉེན་དང༌། །གསང་བ་མཚན་རྫོགས་ཧེ་རུ་ཀཿདཔལ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་པདྨ་མདོ་སྔགས་གླིང༌། །གཉིས་མེད་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ཀྱི། །སྒྱུ་འཕྲུལ་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ་ལ། །གསོལ་བ་འདེབས་སོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཡོན་ཏན་སངས་རྒྱས་ཀུན་དང་མཉམ་ན་ཡང༌། །བཀའ་དྲིན་སངས་རྒྱས་ཀུན་ལས་ལྷག་པའི་མགོན། །རྩ་བའི་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གསོལ་འདེབས། །གནས་ལུགས་རྟོགས་པ་སྐྱེ་བར་བྱིན་རློབས། །དེ་ནས་བརྒྱུད་འདེབས་ལ་འཇུག་གོ།
[edit]

@#/__/snga 'gyur rig 'dzin brgyud pa'i gsol 'debs spyi 'gro ni/__/kun bzang rdor sems dga' rab shrI sing*/__/pad+ma ka ra rje 'bangs nyi shu lnga/__/so zur gnub nyang gter ston brgya rtsa sogs/__/bka' gter bla ma rnams la gsol ba 'debs/__/'dzam gling mdzes pa'i rgyan drug mchog gnyis dang*/__/thugs rje'i lung rtogs mnyam pa'i mthu mnga' yang*/__/nags khrod dam par sbas pa'i brtul zhugs kyis/__/'khor 'das chos skur rdzogs pa'i klong chen pa/__/dri med 'od zer zhabs la gsol ba 'debs/__/shes bya kun mkhyen 'gro la rjes brtse'i gter/__/dri med 'od zer yang sprul thugs gter mdzod/__/'od gsal klong chen nam mkha'i rnal 'byor pa/__/'jigs med gling pa'i zhabs la gsol ba 'debs/__/'phags mchog 'jig rten dbang phyug thugs rje'i 'phrul/__/'gro ba thar gling bgrod pa'i dad dpon mchog__/'brel tshad don ldan klong chen rnal 'byor pa/__/'jigs med rgyal ba'i myu gur gsol ba 'debs/__/'og gi mkhyen kong mchog gsum gyi gsol 'debs rgyas pa 'tshams 'dir sbyar de nas/__/'od gsal ka dag dgongs pa'i rtsal chen rdzogs/__/lhun grub snang bzhi'i nyams len tshad du phyin/__/pad+ma'i rgyal tshab rdo rje'i rig pa 'dzin/__/sna tshogs rang grol zhabs la gsol ba 'debs/__/phyi ltar rgyal sras chos kyi blo gros rje/__/nangaltar 'jam dpal dri med gshes gnyen dang*/__/gsang ba mtshan rdzogs he ru kaHdpal la/__/gsol ba 'debs so bdag rgyud byin gyis rlobs/__/rigs kun khyab bdag pad+ma mdo sngags gling*/__/gnyis med 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi/__/sgyu 'phrul thub bstan chos kyi rgya mtsho la/__/gsol ba 'debs so bdag rgyud byin gyis rlobs/__/yon tan sangs rgyas kun dang mnyam na yang*/__/bka' drin sangs rgyas kun las lhag pa'i mgon/__/rtsa ba'i bla ma'i zhabs la gsol 'debs/__/gnas lugs rtogs pa skye bar byin rlobs/__/de nas brgyud 'debs la 'jug go/____

Footnotes

Other Information