JKCL-KABUM-04-NGA-041

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 12:51, 7 December 2021 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

རྗེ་བཙུན་བཞད་པ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར།
Wylie title rje btsun bzhad pa rdo rje'i bla ma'i rnal 'byor JKCL-KABUM-04-NGA-041.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 4, Text 41, Pages 291-292 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People མི་ལ་རས་པ་ (mi la ras pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rje btsun bzhad pa rdo rje'i bla ma'i rnal 'byor. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 4: 291-292. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/milarepa-guru-yoga
Colophon

།ཅེས་པའང་ལ་དཀར་བསོད་རྒྱལ་ནས་རྩེད་མོའི་ཚུལ་དུ་འདི་འདྲ་བྲིས་ཤིག་ཅེས་བསྐུལ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་མཚུར་ཕུ་སྟོད་ལུང་གི་དགོན་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དགྱེས་པར་རོལ་པའི་གཟིམ་ཁང་ལྷ་ཁང་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་དུ་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བྱིན་བརླབ་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

/ces pa'ang la dkar bsod rgyal nas rtsed mo'i tshul du 'di 'dra bris shig ces bskul bas mtshams sbyar te/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas mtshur phu stod lung gi dgon pa 'jig rten dbang phyug dgyes par rol pa'i gzim khang lha khang rnam thar sgo gsum du bris pa 'dis kyang bla ma rje btsun chen po'i byin brlab myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
རྗེ་བཙུན་བཞད་པ་རྡོ་རྗེའི་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་བྷཊྚ་རཱ་ཀ་ཡེ། མཚན་ཙམ་ཐོས་པས་ངན་འགྲོ་ཡི། །སྡུག་བསྔལ་མཐའ་དག་སེལ་མཛད་པ། །མི་ལ་རྗེ་ཡི་ཞབས་བཏུད་ནས། །བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ཉུང་ངུར་དབྱེ། །དེ་ལ་དང་པོ་སྐྱབས་སེམས་ནི། མཁའ་མཉམ་འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས། །བླ་མ་མཆོག་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །སྲིད་པའི་མཚོ་ལས་སྒྲོལ་བ་ཡི། །སྨོན་འཇུག་བྱང་ཆུབ་མཆོག་སེམས་བསྐྱེད། །དངོས་གཞི་རྟེན་བསྐྱེད་ནི། ཨཿ རང་སྣང་དག་པའི་ཞིང་ཁམས་ཆེ། །མཆོད་སྤྲིན་རྒྱ་མཚོས་བཏེགས་པའི་དབུས། །པད་དཀར་ཟླ་བ་རྒྱས་པའི་སྟེང་། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་མི་ལ་རྗེ། །དཀར་སྔོ་མཛེས་འཛུམ་ལྕང་ལོ་འཕྱང་། །ཕྱག་གཡས་སྙན་གྱི་ཐད་ཀར་གཏོད། །གཡོན་པ་ས་གནོན་པུས་སྟེང་བཀབ། །གཅེར་བུ་ཨང་རག་རས་གཟན་གསོལ། །ཞབས་གཉིས་ཕྱེད་སྐྱིལ་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས། །གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་འོད་འཕྲོས་པས། །ཡེ་ཤེས་སྤྱན་དྲངས་དབྱེར་མེད་གྱུར། །བླ་མ་མཆོག་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །སྡིག་པ་མི་དགེ་སོ་སོར་བཤགས། །སོགས་རྒྱུན་བཤགས་བྱ། སྤྲོ་ན་མཎྜལ་ཕུལ། རྗེ་དྲན་པ་ཙམ་གྱིས་གདུང་བ་སེལ། །སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པ་སྐྱོབ་མཛད་པ། །བཞད་པ་རྡོ་རྗེར་གསོལ་བ་འདེབས། །རྟག་ཏུ་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །ཞེས་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿགུ་རུ་ཧ་སྱཱ་བཛྲ་སརྦ་སིདྡྷི་ཧཱུྃ། ཅི་ནུས་བཟླ། དཔལ་ལྡན་རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག །དྲན་ཆོག་བཞད་པ་རྡོ་རྗེ། །རྗེ་བཙུན་ཐོས་པ་དགའ་བར། །རྩེ་གཅིག་གསོལ་བ་འདེབས་ན། །བྱིན་རླབས་དབང་བསྐུར་སྩོལ་ཅིག །བླ་མའི་གསང་གསུམ་འོད་ཟེར་ལས། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་དང་སྭཱ་ཧཱ་འཕྲོས། །རང་གི་གནས་བཞིར་ཐིམ་པ་ལས། སྒྲིབ་དག་དབང་དང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །སྐུ་བཞིའི་ས་བོན་རྒྱུད་ལ་བཞག །བླ་མ་རང་ཐིམ་དབྱེར་མེད་ངང་། །མ་བཅོས་རང་བབས་ཕྱག་རྒྱ་ཆེ། །དུས་གསུམ་དུས་མེད་རྟག་པར་སྐྱོང་། །སྣང་སྲིད་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་བལྟ། ཞེས་མཉམ་པར་བཞག །ཐུན་ལས་ལྡང་བ་ན། དགེ་བསྔོ་སོགས་བྱ། རྗེས་ཐོབ་བླ་མའི་ལམ་ཁྱེར་དང་མ་བྲལ་བར་བྱའོ། །ཅེས་པའང་ལ་དཀར་བསོད་རྒྱལ་ནས་རྩེད་མོའི་ཚུལ་དུ་འདི་འདྲ་བྲིས་ཤིག་ཅེས་བསྐུལ་བས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་མཚུར་ཕུ་སྟོད་ལུང་གི་དགོན་པ་འཇིག་རྟེན་དབང་ཕྱུག་དགྱེས་པར་རོལ་པའི་གཟིམ་ཁང་ལྷ་ཁང་རྣམ་ཐར་སྒོ་གསུམ་དུ་བྲིས་པ་འདིས་ཀྱང་བླ་མ་རྗེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བྱིན་བརླབ་མྱུར་དུ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

rje btsun bzhad pa rdo rje'i bla ma'i rnal 'byor bzhugs so/__/na mo b+haT+Ta rA ka ye/__mtshan tsam thos pas ngan 'gro yi/__/sdug bsngal mtha' dag sel mdzad pa/__/mi la rje yi zhabs btud nas/__/bla ma'i rnal 'byor nyung ngur dbye/__/de la dang po skyabs sems ni/__mkha' mnyam 'gro drug sems can rnams/__/bla ma mchog la skyabs su mchi/__/srid pa'i mtsho las sgrol ba yi/__/smon 'jug byang chub mchog sems bskyed/__/dngos gzhi rten bskyed ni/__aH_rang snang dag pa'i zhing khams che/__/mchod sprin rgya mtshos btegs pa'i dbus/__/pad dkar zla ba rgyas pa'i steng /__/rnal 'byor dbang phyug mi la rje/__/dkar sngo mdzes 'dzum lcang lo 'phyang /__/phyag g.yas snyan gyi thad kar gtod/__/g.yon pa sa gnon pus steng bkab/__/gcer bu ang rag ras gzan gsol/__/zhabs gnyis phyed skyil stabs kyis bzhugs/__/gnas gsum 'bru gsum 'od 'phros pas/__/ye shes spyan drangs dbyer med gyur/__/bla ma mchog la bdag skyabs mchi/__/sdig pa mi dge so sor bshags/__/sogs rgyun bshags bya/__spro na maN+Dal phul/__rje dran pa tsam gyis gdung ba sel/__/srid zhi'i rgud pa skyob mdzad pa/__/bzhad pa rdo rjer gsol ba 'debs/__/rtag tu bdag la byin gyis rlobs/__/mchog dang thun mong dngos grub stsol/__/zhes dang /__oM AHgu ru ha s+yA badz+ra sarba sid+d+hi hU~M/__ci nus bzla/__dpal ldan rnal 'byor dbang phyug__/dran chog bzhad pa rdo rje/__/rje btsun thos pa dga' bar/__/rtse gcig gsol ba 'debs na/__/byin rlabs dbang bskur stsol cig__/bla ma'i gsang gsum 'od zer las/__/oM AHhU~M dang swA hA 'phros/__/rang gi gnas bzhir thim pa las/__sgrib dag dbang dang dngos grub thob/__/sku bzhi'i sa bon rgyud la bzhag__/bla ma rang thim dbyer med ngang /__/ma bcos rang babs phyag rgya che/__/dus gsum dus med rtag par skyong /__/snang srid phyag rgya chen por blta/__zhes mnyam par bzhag__/thun las ldang ba na/__dge bsngo sogs bya/__rjes thob bla ma'i lam khyer dang ma bral bar bya'o/__/ces pa'ang la dkar bsod rgyal nas rtsed mo'i tshul du 'di 'dra bris shig ces bskul bas mtshams sbyar te/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas mtshur phu stod lung gi dgon pa 'jig rten dbang phyug dgyes par rol pa'i gzim khang lha khang rnam thar sgo gsum du bris pa 'dis kyang bla ma rje btsun chen po'i byin brlab myur du 'jug pa'i rgyur gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//____//

Footnotes

Other Information