JKCL-KABUM-04-NGA-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:00, 6 December 2021 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བླ་མ་རྒྱང་འབོད།
Wylie title bla ma rgyang 'bod JKCL-KABUM-04-NGA-014.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 4, Text 14, Pages 77-79 (Folios 1a1 to 2a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bla ma rgyang 'bod. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 4: 77-79. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Calling the Lama from Afar - bla ma rgyang 'bod  ·  Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Colophon

།ཅེས་པའང་གྲགས་པ་གཞན་ཕན་གྱིས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །།།

/ces pa'ang grags pa gzhan phan gyis bskul ngor chos kyi blo gros pas bris pa don dang ldan par gyur cig__///

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
བླ་མ་རྒྱང་འབོད་བཞུགས་སོ། །རང་གི་སྤྱི་བོའི་སྟེང་མཁར། །པད་དཀར་ཟླ་བའི་དབུས་ན། །དྲིན་ཆེན་རྩ་བའི་བླ་མ། །རྣམ་པ་པཎ་ཆེན་བི་མ། །ལྗང་གསལ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས། །པཎྜི་ཏ་ཡི་ཆ་བྱད། །མཉམ་བཞག་ཚེ་བུམ་འཛིན་ཅིང་། །ཤང་རྩེར་ཨ་ཡིག་དཀར་པོ། །འོད་དང་འོད་ཟེར་འཕྲོ་བ། །སྐྱབས་ཀུན་འདུས་པའི་བདག་ཉིད། །མངོན་སུམ་བཞུགས་པར་གསལ་འདེབས། །མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །དཀོན་མཆོག་ཀུན་འདུས་ངོ་བོ། །རྩ་གསུམ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱི་གཟུགས། །འཇམ་དཔལ་ཆོས་ཀྱི་བཤེས་གཉེན། །མི་མངོན་དབྱིངས་ནས་ཐུགས་རྗེས། །སྐལ་ལྡན་བདག་ལ་བརྩེས་དགོངས། །རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་འབེབས་མཛོད། །མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ༴ །རང་རིག་གཞོན་ནུ་བུམ་སྐུ། །འདུ་འབྲལ་མེད་པར་རྟག་བཞུགས། །སྐུ་གསུམ་དབྱེར་མེད་ངོ་བོ། །འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེས། །དབྱིངས་རིག་དབྱེར་མེད་ཀློང་ནས། །སྐལ་ལྡན་བདག་ལ༴ །མཁྱེན་ནོ༴ །སྣང་སྲིད་དག་པ་རབ་འབྱམས། །བདེ་ཆེན་ཆོས་སྐུའི་ཀློང་ནས། །པདྨ་ལས་འཁྲུངས་རྒྱལ་ཚབ། །འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས། །སྐལ་ལྡན༴ །མཁྱེན་ནོ༴ །གར་བཞུགས་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་ཁམས། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་མངའ་བདག །བཀའ་བབས་བདུན་ལྡན་བླ་མ། །འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས། །རྟག་ཏུ་འབྲལ་མེད་ཐུགས་རྗེས། །སྐལ་ལྡན༴ །མཁྱེན་ནོ༴ །སྙིང་ཁ་ཆོས་ཀྱི་ཕོ་བྲང་། །འོད་གསལ་སྒྱུ་མའི་རང་གཟུགས། །མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་མངའ་བདག །འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས། །དགོངས་པའི་དབྱིངས་ནས་གཟིགས་ཤིག །སྐལ་ལྡན་བདག་ལ་བརྩེ་དགོངས། །མཁྱེན་ནོ་མཁྱེན་ནོ་བླ་མ་མཁྱེན་ནོ། །བདག་རྒྱུད་ཆོས་དང་འདྲེས་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ལས་ངན་སྡིག་སྒྲིབ་དག་པར༴ །རྐྱེན་ངན་བར་ཆད་ཞི་བར༴ །སྡོམ་དང་དམ་ཚིག་དག་པར༴ །རིམ་གཉིས་མཐའ་རུ་ཕྱིན་པར༴ །དགོངས་པའི་རྩལ་ཆེན་རྫོགས་པར༴ །སྐུ་གསུམ་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བླ་མའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་ལས། །འོད་ཟེར་དཀར་དམར་མཐིང་གསུམ་བྱུང་། །རིམ་དང་གཅིག་ཆར་ཐིམ་པ་ཡིས། །དབང་བསྐུར་སྒྲིབ་སྦྱོང་དངོས་གྲུབ་ཐོབ། །བླ་མ་འོད་ཞུ་རང་ལ་ཐིམ། །རང་སེམས་དུས་གསུམ་རྟོགས་པ་ཡི། །སྟོང་པའི་འོད་གསལ་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །འཕོ་འགྱུར་གསལ་འགྲིབ་བྲལ་བའི་ངང་། །བྱར་མེད་རང་བབ་ལྷུག་པར་བཞག །འདི་ནི་ཀ་དག་ཆོས་སྐུ་ཡི། །བླ་མའི་སྒྲུབ་པ་མཐར་ཐུག་གོ། རྗེས་ཐོབ་བླ་མའི་རོལ་པ་དང་། །མ་ཡེངས་བསྲེས་ལ་ལམ་ཁྱེར་བྱ། །སེམས་ཅན་ཀུན་ལ་སྙིང་རྗེ་དང་། །ངེས་འབྱུང་དྲག་པོ་ཡང་ཡང་བསྒོམ། །སྨོན་ལམ་རྣམ་པར་དག་པ་གདབ། །དེས་ནི་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྲུབ་འགྱུར། །ཅེས་པའང་གྲགས་པ་གཞན་ཕན་གྱིས་བསྐུལ་ངོར་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་བྲིས་པ་དོན་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅིག །།།
[edit]

bla ma rgyang 'bod bzhugs so/__/rang gi spyi bo'i steng mkhar/__/pad dkar zla ba'i dbus na/__/drin chen rtsa ba'i bla ma/__/rnam pa paN chen bi ma/__/ljang gsal zhal gcig phyag gnyis/__/paN+Di ta yi cha byad/__/mnyam bzhag tshe bum 'dzin cing /__/shang rtser a yig dkar po/__/'od dang 'od zer 'phro ba/__/skyabs kun 'dus pa'i bdag nyid/__/mngon sum bzhugs par gsal 'debs/__/mkhyen no mkhyen no bla ma mkhyen no/__/dkon mchog kun 'dus ngo bo/__/rtsa gsum rgya mtsho'i spyi gzugs/__/'jam dpal chos kyi bshes gnyen/__/mi mngon dbyings nas thugs rjes/__/skal ldan bdag la brtses dgongs/__/rdo rje'i ye shes 'bebs mdzod/__/mkhyen no mkhyen no=__/rang rig gzhon nu bum sku/__/'du 'bral med par rtag bzhugs/__/sku gsum dbyer med ngo bo/__/'od gsal sprul pa'i rdo rjes/__/dbyings rig dbyer med klong nas/__/skal ldan bdag la=__/mkhyen no=__/snang srid dag pa rab 'byams/__/bde chen chos sku'i klong nas/__/pad+ma las 'khrungs rgyal tshab/__/'od gsal mdo sngags gling pas/__/skal ldan=__/mkhyen no=__/gar bzhugs sprul pa'i zhing khams/__/yongs rdzogs bstan pa'i mnga' bdag__/bka' babs bdun ldan bla ma/__/'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos/__/rtag tu 'bral med thugs rjes/__/skal ldan=__/mkhyen no=__/snying kha chos kyi pho brang /__/'od gsal sgyu ma'i rang gzugs/__/mkhyen brtse nus pa'i mnga' bdag__/'jam dbyangs blo gros rgya mtshos/__/dgongs pa'i dbyings nas gzigs shig__/skal ldan bdag la brtse dgongs/__/mkhyen no mkhyen no bla ma mkhyen no/__/bdag rgyud chos dang 'dres par byin gyis rlobs/__/las ngan sdig sgrib dag par=__/rkyen ngan bar chad zhi bar=__/sdom dang dam tshig dag par=__/rim gnyis mtha' ru phyin par=__/dgongs pa'i rtsal chen rdzogs par=__/sku gsum go 'phang thob par byin gyis rlobs/__/bla ma'i gnas gsum 'bru gsum las/__/'od zer dkar dmar mthing gsum byung /__/rim dang gcig char thim pa yis/__/dbang bskur sgrib sbyong dngos grub thob/__/bla ma 'od zhu rang la thim/__/rang sems dus gsum rtogs pa yi/__/stong pa'i 'od gsal chos kyi dbyings/__/'pho 'gyur gsal 'grib bral ba'i ngang /__/byar med rang bab lhug par bzhag__/'di ni ka dag chos sku yi/__/bla ma'i sgrub pa mthar thug go/__rjes thob bla ma'i rol pa dang /__/ma yengs bsres la lam khyer bya/__/sems can kun la snying rje dang /__/nges 'byung drag po yang yang bsgom/__/smon lam rnam par dag pa gdab/__/des ni don gnyis lhun grub 'gyur/__/ces pa'ang grags pa gzhan phan gyis bskul ngor chos kyi blo gros pas bris pa don dang ldan par gyur cig__///__

Footnotes

Other Information