JKCL-KABUM-02-KHA-101

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 18:02, 17 November 2021 by WikiBot2015 (talk | contribs) (Created page with "{{Khyentse Metadata |classification=Tibetan Publications |subclass=Tibetan Texts |collectiontitle=chos kyi blo gros bka' 'bum |collectiontitletib=ཆོས་ཀྱི་བ...")
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

‎‎

Wylie title JKCL-KABUM-02-KHA-101.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume Expression error: Unrecognized word "kha"., Text 101, Pages (Folios to )
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation
Genre "KHA" is not a number.

"KHA" is not a number.

[edit]
འབྲི་གུང་སྐྱོབ་པ་རིན་པོ་ཆེར་བསྟོད་པ་དད་པའི་གླིང་བུ་ཞེས་བྱ་བ། བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །བདེ་ལྡན་ཞིང་གི་རྒྱལ་བ་དཔག་མེད་མགོན། །འཛམ་གླིང་ཆོས་ཀྱི་ཤིང་རྟ་ཀླུ་ཡི་དབང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཆེན་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །སྤྲུལ་པའི་རྒྱལ་པོར་བསྒྱུར་བ་ཁྲི་སྲོང་ཞབས། །སླར་ཡང་གངས་ཅན་སྐྱོབ་བའི་མགོན་པོ་རུ། །སྐྱུ་རའི་རིགས་འཁྲུངས་རྒྱལ་བ་འབྲི་གུང་པ། །རིན་ཆེན་དཔལ་ཞེས་མཚན་གྱི་སྤྲིངས་ཡིག་སྙན། །སྡོམ་བརྩོན་ཆེན་པོ་འཆལ་བའི་དྲི་མ་དབེན། །མ་ལ་ཡ་ཡི་ནགས་ཀླུང་དྲི་ཡིས་ཀྱང་། །ཆ་ཤས་མཚོན་མིན་འཕགས་པ་དགྱེས་པའི་བསུང་། །དཔག་ཚད་རེ་ཙམ་རིང་པོར་ཁྱབ་ཅིང་འཕྲོ། །ལྷར་བཅས་འགྲོ་བ་ཀུན་གྱིས་མཐོང་ན་དགའ། །ཀུན་མཁྱེན་རྒྱལ་བ་ཐུབ་དབང་ཉི་མ་ཆེས། །བཀའ་འཁོར་རིམ་པ་གདུལ་བྱའི་མོས་བློ་རྩམ། །ངེས་དོན་མཐར་ཐུག་དགོངས་པ་གཅིག་སྒྲུབ་པའི། །རྡོ་རྗེའི་གསུང་ཚོམ་གཅིག་བརྒྱ་ལྔ་བཅུ་པ། །བསྟན་པ་ཐམས་ཅད་འགལ་མེད་སྒྲུབ་པའི་གཞུང་། །བསྟན་པའི་སྙིང་པོ་ཐེག་ཆེན་མཛེས་པའི་རྒྱན། །སེངྒེ་ལ་ཡི་དགྲ་བཅོམ་ཆེན་པོས་ཀྱང་། །པདྨ་དཀར་པོ་སྤྱི་བོར་ཆིངས་ཤིག་ཅེས། །དོན་ལ་བསྔགས་བཞིན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ཡིས། །མེ་ཏོག་སྐྱེས་ཕུལ་བསྟོད་བསྔགས་རྒྱུད་མངས་སྒྲོགས། །དེ་ལྟའི་དམ་པ་དམ་པས་བསྔགས་གྱུར་ན། །བླུན་པོས་བསྟོད་ལ་ངོ་མཚར་ཅི་ཞིག་ཡོད། །བདེ་གཤེགས་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ་པོའི་ཐུགས་ཀྱི་སྲས། །བཀའ་བརྒྱུད་གྲུབ་ཐོབ་རྒྱ་མཚོའི་སྤྱི་མེས་ཆེ། །རྫུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོས་ཆོས་ཀྱི་སྡེ་ཆེན་བཏབ། །ངུར་སྨྲིག་འཛིན་པས་ས་སྟེང་ཐམས་ཅད་བཀང་། །བྱིས་བློའི་ར་བ་ལས་བརྒལ་རྟེན་གསུམ་བཞེངས། །བདེ་བ་ཅན་དུ་གཤེགས་ལ་བསྟོད་པར་བགྱི། །འགྲན་ཟླ་ཀུན་བྲལ་དཔལ་ལྡན་ཆོས་ཀྱི་རྗེ། །དང་བའི་ཡིད་མཁར་ཅུང་ཟད་གསལ་བ་ན། །བློ་གྲོས་ངུར་པ་རྒན་པོའི་སྒྲ་དབྱངས་ཀྱིས། །བསྟོད་འདིས་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་བྱིན་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་སྐྱོབ་པ་རིན་པོ་ཆེའི་འདྲ་སྐུ་ལི་སེར་རྒྱང་མཐོ་ལྷག་ཙམ་ཡིད་ངོར་འཚར་བའི་རྐྱེན་ལས་དད་པ་ཆེན་པོས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། ། །།
[edit]

'bri gung skyob pa rin po cher bstod pa dad pa'i gling bu zhes bya ba/__bla ma 'jam pa'i dbyangs la phyag 'tshal lo/____/bde ldan zhing gi rgyal ba dpag med mgon/____/'dzam gling chos kyi shing rta klu yi dbang /____/byang chub sems dpa' chen po 'jam pa'i dbyangs/____/sprul pa'i rgyal por bsgyur ba khri srong zhabs/____/slar yang gangs can skyob ba'i mgon po ru/____/skyu ra'i rigs 'khrungs rgyal ba 'bri gung pa/____/rin chen dpal zhes mtshan gyi springs yig snyan/____/sdom brtson chen po 'chal ba'i dri ma dben/____/ma la ya yi nags klung dri yis kyang /____/cha shas mtshon min 'phags pa dgyes pa'i bsung /____/dpag tshad re tsam ring por khyab cing 'phro/____/lhar bcas 'gro ba kun gyis mthong na dga'/____/kun mkhyen rgyal ba thub dbang nyi ma ches/____/bka' 'khor rim pa gdul bya'i mos blo rtsam/____/nges don mthar thug dgongs pa gcig sgrub pa'i/____/rdo rje'i gsung tshom gcig brgya lnga bcu pa/____/bstan pa thams cad 'gal med sgrub pa'i gzhung /____/bstan pa'i snying po theg chen mdzes pa'i rgyan/____/seng+ge la yi dgra bcom chen pos kyang /____/pad+ma dkar po spyi bor chings shig ces/____/don la bsngags bzhin shAkya shrI yis/____/me tog skyes phul bstod bsngags rgyud mangs sgrogs/____/de lta'i dam pa dam pas bsngags gyur na/____/blun pos bstod la ngo mtshar ci zhig yod/____/bde gshegs rdo rje rgyal po'i thugs kyi sras/____/bka' brgyud grub thob rgya mtsho'i spyi mes che/____/rdzu 'phrul chen pos chos kyi sde chen btab/____/ngur smrig 'dzin pas sa steng thams cad bkang /____/byis blo'i ra ba las brgal rten gsum bzhengs/____/bde ba can du gshegs la bstod par bgyi/____/'gran zla kun bral dpal ldan chos kyi rje/____/dang ba'i yid mkhar cung zad gsal ba na/____/blo gros ngur pa rgan po'i sgra dbyangs kyis/____/bstod 'dis chos kyi rgyal po'i byin thob shog__/ces pa'ang skyob pa rin po che'i 'dra sku li ser rgyang mtho lhag tsam yid ngor 'tshar ba'i rkyen las dad pa chen pos gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__/____//__

Footnotes

Other Information