JKCL-KABUM-02-KHA-092

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 13:47, 30 November 2021 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཀུན་གཟིགས་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སྦྱོར་དྲུག་ཉེ་བརྒྱུད་བརྙེས་པའི་རྟོགས་བརྗོད་དུམ་བུ།
Wylie title kun gzigs many+dzu g+ho Shas sbyor drug nye brgyud brnyes pa'i rtogs brjod dum bu JKCL-KABUM-02-KHA-092.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 92, Pages 691-692 (Folios 1a1 to 1b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. kun gzigs many+dzu g+ho Shas sbyor drug nye brgyud brnyes pa'i rtogs brjod dum bu. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 691-692. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Autobiographies - Expressions of Realization - rtogs brjod

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཀུན་གཟིགས་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སྦྱོར་དྲུག་ཉེ་བརྒྱུད་བརྙེས་པའི་རྟོགས་བརྗོད་དུམ་བུ་བཞུགས་སོ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་མེ་ལོང་གཙང་མ་དེ། །གང་གི་ཐུགས་ལ་ཞུགས་པའི་མོད་ཉིད་ལ། །སྣ་ཚོགས་ཤེས་བྱའི་རྣམ་པ་ཅིར་ཡང་བཀྲ། །རིགས་གསུམ་གཅིག་བསྡུས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རྒྱལ། །གང་གི་ཡོན་ཏན་ཕུང་པོ་ནི། །བསྐལ་པའི་ཡུན་ཀྱང་ཐུང་ངུར་གྱུར། །དེ་སྙེད་གངྒཱའི་རྡུལ་དག་ལ། །བརྗོད་ན་འཇམ་དཔལ་ལྗགས་ཀྱང་ཐུང་། །དེ་ལས་མཚན་བཟང་གྲངས་ཀྱི་དུས། །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་སྟོང་ཉིད་ཀྱི། །སེངྒེའི་སྒྲ་ཆེན་སྒྲོགས་པ་ཡི། །ཉི་ཟླ་དྷཱུ་ཏིར་རབ་འགོགས་པ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཡི། །རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པ་བརྒྱ་ཕྲག་དག་གིས་ནི། །སྐད་ཅིག་རེར་ཡང་མིག་འཕྲུལ་ལྟར་བསྒྱུར་བའི། །ལྷ་མིའི་རྒྱན་མཆོག་སྐུ་འབུམ་མཆོད་སྡོང་རྩེར། །གང་གི་ཞབས་སེན་ཟླ་བ་བཀོད་པ་ན། །རྗེས་ཆགས་རབ་དམར་པདྨའི་སྤྱན། །མྱོས་བུམ་མཐོ་བའི་སྨིན་ལེགས་ཞིག །ཡ་མཚན་གར་སྟབས་བསྒྱུར་བ་ནི། །གློ་བུར་མགྲོན་དུ་ལྷགས་པ་ཡི། །ཐབས་མཆོག་དཔའ་བོས་མདུན་དྲངས་ནས། །གཞལ་ཡས་གཏེར་ཁར་ཕྱིན་པ་ན། །དེ་ལས་བྱུང་བའི་བདེ་ཆེན་གྱི། །བདུད་རྩི་ཤེལ་དཀར་ཞུ་ཡི་རྒྱུན། །དཔའ་བོ་ཆེན་པོར་རེག་པ་ལས། །སྲིད་ཞི་སྣང་བ་བདེ་ཆེན་ལ། །ཤེས་རབ་སྟོང་པའི་སྲོག་ཞུགས་པའི། །རྩི་ཡིས་ཐེབས་པས་མྱོས་པར་གྱུར། །དེ་ཡི་སྔགས་ཀྱིས་བཏབ་པ་ན། །སྡུག་བསྔལ་སྤྱོད་ཡུལ་རིང་དུ་བྱོས། །དག་པའི་ཞིང་སྣང་བསམ་ལས་འདས། །དེ་ནའང་དཀྱིལ་འཁོར་བཀོད་པ་འཆར། །རྡོ་རྗེའི་རིགས་ཀྱིས་དབང་བསྒྱུར་རྒྱལ་པོ་ནི། །གསེར་རི་ལྷུན་པོ་ཚར་དུ་དངར་བ་བཞིན། །ཡེ་ཤེས་པདྨོའི་འདབས་བརྒྱ་གྲོལ་བའི་སྤྱན། །གང་གི་གསང་གསུམ་དྭངས་པའི་རྫིང་བུར་ཤར། །དེ་ནས་རྡུལ་བྲལ་མཁའ་དབྱིངས་ངོགས། །གླིང་གཞིའི་རྡོ་རྗེའི་ཚིག་གི་སྒྲ། །རྟེན་མེད་རང་བྱུང་སྒྲོགས་པ་ན། །ཀ་ལ་ཙཀྲའི་དོན་རྣམས་བཀྲ། །རྟོག་གེ་རིགས་པའི་ཚེར་མ་རྣོན་པོ་ཡིས། །ཕིགས་པ་མ་ཡིན་རྒྱུད་དོན་མན་ངག་གཟུངས། །དུས་གཅིག་ཉིད་ལ་བདག་གིར་བྱེད་པ་ནི། །དང་པོའི་སངས་རྒྱས་འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་རྒྱལ། །དེ་ལྟར་རྟོགས་བརྗོད་དུམ་བུ་ཡི། །སྙན་དངགས་སྟེར་བ་འདི་ཡི་མཐུས། །བླ་མ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་། །དབྱེར་མེད་ཉིད་དུ་འགྱུར་བར་ཤོག ། །།
[edit]

kun gzigs many+dzu g+ho Shas sbyor drug nye brgyud brnyes pa'i rtogs brjod dum bu bzhugs so/____/thams cad mkhyen pa'i me long gtsang ma de/____/gang gi thugs la zhugs pa'i mod nyid la/____/sna tshogs shes bya'i rnam pa cir yang bkra/____/rigs gsum gcig bsdus mkhyen brtse'i dbang po rgyal/____/gang gi yon tan phung po ni/____/bskal pa'i yun kyang thung ngur gyur/____/de snyed gang+gA'i rdul dag la/____/brjod na 'jam dpal ljags kyang thung /____/de las mtshan bzang grangs kyi dus/____/rnam kun mchog ldan stong nyid kyi/____/seng+ge'i sgra chen sgrogs pa yi/____/nyi zla d+hU tir rab 'gogs pa/____/rnal 'byor dbang phyug chen po yi/____/rdzu 'phrul rkang pa brgya phrag dag gis ni/____/skad cig rer yang mig 'phrul ltar bsgyur ba'i/____/lha mi'i rgyan mchog sku 'bum mchod sdong rtser/____/gang gi zhabs sen zla ba bkod pa na/____/rjes chags rab dmar pad+ma'i spyan/____/myos bum mtho ba'i smin legs zhig__/ya mtshan gar stabs bsgyur ba ni/____/glo bur mgron du lhags pa yi/____/thabs mchog dpa' bos mdun drangs nas/____/gzhal yas gter khar phyin pa na/____/de las byung ba'i bde chen gyi/____/bdud rtsi shel dkar zhu yi rgyun/____/dpa' bo chen por reg pa las/____/srid zhi snang ba bde chen la/____/shes rab stong pa'i srog zhugs pa'i/____/rtsi yis thebs pas myos par gyur/____/de yi sngags kyis btab pa na/____/sdug bsngal spyod yul ring du byos/____/dag pa'i zhing snang bsam las 'das/____/de na'ang dkyil 'khor bkod pa 'char/____/rdo rje'i rigs kyis dbang bsgyur rgyal po ni/____/gser ri lhun po tshar du dngar ba bzhin/____/ye shes pad+mo'i 'dabs brgya grol ba'i spyan/____/gang gi gsang gsum dwangs pa'i rdzing bur shar/____/de nas rdul bral mkha' dbyings ngogs/____/gling gzhi'i rdo rje'i tshig gi sgra/____/rten med rang byung sgrogs pa na/____/ka la tsakra'i don rnams bkra/____/rtog ge rigs pa'i tsher ma rnon po yis/____/phigs pa ma yin rgyud don man ngag gzungs/____/dus gcig nyid la bdag gir byed pa ni/____/dang po'i sangs rgyas 'jam dbyangs bla ma rgyal/____/de ltar rtogs brjod dum bu yi/____/snyan dngags ster ba 'di yi mthus/____/bla ma dus kyi 'khor lo dang /____/dbyer med nyid du 'gyur bar shog__/__//__

Footnotes

Other Information