JKCL-KABUM-02-KHA-082

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 12:35, 30 November 2021 by Mort (talk | contribs)

རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོ།
Wylie title rnal 'byor gyi dbang phyug dpal sa skya pa chen po kun dga' snying po la bstod pa grub gnyis 'dod 'jo JKCL-KABUM-02-KHA-082.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 82, Pages 647-649 (Folios 1a1 to 2a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Associated People ས་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ (Sa chen kun dga' snying po)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. rnal 'byor gyi dbang phyug dpal sa skya pa chen po kun dga' snying po la bstod pa grub gnyis 'dod 'jo. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 647-649. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

ཅེས་པའང་ས་འབྲུག་དབྱུག་པ་ཟླ་བའི་དུས་ཀྱི་མཆོད་པའི་ཉིན་པར་སྡེ་དགེ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་དུ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སརྦ་ཨརྠ་སིདྡྷི་རསྟུ། །

ces pa'ang sa 'brug dbyug pa zla ba'i dus kyi mchod pa'i nyin par sde dge lhun grub steng du 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas rtse gcig gus pas gsol ba btab pa sarba ar+tha sid+d+hi rastu/

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
རྣལ་འབྱོར་གྱི་དབང་ཕྱུག་དཔལ་ས་སྐྱ་པ་ཆེན་པོ་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོ་ལ་བསྟོད་པ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ། བདེ་སྟོང་མཁའ་དབྱིངས་ཡངས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ནས། །བླ་མ་བཅོམ་ལྡན་དགྱེས་པ་རྡོ་རྗེའི་གར། །སྲིད་འདིར་རྗེས་ཆགས་རྣལ་འབྱོར་གྲུབ་པའི་རྗེ། །བརྩེ་ཆེན་ཀུན་དགའ་སྙིང་པོར་གུས་པས་བསྟོད། །ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་རྡུལ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་གཟུགས། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ལང་ཚོ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས། །རྡོ་རྗེའི་ལམ་གྱི་གྲུབ་པའི་ས་མཆོག་གཤེགས། །དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་ཞབས་ལ་སྤྱི་བོས་འདུད། །ཤེས་བྱའི་ཆོས་ཀུན་མཁྱེན་པའི་ཨ་དཪྴ། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་མ་འདྲེས་གསལ་བ་ཡི། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་དངོས་འདྲེན་མཆོག་ས་སྐྱ་པ། །རྣལ་འབྱོར་དབང་ཕྱུག་ཞབས་ལ་བསྟོད་པར་བགྱི། །རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོའི་དགྱེས་ཞལ་ངོམ། །མདོ་སྔགས་གདམས་པའི་ཞལ་གྱི་བདུད་རྩི་གསོལ། །ཐེ་ཚོམ་སྤྲོས་པའི་དྲྭ་བ་ཀུན་ཆོད་པ། །འཇམ་དབྱངས་བླ་མའི་ཞབས་ལ་གུས་པས་འདུད། །མཐུ་སྟོབས་མགོན་དང་གཉིས་སུ་མི་ཕྱེད་ཀྱང་། །གཅིག་ལས་དུ་མར་འཕོས་པའི་ཚུལ་གྱིས་ནི། །རྨད་བྱུང་རྫུ་འཕྲུལ་བཀོད་པ་ཆེན་པོ་ཡི། །མངོན་སུམ་གཟིགས་ཤིང་དབང་བསྐུར་གསན་ལ་འདུད། །བསྡུ་བ་རྣམ་བཞིས་གདུལ་བྱ་མཐའ་དག་སྐྱོང་། །ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པས་ཐར་པའི་ས་བོན་འདེབས། །སྐལ་ལྡན་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་བཀྲིར་མཛད་པ། །འདྲེན་མཆོག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་པོའི་ཞབས་ལ་འདུད། །དུས་གཅིག་སྐུ་ཡི་བཀོད་པ་དུ་མར་སྟོན། །ཞིང་ཁམས་ལྔར་གཤེགས་བརྒྱུད་འཛིན་སློབ་བུ་ལ། །ཐུགས་རྗེས་རྟག་ཏུ་བསྐྱངས་བའི་བརྩེ་ཆེན་རྗེར། །རྟག་ཏུ་གུས་པའི་ཡིད་ཀྱིས་བསྟོད་པར་བགྱི། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་རྗེ་བཙུན་ས་སྐྱ་པ། །རིགས་བདག་དགེ་བའི་བཤེས་སུ་ཐོབ་པ་དང་། །གདམས་པའི་སྙིང་པོ་གསུང་ངག་རིན་པོ་ཆེར། །བརྩོན་པས་ཉམས་སུ་བླངས་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དབང་བཞི་ཐོབ་ཅིང་སྒྲིབ་བཞི་དག་པ་དང་། །འགྲོས་བཞི་ཐིམ་ནས་སྐུ་བཞིའི་གོ་འཕང་ཐོབ། །ཡོན་ཏན་ཕྲིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པའི། །འགྲོ་པའི་དེད་དཔོན་འགྱུར་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །དེ་མ་ཐོབ་ཀྱི་གནས་སྐབས་ཐམས་ཅད་དུ། །མཐོ་རིས་ཡོན་ཏན་བདུན་གྱི་འབྱོར་པས་ཕྱུག །བྱང་ཆུབ་སེམས་མཆོག་རྒྱུད་ལ་སྐྱེ་བ་ཡིས། །བསྟན་འགྲོའི་དོན་ཆེན་འབྱུང་བར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །མདོར་ན་བདག་གི་སྒོ་གསུམ་ལོངས་སྤྱོད་བཅས། །བླ་མ་ཁྱེད་ལ་འབུལ་བས་སྐད་ཅིག་ཀྱང་། །འབྲལ་བ་མེད་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པ་དང་། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་ཁྱོད་མཉེས་བགྱིད་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ས་འབྲུག་དབྱུག་པ་ཟླ་བའི་དུས་ཀྱི་མཆོད་པའི་ཉིན་པར་སྡེ་དགེ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་དུ་འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་རྩེ་གཅིག་གུས་པས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སརྦ་ཨརྠ་སིདྡྷི་རསྟུ། ། །།
[edit]

rnal 'byor gyi dbang phyug dpal sa skya pa chen po kun dga' snying po la bstod pa grub gnyis 'dod 'jo zhes bya ba bzhugs so/____/na mo many+dzu shrI ye/__bde stong mkha' dbyings yangs pa'i dkyil 'khor nas/____/bla ma bcom ldan dgyes pa rdo rje'i gar/____/srid 'dir rjes chags rnal 'byor grub pa'i rje/____/brtse chen kun dga' snying por gus pas bstod/____/shin tu zhi ba rdul bral ye shes gzugs/____/rdo rje sems dpa'i lang tsho mchog tu rgyas/____/rdo rje'i lam gyi grub pa'i sa mchog gshegs/____/dpal ldan bla ma'i zhabs la spyi bos 'dud/____/shes bya'i chos kun mkhyen pa'i a daR+sha/____/ji lta ji snyed ma 'dres gsal ba yi/____/thams cad mkhyen dngos 'dren mchog sa skya pa/____/rnal 'byor dbang phyug zhabs la bstod par bgyi/____/rje btsun 'jam dpal dpa' bo'i dgyes zhal ngom/____/mdo sngags gdams pa'i zhal gyi bdud rtsi gsol/____/the tshom spros pa'i drwa ba kun chod pa/____/'jam dbyangs bla ma'i zhabs la gus pas 'dud/____/mthu stobs mgon dang gnyis su mi phyed kyang /____/gcig las du mar 'phos pa'i tshul gyis ni/____/rmad byung rdzu 'phrul bkod pa chen po yi/____/mngon sum gzigs shing dbang bskur gsan la 'dud/____/bsdu ba rnam bzhis gdul bya mtha' dag skyong /____/chos kyi sbyin pas thar pa'i sa bon 'debs/____/skal ldan sku bzhi'i go 'phang bkrir mdzad pa/____/'dren mchog chos kyi rgyal po'i zhabs la 'dud/____/dus gcig sku yi bkod pa du mar ston/____/zhing khams lngar gshegs brgyud 'dzin slob bu la/____/thugs rjes rtag tu bskyangs ba'i brtse chen rjer/____/rtag tu gus pa'i yid kyis bstod par bgyi/____/tshe rabs kun tu rje btsun sa skya pa/____/rigs bdag dge ba'i bshes su thob pa dang /____/gdams pa'i snying po gsung ngag rin po cher/____/brtson pas nyams su blangs bar byin gyis rlobs/____/dbang bzhi thob cing sgrib bzhi dag pa dang /____/'gros bzhi thim nas sku bzhi'i go 'phang thob/____/yon tan phrin las bsam gyis mi khyab pa'i/____/'gro pa'i ded dpon 'gyur bar byin gyis rlobs/____/de ma thob kyi gnas skabs thams cad du/____/mtho ris yon tan bdun gyi 'byor pas phyug__/byang chub sems mchog rgyud la skye ba yis/____/bstan 'gro'i don chen 'byung bar byin gyis rlobs/____/mdor na bdag gi sgo gsum longs spyod bcas/____/bla ma khyed la 'bul bas skad cig kyang /____/'bral ba med par byin gyis brlab pa dang /____/tshe rabs kun tu khyod mnyes bgyid par shog__/ces pa'ang sa 'brug dbyug pa zla ba'i dus kyi mchod pa'i nyin par sde dge lhun grub steng du 'jam dbyangs chos kyi blo gros pas rtse gcig gus pas gsol ba btab pa sarba ar+tha sid+d+hi rastu/__/____//

Footnotes

Other Information