JKCL-KABUM-02-KHA-010

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 14:56, 16 February 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བསྟོད་པ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོ།
Wylie title bla ma rdo rje sems dpa' la bstod pa grub gnyis 'dod 'jo JKCL-KABUM-02-KHA-010.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 2, Text 10, Pages 339-341 (Folios 1a1 to 2a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. bla ma rdo rje sems dpa' la bstod pa grub gnyis 'dod 'jo. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 2: 339-341. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity rdo rje sems dpa'
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/praise-of-vajrasattva
Colophon

།ཅེས་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བསྟོད་པ་འདི་ཡང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཤར་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གཙུག་ལག་གི་གསེར་ཁང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྒྱུ་འཕྲུལ་བཀོད་པ་ཆེན་པོའི་དགའ་ཚལ་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། མངྒ་ལཾ། །

ces khyab bdag dpal ldan bla ma rdo rje sems dpa' bstod pa 'di yang 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos shar kaHthog rdo rje gdan gyi gtsug lag gi gser khang rdo rje sems dpa' sgyu 'phrul bkod pa chen po'i dga' tshal du gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__mang+ga laM/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་བསྟོད་པ་གྲུབ་གཉིས་འདོད་འཇོ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཨོཾ་ནི་ལྔ་ལྡན་རྣམ་སྣང་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས། །བཛྲ་མི་བསྐྱོད་མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་དང་། །ས་ནི་མཉམ་ཉིད་རིན་ཆེན་འབྱུང་ལྡན་དཔལ། །ཏྭ་ནི་སོར་རྟོག་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་དང་། །ཨཱཿནི་བྱ་གྲུབ་དོན་ཡོད་གྲུབ་པ་སྟེ། །ལྔ་ལྡན་རིགས་འདུས་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གཙོ་ཁྱབ་བདག་བདེ་བ་ཆེ། །བདེ་དང་སྟོང་པ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་དཔལ། །ཁ་སྦྱོར་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ་རྒྱལ། །རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་མི་བསྐྱོད་རྡོ་རྗེའི་བདག །འཕོ་ཆགས་སྤྲོས་པས་མཚན་མ་ལས་འདས་ཤིང་། །ཐོག་མཐའ་མེད་པའི་བྱང་ཆུབ་སེམས་རྡོ་རྗེ། །ཀུན་ཁྱབ་ཀུན་འགྲོ་རྣམ་པ་མེད་པའི་མཆོག །དཔལ་ལྡན་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཐོག་མའི་མགོན། །ཀུན་བཟང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཆེན་ལ་ཕྱག་འཚལ། །གཞི་དུས་གཉུག་མའི་མི་ཤིག་ཐིག་ལེ་ཆེ། །རིག་སྟོང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས། །གཞོམ་གཞིག་ཀུན་བྲལ་མཁའ་ཁྱབ་མཁའ་ཡི་བདག །གཅིག་དང་དུ་མའི་སྤྲོས་པ་ལས་འདས་ཤིང་། །བདེན་གཉིས་ཟུང་འཇུག་སེམས་གང་དེ་རྡོ་རྗེ། །ལམ་རྒྱུད་ཐབས་ཤེས་ཕྱག་རྒྱ་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ། །དག་བྱ་དག་བྱེད་དག་འབྲས་སྦྱོར་བ་ཡི། །མ་བཅོས་ཇི་བཞིན་པ་ཡི་བསྐྱེད་རིམ་གྱིས། །སྣང་སྲིད་ཡོངས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཤར། །ཀུན་ཏུ་གཡོ་དང་རྒྱུ་བའི་རྩ་ཐིག་རླུང་། །སེམས་བཅས་ཟག་བྲལ་དྷཱུ་ཏིར་འཆིང་བ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་སྟོང་གཟུང་མཐའ་ཡས་པ། ནང་གི་འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཆེན་པོ་རུ། །བྱར་མེད་རང་རྫོགས་རང་ཤར་རང་སྣང་རྒྱན། །ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་ཀྱི་ངང་དུ་འཁྱིལ་བ་ཡི། །ལྷུན་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ལ་ཕྱག་འཚལ། །འབྲས་རྒྱུད་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་དབྱེར་མེད་པ། །རང་གནས་ཕྱིར་གསལ་ཞི་དང་ཁྲོ་བོའི་སྐུ། །སྒྱུ་འཕྲུལ་རྡོ་རྗེའི་རོལ་མོ་བསམ་ཡས་པས། །བྱ་རྩོལ་བྲལ་བ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་དཔལ། །སྲིད་ཞིའི་གྲོང་ཁྱེར་ཐུགས་རྗེའི་ཤུགས་ཀྱིས་སྒྲོལ། །སྐུ་གསུམ་ཞིང་ནས་ཕྲིན་ལས་ཀུན་ཁྱབ་ཅིང་། །སྤྲོ་དང་བསྡུ་བའི་བྱེད་པོ་རྡོ་རྗེ་སེམས། །དཔལ་ལྡན་དཀྱིལ་འཁོར་གཙོ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཨེ་མ་ཧོཿནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སྐུ། །གཞོམ་བྲལ་སྐྱེ་འགག་མེད་པའི་གསུངས། །ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་ཐུགས། །རྡོ་རྗེའི་གསང་བ་གསུམ་ལ་བསྟོད། །གང་གིས་གང་ལ་བསྟོད་པའི་དགེས། །བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་ཡི། །གོ་འཕང་ཚེ་འདིར་འགྲུབ་པ་དང་། །ཁམས་གསུམ་དོང་ནས་སྤྲུགས་པར་ཤོག །ཅེས་ཁྱབ་བདག་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་བསྟོད་པ་འདི་ཡང་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་ཤར་ཀཿཐོག་རྡོ་རྗེ་གདན་གྱི་གཙུག་ལག་གི་གསེར་ཁང་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ་སྒྱུ་འཕྲུལ་བཀོད་པ་ཆེན་པོའི་དགའ་ཚལ་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ། མངྒ་ལཾ། ། །།
[edit]

bla ma rdo rje sems dpa' la bstod pa grub gnyis 'dod 'jo zhes bya ba bzhugs so/____/oM ni lnga ldan rnam snang chos kyi dbyings/____/badz+ra mi bskyod me long ye shes dang /____/sa ni mnyam nyid rin chen 'byung ldan dpal/____/twa ni sor rtog snang ba mtha' yas dang /____/AHni bya grub don yod grub pa ste/____/lnga ldan rigs 'dus bla ma rdo rje sems/____/dkyil 'khor kun gtso khyab bdag bde ba che/____/bde dang stong pa zung du 'jug pa'i dpal/____/kha sbyor mchog tu mi 'gyur rdo rje rgyal/____/rdo rje sems dpa' mi bskyod rdo rje'i bdag__/'pho chags spros pas mtshan ma las 'das shing /____/thog mtha' med pa'i byang chub sems rdo rje/____/kun khyab kun 'gro rnam pa med pa'i mchog__/dpal ldan dang po'i sangs rgyas thog ma'i mgon/____/kun bzang rdo rje 'chang chen la phyag 'tshal/____/gzhi dus gnyug ma'i mi shig thig le che/____/rig stong rdo rje sems dpa' rdo rje'i dbyings/____/gzhom gzhig kun bral mkha' khyab mkha' yi bdag__/gcig dang du ma'i spros pa las 'das shing /____/bden gnyis zung 'jug sems gang de rdo rje/____/lam rgyud thabs shes phyag rgya gzugs kyi sku/____/dag bya dag byed dag 'bras sbyor ba yi/____/ma bcos ji bzhin pa yi bskyed rim gyis/____/snang srid yongs grub rdo rje sems dpa' shar/____/kun tu g.yo dang rgyu ba'i rtsa thig rlung /____/sems bcas zag bral d+hU tir 'ching ba yi/____/ye shes sgyu ma'i stong gzung mtha' yas pa/__nang gi 'od gsal thig le chen po ru/____/byar med rang rdzogs rang shar rang snang rgyan/____/ye shes dbyings kyi ngang du 'khyil ba yi/____/lhun grub rdo rje sems dpa' la phyag 'tshal/____/'bras rgyud sku dang ye shes dbyer med pa/____/rang gnas phyir gsal zhi dang khro bo'i sku/____/sgyu 'phrul rdo rje'i rol mo bsam yas pas/____/bya rtsol bral ba don kun grub pa'i dpal/____/srid zhi'i grong khyer thugs rje'i shugs kyis sgrol/____/sku gsum zhing nas phrin las kun khyab cing /____/spro dang bsdu ba'i byed po rdo rje sems/____/dpal ldan dkyil 'khor gtso la phyag 'tshal lo/____/e ma hoHnam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i sku/____/gzhom bral skye 'gag med pa'i gsungs/____/shin tu rnam par dag pa'i thugs/____/rdo rje'i gsang ba gsum la bstod/____/gang gis gang la bstod pa'i dges/____/bla ma rdo rje sems dpa' yi/____/go 'phang tshe 'dir 'grub pa dang /____/khams gsum dong nas sprugs par shog__/ces khyab bdag dpal ldan bla ma rdo rje sems dpa' bstod pa 'di yang 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos shar kaHthog rdo rje gdan gyi gtsug lag gi gser khang rdo rje sems dpa' sgyu 'phrul bkod pa chen po'i dga' tshal du gsol ba btab pa sid+d+hi rastu/__mang+ga laM/__/____//_

Footnotes

Other Information