DKR-KABUM-11-DA-014

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:30, 1 December 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

སྔོན་ཚེ་རིག་འཛིན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་སོགས།
Wylie title sngon tshe rig 'dzin nor bu dgra 'dul sogs DKR-KABUM-11-DA-014.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 11, Text 14, Pages 85 (Folios 1a1 to 1b1)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. Sngon tshe rig 'dzin nor bu dgra 'dul sogs. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 11: 85. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre
Deity ge sar
Colophon

།ཞེས་པའང་གེ་སར་དང་བྱང་བདུད་རྟེན་འཛུགས་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་དབང་གིས་མངྒ་ལས་བྲིས་པ་སིདྡྷི་བྷ་ཝནྟུ། དགེའོ།།

/zhes pa'ang ge sar dang byang bdud rten 'dzugs skabs nyer mkho'i dbang gis mang+ga las bris pa sid+d+hi b+ha wan+tu/_dge'o//

[edit]
༄༅། སྔོན་ཚེ་རིག་འཛིན་ནོར་བུ་དགྲ་འདུལ་གྱིས། །དབང་ཆེན་རྡོ་རྗེ་རྐྱང་རྒོད་ཆིབས་བཞེས་ནས། །མཐའ་བཞིའི་རྒྱལ་ཁམས་དབང་འདུས་བྲན་བཀོལ་བའི། །ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་མཐར་ཕྱིན་རྟེན་འབྲེལ་བཞིན། །རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་བཞིའི་འཕགས་ལམ་གླིང་བཞི་བགྲོད། །རླུང་ཤུགས་འཕྲུལ་གྱི་སྲིད་ཞིའི་གཡང་ལས་སྐྱོབས། །དབང་ཆེན་རྟ་མཆོག་སྒྱུ་འཕྲུལ་རྐྱང་རྒོད་འཕེལ། །སེང་ཆེན་དགྲ་ལྷའི་རྒྱལ་པོའི་ཆིབས་སུ་འབུལ། །འཇིགས་མེད་དཔའ་བརྟུལ་དྭངས་སྨན་ཚོགས་དགྱེས་ཏེ། །སྦྱིན་པའི་བདག་པོའི་རླུང་རྟ་ཡར་ལ་སྐྱེད། །གཞན་སྡེ་ཟིལ་གནོན་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་བའི། །ཕུན་ཚོགས་སྡེ་བཞིའི་སྟོབས་རྩལ་རྒྱས་པར་ཤོག །ཇ་མཆོད་ནི། སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་མི་ཟད་རྒྱན་འཁོར་ལོ། །དགེ་ལེགས་ཕྲིན་ལས་འདོད་དགུར་སྤེལ་བའི་ལྷ། །སེང་ཆེན་རྒྱལ་པོའི་ཡེ་ཤེས་འདོད་དགུའི་འཕྲུལ། །རྫུ་འཕྲུལ་རླུང་རྟའི་ལྷ་ལ་མཆོད་པ་འབུལ། །བྱང་བདུད་ལ། དུས་ཀྱི་སྤྲིན་ནག་ཉི་ཟེར་གྱིས་རེག་མདོག །རྫུ་འཕྲུལ་ཤུགས་ལྡན་མྱུར་འགྲོའི་བཞོན་པ་ནི། །བྲག་ནག་རིན་ཆེན་སྒ་སྲབ་མཛེས་བརྒྱན་པ། །བསྟན་སྲུང་སྲོག་བདུད་ཆེན་པོར་འབུལ་གྱིས་བཞེས། །ཞེས་པའང་གེ་སར་དང་བྱང་བདུད་རྟེན་འཛུགས་སྐབས་ཉེར་མཁོའི་དབང་གིས་མངྒ་ལས་བྲིས་པ་སིདྡྷི་བྷ་ཝནྟུ། དགེའོ།།
[edit]

@#/_sngon tshe rig 'dzin nor bu dgra 'dul gyis/_/dbang chen rdo rje rkyang rgod chibs bzhes nas/_/mtha' bzhi'i rgyal khams dbang 'dus bran bkol ba'i/_/phrin las rnam bzhi mthar phyin rten 'brel bzhin/_/rdzu 'phrul rkang bzhi'i 'phags lam gling bzhi bgrod/_/rlung shugs 'phrul gyi srid zhi'i g.yang las skyobs/_/dbang chen rta mchog sgyu 'phrul rkyang rgod 'phel/_/seng chen dgra lha'i rgyal po'i chibs su 'bul/_/'jigs med dpa' brtul dwangs sman tshogs dgyes te/_/sbyin pa'i bdag po'i rlung rta yar la skyed/_/gzhan sde zil gnon phyogs las rnam rgyal ba'i/_/phun tshogs sde bzhi'i stobs rtsal rgyas par shog_/ja mchod ni/_sangs rgyas kun gyi mi zad rgyan 'khor lo/_/dge legs phrin las 'dod dgur spel ba'i lha/_/seng chen rgyal po'i ye shes 'dod dgu'i 'phrul/_/rdzu 'phrul rlung rta'i lha la mchod pa 'bul/_/byang bdud la/_dus kyi sprin nag nyi zer gyis reg mdog_/rdzu 'phrul shugs ldan myur 'gro'i bzhon pa ni/_/brag nag rin chen sga srab mdzes brgyan pa/_/bstan srung srog bdud chen por 'bul gyis bzhes/_/zhes pa'ang ge sar dang byang bdud rten 'dzugs skabs nyer mkho'i dbang gis mang+ga las bris pa sid+d+hi b+ha wan+tu/_dge'o//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: