DKR-KABUM-06-CHA-038

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 16:49, 16 November 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང་སོགས། རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲོག་དབང་།
Wylie title kun mkhyen ye shes me long sogs/ rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bka' srung lcam dral dril sgrub kyi srog dbang DKR-KABUM-06-CHA-038.pdf
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 6, Text 38, Pages 296-300 (Folios 1a1 to 5b5)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation Khyentse, Dilgo. Kun mkhyen ye shes me long sogs rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bka' srung lcam dral dril sgrub kyi srog dbang. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 6: 296-300. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Empowerment Ritual - dbang chog - dbang skur  ·  Protector Entrustment Rituals- srog gtad
Cycle རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཏིག་ (rtsa gsum 'od gsal snying tig)
Deity bka' srung
Colophon

ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ཕུལ་བའི་ཚེ་ཁོ་བོའི་རྣམ་རྟོག་གི་རང་གཟུགས་འདི་དག་ཀྱང་ཀུན་གཟིགས་བླ་མའི་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་ལུང་ཁྲོལ་བས་གཟུ་ལུམ་གྱི་ནོངས་པ་མེད་སྙམ་གྱིས་ཁ་སྐོང་འཇུག་བདེའི་ཚུལ་དུ་མང་དུ་ཐོས་པའི་གྲོང་སྔགས་རྒན་པོ་པདྨ་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཁ་བཞི་ལྷོ་ཡི་སྨན་ལྗོངས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འགྲམ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་དགའ་འཁྱིལ་དུ་བྲིས་པའི་ཡི་གེའི་བྱེད་པོ་སྔགས་སྟོན་སྤོང་བ་པ་འཇིགས་མེད་སྐལ་བཟང་གིས་དད་གུས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་ཡོན་གྱི་གསོས་སྨན་དུ་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག།

zhe chen rab 'byams sprul sku la phul ba'i tshe kho bo'i rnam rtog gi rang gzugs 'di dag kyang kun gzigs bla ma'i rdo rje'i bka' lung khrol bas gzu lum gyi nongs pa med snyam gyis kha skong 'jug bde'i tshul du mang du thos pa'i grong sngags rgan po pad+ma gar dbang mdo sngags gling pa 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer gyis kha bzhi lho yi sman ljongs kyi bye brag spa gro skyer chu'i gtsug lag khang gi nye 'gram phun tshogs bkra shis dga' 'khyil du bris pa'i yi ge'i byed po sngags ston spong ba pa 'jigs med skal bzang gis dad gus kyis bgyis pa bstan 'gro'i dpal yon gyi gsos sman du smon pa bzhin 'grub par gyur cig/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །ཀུན་མཁྱེན་ཡེ་ཤེས་མེ་ལོང་གཙང་མའི་ངོགས། །བརྩེ་ཆེན་ཐུགས་རྗེའི་གཟུགས་སྟོང་མ་འདྲེས་པས། །སྐལ་བཟང་དབང་པོའི་དཔྱིད་གྱུར་ཆོས་ཀྱི་སྒོ། །རབ་འབྱམས་འབྱེད་པའི་དེད་དཔོན་མཆོག་ལ་དད། །རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་བཀའ་སྲུང་ལྕམ་དྲལ་དྲིལ་སྒྲུབ་ཀྱི་སྲོག་དབང་བྱ་བ་གསུམ། སྦྱོར་བ་བཤམ་བཀོད། དངོས་གཞི་སྒྲུབ་ཐབས། རྗེས་དབང་གི་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ནི་གནས་དབེན་པར་ཉེར་དགུ་སོགས་དུས་ཁྱད་པར་ཅན་ལ། དྲག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྤྱི་འགྲོའམ་མཎྜལར་འབྲུ་ནག་གི་ཚོམ་བུ་གསུམ་ཕྲེང་ཚར་དུ་བཀོད་པའི་སྟེང་གཏོར་མ་དཔུང་རོང་གྲུ་གསུམ། གཡས་སུ་གྲུ་གསུམ་གཡས་དཀྱུས། གཡོན་དུ་དམར་གཏོར་རྩེ་བཅད་བཅས་ལ་མཐེབ་ཀྱུ་ཤ་ཁྲག་ཟས་སྣས་བརྒྱན་ཅིང༌། དར་གདུགས་སྐུ་ཙཀ་གིས་སྤྲས་པ་དང༌། མགོན་པོ་མ་ནིང༌། གཟའ། སྔགས་སྲུང་གི་སྐུ་ཙཀ སྔགས་བྱང༌། །ཕྱག་མཚན་རྣམས་དང༌། མཆོད་གཏོར་སྨན་རཀ་ཉེར་སྤྱོད་གསེར་སྐྱེམས་སོགས་འདུ་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། བདག་བསྐྱེད་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་རྩ་གསུམ་གང་རུང་ཞིག་གིས་བསྐྱེད་བཟླས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནི། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསངས། སྭ་བྷཱས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ལས་གནས་ཁང་དུར་ཁྲོད་དྲག་པོའི་ཞིང་ཁམས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པར་ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་སྤྱན་གཟིགས་མཐུན་རྫས་ལ་སོགས་པ་ཐམས་ཅད་སྲིད་ཞིའི་འདོད་ཡོན་གྱི་རྣམ་པ་མཁོ་རྒུ་ཚང་བ། བཟང་རྒུས་འབྱོར་པ། མཛེས་རྒུས་བརྒྱན་པ། ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་མའི་རང་བཞིན་བདེ་བའི་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་འཆར་བས་ནམ་མཁའི་ཁམས་གང་བར་གྱུར། ན་མ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་བྷྱཿསརྦ་ཐཱ་ཁཾ་ཨུཏག་ཏེ་སྥ་ར་ཎ་ཨི་མཾ་ག་ག་ན་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ལན་གསུམ། བཛྲ་སྥ་ར་ཎ་ཁཾ་གིས་རྒྱས་པར་སྤེལ། ཕྲིན་ལས་དངོས་ལ་གཏེར་གཞུང་ལྟར། ཧཱུྃ༔ རང་མདུན་ཁྲག་མཚོ་སོགས་ནས་མཆོད་པའི་བར་བཏང༌། མགོན་པོ་ལྕམ་དྲལ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་ལྗགས་རྡོ་རྗེའི་སྦུ་གུས་གཏོར་མའི་བཅུད་དྲངས་ཏེ་གསོལ་བར་གྱུར། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཀེ་ཏ་ཀེ་ཏ་རཱ་ཧུ་ལ་མ་མ་ཏྲཀ་རཀྴ་ཨཿཡཿམཿདུཿརུཿཙཿཤཿནཿསརྦ་ས་མ་ཡ་ཨི་དཾ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཁ་ཁཱ་ཧི་ཁཱ་ཧི། ལན་གསུམ་མཐར། དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ནག་པོ། ཁྱབ་འཇུག་དུག་གི་སྤུ་གྲི། མ་མོ་སྔགས་ཀྱི་སྲུང་མ་ལྕམ་དྲལ་ཕོ་ཉ་འཁོར་དང་བཅས་པས་མཆོད་སྤྱིན་གྱི་གཏོར་མ་རྒྱ་ཆེན་པོ་འདི་བཞེས་ལ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུང་སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་གསོལ། མདུན་བསྐྱེད་ཐུགས་ཀར་སོགས་བཟླས་པ་དང༌། སྐོང་བཤགས་བསྟོད་ཕྲིན་བཅས་བྱས་མཐར། ལས་བུམ་སྒྲུབ་བཟླས་བྱ། གསུམ་པ་རྗེས་དབང་གི་རིམ་པ་ལ་རིག་མེ་དོར། སློབ་མའི་བྱ་བ་ཁྲུས་དང་ཕྱག་བྱས་ལ་གྲལ་དུ་འཁོད། བགེགས་བསྐྲད་སྲུང་འཁོར་སྤྱི་ལྟར་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། སློབ་དཔོན་གྱིས། དེ་ལ་འདིར་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་མྱུར་ལམ་གྱི་གསང་བ་ཟབ་མོའི་ཤིང་རྟས་ཛམ་གླིང་གི་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་དུས་སུ་སོན་པ་ན། སྔོན་གྱི་སྐྱེ་བར་གསང་སྔགས་འཆོལ་བར་སྤྱད་པ་དང་ལོག་པའི་བསམ་སྦྱོར་ཅན་གྱི་མ་ཧཱ་རུ་ཏྲ་སྡེ་གསུམ་གྱི་དཔུང་བཅས་ཏེ་འཇིག་རྟེན་ཕུང་བཤིག་ལ་སྦྱོར་བའི་བརླང་པོའི་སྤྱོད་པ་ཆེར་འབྱིན་པའི་ཚེ་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྟོབས་བཅུའི་ཡེ་ཤེས་སྲིད་ཞིའི་སྤྱི་དཔལ་ཧེ་རུ་ཀ་ཡབ་ཡུམ་གྱི་རྣམ་པར་བཞེངས་ཏེ། མ་ཧཱ་དེ་ཝ་ལ་སོགས་པའི་ཕོ་རྒྱུད་ཞེ་སྡང་ཅན་ཐམས་ཅད་སྡིག་བསྐྲད་རྔམས་གཟིར་སྒྲོལ་བའི་ཕྲིན་ལས་ཀྱིས་ཚར་བཅད། དེ་དག་གི་ཆུང་མ་འདོད་ཆགས་ཅན་ཐམས་ཅད་མ་ཆགས་ཐབས་ཀྱིས་སྦྱོར་བས་དབང་དུ་བསྡུས། འཁོར་དུ་གཏོགས་པའི་ལྷ་སྲིན་དྲེགས་པའི་ཚོགས་ཐམས་ཅད་རང་དབང་མེད་པར་བྲན་དུ་བཀོལ་ནས་བཀའ་གཙིགས་ཕྱག་རྒྱ་གཉན་པོའི་ཟིལ་འོག་ཏུ་བཅུག་སྟེ་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ཐམས་ཅད་བདེ་འཇམ་ལ་བཀོད། མི་སྲུན་པའི་ལྷ་སྲིན་གདུག་པ་ཅན་དེ་དག་སླར་ཡང་ཐུགས་རྗེ་བྱམས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱིས་རྗེས་སུ་བཟུང་ནས་གསོས་ཏེ། གསང་སྔགས་ཀྱི་བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་མེལ་ཚེས་སྐྱོང་ཞིང༌། རིག་འཛིན་རྣལ་འབྱོར་ཕོ་མོའི་བྲན་དང་འབངས་སུ་གཏད། དེ་བཞིན་ཁས་བླངས་ཤིང་དམ་བཅས་པ་ལས། ཀུན་གྱི་གཙོ་བོ་དྲེགས་ཅན་མཐའ་དག་གི་སྤྱི་མེས་གསང་སྔགས་གཉན་གྱི་བསྟན་པ་སྤྱི་དང་ཁྱད་པར་འོད་གསལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་བཀའ་སྲུང་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ། ངོ་བོ་གདོད་མའི་མགོན་པོ་སྟངས་དཔྱལ་གྱི་ཡེ་ཤེས་དང་གཉིས་སུ་མེད་ཀྱང་རྣམ་པ་བསྟན་པའི་བཀའ་སྲུང་མཐུ་སྟོབས་དྲག་རྩལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་གཞན་ལས་མྱུར་ཞིང༌། ཡེ་ཤེས་ལས་དང་འཇིག་རྟེན་གྱི་དྲེགས་པ་ཅན་ཐམས་ཅད་དབང་དུ་བསྒྱུར་བ་འཁྱོལ་བའི་ཁྲོ་རྒྱལ་དཔལ་མགོན་མ་ནིང་ནག་པོ། ཁྱབ་འཇུག་དུག་གི་སྤུ་གྲི། སྔགས་སྲུང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མ་མོ་རྣམས་གཅིག་དྲིལ་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྔ་ན་མ་བྱོན་པ་རྡོ་རྗེ་དྲྭ་བའི་སྲོག་དབང་གསན་པའི་ཆེད་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། བླ་མ་སྤྱི་དཔལ་ཆེན་པོར་མོས་པས་གསོལ་བ་གདབ་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧེ་རུ་ཀ་དཔལ་བླ་མ་རྗེ༔ དཀྱིལ་འཁོར་བདག་པོ་དགོངས་སུ་གསོལ༔ བསྟན་པ་གཉན་པོ་སྲུང་བའི་ཕྱིར༔ དམ་ཅན་ལྕམ་དྲལ་བདག་ལ་སྩོལ༔ ལན་གསུམ། རྒྱུད་དག་ཅིང་བསག་སྦྱང་གི་ཕྱིར་བླ་མ་དཔལ་ཆེན་པོ་ཚོགས་ཞིང་རབ་འབྱམས་དང་བཅས་པའི་སྤྱན་སྔར་རྒྱུན་བཤགས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སངས་རྒྱས་དཔལ་སོགས་ལན་གསུམ། ཁྱེད་རང་རྣམས་གཉེན་པོ་སྟོབས་ཀྱི་ལྷ་འདི་ལྟར་དུ་གསལ་ཐོབ་མཛོད། ཨོཾ་སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་གྱི་རྡོ་རྗེ་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོར་དག་པའི་དབུས་སུ་པཾ་ལས་པདྨ་དང་རཾ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ། ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་འོད་ཟེར་མཆོག་ཏུ་འབར་བ་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས། སློབ་མ་བཅོམ་ལྡན་འདས་ཆེ་མཆོག་ཧེ་རུ་ཀ་སྐུ་མདོག་མཐིང་ནག་མཐིང་དཀར་དམར་བའི་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་གིས་གཡས་གསུམ་རྡོ་རྗེ་རྩེ་དགུ་རྩེ་ལྔ་རྩེ་གསུམ་པ་དང༌། གཡོན་གསུམ་ཐོད་པ་ཁྲག་གིས་གང་བ་འཛིན་པ། དབྱིངས་ཕྱུག་མ་སྔོན་མོ་ཁཊྭཱཾ་དང་ཐོད་པ་འཛིན་པ་དང་སྙོམས་པར་འཇུག་པ། ཞབས་བཞི་གཡོན་བརྐྱང་གིས་དྲེགས་པ་ཕོ་མོའི་གདན་ལ་གནས་པ། དུར་ཁྲོད་རོལ་པའི་ཆས་ཅན། གར་གྱི་ཉམས་དགུ་དང་ལྡན་པ། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདག་ཉིད་དུ་རྣམ་པར་དག་པའི་སྐུ་ཅན་བསྐལ་པའི་མེ་དཔུང་འབར་བའི་ཀློང་ན་བཞུགས་པའི་གནས་གསུམ་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་བསྒོམ་པ་དང་འདྲ་བའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་སྤྱན་དྲངས་ནས་ཐིམ་པར་བསམ་ལ། ཌཱ་དྲིལ་སྤོས་རོལ་དང་བཅས་ཏེ། ཨོཾ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷ་མ་ཧཱ་ཤྲཱི་ཧེ་རུ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ མ་ཧཱ་ཀྲོ་དྷཱི་ཤྭ་རི་ཧཱུྃ༔ ཛྙཱ་ན་ཨ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཿ ཞེས་ཡང་ཡང་བརྗོད་པས་བྱིན་དབབ། ཏིཥྛ་བཛྲསབརྟན་པར་བྱ། དབང་དངོས་ལ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་དཔལ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་རྣམས་རིམ་པར་བྱོན་ཏེ་དགྱེས་པའི་ཚུལ་གྱིས་མཐུན་པའི་གྲོགས་སུ་གཏད་པར་མོས་མཛོད། མ་ནིང་གི་སྐུ་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ གདུག་པའི་རུ་ཏྲ་འཇོམས་པའི་གཤེད༔ ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་ནག་པོ་ཆེ༔ ལྷ་ཆེན་དཔལ་འབར་ཁྱོད་ལ་གཏད༔ སྒྲུབ་ཅིང་བསྟན་པ་སྲུང་བར་མཛོད༔ ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ སྔགས་སྲུང་གི་སྐུ་གཏད་ལ། བྷྱོ༔ སྟོང་པ་བདག་མེད་དབྱིངས་ཀྱི་ཡུམ༔ སྣང་སྲིད་མ་མོའི་རྗེ་བཙན་ཏེ༔ རྣལ་འབྱོར་དམ་ལྡན་སྐྱོང་བའི་མ༔ ཨེ་ཀ་ཙ་ཏི་ཁྱོད་ལ་གཏད༔ ཨོཾ་མ་མ་ཏྲཀ་རཀྴ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃ༔ ཁྱབ་འཇུག་གི་སྐུ་གཏད་ལ། ཏྲི༔ སྲིད་ཞི་འཁྱོལ་བ་སྲིན་པོའི་གཟུགས༔ གཉིས་མེད་ཡེ་ཤེས་སྟོབས་པོ་ཆེ༔ གསང་བདག་དཔའ་བོའི་བཀའ་སྡོད་མཆོག༔ ཁྱབ་འཇུག་དྲང་སྲོང་ཁྱོད་ལ་གཏད༔ ཨོཾ་ཀེ་ཏ་རཱ་ཧུ་ལ་སརྦ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ དེ་དག་གིས་དཔལ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་སྐུ་ཡི་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ལ་དབང་བའི་རྗེས་སུ་གནང་བའོ། །སློབ་དཔོན་ཧེ་རུ་ཀའི་ཟིལ་གྱིས་དཔལ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་བསྐུལ་བས་མདུན་བསྐྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་སྲོག་ལས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་བྱུང་སྟེ་སློབ་མ་དཔལ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ལྟེ་བ་ནས་ཞུགས་ཏེ་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་གི་ཞབས་ཀྱུར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །སྔགས་བྱང་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ མ་ལུས་དྲེགས་པའི་སྲོག་ཆེན་པོ༔ རང་བྱུང་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བར་ཤར༔ བཟླས་པས་ལས་ཀུན་སྒྲུབ་བྱེད་པའི༔ དངོས་གྲུབ་འབྱུང་གནས་སྦྱིན་གྱིས་ལོངས༔ སརྦ་ཝཱཀ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཨཱཿ དེས་དཔལ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་གསུང་གི་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ལ་དབང་བའི་རྗེས་སུ་གནང་བའོ། །ཐུགས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་གཟུགས་ཕྱག་མཚན་གྱི་རྣམ་པར་སྤྲོས་ནས་སྙིང་གར་ཐིམ་པར་མོས་ཤིག །ཕྱག་མཚན་རྣམས་གཏད་ལ། ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེའི་སྲོག་སྟེ་ཡེ་ཤེས་ཆེ༔ རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་ཕྱག་རྒྱའི་ཚུལ༔ རུ་མཚོན་སྙིང་ཞགས་གཏད་པ་ཡིས༔ ལོག་འདྲེན་ཚར་གཅོད་རྗེས་འཛིན་ཤོག༔ ཙིཏྟ་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཧཱུྃ༔ དེས་དཔལ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་གྱི་ཐུགས་ཀྱི་མཐུ་སྟོབས་ནུས་པ་ལ་དབང་བའི་རྗེས་སུ་གནང་བའོ། །གཏོར་མ་དཔལ་མགོན་ལྕམ་དྲལ་ཡོངས་རྫོགས་སུ་གསལ་བ་སློབ་མའི་ལག་ཏུ་གཏད་ལ། སློབ་དཔོན་ལྷ་ཡི་ང་རྒྱལ་ལ་གནས་པས། དུས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་བསྟན་སྲུང༌། དཔལ་ཆེན་ཧེ་རུ་ཀའི་བཀའ་སྡོད་དཔལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མགོན་པོ་མ་ནིང་ནག་པོ། ཁྱབ་འཇུག་དུག་གི་སྤུ་གྲི། ཡུམ་ཆེན་ཨེ་ཀ་ཛ་ཊི། འཁོར་གྱི་ལས་བྱེད་དྲེགས་པའི་དཔུང་ཚོགས་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་ཆོས་སྐུ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ། ལོངས་སྐུ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའ། སྤྲུལ་སྐུ་དགའ་རབ་རྡོ་རྗེ། སློབ་དཔོན་འཇམ་དཔལ་བཤེས་གཉེན། རིག་འཛིན་ཤྲཱི་སིང་ཧ། མཁས་པ་ཛྙཱ་ན་སཱུ་ཏྲ། པཎ་ཆེན་བི་མ་མི་ཏྲ། ཨོ་རྒྱན་པདྨ་སམ་བྷ་ཝ། མཁའ་འགྲོ་ཡེ་ཤེས་མཚོ་རྒྱལ། ལོ་ཆེན་བཻ་རོ་ཙཱ་ན། ཀུན་མཁྱེན་ཀློང་ཆེན་རབ་འབྱམས། ཁྱབ་བདག་བླ་མ་འོད་གསལ་སྤྲུལ་པའི་རྡོ་རྗེ། འཇམ་མགོན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོ། པཎ་ཆེན་ཆོས་ཀྱི་རྒྱ་མཚོ། འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་བར་དུ་བྱོན་པའི་བཀའ་བརྒྱུད་པར་བཅས་པའི་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དང་དམ་ལས་མ་འདའ་བར། སྤྱིར་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་སྲུངས། དཀོན་མཆོག་གི་དབུ་འཕང་བསྟོད། དགེ་འདུན་དང་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ་སྲིད་སྐྱོངས། སྣོད་ཀྱི་དགེ་བཅུ་སྒྲུབས། བཅུད་ཀྱི་ཕན་བདེ་སྤེལ། གདུག་པ་ཅན་གྱི་གཉའ་ནོན། དམ་ཚིག་ཅན་གྱི་སྡོང་གྲོགས་མཛོད། ཐར་འདོད་ཀྱི་རེ་བ་སྐོངས། ཕན་སེམས་ཅན་གྱི་ཕྲིན་ལས་སྒྲུབས། ཁྱད་པར་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་འདིའི་སྡང་བའི་དགྲ་ཐུལ། གནོད་པའི་བགེགས་ཆོམས། ནད་དང་ཉེར་འཚེ་སོལ། ཚེ་དང་བསོད་ནམས་སྤེལ། དཔལ་དང་གྲགས་པ་སྒྲུབས། དབང་ཕྱུག་དང་གཟི་བྱིན་སྐྱེད། ཆོས་ནོར་དང་ལོངས་སྤྱོད་སྤེལ། མངའ་རིས་དང་ཆོས་སྲིད་སྐྱོངས། དངོས་གྲུབ་ཀྱི་བསམ་པ་སྒྲུབས། ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རེ་བ་སྐོངས། མདོར་ན་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་བར་དུ་ལུས་དང་གྲིབ་མ་བཞིན་དུ་འགྲོགས་ཏེ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་བསམ་སྦྱོར་ཐམས་ཅད་ཡིད་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པའི་ཕྲིན་ལས་གཡེལ་མེད་དུ་སྒྲུབ་པར་མཛོད་ཅིག །ཅེས་ལས་ཀྱི་གཉེར་གཏད་རྗེས། གཏོར་མ་བདུད་རྩིས་བཤལ་བའི་ཆུ་སློབ་མ་ལ་བྱིན་ཏེ་སྲུང་མ་རྣམས་ཀྱི་སྲོག་སྙིང་འོད་ཟེར་བདུད་རྩིའི་རྣམ་པར་ལྟེ་བ་ནས་ཞུགས་པ་དང་སྲོག་སྙིང་གཅིག་ཏུ་འདྲེས་པར་བསམས་ལ་མཉམ་ཉིད་ལྟ་བས་རྒྱས་གདབ་ཅིང༌། དམ་ཚིག་ཁས་བླང་གཏང་རག་སོགས་སྤྱི་ལྟར་བྱ་ཞིང༌། སློབ་དཔོན་གྱི་བསྐང་བཤགས་གཏོར་མ་འབུལ་བ་སོགས་བྱས་པས་གྲུབ་པའོ། །དབྱིངས་རིག་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་དགོངས་པའི་གཏེར། །འགག་མེད་ཐུགས་རྗེའི་རྩལ་གྱི་སྤྲིན་ཕྲེང་ལས། །བྱིན་རླབས་གློག་གི་ཟློས་གར་ཡིན་རློམས་ཀྱིས། །ཟབ་ལམ་གསེར་གྱི་ཕྲེང་བ་གཅིག་ཏུ་བསྡུས། །དད་དམ་ལྷག་བསམ་ཟོལ་མེད་བསམ་སྦྱོར་གྱིས། །མཆོག་གི་བསྟན་ལ་ཞབས་ཏོག་ཞུས་པའི་དགེས། །ཚེ་རབས་ཀུན་ཏུ་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །དགེ་བའི་བཤེས་གྱུར་དེ་ཡི་རྣམ་ཐར་སྤྱོད། །གཞན་ཕན་ཕྲིན་ལས་རྒྱ་མཚོ་རྒྱལ་ཀུན་དང༌། །གཅིག་གྱུར་ཐུགས་སྲས་ཐུ་བོའི་ངང་ཚུལ་གྱིས། །མཁའ་ཁྱབ་འགྲོ་སྒྲོལ་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་སྦྱིན། །སྲིད་ཞིའི་ཉེར་འཚོའི་དཔལ་དུ་བདག་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་རྩ་གསུམ་འོད་གསལ་སྙིང་ཐིག་གི་སྨིན་གྲོལ་ཡོངས་རྫོགས་སྐྱབས་མཆོག་འཇམ་མགོན་བླ་མའི་མཆོག་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་དང༌། ཞེ་ཆེན་རབ་འབྱམས་སྤྲུལ་སྐུ་ལ་ཕུལ་བའི་ཚེ་ཁོ་བོའི་རྣམ་རྟོག་གི་རང་གཟུགས་འདི་དག་ཀྱང་ཀུན་གཟིགས་བླ་མའི་རྡོ་རྗེའི་བཀའ་ལུང་ཁྲོལ་བས་གཟུ་ལུམ་གྱི་ནོངས་པ་མེད་སྙམ་གྱིས་ཁ་སྐོང་འཇུག་བདེའི་ཚུལ་དུ་མང་དུ་ཐོས་པའི་གྲོང་སྔགས་རྒན་པོ་པདྨ་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པ་འཇིགས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཁ་བཞི་ལྷོ་ཡི་སྨན་ལྗོངས་ཀྱི་བྱེ་བྲག་སྤ་གྲོ་སྐྱེར་ཆུའི་གཙུག་ལག་ཁང་གི་ཉེ་འགྲམ་ཕུན་ཚོགས་བཀྲ་ཤིས་དགའ་འཁྱིལ་དུ་བྲིས་པའི་ཡི་གེའི་བྱེད་པོ་སྔགས་སྟོན་སྤོང་བ་པ་འཇིགས་མེད་སྐལ་བཟང་གིས་དད་གུས་ཀྱིས་བགྱིས་པ་བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་ཡོན་གྱི་གསོས་སྨན་དུ་སྨོན་པ་བཞིན་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/__/kun mkhyen ye shes me long gtsang ma'i ngogs/_/brtse chen thugs rje'i gzugs stong ma 'dres pas/_/skal bzang dbang po'i dpyid gyur chos kyi sgo/_/rab 'byams 'byed pa'i ded dpon mchog la dad/_/rtsa gsum 'od gsal snying thig gi bka' srung lcam dral dril sgrub kyi srog dbang bya ba gsum/_sbyor ba bsham bkod/_dngos gzhi sgrub thabs/_rjes dbang gi tshul bshad pa'o/__/dang po ni gnas dben par nyer dgu sogs dus khyad par can la/_drag po'i dkyil 'khor spyi 'gro'am maN+Dalar 'bru nag gi tshom bu gsum phreng tshar du bkod pa'i steng gtor ma dpung rong gru gsum/_g.yas su gru gsum g.yas dkyus/_g.yon du dmar gtor rtse bcad bcas la mtheb kyu sha khrag zas snas brgyan cing*/_dar gdugs sku tsaka gis spras pa dang*/_mgon po ma ning*/_gza'/_sngags srung gi sku tsaka_sngags byang*/_/phyag mtshan rnams dang*/_mchod gtor sman raka nyer spyod gser skyems sogs 'du bya'o/__/gnyis pa ni/_bdag bskyed 'od gsal snying thig gi rtsa gsum gang rung zhig gis bskyed bzlas sngon du 'gro bas/_mchod pa byin rlabs ni/_a mr-i tas bsangs/_swa b+hAs sbyangs/_stong pa'i ngang las b+h+rU~M las gnas khang dur khrod drag po'i zhing khams bsam gyis mi khyab par phyi nang gsang ba'i mchod pa spyan gzigs mthun rdzas la sogs pa thams cad srid zhi'i 'dod yon gyi rnam pa mkho rgu tshang ba/_bzang rgus 'byor pa/_mdzes rgus brgyan pa/_ngo bo ye shes sgyu ma'i rang bzhin bde ba'i rnam pa thams cad pa 'char bas nam mkha'i khams gang bar gyur/_na ma sarba ta thA ga ta b+h+yo bi shwa mu khe b+h+yaHsarba thA khaM utag te s+pha ra Na i maM ga ga na khaM swA hA/_lan gsum/_badz+ra s+pha ra Na khaM gis rgyas par spel/_phrin las dngos la gter gzhung ltar/_hU~M:_rang mdun khrag mtsho sogs nas mchod pa'i bar btang*/_mgon po lcam dral 'khor dang bcas pa'i ljags rdo rje'i sbu gus gtor ma'i bcud drangs te gsol bar gyur/_oM shrI ma hA kA la ke ta ke ta rA hu la ma ma traka rak+sha aHyaHmaHduHruHtsaHshaHnaHsarba sa ma ya i daM ba liM ta kha kha khA hi khA hi/_lan gsum mthar/_dpal ye shes kyi mgon po dpal mgon ma ning nag po/_khyab 'jug dug gi spu gri/_ma mo sngags kyi srung ma lcam dral pho nya 'khor dang bcas pas mchod spyin gyi gtor ma rgya chen po 'di bzhes la sangs rgyas kyi bstan pa srung sogs kyis phrin las gsol/_mdun bskyed thugs kar sogs bzlas pa dang*/_skong bshags bstod phrin bcas byas mthar/_las bum sgrub bzlas bya/_gsum pa rjes dbang gi rim pa la rig me dor/_slob ma'i bya ba khrus dang phyag byas la gral du 'khod/_bgegs bskrad srung 'khor spyi ltar sngon du 'gro bas/_slob dpon gyis/_de la 'dir rdo rje theg pa'i myur lam gyi gsang ba zab mo'i shing rtas dzam gling gi gdul bya 'dul ba'i dus su son pa na/_sngon gyi skye bar gsang sngags 'chol bar spyad pa dang log pa'i bsam sbyor can gyi ma hA ru tra sde gsum gyi dpung bcas te 'jig rten phung bshig la sbyor ba'i brlang po'i spyod pa cher 'byin pa'i tshe sangs rgyas kun gyi stobs bcu'i ye shes srid zhi'i spyi dpal he ru ka yab yum gyi rnam par bzhengs te/_ma hA de wa la sogs pa'i pho rgyud zhe sdang can thams cad sdig bskrad rngams gzir sgrol ba'i phrin las kyis tshar bcad/_de dag gi chung ma 'dod chags can thams cad ma chags thabs kyis sbyor bas dbang du bsdus/_'khor du gtogs pa'i lha srin dregs pa'i tshogs thams cad rang dbang med par bran du bkol nas bka' gtsigs phyag rgya gnyan po'i zil 'og tu bcug ste 'jig rten gyi khams thams cad bde 'jam la bkod/_mi srun pa'i lha srin gdug pa can de dag slar yang thugs rje byams pa'i ting nge 'dzin gyis rjes su bzung nas gsos te/_gsang sngags kyi bstan pa rin po che mel tshes skyong zhing*/_rig 'dzin rnal 'byor pho mo'i bran dang 'bangs su gtad/_de bzhin khas blangs shing dam bcas pa las/_kun gyi gtso bo dregs can mtha' dag gi spyi mes gsang sngags gnyan gyi bstan pa spyi dang khyad par 'od gsal rdzogs pa chen po'i bka' srung thun mong ma yin pa/_ngo bo gdod ma'i mgon po stangs dpyal gyi ye shes dang gnyis su med kyang rnam pa bstan pa'i bka' srung mthu stobs drag rtsal gyi phrin las gzhan las myur zhing*/_ye shes las dang 'jig rten gyi dregs pa can thams cad dbang du bsgyur ba 'khyol ba'i khro rgyal dpal mgon ma ning nag po/_khyab 'jug dug gi spu gri/_sngags srung ye shes kyi ma mo rnams gcig dril gyi phrin las snga na ma byon pa rdo rje drwa ba'i srog dbang gsan pa'i ched du maN+Dal phul/_bla ma spyi dpal chen por mos pas gsol ba gdab pa 'di'i rjes zlos mdzod/_he ru ka dpal bla ma rje:_dkyil 'khor bdag po dgongs su gsol:_bstan pa gnyan po srung ba'i phyir:_dam can lcam dral bdag la stsol:_lan gsum/_rgyud dag cing bsag sbyang gi phyir bla ma dpal chen po tshogs zhing rab 'byams dang bcas pa'i spyan sngar rgyun bshags 'di'i rjes zlos mdzod/_rdo rje slob dpon sangs rgyas dpal sogs lan gsum/_khyed rang rnams gnyen po stobs kyi lha 'di ltar du gsal thob mdzod/_oM swa b+hA wa sogs/_'khor 'das kyi chos thams cad 'od gsal gyi rdo rje srung ba'i 'khor lo chen por dag pa'i dbus su paM las pad+ma dang raM las nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du hU~M las rdo rje hU~M gis mtshan pa/_ye shes lnga yi 'od zer mchog tu 'bar ba yongs su gyur pa las/_slob ma bcom ldan 'das che mchog he ru ka sku mdog mthing nag mthing dkar dmar ba'i zhal gsum phyag drug gis g.yas gsum rdo rje rtse dgu rtse lnga rtse gsum pa dang*/_g.yon gsum thod pa khrag gis gang ba 'dzin pa/_dbyings phyug ma sngon mo khaT+wAM dang thod pa 'dzin pa dang snyoms par 'jug pa/_zhabs bzhi g.yon brkyang gis dregs pa pho mo'i gdan la gnas pa/_dur khrod rol pa'i chas can/_gar gyi nyams dgu dang ldan pa/_de bzhin gshegs pa thams cad kyi bdag nyid du rnam par dag pa'i sku can bskal pa'i me dpung 'bar ba'i klong na bzhugs pa'i gnas gsum 'bru gsum gyis mtshan pa las 'od zer 'phros pas rang bzhin gyi gnas nas bsgom pa dang 'dra ba'i ye shes kyi 'khor lo bsam gyis mi khyab pa spyan drangs nas thim par bsam la/_DA dril spos rol dang bcas te/_oM badz+ra kro d+ha ma hA shrI he ru ka hU~M phaT:_ma hA kro d+hI shwa ri hU~M:_dz+nyA na a be sha ya a aH_zhes yang yang brjod pas byin dbab/_tiSh+Tha badz+rasabartan par bya/_dbang dngos la/_mdun bskyed kyi dpal mgon lcam dral rnams rim par byon te dgyes pa'i tshul gyis mthun pa'i grogs su gtad par mos mdzod/_ma ning gi sku gtad la/_hU~M:_gdug pa'i ru tra 'joms pa'i gshed:_che ba'i che mchog nag po che:_lha chen dpal 'bar khyod la gtad:_sgrub cing bstan pa srung bar mdzod:_oM shrI ma hA kA la sarba sa ma ya hU~M b+h+yo hU~M:_sngags srung gi sku gtad la/_b+h+yo:_stong pa bdag med dbyings kyi yum:_snang srid ma mo'i rje btsan te:_rnal 'byor dam ldan skyong ba'i ma:_e ka tsa ti khyod la gtad:_oM ma ma traka rak+sha sarba sa ma ya hU~M b+h+yo hU~M:_khyab 'jug gi sku gtad la/_tri:_srid zhi 'khyol ba srin po'i gzugs:_gnyis med ye shes stobs po che:_gsang bdag dpa' bo'i bka' sdod mchog:_khyab 'jug drang srong khyod la gtad:_oM ke ta rA hu la sarba sa ma ya hU~M:_de dag gis dpal mgon lcam dral gyi sku yi mthu stobs nus pa la dbang ba'i rjes su gnang ba'o/__/slob dpon he ru ka'i zil gyis dpal mgon lcam dral bskul bas mdun bskyed rnams kyi thugs srog las sngags kyi phreng ba byung ste slob ma dpal chen por gsal ba'i lte ba nas zhugs te snying ga'i hU~M gi zhabs kyur thim par mos shig_/sngags byang gtad la/_hU~M:_ma lus dregs pa'i srog chen po:_rang byung sngags kyi phreng bar shar:_bzlas pas las kun sgrub byed pa'i:_dngos grub 'byung gnas sbyin gyis longs:_sarba wAka a b+hi Shiny+tsa AH_des dpal mgon lcam dral gyi gsung gi mthu stobs nus pa la dbang ba'i rjes su gnang ba'o/__/thugs ye shes kyi rang gzugs phyag mtshan gyi rnam par spros nas snying gar thim par mos shig_/phyag mtshan rnams gtad la/_hU~M:_rdo rje'i srog ste ye shes che:_rnam pa thams cad phyag rgya'i tshul:_ru mtshon snying zhags gtad pa yis:_log 'dren tshar gcod rjes 'dzin shog:_tsit+ta badz+ra sa ma ya hU~M:_des dpal mgon lcam dral gyi thugs kyi mthu stobs nus pa la dbang ba'i rjes su gnang ba'o/__/gtor ma dpal mgon lcam dral yongs rdzogs su gsal ba slob ma'i lag tu gtad la/_slob dpon lha yi nga rgyal la gnas pas/_dus gsum rgyal ba'i bstan srung*/_dpal chen he ru ka'i bka' sdod dpal ye shes kyi mgon po ma ning nag po/_khyab 'jug dug gi spu gri/_yum chen e ka dza Ti/_'khor gyi las byed dregs pa'i dpung tshogs dang bcas pa rnams kyis chos sku kun tu bzang po/_longs sku rdo rje sems dpa'/_sprul sku dga' rab rdo rje/_slob dpon 'jam dpal bshes gnyen/_rig 'dzin shrI sing ha/_mkhas pa dz+nyA na sU tra/_paN chen bi ma mi tra/_o rgyan pad+ma sam b+ha wa/_mkha' 'gro ye shes mtsho rgyal/_lo chen bai ro tsA na/_kun mkhyen klong chen rab 'byams/_khyab bdag bla ma 'od gsal sprul pa'i rdo rje/_'jam mgon yon tan rgya mtsho/_paN chen chos kyi rgya mtsho/_'khor lo'i mgon po pad+ma ye shes rdo rje'i bar du byon pa'i bka' brgyud par bcas pa'i bla ma dam pa rnams kyi bka' dang dam las ma 'da' bar/_spyir sangs rgyas kyi bstan pa srungs/_dkon mchog gi dbu 'phang bstod/_dge 'dun dang chos kyi rgyal srid skyongs/_snod kyi dge bcu sgrubs/_bcud kyi phan bde spel/_gdug pa can gyi gnya' non/_dam tshig can gyi sdong grogs mdzod/_thar 'dod kyi re ba skongs/_phan sems can gyi phrin las sgrubs/_khyad par rdo rje'i slob ma 'di'i sdang ba'i dgra thul/_gnod pa'i bgegs choms/_nad dang nyer 'tshe sol/_tshe dang bsod nams spel/_dpal dang grags pa sgrubs/_dbang phyug dang gzi byin skyed/_chos nor dang longs spyod spel/_mnga' ris dang chos srid skyongs/_dngos grub kyi bsam pa sgrubs/_phrin las kyi re ba skongs/_mdor na byang chub ma thob bar du lus dang grib ma bzhin du 'grogs te phun sum tshogs pa'i bsam sbyor thams cad yid bzhin du 'grub pa'i phrin las g.yel med du sgrub par mdzod cig__/ces las kyi gnyer gtad rjes/_gtor ma bdud rtsis bshal ba'i chu slob ma la byin te srung ma rnams kyi srog snying 'od zer bdud rtsi'i rnam par lte ba nas zhugs pa dang srog snying gcig tu 'dres par bsams la mnyam nyid lta bas rgyas gdab cing*/_dam tshig khas blang gtang rag sogs spyi ltar bya zhing*/_slob dpon gyi bskang bshags gtor ma 'bul ba sogs byas pas grub pa'o/__/dbyings rig 'od gsal ye shes dgongs pa'i gter/_/'gag med thugs rje'i rtsal gyi sprin phreng las/_/byin rlabs glog gi zlos gar yin rloms kyis/_/zab lam gser gyi phreng ba gcig tu bsdus/_/dad dam lhag bsam zol med bsam sbyor gyis/_/mchog gi bstan la zhabs tog zhus pa'i dges/_/tshe rabs kun tu bla ma 'jam pa'i dbyangs/_/dge ba'i bshes gyur de yi rnam thar spyod/_/gzhan phan phrin las rgya mtsho rgyal kun dang*/_/gcig gyur thugs sras thu bo'i ngang tshul gyis/_/mkha' khyab 'gro sgrol phan bde'i dga' ston sbyin/_/srid zhi'i nyer 'tsho'i dpal du bdag gyur cig__/ces pa'ang rtsa gsum 'od gsal snying thig gi smin grol yongs rdzogs skyabs mchog 'jam mgon bla ma'i mchog sprul rin po che dang*/_zhe chen rab 'byams sprul sku la phul ba'i tshe kho bo'i rnam rtog gi rang gzugs 'di dag kyang kun gzigs bla ma'i rdo rje'i bka' lung khrol bas gzu lum gyi nongs pa med snyam gyis kha skong 'jug bde'i tshul du mang du thos pa'i grong sngags rgan po pad+ma gar dbang mdo sngags gling pa 'jigs med mkhyen brtse'i 'od zer gyis kha bzhi lho yi sman ljongs kyi bye brag spa gro skyer chu'i gtsug lag khang gi nye 'gram phun tshogs bkra shis dga' 'khyil du bris pa'i yi ge'i byed po sngags ston spong ba pa 'jigs med skal bzang gis dad gus kyis bgyis pa bstan 'gro'i dpal yon gyi gsos sman du smon pa bzhin 'grub par gyur cig/__//

Footnotes

Other Information