DKR-KABUM-02-KHA-041

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Revision as of 17:52, 8 November 2022 by Mort (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)

འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་ཐིག་ལེ།
Wylie title 'jam dpal gzhon nu'i snying thig las rgyun gyi rnal 'byor ye shes snang ba'i thig le page=1
Location dil mgo mkhyen brtse bka' 'bum
Volume 2, Text 41, Pages (Folios to )
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Citation Khyentse, Dilgo. 'jam dpal gzhon nu'i snying thig las rgyun gyi rnal 'byor ye shes snang ba'i thig le. In Skyabs rje dil mgo mkhyen brtse rin po che'i bka' 'bum, Vol. 2:-. Delhi: Shechen Publications, 1994.
Genre Guru Yoga Texts - bla ma'i rnal 'byor
Colophon

།ཅེས་པའང་རང་གཞན་ལམ་འདིར་བརྩོན་པ་ཀུན་ལ་འཇུག་བདེ་བའི་སླད་ངེས་དོན་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་རྟེན་དང་བཅས་ཏེ་བཀའ་བསྩལ་བ་དང༌། ངེས་གསང་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་མཁྱེན་བརྩེའི་ནོར་བུས་ཀྱང་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་བཞིན་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀྱི་གསང་མཛོད་འདིའི་བཀའ་བབ་པདྨ་འོད་གསལ་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་གཟིམ་སྤྱིལ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་ཤིང་བྱ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་སུ་སྤེལ་བ་འདིས་ཀྱང་འགྲོ་ཀུན་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྟེན་འབྱུང་མི་ཟད་པའི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅིག།

/ces pa'ang rang gzhan lam 'dir brtson pa kun la 'jug bde ba'i slad nges don 'jam dpal gzhon nu'i ye shes kyi thig le kun mkhyen bla ma rin po che 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos rten dang bcas te bka' bstsal ba dang*/__nges gsang bstan pa'i 'byung gnas smin gling mkhan chen ngag dbang mkhyen brtse'i nor bus kyang gsung bskul gnang ba bzhin zab mo'i chos kyi gsang mdzod 'di'i bka' bab pad+ma 'od gsal gar dbang mdo sngags gling pas rdzong gsar bkra shis lha rtse'i gzim spyil 'chi med grub pa'i dga' tshal du shing bya cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs su spel ba 'dis kyang 'gro kun 'jam dpal ye shes sems dpa'i thugs kyi thig ler mngon par byang chub pa'i rten 'byung mi zad pa'i dpal du gyur cig/

Notes The pecha copy of this text is missing.

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་སྙིང་ཐིག་ལས། རྒྱུན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ཡེ་ཤེས་སྣང་བའི་ཐིག་ལེ་བཞུགས། རྒྱལ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་ཕུང་པོའི་གཏེར། །བླ་མ་འཇམ་དཔལ་ལ་བཏུད་ནས། །ཐུན་མིན་གསང་བའི་མན་ངག་གི །བསྐྱེད་རིམ་སྙིང་པོའི་རྣལ་འབྱོར་འཆད། །དད་དང་སྙིང་རྗེ་ཆེར་ལྡན་པས། །ངེས་འབྱུང་བསམ་པ་བཟང་པོའི་ཡིད། །ཡང་དག་ལམ་དུ་ཞུགས་འདོད་པའི། །བློ་ལྡན་སྐྱེས་བུས་ཉམས་སུ་ལེན། །མདུན་མཁར་ཚོགས་ཞིང་གསལ་བཏབ་སྟེ། །སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་སེམས་བསྐྱེད་ནི། ན་མོ། ལེགས་པའི་ལམ་ནི་སྟོན་པ་པོ༔ ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་ཆོས་ཀྱི་རྒྱལ༔ ཚོགས་ཀྱི་སློབ་དཔོན་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག༔ དཀོན་མཆོག་གསུམ་འཛིན་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ ཀྱེ་ཧོཿ ཉོན་མོངས་མ་ལུས་བསལ་བ་དང༔ མི་ཤེས་མ་ལུས་སྤང་པའི་ཕྱིར༔ བསམ་པའི་ཁྱད་པར་ཇི་བཞིན་དུ༔ འགྲོ་ཀུན་བསྒྲལ་བར་དམ་བཅའ་འོ༔ ཞེས་སོ་སོར་ལན་གསུམ་བརྗོད། ཅུང་ཟད་སྤྲོ་ན་མཚམས་ཀྱི་ཁྲོ་བོའི་ང་རྒྱལ་དང་བཅས་ཏེ། ཨོཾ་ཡ་མཱནྟ་ཀ་སརྦ་བིགྷྣན་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊཿ ཅེས་བརྗོད་པས་བར་ཆད་བསལ། བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ་བྷྲཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་པས་ལུས་དག་པ་འོད་ཀྱི་སྲུང་གུར་སྒོ་ང་ལྟ་བུ་དཀར་པོར་བསྒོམ། མུ་མུ་མུ། ཞེས་བརྗོད་པས་དེའི་ནང་ངག་དག་པ་འོད་ཟེར་གྱི་སྣང་བ་འགྲིགས་པར་མོས། ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ ཞེས་བརྗོད་པས་ཡིད་དག་པ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་སྐུ་རུ་ལམ་གྱིས་གསལ་བ་སྲུང་བའི་མན་ངག་ཟབ་མོའོ། །དངོས་སུ་བཤམ་པའི་མཆོད་པ་ཡོད་ན། ཨོཾ་མ་ཧཱ་པཱུ་ཛ་ཛྙཱ་ན་ས་མ་ཡ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་རླབས་བྱ། གཉིས་པ་དངོས་གཞི་བསྐྱེད་པའི་རིམ་པ་ནི། ཨཿ ཡང་དག་བདག་མེད་ཆོས་ཉིད་དེ་བཞིན་ཉིད༔ ཀུན་ཏུ་སྣང་བ་སྙིང་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལས༔ རང་རིག་རྒྱུ་ཡི་ས་བོན་ཡི་གེ་དྷཱིཿ ཀ་དག་དབྱིངས་ཀྱི་ནམ་མཁའི་ལམ་ལ་གནས༔ སྤྲོ་བསྡུས་འོད་ཀྱིས་སྣོད་བཅུད་ཀུན་སྦྱངས་ནས༔ རང་བྱུང་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་ཡངས་པའི་དབུས༔ ཡེ་ཤེས་ལུས་ཅན་ཁྱབ་བདག་མཉྫུ་ཤྲཱི༔ སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་མཚན་འཆང་གཞོན་ནུའི་སྐུ༔ ཡིད་ལ་སྡུག་གུ་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་མཛེས༔ རྡུལ་མེད་རྡུལ་བྲལ་དྲི་མ་མེད་པའི་གཟུགས༔ རྡོ་རྗེ་ཉི་མ་སྣང་བའི་ལང་ཚོ་ཅན༔ ཡང་དག་ཡེ་ཤེས་ཟླ་བའི་འོད་བཟང་འཕྲོ༔ ཞལ་གཅིག་མཁྱེན་གཉིས་ཡེ་ཤེས་སྤྱན་ཟུང་བཀྲ༔ ཆོས་ཀུན་འབྱུང་གནས་པདྨའི་མཆུ་སྒྲོས་འཛུམ༔ ཅོད་པན་བཟང་པོ་མཐོན་ཀའི་ཟུར་ཕུད་ལྔར༔ ནོར་བུ་ཆེན་པོའི་འོད་ཆགས་དཔལ་གྱིས་སྤྲས༔ སྙན་གོང་ཨུཏྤལ་ཡེ་ཤེས་ཅོད་པན་ཅན༔ ཚད་མེད་བཞི་འཆང་མཛེས་པའི་ཕྱག་སོར་གྱིས༔ ཤེས་རབ་རལ་གྲི་ཨུཏྤལ་མདའ་གཞུ་ཐོགས༔ རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པའི་ཞབས་ཟུང་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ༔ རྣམ་ལྔའི་སྐུ་ཡི་དར་གྱི་ཆས་གོས་དང༔ སྟོབས་དང་གསང་གསུམ་ཡོན་ཏན་རིན་ཆེན་རྒྱན༔ ཟག་མེད་སྤངས་རྟོགས་རྫོགས་པའི་ཚུལ་གྱིས་མཛེས༔ རང་འོད་རྡོ་རྗེ་དབྱངས་ཀྱི་རྒྱལ་མོ་དཀར༔ བཅུ་དྲུག་ཕྱེད་ཕྱེད་ཐིག་ལེའི་ལང་ཚོ་ཅན༔ སངས་རྒྱས་སྤྲུལ་པའི་རྒྱུད་འཆང་པི་ཝཾ་འཛིན༔ གཉིས་མེད་སྦྱོར་བས་དེ་ཉིད་བཅུ་དྲུག་སྟོན༔ སྣང་སྲིད་འཁོར་དང་མྱ་ངན་འདས་པའི་ཆོས༔ ཀུན་ཀྱང་འཇམ་དཔལ་རྡོ་རྗེའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ༔ ལྷུན་གྱིས་རྫོགས་ལ་རང་བྱུང་དགྱེས་པ་ཆེའི༔ དྲི་མེད་ཟླ་བ་པདྨའི་གདན་ལ་འགྱིངས༔ དཔག་བསམ་ཤིང་ཆེན་རྒྱས་པར་སྐུ་རྒྱབ་བརྟེན༔ སྣ་ཚོགས་འོད་སྟོང་འཁྲིགས་པའི་ཀློང་ན་མཛེས༔ རྣམ་དག་ཕུང་པོ་རིགས་ཆེན་ལྔ་འཆང་ཞིང༔ འབྱུང་བ་ཆེན་པོ་ཡུམ་ལྔའི་རྒྱུ་གཅིག་པུ༔ དབང་པོ་བསམ་པ་ཡུལ་ཀུན་འབྲས་བུའི་སེམས༔ རྟག་ཆད་མཐའ་ཀུན་ལས་རྒྱལ་སྒོ་བ་རྣམས༔ ལས་དབང་ཉིད་དེ་གདན་གསུམ་རྡོ་རྗེའི་གྲོང༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་བདག་དངོས་པོའི་ལམ་མཆོག་གསལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཧཱུྃ་ཨོཾ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿ ཞེས་གསལ། ཡེ་ཤེས་སྤྱན་འདྲེན་པ་སོགས་ལས་ཀྱི་རིམ་པར་སྦྱར་བར་འདོད་ན། ཨོཾ། མགོན་པོ་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མཆོག༔ རྫུ་འཕྲུལ་རྐང་པའི་སྟོབས་ཆེན་ལྡན༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་འཆང༔ འཁོར་དང་བཅས་ཀུན་གཤེགས་སུ་གསོལ༔ ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་མ་ཧཱ་ཀ་རུ་ཎི་ཀ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཛྙཱ་ན་སཏྭ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་བཛྲ་ས་མ་ཡ་ཛཿ ཞེས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་མ་ཡ་ཏིཥྛ་ལྷན། གྱིས་དམ་ཡེ་གཉིས་སུ་མེད་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། ཨ་ལ་ལ་ཧོ༔ ཨ་ཏི་པཱུ་ཧོ༔ པྲ་ཏཱིཙྪ་ཧོཿས་ཕྱག་འཚལ་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ དགའ་བ་ཆེན་པ་མགུ་བ་ཆེ༔ སྒྱུ་འཕྲུལ་ཆེན་པོའི་དགའ་བས་དགའ༔ དཔག་བསམ་ཤིང་ཆེན་རྒྱས་པ་ཡི༔ མཆོད་པ་ཆེན་པོ་རྟག་ཏུ་མཆོད༔ ཨོཾ་མཉྫུ་གྷོ་ཥ་ཛྙཱ་ན་སཏྭ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ཨརྒྷཾ་སོགས་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ མ་ཧཱ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཁ་ཧིཿ མ་ཧཱ་སུ་ཁ་དྷརྨ་དྷཱ་ཏུ་ཧོཿ ཞེས་ཕྱི་ནང་གསང་བ་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་མཆོད་པ་དང༌། ཨོཾ། ཡེ་ཤེས་སྐུ་སྟེ་རང་བྱུང་བ༔ སྨྲ་བའི་དམ་པ་མཆོག་གི་གནས༔ འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་ཆེ༔ གཉིས་སུ་མེད་པའི་ཡིད་ཀྱིས་བསྟོད༔ ཅེས་རྡོ་རྗེའི་གླུ་ཡི་བསྟོད་པ་བཅས་བྱས་ལ། གཏེར་གཞུང་རྩ་བ་ལས། སྣང་ཆ་གཙོར་བཏོན་དག་པའི་སྐྱེ་མཆེད་རྒྱན༔ རྣམ་འགྱུར་མ་འདྲེས་མཁའ་ལ་འཇའ་ལྟར་བསྒོམས༔ དེ་གོམས་ལྷ་དང་བདག་ཉིད་དབྱེར་མེད་པའི༔ ངེས་ཤེས་འཕོ་མེད་སྲོག་གི་གདིང་ལྡན་པས༔ གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ཐ་སྙད་ལས་འདས་པའི༔ ངོ་མཚར་མཉམ་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་གཅིག་ཏུ་བལྟ༔ དེ་ཚེ་སྣང་བའི་དངོས་ཞེན་ལྡོག་པའི་ཕྱིར༔ ལྷ་ཉིད་རང་སེམས་སེམས་ཀྱང་ལྷ་ཡི་ལྷ༔ སྣང་ཆའི་དཀྱིལ་འཁོར་སྟོང་པར་མ་སྦྱངས་ནས༔ གསལ་རིག་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ལ་ཡང་བཟླ༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྐུ་ཕྱག་རྒྱའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གོམས་པ་བརྟན་པོར་བསླབ། དེ་ནས་གསུང་གསང་སྔགས་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་ནི། ཐུགས་དབུས་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའ་གཤིན་རྗེ་གཤེད༔ ཕྱག་གཡས་རྡོ་རྗེ་རལ་གྲིས་མ་ལུས་གཅོད༔ གཡོན་པས་རྡོ་རྗེ་ཕྲེང་ཐོགས་དཔལ་དང་ལྡན༔ རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོ་ནམ་མཁའ་འདྲ་བའི་མདོག༔ རྡོ་རྗེ་འཇིགས་བྱེད་འཇིགས་པར་བྱེད་ལ་བསྟོད༔ དེ་ཡི་ཐུགས་ཀར་པདྨ་ཉི་ཟླའི་སྦུབས༔ ཡེ་ཤེས་སྙིང་པོ་གསང་སྔགས་རྒྱལ་པོས་བསྐོར༔ འོད་ཆེན་སྣང་བ་མཐའ་ཡས་ཤེས་བྱ་ཀུན༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་སྙིང་པོ་འཇམ་པའི་དབྱངས༔ ལྷ་དང་སྔགས་དང་ཆོས་ཉིད་ཐ་མི་དད༔ གཉིས་མེད་རང་བྱུང་རང་ཤར་རང་ངོ་བསྐྱངས༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿཡ་མཱནྟ་ཀ་ཧཱུྃ་ཕཊ༔ ཅེས་འཇམ་དཔལ་ཞི་ཁྲོ་གཅིག་ཏུ་དྲིལ་བའི་སྲོག་གི་སྙིང་པོ་ཏིང་འཛིན་རྩེ་གཅིག་པའི་ཡིད་ཀྱིས་བཟླ་ཞིང༌། སྐབས་སུ་ཡིད་བཟླས་དང་རྡོ་རྗེའི་བཟླས་པས་བོགས་དབྱུང་བར་འདོད་ན་མན་ངག་ལྟར་ཉམས་སུ་ལེན། མདོར་ན་ལྷ་སྔགས་ཐམས་ཅད་ལ་གཅེས་པའི་གནད་ཏིག་གི་གཞུང་ལས། སེམས་ཀྱི་སྒྲིབ་པ་ཀུན་ལས་ངེས་གྲོལ་བའི༔ རྡུལ་མེད་རྡུལ་བྲལ་དྲི་མ་མེད་པའི་ཆོས༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་རང་བཞིན་ཀུན་ཏུ་བཟང༔ དཔེར་བྱ་ཀུན་ལས་འདས་པ་ཁོ་ན་བསྐྱངས༔ ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འོད་གསལ་སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་གནས་ལུགས་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ངེས་པ་དོན་གྱི་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་རང་ཞལ་སྐྱོང་ཞིང༌། དེར་མ་ཟད་ལམ་འདིའི་ཐབས་གྲོལ་གྱི་མན་ངག་ཀྱང་ཉམས་སུ་ལེན་པར་འདོད་ན་གཞུང་གི་བསྟན་དོན་ལྟར་བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་ཞལ་སྒོ་ལས་བླངས་ཏེ་ངེས་པའི་དྲོད་ཚད་ཀྱང་རྙེད་པར་བྱའོ། །ཐུན་མཐར་དབྱངས་གསལ་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོས་ཁ་བསྐང་ཞིང་བྱིན་རླབས་བརྟན་པར་བྱས་ཏེ། མཆོད་བསྟོད་མདོར་བསྡུས་པ་དང༌། བསམ་གཏན་ཆེན་པོའི་ཏིང་འཛིན་གྱིས༔ སྣང་ཆ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེར་ཐིམ༔ ཡེ་ཤེས་གཉིས་མེད་ཚུལ་འཆང་བས༔ སྣང་གྲགས་ལྷ་སྔགས་ཆོས་སྐུར་ཤར༔ ཞེས་བསྡུ་ལྡང་གི་རྣལ་འབྱོར་གྱིས་རྟག་ཆད་ཀྱི་མཐའ་བསལ་ཏེ། ཧོཿ གསང་སྔགས་ཚུལ་ཅན་ལས་བྱུང་བའི༔ བསོད་ནམས་ཡེ་ཤེས་ཚོགས་གཉིས་ཀྱིས༔ འགྲོ་ཀུན་ཡེ་ཤེས་སྐུ་ཐོབ་ནས༔ འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུ་མྱུར་འགྲུབ་ཤོག༔ ཨོཾ། བཀྲ་ཤིས་ཀུན་གྱི་བཀྲ་ཤིས་པ༔ གྲགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྙན་གྲགས་དགེ༔ སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག༔ ཅེས་བརྗོད་པས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱའོ། །ངེས་དོན་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་ཞལ། །དགའ་ཆེན་རིག་པའི་རོལ་མོ་དང༌། །འདུ་འབྲལ་མེད་པའི་བཤེས་གཉེན་གྱི། །བྱིན་རླབས་ཟབ་མོའི་ལམ་འདི་རྨད། །ཚངས་དབྱངས་རྒྱུད་དོན་སྣང་བྱས་མཐུས། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་དགྱེས་པའི་ལམ། །འགྲོ་ཀུན་སྤྱོད་ནས་ཕན་བདེའི་གཏེར། །ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེར་བྱང་ཆུབ་ཤོག །ཅེས་པའང་རང་གཞན་ལམ་འདིར་བརྩོན་པ་ཀུན་ལ་འཇུག་བདེ་བའི་སླད་ངེས་དོན་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ལེ་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་རིན་པོ་ཆེ་འཇམ་དབྱངས་བློ་གྲོས་རྒྱ་མཚོས་རྟེན་དང་བཅས་ཏེ་བཀའ་བསྩལ་བ་དང༌། ངེས་གསང་བསྟན་པའི་འབྱུང་གནས་སྨིན་གླིང་མཁན་ཆེན་ངག་དབང་མཁྱེན་བརྩེའི་ནོར་བུས་ཀྱང་གསུང་བསྐུལ་གནང་བ་བཞིན་ཟབ་མོའི་ཆོས་ཀྱི་གསང་མཛོད་འདིའི་བཀའ་བབ་པདྨ་འོད་གསལ་གར་དབང་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་རྫོང་གསར་བཀྲ་ཤིས་ལྷ་རྩེའི་གཟིམ་སྤྱིལ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་དགའ་ཚལ་དུ་ཤིང་བྱ་ཆོ་འཕྲུལ་ཟླ་བའི་དཀར་ཕྱོགས་སུ་སྤེལ་བ་འདིས་ཀྱང་འགྲོ་ཀུན་འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔའི་ཐུགས་ཀྱི་ཐིག་ལེར་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པའི་རྟེན་འབྱུང་མི་ཟད་པའི་དཔལ་དུ་གྱུར་ཅིག། །།
[edit]

@#/__'jam dpal gzhon nu'i snying thig las/__rgyun gyi rnal 'byor ye shes snang ba'i thig le bzhugs/__rgyal kun ye shes phung po'i gter/__/bla ma 'jam dpal la btud nas/__/thun min gsang ba'i man ngag gi__/bskyed rim snying po'i rnal 'byor 'chad/__/dad dang snying rje cher ldan pas/__/nges 'byung bsam pa bzang po'i yid/__/yang dag lam du zhugs 'dod pa'i/__/blo ldan skyes bus nyams su len/__/mdun mkhar tshogs zhing gsal btab ste/__/skyabs su 'gro zhing sems bskyed ni/__na mo/__legs pa'i lam ni ston pa po:__chos kyi dbang phyug chos kyi rgyal:__tshogs kyi slob dpon tshogs kyi mchog:__dkon mchog gsum 'dzin skyabs su mchi:__kye hoH__nyon mongs ma lus bsal ba dang:__mi shes ma lus spang pa'i phyir:__bsam pa'i khyad par ji bzhin du:__'gro kun bsgral bar dam bca' 'o:__zhes so sor lan gsum brjod/__cung zad spro na mtshams kyi khro bo'i nga rgyal dang bcas te/__oM ya mAn+ta ka sarba big+h+nan hU~M hU~M hU~M phaTaH__ces brjod pas bar chad bsal/__b+h+rU~M b+h+rU~M b+h+rU~M/__zhes brjod pas lus dag pa 'od kyi srung gur sgo nga lta bu dkar por bsgom/__mu mu mu/__zhes brjod pas de'i nang ngag dag pa 'od zer gyi snang ba 'grigs par mos/__oM a ra pa tsa na d+hIH__zhes brjod pas yid dag pa 'jam dpal gzhon nu'i sku ru lam gyis gsal ba srung ba'i man ngag zab mo'o/__/dngos su bsham pa'i mchod pa yod na/__oM ma hA pU dza dz+nyA na sa ma ya AHhU~M/__zhes lan gsum gyis byin rlabs bya/__gnyis pa dngos gzhi bskyed pa'i rim pa ni/__aH__yang dag bdag med chos nyid de bzhin nyid:__kun tu snang ba snying rje'i dkyil 'khor las:__rang rig rgyu yi sa bon yi ge d+hIH__ka dag dbyings kyi nam mkha'i lam la gnas:__spro bsdus 'od kyis snod bcud kun sbyangs nas:__rang byung dkyil 'khor chen po yangs pa'i dbus:__ye shes lus can khyab bdag many+dzu shrI:__sum cu rtsa gnyis mtshan 'chang gzhon nu'i sku:__yid la sdug gu 'jig rten gsum na mdzes:__rdul med rdul bral dri ma med pa'i gzugs:__rdo rje nyi ma snang ba'i lang tsho can:__yang dag ye shes zla ba'i 'od bzang 'phro:__zhal gcig mkhyen gnyis ye shes spyan zung bkra:__chos kun 'byung gnas pad+ma'i mchu sgros 'dzum:__cod pan bzang po mthon ka'i zur phud lngar:__nor bu chen po'i 'od chags dpal gyis spras:__snyan gong ut+pal ye shes cod pan can:__tshad med bzhi 'chang mdzes pa'i phyag sor gyis:__shes rab ral gri ut+pal mda' gzhu thogs:__rdzu 'phrul rkang pa'i zhabs zung rdo rje'i dkyil:__rnam lnga'i sku yi dar gyi chas gos dang:__stobs dang gsang gsum yon tan rin chen rgyan:__zag med spangs rtogs rdzogs pa'i tshul gyis mdzes:__rang 'od rdo rje dbyangs kyi rgyal mo dkar:__bcu drug phyed phyed thig le'i lang tsho can:__sangs rgyas sprul pa'i rgyud 'chang pi waM 'dzin:__gnyis med sbyor bas de nyid bcu drug ston:__snang srid 'khor dang mya ngan 'das pa'i chos:__kun kyang 'jam dpal rdo rje'i dkyil 'khor du:__lhun gyis rdzogs la rang byung dgyes pa che'i:__dri med zla ba pad+ma'i gdan la 'gyings:__dpag bsam shing chen rgyas par sku rgyab brten:__sna tshogs 'od stong 'khrigs pa'i klong na mdzes:__rnam dag phung po rigs chen lnga 'chang zhing:__'byung ba chen po yum lnga'i rgyu gcig pu:__dbang po bsam pa yul kun 'bras bu'i sems:__rtag chad mtha' kun las rgyal sgo ba rnams:__las dbang nyid de gdan gsum rdo rje'i grong:__sangs rgyas kun bdag dngos po'i lam mchog gsal:__oM AHhU~M:__hU~M oM trA~M hrIHAH__zhes gsal/__ye shes spyan 'dren pa sogs las kyi rim par sbyar bar 'dod na/__oM/__mgon po sems can kun gyi mchog:__rdzu 'phrul rkang pa'i stobs chen ldan:__sangs rgyas kun gyi rang bzhin 'chang:__'khor dang bcas kun gshegs su gsol:__oM sarba ta thA ga ta ma hA ka ru Ni ka many+dzu shrI dz+nyA na satwa sa pa ri wA ra badz+ra sa ma ya dzaH__zhes spyan drangs te/__dzaHhU~M ba~M hoHsa ma ya tiSh+Tha lhan/__gyis dam ye gnyis su med par bzhugs su gsol/__a la la ho:__a ti pU ho:__pra tIts+tsha hoHsa phyag 'tshal te/__oM AHhU~M:__dga' ba chen pa mgu ba che:__sgyu 'phrul chen po'i dga' bas dga':__dpag bsam shing chen rgyas pa yi:__mchod pa chen po rtag tu mchod:__oM many+dzu g+ho Sha dz+nyA na satwa sarba pU dza ar+g+haM sogs nas shab+da pra tIts+tsha AHhU~M:__ma hA a mr-i ta rak+ta ba liM ta kha hiH__ma hA su kha d+harma d+hA tu hoH__zhes phyi nang gsang ba de kho na nyid kyi mchod pa dang*/__oM/__ye shes sku ste rang byung ba:__smra ba'i dam pa mchog gi gnas:__'jam dpal ye shes sems dpa' che:__gnyis su med pa'i yid kyis bstod:__ces rdo rje'i glu yi bstod pa bcas byas la/__gter gzhung rtsa ba las/__snang cha gtsor bton dag pa'i skye mched rgyan:__rnam 'gyur ma 'dres mkha' la 'ja' ltar bsgoms:__de goms lha dang bdag nyid dbyer med pa'i:__nges shes 'pho med srog gi gding ldan pas:__gzhi lam 'bras bu'i tha snyad las 'das pa'i:__ngo mtshar mnyam pa'i dkyil 'khor gcig tu blta:__de tshe snang ba'i dngos zhen ldog pa'i phyir:__lha nyid rang sems sems kyang lha yi lha:__snang cha'i dkyil 'khor stong par ma sbyangs nas:__gsal rig rgyun mi 'chad par la yang bzla:__zhes gsungs pa ltar sku phyag rgya'i rnal 'byor la goms pa brtan por bslab/__de nas gsung gsang sngags kyi rnal 'byor ni/__thugs dbus ye shes sems dpa' gshin rje gshed:__phyag g.yas rdo rje ral gris ma lus gcod:__g.yon pas rdo rje phreng thogs dpal dang ldan:__rdo rje snying po nam mkha' 'dra ba'i mdog:__rdo rje 'jigs byed 'jigs par byed la bstod:__de yi thugs kar pad+ma nyi zla'i sbubs:__ye shes snying po gsang sngags rgyal pos bskor:__'od chen snang ba mtha' yas shes bya kun:__sangs rgyas kun gyi snying po 'jam pa'i dbyangs:__lha dang sngags dang chos nyid tha mi dad:__gnyis med rang byung rang shar rang ngo bskyangs:__oM AHhU~M a ra pa tsa na d+hIHya mAn+ta ka hU~M phaT:__ces 'jam dpal zhi khro gcig tu dril ba'i srog gi snying po ting 'dzin rtse gcig pa'i yid kyis bzla zhing*/__skabs su yid bzlas dang rdo rje'i bzlas pas bogs dbyung bar 'dod na man ngag ltar nyams su len/__mdor na lha sngags thams cad la gces pa'i gnad tig gi gzhung las/__sems kyi sgrib pa kun las nges grol ba'i:__rdul med rdul bral dri ma med pa'i chos:__sangs rgyas kun gyi rang bzhin kun tu bzang:__dper bya kun las 'das pa kho na bskyangs:__zhes gsungs pa ltar 'od gsal sems kyi rdo rje gnas lugs de kho na nyid nges pa don gyi 'jam dpal ye shes sems dpa'i rang zhal skyong zhing*/__der ma zad lam 'di'i thabs grol gyi man ngag kyang nyams su len par 'dod na gzhung gi bstan don ltar brgyud ldan bla ma'i zhal sgo las blangs te nges pa'i drod tshad kyang rnyed par bya'o/___/thun mthar dbyangs gsal rten 'brel snying pos kha bskang zhing byin rlabs brtan par byas te/__mchod bstod mdor bsdus pa dang*/__bsam gtan chen po'i ting 'dzin gyis:__snang cha 'od gsal thig ler thim:__ye shes gnyis med tshul 'chang bas:__snang grags lha sngags chos skur shar:__zhes bsdu ldang gi rnal 'byor gyis rtag chad kyi mtha' bsal te/__hoH__gsang sngags tshul can las byung ba'i:__bsod nams ye shes tshogs gnyis kyis:__'gro kun ye shes sku thob nas:__'jam dpal gzhon nu myur 'grub shog:__oM/__bkra shis kun gyi bkra shis pa:__grags pa'i bkra shis snyan grags dge:__sangs rgyas kun gyi ye shes sku:__'du 'bral med pa'i bkra shis shog:__ces brjod pas dge legs su bya'o/___/nges don 'jam dpal gzhon nu'i zhal/__/dga' chen rig pa'i rol mo dang*/__/'du 'bral med pa'i bshes gnyen gyi/__/byin rlabs zab mo'i lam 'di rmad/__/tshangs dbyangs rgyud don snang byas mthus/__/sras bcas rgyal ba dgyes pa'i lam/__/'gro kun spyod nas phan bde'i gter/__/ye shes rdo rjer byang chub shog__/ces pa'ang rang gzhan lam 'dir brtson pa kun la 'jug bde ba'i slad nges don 'jam dpal gzhon nu'i ye shes kyi thig le kun mkhyen bla ma rin po che 'jam dbyangs blo gros rgya mtshos rten dang bcas te bka' bstsal ba dang*/__nges gsang bstan pa'i 'byung gnas smin gling mkhan chen ngag dbang mkhyen brtse'i nor bus kyang gsung bskul gnang ba bzhin zab mo'i chos kyi gsang mdzod 'di'i bka' bab pad+ma 'od gsal gar dbang mdo sngags gling pas rdzong gsar bkra shis lha rtse'i gzim spyil 'chi med grub pa'i dga' tshal du shing bya cho 'phrul zla ba'i dkar phyogs su spel ba 'dis kyang 'gro kun 'jam dpal ye shes sems dpa'i thugs kyi thig ler mngon par byang chub pa'i rten 'byung mi zad pa'i dpal du gyur cig/__//

Footnotes

Other Information