ཤེས་རབ་ཁྲི་བའི་བསྡུས་དོན།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title shes rab khri ba'i bsdus don
Location dpal sprul bka' 'bum
Volume 2, Text 19, Pages (Folios to )
Author དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་
Less details More details
Citation
Genre Commentary Synoptic - bsdus don 'grel pa
Colophon

ཞེས་ཤེས་རབ་ཁྲི་བའི་བསྡུས་དོན་དང་བཅས་པ་འདི་དཔལ་སྤྲུལ་པས་སོ།

zhes shes rab khri ba'i bsdus don dang bcas pa 'di dpal sprul pas so/

[edit]
༈ ཁྲི་བ་ལས། ཤཱ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ཞེས་བྱ་བ་ནི་འདི་ལྟ་སྟེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ལ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་ཡིན་ནོ། །ཤྭ་ར་དྭ་ཏིའི་བུ། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་མངོན་པར་ཞེན་པ་མེད་པ་རྣམས་ནི་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་ཕ་རོལ་དུ་སོན་པ་ཡིན་ཞིང་། མྱུར་དུ་བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་བྱང་ཆུབ་མངོན་པར་རྫོགས་པར་འཚང་རྒྱ་བར་ཡང་གྱུར་ཏོ། །གཟུགས་ནས་དཔེ་བྱད་བར་གྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད། །ཐ་དད་ཀུན་རྫོབ་དུ་མཐོང་དོན་དམ་མིན། །དོན་དམ་ཞེན་མེད་སྒྱུ་མ་རྨི་ལམ་བཞིན། །ལྟ་བ་ཡོངས་འཛིན་སེམས་རྣམས་རྨོངས་པ་ཞེན། །ཆོས་རྣམས་མིང་ཙམ་དེ་ཡོངས་གྲུབ་པ་མེད། །དེར་དམིགས་མཚན་འཛིན་རྟོག་དཔྱོད་ཞེན་གཉིས་ཡིན། །ཆོས་སུ་བཏགས་ཙམ་དེ་ལ་སྐྱེ་འགགས་མེད། །མིང་དེ་ཕྱི་ནང་བར་ན་མི་གནས་སོ། །བཏགས་ཙམ་རྟོགས་ན་ཆོས་སུ་ཞེན་པ་མེད། །མིང་དུ་བས་ན་ཡོད་མེད་མངོན་རྟོགས་མེད། །དངོས་དང་དངོས་མེད་གཉིས་མཐོང་གྲོལ་མ་ལགས། །ཅི་ཕྱིར་གཟུགས་སོགས་མ་མཆིས་མི་དམིགས་ཕྱིར། །ཉོན་མོངས་མཚན་མ་གཅིག་ལ་གཟུགས་སྒྲ་སོགས། །ཉོན་མོངས་གང་ཡིན་དེ་ནི་རྣམ་མི་གྲོལ། །དེ་ལྟར་མ་ཞེན་ཤེས་རབ་དེ་ལགས་སོ། །རབ་ཀྱི་རྩལ་གྱིས་རྣམ་པར་གནོན་པས་ཞུས་པ་ལས། ཡེ་ཤེས་ནི་ཡུལ་མེད་པའོ། །གལ་ཏེ་ཡེ་ཤེས་ལ་ཡུལ་ཡོད་དུ་ཟིན་ན་མི་ཤེས་འགྱུར་རོ། །ཞེས་ཤེས་རབ་ཁྲི་བའི་བསྡུས་དོན་དང་བཅས་པ་འདི་དཔལ་སྤྲུལ་པས་སོ། །