ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་བསྡུས་དོན་འབྱེད་འགྲེལ་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title yon tan rin po che'i mdzod kyi bsdus don 'byed 'grel me tog gi phreng ba
Location dpal sprul bka' 'bum
Volume 2, Text 13, Pages (Folios to )
Author དཔལ་སྤྲུལ་རིན་པོ་ཆེ་
Less details More details
Citation
Genre Commentary Synoptic - bsdus don 'grel pa
Colophon

ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་བསྡུས་དོན་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ། སྐལ་བཟང་གི་གྲོགས་པོ་ཆོས་དོན་གཉེར་པ་དུ་མས་བསྐུལ་ནས། བརྒྱུད་པ་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་མོས་ལྡན་ཨ་བུ་ཧྲལ་པོས་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་ཚེས་ལ་དགེ་བའི་ལྟས་དང་བཅས་གྲུབ་པར་བགྱིས་པའོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ།

yon tan rin po che'i mdzod kyi bsdus don me tog gi phreng ba zhes bya ba/_skal bzang gi grogs po chos don gnyer pa du mas bskul nas/_brgyud pa rin po cher gsol ba 'debs pa'i mos ldan a bu hral pos dmar phyogs kyi mkha' 'gro 'du ba'i tshes la dge ba'i ltas dang bcas grub par bgyis pa'o/_/dge'o/_/dge'o/_/dge'o/_/sarba mang+ga laM/

[edit]
༄༅། །ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་བསྡུས་དོན་འབྱེད་འགྲེལ་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །


ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་བསྡུས་དོན་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ། ཀུན་མཁྱེན་ཡབ་སྲས་བརྒྱུད་པ་དང་བཅས་པ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཆོས་ཐམས་ཅད་གཞུང་ལམ་གཅིག་ཏུ་སྟོན་པ་བསྟན་པ་ཡོངས་སུ་རྫོགས་པའི་བསྟན་བཅོས་ཆེན་པོ་འདི་འཆད་པར་བྱེད་པ་ལ་བཤད་ཐབས་ཀྱི་ཡན་ལག་ངེས་པ་རྣམས་སོང་ནས། བཤད་བྱ་དངོས་བཤད་པ་ལ། ཐོག་མར་དགེ་བ་ཀླད་ཀྱི་དོན། བར་དུ་དགེ་བ་གཞུང་གི་དོན། ཐ་མར་དགེ་བ་མཇུག་གི་དོན་ནོ། ། ཐོག་མར་དགེ་བ་ཀླད་ཀྱི་དོན་ལ། མཚན་བརྗོད་པ། མཆོད་པར་བརྗོད་པ། རྩོམ་པར་དམ་བཅའ་བའོ། །དང་པོ་མཚན་བརྗོད་པ་ལ། མཚན་རྒྱ་གར་གྱི་སྐད་ལྟར་སྨོས་པ། མཚན་བོད་སྐད་ལྟར་སྨོས་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། རྒྱ་གར། གུ་ཎ། གཉིས་པ་ནི། བོད་སྐད། ཡོན་ཏན། མཆོད་པར་བརྗོད་པ་ལ། མཚན་ཙམ་བསྡུས་ཏེ་དྲན་པའི་སྒོ་ནས་ཕྱག་བྱ་བ་དང་། ཡོན་ཏན་དྲན་པའི་སྒོ་ནས་རྒྱས་པར་འདུད་པའོ། །དང་པོ་ནི། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །གཉིས་པ་ནི་རིན་ཆེན་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག་གོ། གསུམ་པ་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་ལ། དམ་པའི་ཆོས་འཛིན་པའི་ཕན་ཡོན་ལ་བསམ་སྟེ་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་དང་། མི་འཛིན་པའི་ཉེས་དམིགས་ལ་བསམ་སྟེ་བརྩམ་པར་དམ་བཅའ་བ་གཉིས་ཤོ་ལོ་ཀ་རེ་རེ་སྟེ། བློ་མཆོག་ཅེས་པ་དང་། ཐོག་མ་ཞེས་པ་ནས་སོ། །གཉིས་པ་བར་དུ་དགེ་བ་གཞུང་གི་དོན་འཆད་པ་ལ་གཞུང་དོན་ལེའུ་བཅུ་གསུམ་སྐྱེས་བུ་གསུམ་གྱི་ལམ་རིམ་དང་སྦྱར་ནས་འཆད་པ་ལས། དང་པོ་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་གི་ལམ་དུ་ལས་དགེ་སྡིག་གི་སྤང་བླངས་བསམ་པ་ལ། དང་པོ་ཆོས་ལ་བློ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་དལ་འབྱོར་རྙེད་དཀའ་བ་ལ་བསམ་པ། བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ལྕགས་འདེབས་པའི་ཆེད་དུ་ཚེ་མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་བསམ་པ། འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ལས་འབྲས་ཀྱི་སྤང་བླངས་བསམ་པ་སྟེ་ལེའུ་གསུམ། གཉིས་པ་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་པོ་དང་ཐུན་མོང་གི་ལམ་དུ་བདེན་པ་བཞིའི་འཇུག་ལྡོག་ལ་བསམ་པ་ལེའུ་གཅིག །གསུམ་པ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་དུ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཉིས་བསྒོམ་པ་ལ། ལམ་གྱི་སྔོན་འགྲོ་དང་། ལམ་གྱི་དངོས་གཞི་གཉིས། དང་པོ་ལམ་གྱི་སྔོན་འགྲོ་ལ། ལམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་ཚོམས་ལེའུ་གཅིག །ལམ་གྱི་རྟེན་གཞི་བཅའ་བ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ཚོམས་ལེའུ་གཅིག །གཉིས་པ་ལམ་གྱི་དངོས་གཞི་ལ། ལམ་གྱི་གཞུང་ཤིང་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པ། ལམ་གྱི་སྦས་དོན་འབྲས་བུ་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པ། ལམ་གྱི་ཉེ་ལམ་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བ་དང་གསུམ་ལས། དང་པོ་ལམ་གྱི་གཞུང་ཤིང་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལ། བློ་སྦྱོང་དང་ཚད་མེད་བཞིའི་ལེའུ། དམ་བཅའ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་གཟུང་བའི་ལེའུ། བསླབ་བྱ་སློབ་པའི་ལེའུ་སྟེ་གསུམ། ལམ་གྱི་སྦས་དོན་འབྲས་བུ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླང་བ་ལ། རིག་པ་འཛིན་པའི་སྡེ་སྣོད་བསྟན་པའི་ལེའུ་གཅིག །ལམ་གྱི་ཉེ་ལམ་གྱི་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལ། གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ལེའུ་གསུམ་རྣམས་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་སྐྱེས་བུ་ཆུང་ངུ་དང་ཐུན་མོང་གི་ལམ་དུ་ཆོས་ལ་བློ་འཇུག་པའི་རྒྱུ་དལ་འབྱོར་རྙེད་པར་དཀའ་བ་བསམ་པའི་ལེའུ་ལ། མི་ལུས་རྙེད་པར་དཀའ་བ་མདོར་བསྟན། དལ་འབྱོར་གྱི་རང་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད། གདམས་ངག་བརྗོད་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་མདོར་བསྟན་རིང་ནས་སོགས་ཤོ་ལོ་ཀ་གཅིག །གཉིས་པ་དལ་འབྱོར་གྱི་རང་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དགག་ཕྱོགས་ནས་མི་ཁོམ་བརྒྱད་བཤད་པ་ལ། བསྟན་བཤད་བསྡུ་གསུམ་ལས། དང་པོ། བསམ། ངན། མཐའ། སངས། ཞེས་པས་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཐང་། མཚོན། སྲོག །ད། ཞེས་པས་དམྱལ་བ། རྣག །ཡིད། ཆུ། ནད་སྒྲིབ་ཀྱིས་ཡི་དྭགས། དུད། རྔོན། བཀོལ། གནས་ཀྱི་དུད་འགྲོ། འཚོ་སྐྱོ་ཐོས་འཆིས་ལྷ་ཚེ་རིང་པོ། རྐང་དེ་དམ་བླང་གི་ཀླ་ཀློ། དབང་འཕགས་བྲག་བརྡས་དབང་པོ་མ་ཚང་། སྐྱེ་རྣམ་སངས་ལོག་གིས་ལོག་ལྟ་ཅན། ཐུབ་གཅོང་ལྡང་ཉམ་གྱིས་མུན་པའི་བསྐལ་བར་བཤད་པའོ། །གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་སྡིག་ངལ་ཆོས་བསམ་ཞེས་པའི་རྐང་པ་བཞིས་སོ། །གཉིས་པ་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ནས་འབྱོར་བའི་ཆོས་བཅུ་བཤད་པ་ལ། ཡུལ་ཡན་ལས་མིར་གྱིས་རང་འབྱོར། རྒྱལ་ཆོས་ནུབ་དམ་གྱིས་གཞན་འབྱོར། གང་གཞན་གཉིས་དལ་གྱིས་དལ་འབྱོར་བཅོ་བརྒྱད་བཤད་པའོ། ། ༈ གསུམ་པ་རྙེད་དཀའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ། ཅི་གྲངས་སྐར་དམྱལ་ཞེས་པས་དང་པོས་དཔེ། ལྷག་མས་གྲངས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྙེད་དཀའ་བའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན། དོན་གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ། དེ་སྡུག་ཆོས་མཉན་ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། །ཡོན་ཏན་དལ་འབྱོར་ཞེས་པས་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་ལྕགས་འདེབས་པ་ཚེ་མི་རྟག་པའི་རང་བཞིན་ལ་བསམ་པ་ལ། སྤྱིར་སྣོད་དང་བཅས་པའི་འགྲོ་བ་མི་རྟག་པར་སྟོན་པ་དང་། སྒོས་ནང་བཅུད་ཀྱི་འགྲོ་བ་མི་རྟག་པར་སྟོན་པ་གཉིས། དང་པོ། སྲིད་ངོ་འཇིག་ཆད་ཅེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་ལ་དམ་པའི་སྐྱེས་བུ་ལ་བསམ་སྟེ་མི་རྟག་པ་བསྒོམ་པ། སྐྱེ་རྒུའི་བདག་པོ་ལ་བསམ་སྟེ་མི་རྟག་པ། འཆི་བའི་རང་བཞིན་ལ་བསམ་སྟེ་མི་རྟག་པ། དཔེ་དོན་སྣ་ཚོགས་ལ་བསམ་སྟེ་མི་རྟག་པ་བསྒོམ་པ་དང་བཞི་ལས། ལྷ་རྟག་གཞོམ་ཞིའི་དང་པོ། བསམ་དོན་ཚངས་འཆིའི་གཉིས་པ། མཐོ་སྐྱེས་བགྱིད་དོན་གྱིས་གསུམ་པ་བསྟན། བཞི་པ་ལ་སོས་སྟོན་ཉིན་གནས་ཀྱིས་མི་རྟག་པ་བག་ལ་ཉལ་མངོན་སུམ་དུ་སྟོན༡། སྐྱེས་དེ་དེ་ཀུན་གྱིས་ཚེ་འགྲོ་བའི་དལ་མྱུར་གྱི་དཔེ༢། དར་འདུ་པུན་འཆིས་ཁྱད་པར་འཁོར་བ་འཇིགས་པའི་འཁྲུལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བཞི༣། གང་སྐྱབས་འཚོ་སྨན་གྱིས་འཆི་བ་ལ་སུས་ཀྱང་མི་སྟོངས་པ༤། བསྐྱོད་དབུགས་ཉེ་བཤོལ་གྱིས་བཤོལ་དུ་མེད་པ༥། དེ་འཆི་མཛེས་ལས་ཀྱིས་འཆི་བའི་རང་བཞིན་སྟོན་པ་དང་དྲུག་གོ༦། །ཡོན་ཏན་མི་རྟག་པའི་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། ། ༈ གསུམ་པ་འཕྲལ་དང་ཡུན་གྱི་བདེ་བ་སྒྲུབ་པའི་ཆེད་དུ་ལས་འབྲས་ཀྱི་རང་བཞིན་ལ་བསམ་པ་ལ། ཐམས་ཅད་ལས་ཀྱིས་བྱས་པ་མདོར་བསྟན་པ། ལས་འབྲས་ཀྱི་རང་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས་ལས། དང་པོ། དེ་གོ་དགེ་ཀུན་གྱིས་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ལས་འབྲས་ཀྱི་རང་བཞིན་སྤྱིར་བསྟན་པ། དགེ་སྡིག་གི་ལས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། ལས་སྤྱིའི་རང་བཞིན་བསྟན་པ། ཐར་ལམ་ལ་སྒྲིབ་པའི་ལས་གཞན་བསྟན་པ། ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་པ་དང་གསུམ། ༡དང་པོ་ལས་སྤྱིའི་རང་བཞིན་བསྟན་པ་ལ་ལྔ་སྟེ། ༢གང་ཞིག་སྐྱེ་ལས་ཀྱིས་ལས་སྣ་ཚོགས་པ། ས་གྲིབ་གཟུགས་ཚོགས་ཀྱིས་ལས་ཆུད་མི་ཟ་བ། ༣བསོད་མཐོ་རྣམ་ལས་ཀྱིས་མི་དགེ་བ་དང་། མནར་དགེ་གཡུལ་དམ་༤གྱིས་དགེ་བའི་ལས་མཐུ་ཆེ་བ། ལ་ལ་ལ་སྡིག་གིས་འཁོར་བར་མི་དགེ་བ་དབང་བཙན་པ། གང་ཡུལ་སྡིག་རྣམ་གྱིས་ལས་བགོ་བྱར་མེད་པར་བསྟན་ནོ། །གཉིས་པ་ཐར་ལམ་ལ་སྒྲིབ་པའི་ལས་གཞན་བསྟན་པ་ལ། རྙེད་སྙན་གང་བྱིས་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་བརྒྱད། རིགས་སྙོམས་མངོན་དཀའ། བ་རྐམ་ཟིལ་གཞན་གནོད་ཀྱིས་འཇིག་རྟེན་པའི་ཆོས་བཅུ་གསུམ་བསྟན། གསུམ་པ་ལས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། ༡འཁོར་ས་སྦོམ་སྲན་གྱིས་ལས་འཕེལ་བའི་ཁྱད་པར་དང་། གང་ཨ་ཡལ་དགེས་དེའི་དཔེ། གང་དཀར་ལས་སྦྱོར་གྱི་ལས་དཀར་ནག་གིས་ཁྱད་པར་དང་། རྩ་རྩ་བསམ་དགེས་དེའི་དཔེ། ༢འདི་ཡོན་རྣམ་ཉེས་ལྕི་ཡང་གི་ཁྱད་པར་བསྟན་པའོ༣། །དགེ་སྡིག་གི་ལས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། ལས་ཀྱི་རྟེན་གཞི་བཤད་པ་དང་། ལས་དངོས་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ཀུན་དེ་ཀུན་ཉོན་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་ལས་དངོས་བཤད་པ་ལ། མི་དགེ་བ་བཤད་པ། དགེ་བ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། དོ་ཟླ་མེད་པ་དཀོན་མཆོག་ལ་བརྟེན་པ་བཤད་པ། དེ་ལས་གཞན་པའི་ལས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་ཇི་གཉེན་དཀོན་སྡིག་གིས་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱུ་བཤད་པ་དང་འབྲས་བུ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་རྒྱུ་བཤད་པ་ལ། དེ་རང་མཐའ་ལུས་སྤང་གིས་མདོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ལུས་ལོག་འདུ་ཕྱོགས་ཀྱིས་སྲོག་གཅོད། མ་ཕྱོགས་ཀྱིས་མ་བྱིན་ལེན། འདོད་ཕྱོགས་ཀྱིས་འདོད་ལོག་སྟེ་ལུས་ཀྱི་ལས་གསུམ། ངག་ཕྱོགས་ཀྱིས་རྫུན། ཕྲ་ཕྱོགས་ཀྱི་ཕྲ་མ། ངག་ཕྱོགས་ཀྱིས་ངག་ཀྱལ། ཚིག་ཕྱོགས་ཀྱིས་ཚིག་རྩུབ་སྟེ་ངག་གི་བཞི། ཡིད་གཞན་ཕྱོགས་ཀྱིས་བརྣབ་སེམས། གནོད་ཕྱོགས་ཀྱིས་གནོད་སེམས། ལོག་ཕྱོགས་ཀྱིས་ལོག་ལྟ་སྟེ་ཡིད་ཀྱི་ལས་གསུམ་མོ། །གཉིས་པ་འབྲས་བུ་བཤད་པ་ལ། བསྟན་བཤད་བསྡུ་གསུམ་ལས། ཀུན་རྣམ་ཀྱིས་མདོར་བསྟན། རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ། རྒྱུ་མཐུན་གྱི་འབྲས་བུ། དབང་གི་འབྲས་བུ། སྐྱེས་བུ་བྱེད་པའི་འབྲས་བུ་དང་བཞི། དང་པོ་རྣམ་སྨིན་གྱི་འབྲས་བུ་རྣམ་ཀུན་འབྲིང་གིས་བསྟན། རྒྱུ་མཐུན་པའི་འབྲས་བུ། རྒྱུ་ཞེས་པའི་རྐང་པ་གཅིག་གིས་མདོར་བསྟན། བྱེད་ཅེས་པའི་རྐང་པ་གཅིག་གིས་བྱེད་རྒྱུ་མཐུན། མྱོང་རིམ་གྱིས་མྱོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་མདོར་བསྟན། འཚོ་ཡོ་ཁྱིམ་གྱིས་ལུས་ཀྱི་བསྐུར་འཁོར་ཚིག་མིས་ངག་གི། ཆོག་གནོད་ལྟས་ཡིད་ཀྱི་ལས་ཀྱི་མྱོང་བ་རྒྱུ་མཐུན་བསྟན་པའོ། །དབང་གི་འབྲས་བུ། དབང་ཞེས་པའི་རྐང་པས་མདོར་བསྟན། སྲོག་ས་ལོ་སྲོག་གིས་སྲོག་གཅོད། མ་བཟའ་སད་མུས་མ་བྱིན་ལེན། ལོག་དྲི་མི་ཡུལ་གྱིས་ལོག་གཡེམས། རྫུན་གཞན་གྱིས་རྫུན། ཕྲ་བགྲོད་ཀྱིས་ཕྲ་མ། བརྗོད་སྡོང་ཚྭ་ཡིད་ཀྱིས་ཚིག་རྩུབ། བཀྱལ་དུས་ཀྱིས་བཀྱལ་ཀབརྣབ་གནས་ཀྱིས་བརྣབ་སེམས། གནོད་ཆོམ་ལོ་རང་གིས་གནོད་སེམས། ལོག་འབྱོར་མེ་སྐྱབས་ཀྱིས་ལོག་ལྟའི་དབང་འབྲས་བསྟན། སྐྱེས་མང་གིས་སྐྱེས་བུ་བྱེད་པའི་འབྲས་བུ་བསྟན་ནོ། ། འདི་འཁོར་ཉེར་བཟོད་ཀྱིས་དེ་དག་གིས་དོན་བསྡུ་བའོ། །གཉིས་པ་དགེ་བའི་ལས་བཤད་པ་ལ། བསོད་ནམས་ཆ་མཐུན་གྱི་དགེ་བ་བཤད་པ་དང་། ཐར་པ་ཆ་མཐུན་གྱི་དགེ་བ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་དེ་མཐོ་མི་དགེས་དགེ་བའི་ལས་བཅུ་ངོས་བཟུང་། དེ་བདེ་ངན་བླང་གིས་བླང་དོར་གྱི་གནས་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་ལ། ཐར་དགེ་ཚོགས་ཀྱིས་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་སྤྱིར་བསྟན། དེ་ཐབས་སྲིད་ཐེབས་གྲུབ་ཀྱིས་ཐེག་ཆེན་ཐར་པ་ཆ་མཐུན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། ལམ་དམིགས་སྒྲིབ་དག་གིས་དག་པའི་རྒྱུ་འབྲས་བསྟན། ཡོན་ཏན་ལས་རྒྱུ་འབྲས་ཞེས་པས་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། ། ༈ གསུམ་པ་སྐྱེས་བུ་འབྲིང་དང་ཐུན་མོང་བའི་ལམ་དུ་བདེན་བཞི་སྤང་བླངས་བགྱི་བའི་ལེའུ་ལ་གསུམ། བདེན་པ་བཞིའི་རང་བཞིན་མདོར་བསྟན་པ། སྡུག་བདེན་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་བདེན་བཞི་རྒྱས་པར་བཤད་པ། མཐར་ཐུག་སྐྱེ་མེད་ཀྱི་ལམ་ལ་སྤྱོད་དགོས་པར་གདམས་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ། མངོན་རེ་བཏང་འཕགས་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། བདེན་བཞི་དངོས་བཤད་པ་དང་། བདེན་བཞི་འཇུག་ལྡོག་གི་གཞི་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་བདེན་པ་བཤད་པ་དང་། བདེན་པ་ལྷག་མ་གསུམ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་གྱི་རང་བཞིན་མདོར་བསྟན། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྣམ་གྲངས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ། དེ་གནས་སྡུག་དམ་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་རྣམ་གྲངས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། འཁོར་བ་སྤྱིའི་སྡུག་བསྔལ་བསྟན་པ། འགྲོ་བ་སོ་སོའི་སྡུག་བསྔལ་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། བདེ་བ་སྒྲུབ་པ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུར་བསྟན་པ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྣམ་པ་དངོས་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་གསུམ། ཕུང་མ་ཕན་ཐར་གྱིས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་འགྲེལ་ཚུལ། བདེ་གཏི་མཚོན་གནོད་ཀྱིས་སྤྱིར་འདོད་པའི་ཡུལ་གྱིས་བསྒྲུབ། མར་སྒྲ་རི་འདོད་ཀྱིས་བྱེ་བྲག་འདོད་པའི་ཡུལ་ལྔས་བསླུ་བ་བསྟན་ནོ། །གཉིས་པ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྣམ་པ་དངོས་བཤད་པ་ལ་བཞི། སྲིད་ཁྲོ་མི་སྡུག་གིས་འཁོར་བའི་སྡུག་བསྔལ་མཐུ་ཆེ་བ། བདག་བསམ་དགྲ་ཕན་གྱིས། དགྲ་གཉེན་མ་ངེས་པས་ཕན་གནོད་འཆོལ་བར། རྡུལ་སྲོག་མགོ་སྤུངས་ཀྱིས་ལུས་ཡང་ཡང་འདོར་བའི་ཉེས་དམིགས་དམྱལ་ཡི་ཀུན་ཕྱོགས་ཀྱི་ཚེ་རབས་བརྒྱུད་མར་སྡུག་བསྔལ་གྱིས་གདུང་བ་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་འགྲོ་བ་སོ་སོའི་སྡུག་བསྔལ་བསྟན་པ་ལ། དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བསྟན་པ། ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་བསྟན་པ། ལྷ་མ་ཡིན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་བསྟན་པ། མིའི་སྡུག་བསྔལ་བསྟན་པ་དང་བཞི། དང་པོ་དམྱལ་བའི་སྡུག་བསྔལ་བཤད་པ་ལ། ཚ་དམྱལ་བཤད་པ། ཉེ་འཁོར་བཤད་པ། གྲང་དམྱལ་བཤད་པ། ཉི་ཚེ་བཤད་པ། དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་དང་ལྔ། དང་པོ་ཚ་དམྱལ་བཤད་པ། ཁྱད་ཕན་ཐིག་བསྡུས། ངུ་འབོད་ཚ་བ། ལུས་ཁྲོ་ལྕགས་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་ཉེ་འཁོར། སྡུག་ཉེ་རོ་ཆུས་ལྷག་པ་བཅུ་དྲུག་དང་། མཛའ་ཚེར་འབར་འཁྱུད་ཀྱིས་ཤལ་མ་རི་བསྟན། གསུམ་པ་གྲང་དམྱལ། བུ་བཅིང་རླུང་གྲང་གིས་གྲང་དམྱལ་སྤྱི། ཆུ་ཨ་ཨུད་པད་བརྒྱད་སྲོག་གིས་བྱེ་བྲག་བསྟན། བཞི་པ་ཉེ་འཁོར་འགལ་སྒོ་སྣ་ཉེ་ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། །ལྔ་པ་དོན་བསྡུ་དེ་རྦ་ལྷ་བརྟན་ཞེས་པར་བསྟན་ནོ། །གཉིས་པ་ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་བསྟན་པ་ལ། ཁམས་གོང་མའི་སྡུག་བསྔལ་བཤད་པ་དང་། འདོད་ལྷའི་སྡུག་བསྔལ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་གཟུགས་ཟད་གཟུགས་འོག་ཅེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་ལ་ལྔ། ༡ཚངས་སྤྲིན་སྐབས་འཐུང་གིས་རྒྱུ་ཟད་པས་འབྲས་བུ་འཛད་པར་བསྟན། ༢མནན་ལྷ་རྐང་ལྕགས་ཀྱིས་ལྷའི་གཙོ་བོ་རྣམས་ཀྱང་འཕོ་ལྟུང་གི་གནས་ལས་མ་འདས་པར་བསྟན། ༣མཐོ་རེག་གཞལ་སྤང་གིས་ལྷ་གཞན་འཕོ་ལྟུང་གི་སྡུག་བསྔལ། ༤གོས་རྡུལ་ཉེ་འཆིས་འཆི་འཕོ་བའི་ལྟས་ལྔ། གཉའ་གདུག་སླན་ལོང་གིས་གནས་སྐབས་འགྱུར་བའི་ཚུལ་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་ལྷ་མིན་གྱི་སྡུག་བསྔལ་ལྷ་དགྲ་དཔུང་མགོ་ཞེས་པས་བསྟན། བཞི་བ་མིའི་སྡུག་བསྔལ་ལ། རྩ་བའི་སྡུག་བསྔལ་གསུམ་བཤད་པ། སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྣམ་གྲངས་གཞན་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་གསུམ། མཚོ་མེ་སྡུག་མཛེས་སྡུག་བསྔལ་གྱི་སྡུག་བསྔལ། མངོན་འདོད་བཟའ་མིག་གི་འགྱུར་བའི་སྡུག་བསྔལ། རྐང་ངལ་དེ་གཡང་གིས་འདུ་བྱེད་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་བསྟན། གཉིས་པ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྣམ་གྲངས་གཞན་བསྟན་པ་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས། དང་པོ། དེ་སྐྱེ་སྨོན་སྡུག །འདོད་ཉེར་རྣམ་མིས་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སྐྱེ་བའི་སྡུག་བསྔལ། རྒ་བའི་སྡུག་བསྔལ། ན་བའི་སྡུག་བསྔལ། འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ། མི་སྡུག་པ་དང་འཕྲད་པའི་སྡུག་བསྔལ། སྡུག་པ་དང་བྲལ་བའི་སྡུག་བསྔལ། འདོད་དང་མི་འདོད་ལོག་པར་འབྱུང་བའི་སྡུག་བསྔལ་དང་བདུན། དང་པོ། སྐྱེ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལ་ལྔ། ཤིན་ཀུན་མངལ་མ་ཞེས་པས་འཇུག་དུས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ། མེར་རུས་གནས་དབང་གིས་ལུས་གྲུབ་དུས་ཀྱི། བདུན་བརྟས་མ་རྣམ་གྱི་བརྟས་དུས་ཀྱི། བཙའ་བཟོད་སྡུག་མ་གཅིག་གིས་བཙའ་དུས་ཀྱི། མངལ་སྲན་སྔོན་རེག་གིས་བཙས་རྗེས་ཀྱི་སྡུག་བསྔལ་ལོ། །གཉིས་པ་རྒ་བའི་སྡུག་བསྔལ་ལ། རྒ་ཉམས་བསྐྱོད་འགྲོས་ལུས་རྒས་པའི་སྡུག་བསྔལ། དབང་ཡུལ་ཚ་འདུས་ཀྱིས་སེམས་རྨོངས་པའི་སྡུག་བསྔལ་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་ན་བའི་སྡུག་བསྔལ་རང་རྙོག་ཕུང་འཚོས་བསྟན། བཞི་པ་འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་སྲིད་ཐུག་རྣམ་ལོངས་ཀྱིས་བསྟན། ལྔ་པ་དགྲ་མི་སྡུག་པ་དང་འཕྲད་པའི་སྡུག་བསྔལ་མི་ཕོ་བདེ་དབུགས་ཀྱིས་བསྟན། དྲུག་པ་གཉེན་བྱམས་པ་དང་བྲལ་བའི་སྡུག་བསྔལ། བྱམས་གདུང་ནོར་ལམ་གྱིས་བསྟན། བདུན་པ་འདོད་དང་མི་འདོད་ལོག་པར་འབྱུང་བ། འདོད་བཀྲེས་གཞན་སྡུག་ཅེས་པས་བསྟན་ནོ། །དོན་གཉིས་པ་བདེན་པ་ལྷག་མ་གསུམ་བསྟན་པ་ལ། གཟུགས་འདུ་ཕྱིན་སྡུག་གིས་འཁོར་བའི་རྒྱུ་འབྲས་སྤྱིར་བསྟན། ཕུང་ཀུན་ཀུན་ཀུན་གྱིས་ཀུན་འབྱུང་སྤོང་བ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན། དེ་བདེན་ཞེས་པས་ལམ་རྒྱུད་ལ་བརྟེན་པ། འགོག་ཐར་ཞེས་པས་འགོག་པ་མངོན་དུ་བྱ་བ་བསྟན་ནོ། །གཉིས་པ་བདེན་བཞི་འཇུག་ལྡོག་གི་གཞི་རྟེན་འབྲེལ་བཅུ་གཉིས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། རྟེན་དེ་དེ་དེ་དེ་དེ་སྐྱེ་མྱ་ཕུང་གིས་ལུགས་འབྱུང་། སྐྱེས་རྟེན་རྒྱལ་གྱིས་ལུགས་ལྡོག་བསྟན། མཐར་ཐུག་སྐྱེ་མེད་རྟོགས་བྱར་གདམས་པས་འཇུག་བསྡུ་བ། དེ་མཐོ་ཀུན་སྐྱེས་ཞེས་པས་བསྟན། ཡོན་ཏན། འཁོར་བ་ཞེས་པས་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། ། ༈ སྤྱི་དོན་གསུམ་པ་སྐྱེས་བུ་ཆེན་པོའི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་ལམ་དུ་བྱང་ཆུབ་སེམས་གཉིས་བསྒོམ་པ་ལ། སྔོན་འགྲོ་དང་། དངོས་གཞི་གཉིས། སྔོན་འགྲོ་ལ་ལམ་གྱི་རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་དང་། རྟེན་གཞིར་འཆའ་བ་གཉིས། རྟེན་འབྲེལ་བསྒྲིགས་པ་འཁོར་ལོ་ཆེན་པོ་བཞིའི་ལེའུ་ལ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་དང་། དོན་བསྡུ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ཡུལ་སྐྱེས་ལེགས་འཁོར་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། མཐུན་པར་གྱུར་བའི་ཡུལ་བཤད་པ། སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་བཤད་པ། ལེགས་པར་སྨོན་པ་བཤད་པ། བསོད་ནམས་ཀྱི་སྐྱབས་ལ་འདུན་པ་བཤད་པ་བཞི། དང་པོ་མཐུན་པའི་ཡུལ་བཤད་པ་ལ། གནས་གྲོགས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་དང་། འཚོ་བའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་གང་ལ་བརྟེན་པ་ཡུལ་གྱི་ཁྱད་པར་དང་། གང་གིས་བརྟེན་པ་གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་བཞི། ཚོགས་ཡུལ་དེ་རྙེད་ཀྱིས་ཚོགས་ཀྱི་ཉེས་དམིགས། རི་བབ་གཞི་ཕྲག་གིས་དབེན་པའི་ཡོན་ཏན། ཡིད་འགྲོ་སྡིག་ཕུན་གྱིས་ཆོས་དང་འགལ་བའི་གནས་གྲོགས། བསྐྱོད་འདྲིས་གསར་སྐྱེས་ཆོས་དང་མཐུན་པའི་གནས་གྲོགས་བསྟན་པ་དང་བཞི། གཉིས་པ་གང་གིས་བརྟེན་པ་གང་ཟག་གི་ཁྱད་པར་བསྟན་པ་ལ། སེམས་བརྗོད་འགྲོ་ཀུན་གྱིས་མཉམ་ཉིད་རྟོགས་ན་བླངས་དོར་མེད་པ་བསྟན། སྐྱེས་བསམ་བརྟུལ་ཡུལ་གྱིས་དེ་ལས་གཞན་པ་གནས་གྲོགས་ལ་ལྟོས་པར་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་འཚོ་བའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་ལ། སྟོན་བདག་སློང་མཐུན་གྱིས་ཡང་དག་པའི་འཚོ་བ་བཤད། འཚོ་རྙེད་ཐོབ་དྲང་གིས་ལོག་པའི་འཚོ་བ་བཤད་པའོ། །དོན་གཉིས་པ་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་ལ་བརྟེན་པ་ལ། རྒྱུ་མཚན་མདོར་བསྟན་པ། རང་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་དེ་གྲོགས་བསླབ་སྐྱེས་ཞེས་པས་སྐྱེས་བུ་དམ་པ་བརྟེན་པ་དངོས། ཇི་རྣམ་ཡལ་གང་གིས་དེའི་དཔེ་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཇི་ལྟར་བརྟེན་པ་དང་། བརྟེན་པའི་ཕན་ཡོན་གཉིས། ཇི་ལྟར་བརྟེན་པ་ལ། དང་པོ་བརྟགས་པ། བར་དུ་བརྟེན་པ། ཐ་མར་དགོངས་སྤྱོད་བསླབ་པ། དེའི་མཇུག་བསྡུ་བ་དང་བཞི། དང་པོ་བརྟགས་པ་ལ། བླ་མ་བརྟགས་པ་དངོས་དང་། ཞར་བྱུང་སློབ་མ་བརྟགས་པ་གཉིས། དང་པོ་བླ་མ་བརྟགས་པ་ལ། བརྟགས་ནས་སྤངས་བླང་བྱ་བ་དང་། དམ་པའི་ཡོན་ཏན་དྲན་པར་བྱ་བ་གཉིས། དང་པོ་ལ། བརྟགས་པ་དངོས་དང་། བརྟགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན་གཉིས། བརྟགས་པ་དངོས་ལ། བསྟེན་བྱ་བཤད་པ་དང་། སྤངས་བྱ་བཤད་པ་གཉིས། བསྟེན་བྱ་བཤད་པ་ལ། དམ་སྙིགས་སྡོམ་ཐོས། སྡེ་སྤངས་བསྡུ་སྐལ་ཞེས་པས་ཐུན་མོང་དུ་བསྟེན་འོས་དང་། ཁྱད་དབང་གཞི་བསྙེན། སྙིང་བྱ་སྐྱོ་ཐབས་དེ་ཡིས་ཁྱད་པར་མན་ངག་གི་བླ་མ་བསྟན། སྤངས་བྱ་བཤད་པ་ལ་བཞི། བྲམ་བསྟི་ཐོས་ཤིང་གིས་ཤིང་གི་རང་ཐག་ལྟ་བུ། སོ་བླུན་རྙེད་ཁྲོན་གྱིས་ཁྲོན་པའི་ལག་འགྲོ་ལྟ་བུ། ཐོས་རྒྱུད་བྱམས་སྨྱོན་གྱིས་སྨྱོན་པའི་ལམ་མཁན་ལྟ་བུ། ཁྱད་བྱང་ལོང་ཟོལ་གྱིས་ལོང་བའི་དེད་དཔོན་བསྟན་པ་དང་བཞི། བརྟགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། དེ་དད་དལ་ཤིང་གིས་བསྟན། དམ་པའི་ཡོན་ཏན་དྲན་པར་བྱ་བ་ལ་ལྔ། མཐའ་སངས་གདུལ་དངོས་ཀྱིས་རྒྱལ་བའི་རྣམ་འཕྲུལ་དུ་ཤེས་ནས། དྲང་ངེས་དགོངས་ཐེས་ཐབས་ལ་མཁས་པའི་ཁྱད་པར་ཤེས་ནས། སྲིད་ལམ་ལས་མ་ཐེག་ཕན་ཆོས་ཀུན། ཀུན་ཆེ་འཕོང་འཁྲུག་ཅེས་པས་ཁྱད་པར་འཕགས་པའི་དཔེ་བཅུ་གཉིས་དང་བསྟུན་ནས། དེ་གནོད་ཟོལ་མངོན་གྱིས་ཡོན་ཏན་ཀུན་གྱི་འབྱུང་གནས་སུ་ཤེས་ནས། ནད་འཇིགས་གྲུ་ཉོན་གྱིས་འཇིགས་ཀུན་སྒྲོལ་བའི་སྐྱབས་སུ་ཤེས་ནས་ཡོན་ཏན་དྲན་ནོ། །ཞར་བྱུང་སློབ་མ་བརྟགས་པ་ལ། སྣོད་དང་མི་ལྡན་པའི་མཚན་ཉིད་བཤད་པ་འཇུག་པ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ། སྣོད་དང་ལྡན་པའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་གསུམ། དང་པོ་ལ་ལྔ། དེ་སྣོད་ཟད་བཅོས་ཀྱིས་བསླུ་བྲིད། ཚེ་འདི་གཉེར་གདང་བར་ཐ་ལས་ཀྱིས་གཤིས་ངན་ལས་མཐའ་ལོག་པ། དམ་ཡུལ་དབེན་རླུང་གིས་མི་བརྟན་འགྱུར་ལྡོག་ཆེ་བ། མི་བླ་དམ་རྔོན་གྱིས་ལོག་པའི་འདུ་ཤེས་བཞི་ལྡན། བློ་གདམས་སྣ་གསར་གྱིས་བློ་མང་གནད་དོན་ཏེ་རབ་བསྟན་པའོ། །འཇུག་པ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ། ཡང་ལྟར་གཉིས་གསུམ་ཞེས་རྐང་པ་བཞི། སྣོད་དབང་ལྡན་པའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ་ལ། གོ་ལུས་ཅི་སྐྱེས་ཞེས་པས་རབ་མཆོག་དད་པས་གྲོལ་བ། དད་སྡོམ་ཁོང་ཞེས་པས་ཆེ་༤གུས་༣དུལ་ལྡན་༤གྱི་སློབ་མ་བསྟན། བར་དུ་བླ་མ་ཇི་ལྟར་བསྟེན་པ་ལ། བླ་མ་དངོས་ཇི་ལྟར་བསྟེན་པ་དང་། བླ་མའི་འཁོར་དང་སྤུན་གྲོགས་ཇི་ལྟར་བསྟེན་པ་གཉིས། དང་པོ་བླ་མ་དངོས་ཇི་ལྟར་བསྟེན་པ་ལ། ཡིད་གུས་པའི་སྒོ་ནས་བསྟེན་པ་དང་། སྤྱོད་ལམ་ཞིབ་པའི་སྒོ་ནས་བསྟེན་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་གུས་པའི་དཔེ་བརྒྱད་དང་བསྟུན་པ། ཞབས་ཏོག་རྣམ་པ་གསུམ་སྒྲུབ་པ། ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ནི། བླ་བཀའ་གྲུ་ཟམས་བཟོ་བཀའ་ང་དྲེགས་བླ་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་འབྱོར་ཞབས་མཐའ་མ་ཉེས་ཞེས་པས་བསྟན། གསུམ་པ་ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བ་ལ་གསུམ། མཛད་འཕགས་གདོལ་ཉམས་ཀྱིས་གྲུབ་པའི་མཛད་སྤྱོད་དྲན་ནས། རང་འཁྲུལ་སྟེ་དགེ་སྟོན་ལེགས་ཀྱིས་ལོག་ལྟའི་ཉེས་དམིགས་དྲན་ནས། གང་བདག་དུས་ཅང་གིས་ཐབས་མཁས་ཀྱི་དགོངས་གཞི་ཤེས་ནས་ཅི་མཛད་ལེགས་པར་མཐོང་བའོ། །གཉིས་པ་སྤྱོད་ལམ་ཞི་བའི་སྒོ་ནས་བསྟེན་པ་ལ་གསུམ། བླ་བཞུགས་གཤེགས་སྟན་གྱིས་མཛད་སྤྱོད་དུས་དང་བསྟུན་པའི་སྤྱོད་ལམ། སྒོ་རྫུན་གུས་སྤངས་ཀྱིས་རྒྱུན་དུ་དྲུང་ན་གནས་པའི་སྤྱོད་ལམ། བླ་བཤེས་བག་ལྷག་གིས་སྡིག་པའི་གྲོགས་པོ་སྤང་བའི་སྤྱོད་ལམ་བསྟན་པའོ། །བླ་མའི་འཁོར་དང་སྤུན་གྲོགས་ཇི་ལྟར་བརྟེན་པ། འགྲོགས་འཇུག་བཟོད་བླ་ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་ཐ་མར་དགོངས་སྤྱོད་བསླབ་པ་ལ། ཡོན་ཏན་གྱི་རོ་མྱང་བ། སྤྱོད་པ་དོན་མཐུན་པ། དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱ་བ་གསུམ། རྫིང་བུར་རྟག་སྐྱོ་དད་ཅེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་འཇུག་དམག་ངམ་ངག་ངལ་ཞེས་པས་བསྟན། གསུམ་པ་ལ། ཅི་བླ་བསྐྱེད་མདོས་བསྐྱེད་མདོས་བསྐྱེད་རྫོགས་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་དུ་བྱ་བ་སྒྲུབ་ཕྱོགས་ནས་བསྟན། རྨོངས་དངོས་གནས་སྒྲུབ་མོས་ཀྱིས་མོས་གུས་དཀར་པོ་གཅིག་ཐུབ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐུགས་ཡིད་དབྱེར་མེད་དུ་བྱ་བ་དགག་ཕྱོགས་ནས་བསྟན་པའོ། །བཞི་པ་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་དང་བཤར་ཐ་སྐྱེས་ཀྱིས་བསྟན་ནོ། །དོན་གཉིས་པ་ལ་བརྟེན་པའི་ཕན་ཡོན་ལ། ཞར་བྱུང་སྡིག་གྲོགས་བརྟེན་པའི་ཉེས་པ་དང་། དམ་པ་བསྟེན་པའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ་དངོས་གཉིས། དང་པོ་ལ། གང་བསམ་གཡོ་དམ་ཇིས་སྡིག་གྲོགས་ཀྱི་མཚན་ཉིད། དགེ་བསྟེན་གྱིས་དེ་ལ་བརྟེན་པའི་ཉེས་དམིགས་བསྟན། གཉིས་པ་ལ། དེ་བདེ་རྒྱལ་མངོན་གྱིས་དགེ་བའི་བཤེས་གྲོགས་ལ་བརྟེན་པའི་ཕན་ཡོན་སྤྱིར་བསྟན། ཚོགས་སྣལ་ཐུགས་ཀྱིས་བླ་མའི་རྣལ་འབྱོར་ལ་བརྟེན་ནས་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད། ཚོགས་བསྐལ་བསྐྱེད་སྐད་ཀྱིས་བསྐྱེད་རྫོགས། གཞན་ལས་བླ་མ་བསྒོམ་པ་མཆོག་ཏུ་བསྟན་པ་དང་གསུམ་མོ། །གསུམ་པ་ལེགས་སྨོན་བཤད་པ་ལ་གསུམ། དམ་རྒྱུད་སྟོན་ཐབས། ངེས་འཁོར་བཟང་གི་ལེགས་སྨོན་ངོས་བཟུང་། ཆོས་ཀུན་ཆོས་ཆོས་ལེགས་ཀྱིས་ལེགས་སྨོན་གྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་བསྟན། ཐད་གཉེན་ཤིང་སྣང་རྣམ་གྱིས་ལེགས་སྨོན་གྲུབ་པའི་ཚུལ་བསྟན་པའོ། །བཞི་པ་བསོད་ནམས་ཀྱི་སྐྱབས་ལ་འདུན་པ་བསྟན་པ་ལ་ལྔ། མཐོ་དལ་ཏིང་སྔོན་གྱིས་བསོད་ནམས་བསགས་པའི་ཡོན་ཏན། མ་རྒྱགས་རྣམ་ཆགས་ཀྱིས་བསོད་ནམས་མ་བསགས་པའི་སྐྱོན། གང་རྣམ་ཤེས་བསོད་ཀྱིས་བསོད་ནམས་བསགས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། ཆོས་ཟབ་གདུང་སྙིང་ལམ་གྱིས་བསོད་རྣམས་བསག་པའི་བསམ་པ། དེ་ཆུ་མི་ལམ་གྱིས་བསོད་ནམས་བསག་པའི་སྦྱོར་བ་བསྟན། འཁོར་ལོ་བཞིའི་དོན་བསྡུ་བ་འདི་ཞེས་པའི་རྐང་པ་གཅིག །ཡོན་ཏན་འཁོར་ལོ་ཞེས་པས་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། ། ༈ གཉིས་པ་ལམ་གྱི་རྟེན་གཞི་བཅའ་བ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའི་ལེའུ་ལ། སྐྱབས་འགྲོའི་རང་བཞིན་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ། འཇིགས་སྐྱབས་དཀོན་བསྟན་ཞེས་པའི། རྐང་པ་བཞིའི་དང་པོས་རྒྱུ་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པས་ཡུལ་བཞི་པས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སྐྱབས་འགྲོའི་འཇུག་སྒོ་བསྟན་པ་དང་། སྐྱབས་འགྲོ་དངོས་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་སྐྱབས་འགྲོའི་འཇུག་སྒོ་དད་པ་བརྟེན་པ་ལ། དད་པའི་ངོ་བོ། དད་པའི་དབྱེ་བ། དད་པའི་རྒྱུ་བསྟན་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ངོ་བོ་ལ། ཐར་རྟེན་སྐྱབས་སྟོན་གྱི་ཡོན་ཏན་ཤེས་པའི་དད་པའི། ཆོས་སྐྱེས་སྟོན་མོད་ཀྱིས་མོས་གུས་ཀྱི་དད་པའི་ངོ་བོ་བསྟན་པ་གཉིས། གཉིས་པ་དབྱེ་བ་དེ་དེ་རྣམ་སྲོག་ཅེས་པས་བསྟན། གསུམ་པ་རྒྱུ་ལ་རྒྱུ་བཞི་སྤྱིར་བསྟན་པ། རྒྱུ་གསུམ་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ། དད་དམ་དཀོན་སྙིང་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱུ་གསུམ་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། སངས་རྒྱས་རྗེས་སུ་དྲན་པ། ཆོས༴དགེ་འདུན༴གསུམ་པ། དང་པོ། ཐུབ་སྤངས་སྤྱན་སྟོབས། མ་རྣམ་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་ལ། ཆོས་བརྗོད་བྱ་བདེན་གྱིས་བདེན་གཉིས་ཀྱི་ཆོས་སྤྱིར་བསྟན༡། བརྗོད་ལུང་གཉེན་ཐབས་གླེགས་ཀྱིས་ལུང་གི་ཆོས་བསྟན༢། རྟོགས་རིམ་འཕགས་བསྐྱེད་ཀྱིས་ལམ་དང་། སློབ་རྒྱུ་རྡོ་གང་གིས་ས་སྟེ། རྟོགས་པའི་ཆོས་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། གསུམ་པ་དགེ་ཉན་ལ་རང་གིས་བསྟན། དོན་གཉིས་པ་སྐྱབས་འགྲོ་དངོས་བསྟན་པ་ལ། སྐྱབས་ཡུལ། དབྱེ་བ། འགྲོ་ཚུལ། བྱེད་ལས། བསླབ་བྱ། ཕན་ཡོན་དང་དྲུག ། དང་པོ། སྐྱབས་ཡུལ་ལམ་ཆོས་གྲོགས་དཀོན་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་དབྱེ་བ་ལ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། ཀུན་སློང་གི་དབྱེ་བ་གཉིས། དང་པོ་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལ། དེ་དམ་རྡོས་ངོ་བོའི་དབྱེ་བ་དང་། རྒྱུ་སྔགས་ཞེས་པས་ཡུལ་གྱི་དབྱེ་བ་བསྟན། གཉིས་པ་ཀུན་སློང་གི་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ། ཉི་ཀུན་ངན་གྱིས་ཆུང་ག་འབྲིང་གནས་ཉན་གྱིས་འབྲིང་། ཆེན་འཁོར་བྱང་བྲལ་གྱིས་ཆེན་པོ་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཚུལ་ལ་གསུམ། ལམ་ཁམས་པ་མཐའ་བྱས་སྐྱབས་ཡུལ་གྱི་ཡོན་ཏན་དྲན། འདི་རྒྱུད་འཁོར་སྐྱབས་ཀྱིས་སྐྱབས་གནས་གཞན་མེད་པར་བློ་ཐག་བཅད། འཇིགས་གཞན་དཀོན་གྱིས་ཀུན་སློང་མངོན་དུ་བྱས་ནས་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བའོ། །བཞི་པ་སྐྱབས་འགྲོའི་བྱེད་ལས་ལ་གསུམ། ཇི་དཀོན་ཕ་ནམ་གྱི་སྐྱབས་འགྲོའི་ཡོན་ཏན་སྤྱིར་བསྟན། ནང་སྡིག་ངན་ཕུན་བསོད་ཀྱིས་རྒྱུའི་སྐྱབས་འགྲོའི་བྱེད་ལས། འབྲས་རྣམ་གནས་ཡེས་འབྲས་བུའི་སྐྱབས་འགྲོའི་བྱེད་ལས་བསྟན། ལྔ་པ་བསླབ་བྱ་ལ། བསླབ་བྱ་དངོས་དང་། གཏོང་འཚམས་བཤད་པ་གཉིས། བསླབ་བྱ་དངོས་ལ་རྒྱུའི་བསླབ་བྱ་དང་། འབྲས་བུའི་བསླབ་བྱ་གཉིས། དང་པོ། རྒྱུའི་བསླབ་བྱ་ལ། བསླབ་མངའ་སྲོག་དེ་དམ་གྱིས་སྐྱབས་འགྲོ་མི་སྤང་བ། དེ་སྐྱབས་འཁོར་གཞན་གྱིས་དགག་པའི་བསླབ་བྱ། དཀོན་ཉིན་གྱིས་བསྒྲུབ་པའི་བསླབ་བྱ་བསྟན་པ་སྟེ་གསུམ། གཉིས་པ་འབྲས་བུའི་བསླབ་བྱ། འབྲས་བྲལ་སྐྱོབས་འདས་བཞིའི་དང་པོ་གསུམ་གྱིས་བསླབ་བྱ་དང་། བཞི་པས་གཏོང་མཚམས་བསྟན་ཏོ། །གཉིས་པ་རྒྱུའི་སྐྱབས་འགྲོའི་གཏོང་མཚམས་བཤད་པ་ལ། རྒྱུ་འགྲོས་གཏོང་མཚམས་དངོས་དང་། བསླབ་རྨས་དམན་པར་ལྟུང་བ། ལས་ཚིག་བསླུ་ཡིས་དམན་པར་ལྟུང་བའི་རྒྱུ། འདི་ཡན་དཀོན་ངེས་ཀྱིས་དེའི་གཉེན་པོ་བསྟན་ཏོ། །དྲུག་པ་ཕན་ཡོན་ནི། རྨི་བག་ཚེ་ལུས་ཀྱིས་བསྟན་ཏོ། །ཡོན་ཏན་སྐྱབས་སུས་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །དོན་གཉིས་པ་ལམ་གྱི་དངོས་གཞི་ལ། ལམ་གྱི་གཞུང་ཤིར་སྦས་དོན་ཉེ་ལམ་གསུམ་རྒྱུ་འབྲས་རང་བཞིན་གྱི་ཐེག་པ་གསུམ་དང་སྦྱར་ནས་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལས་དང་པོ་ལམ་གྱི་གཞུང་ཤིང་རྒྱུ་མཚན་ཉིད་ཀྱི་ཐེག་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལ། བློ་སྦྱང་བ། དམ་བཅའ་བ། བསླབ་བྱ་སློབ་པ་སྟེ་གསུམ། དང་པོ་བློ་སྦྱོང་བ་ཚད་མེད་བཞིའི་ལེའུ་ལ། ཐེག་ཆེན་ལམ་གྱི་མདོ་དོན་སྟོང་ཉིད་སྙིང་རྗེའི་སྙིང་པོ་ཅན་མདོར་བསྟན་པ། ཐབས་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཕྱོགས་རྒྱས་པར་བསྟན་པ། ཕན་པའི་གདམས་དང་བརྗོད་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་མདོར་བསྟན་ནི། ཐེག་རིགས་སྟོང་ཐེག་ཅེས་པས་བསྟན། །གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམ་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ་དང་། ཚད་མེད་བཞི་དངོས་བཤད་པ་དང་གཉིས། དང་པོ་ལ། སྤྱི་དོན་རྣམ་ཐེབས་ཀྱིས་ཐབས་ཤེས་ཁྱད་པར་ཅན་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལམ་དུ་བསྟན། གང་ཤེས་སྦྱོར་སྨོན་གྱིས་ཚད་མེད་བཞི་དེའི་རྒྱུར་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་ཚད་མེད་བཞི་དངོས་བསྟན་པ་ལ། ཚད་མེད་ཀྱི་དམིགས་རྣམ་བཤད་པ། ཚངས་གནས་བཞི་བཤད་པ། ཚད་མེད་ཁྱད་པར་ཅན་བཤད་པ། རྩལ་སྦྱོང་དང་གེགས་སེལ་བཤད་པ། དེ་ལྟར་བསྒོམ་པའི་འབྲས་བུ་བཤད་པ་དང་ལྔ། དང་པོ་དམིགས་རྣམ་བཤད་པ་ལ། བྱམས་སྡུག་ལུས་གཞན་གྱིས་བྱམས་པ། སྙིང་བཟོད་འགྲོ་མཐས་སྙིང་རྗེ། དགའ་སྤྲོ་རང་ཕྱིན་གྱིས་དགའ་བ། བཏང་ཕྱོགས་དགྲ་ཕན་གྱིས་བཏང་སྙོམས། རྣམ་ཞེས་པའི་རྐང་པ་གཅིག་གིས་དམིགས་བཅས་དམིགས་མེད་བསྟན་པ་དང་ལྔ། གཉིས་པ་འདོད་པ་ཐར་ཕྱོགས་ཞེས་པས་ཚངས་གནས་བསྟན། གསུམ་པ། འདི་དམིགས་སྣང་རྣམ་བྱང་ཁྱད་ཀྱིས་ཚད་མེད་ཁྱད་པར་ཅན། བཞི་པ་བསྒོམ་དམིགས་ཀྱིས་རྩལ་སྦྱོང་། འོ་ན་ཉེས་བྱམས་པ། དེ་སྙིང་གིས་བཏང་བ་སྙོམས། སྙིང་དགས་སྙིང་རྗེ། དགའ་བྱམས་ཀྱིས་དགའ་བའི་གེགས་བསལ་བའོ། །ལྔ་པ་དེ་ལྟར་བསྒོམ་པའི་འབྲས་བུ་ལ། ཐུན་མོང་བ་དང་ཁྱད་པར་ཅན་གཉིས། དང་པོ། ཐུན་མོང་བ་ལ། དེ་འདོད་ཀྱིས་རྣམ་སྨིན། རྒྱུ་མིས་རྒྱུ་མཐུན་དབང་ཞེས་པས་དབང་། བྱེད་དོན་ཞེས་པས་སྐྱེས་བུ་བྱེད་པ་བསྟན། གཉིས་པ་ཁྱད་པར་ཅན་ལ། བྱམས་ཞེ་བྱམས་མེས་བྱམས་པ། སྙིང་བདག་འདོད་སོར་གྱིས་སྙིང་རྗེ། དགའ་འབྱོར་བསམ་བྱས་དགའ་བ། བཏང་རྨོངས་ངོས་བཏང་སྙོམས་གྱིས་འབྲས་བུ་ཁྱད་པར་ཅན་བཤད་དེ་རྒྱུའི་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བའོ། །གསུམ་པ་གདམས་ངག་བརྗོད་པས་མཇུག་བསྡུ་བ། ལམ་སྟོང་ཐར་རྙོགས་ཞེས་པས་བསྟན། ཡོན་ཏན་ཚད་མེད་ཅེས་པས་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། ། ༈ གཉིས་པ་དམ་བཅའ་བ་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་བཟུང་བའི་ལེའུ་ལ། སྨོན་འཇུག་གི་སེམས་མདོར་བསྟན་པ། སེམས་དེ་བཟུང་བར་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་གཉིས་ལས་དང་པོ། རྙེད་ཚད་སྨོན་ཞི་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་མཚན་ཉིད་སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། སེམས་བསྐྱེད་ཆོ་ག་དངོས་གཉིས། དང་པོ་ལ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ། བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་གསུམ། དང་པོ་ཕན་ཡོན་བསྟན་པ་ལ། སྡིག་བྱང་མིང་འཇིག་གིས་སྔ་མ་གསུམ་གྱིས་མིང་དང་ཕྱི་མས་དོན་ཏེ་མིང་དོན་གནས་འགྱུར་བའི་ཕན་ཡོན། ལས་གཏུམ་སྐབས་ཆུས་སེམས་བསྐྱེད་ཀྱིས་མ་ཟིན་པ་མི་འཕེལ་ཚུལ་དང་། ས་དགེ་བྱང་འབྲས་ཀྱིས་ཟིན་པ་འཕེལ་བ་སྟེ། དགེ་འབྲས་འཕེལ་ཆེ་བའི་ཕན་ཡོན། ལས་འཁོར་སེམས་གདོན་གྱིས་འཁོར་བ་ནས་ངེས་པར་འབྱིན་པའི་ཕན་ཡོན། གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་ལ། གང་བཀྲེས་སེམས་གོམ་གྱིས་དོན་གཉིས་དང་ལྡན་པའི་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ངོས་བཟུང་། དེ་བསླབ་བདག་བསླབ་བྱམས་ཀྱིས་སྨོན་པ་དང་སྨོན་པའི་བསླབ་བྱ་ངོས་བཟུང་། རྒྱུ་ངོ་སྤྲོད་ཀྱིས་འཇུག་པ་དང་འཇུག་པའི་བསླབ་བྱ་ངོས་བཟུང་བ་དང་གསུམ་མོ། གསུམ་པ་དབྱེ་བ་ལ། དབྱེ་སྒོ་རྣམ་གྲངས་བསྟན་པ་དང་། སྨོན་འཇུག་གི་ཡོན་ཏན་གྱི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ། བློ་སྟོབས་ཆེན་པོའི་ཚོགས་བཟླུམ་པའི་ཁྱད་པར་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ་དབྱེ་ཞེས་པས་གཉིས་ཚན། བསླབ་ཀྱིས་གསུམ་ཚན། ཁྱད་དང་དག་སངས་ཀྱིས་བཞི་ཚན། དེ་ཞེས་པས་ལྔ་ཚན། ཕ་ཞེས་པས་དྲུག་ཚན། ས་ཞེས་པས་ཉེ་གཉིས། བསམ་ཞེས་པས་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་དང་བདུན། གཉིས་པ་སྨོན་འཇུག་གི་ཡོན་ཏན་གྱི་དབྱེ་བ་ལ། གང་རྟག་སློང་དེས་དཔེ། བསྔགས་ཕན་ངན་བདེས་སྨོན་པའི་ཡོན་ཏན། ཁྱད་དངོས་གང་འགྲོའི་འཇུག་པ་དངོས་དང་། དེ་བསོད་སྤྱོད་བསྐལ་གྱིས་དེའི་ཡོན་ཏན་བསྟན། གསུམ་པ་བློ་སྟོབས་ཆེན་པོའི་ཚོགས་བཟླུམ་པ་བྱུག་བགྲོད་བློ་གྲངས་ཀྱིས་བསྟན། སེམས་བསྐྱེད་པའི་ཆོ་ག་དངོས་ལ། སྔོན་འགྲོས་གཞི་བཟུང་བ། དངོས་གཞི་དམ་བཅའ་བ། མཇུག་དགའ་བ་སྒོམ་པ་གསུམ། དང་པོ་ལ། སྟོབས་གསུམ་སྤྱིར་བསྟན་པ། སྐྱེ་བའི་རྟེན་བསྟན་པ། སེམས་བསྐྱེད་སྐྱེ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བསྟན་པ། སྦྱོར་བའི་སྟོབས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་སྟོབས་གསུམ་སྤྱིར་བསྟན་པ། ཇི་སེམས་སྟོབས་སྙིང་བསམ་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་རྟེན་གྱི་གང་ཟག །རྟེན་སོ་དཀོན་རྗེས་ཚོགས་ཀྱིས་བསྟན། གསུམ་པ་རྒྱུ་རྐྱེན་། རྒྱུ་ཞེས་པས་སློབ་མ། རྐྱེན་ཡི་དབྱང་གིས་སློབ་དཔོན། ཐོག་རྒྱན་བྱང་གིས་གདམས་ངག་བསྟན། བཞི་པ་སྦྱོར་བའི་སྟོབས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། ཚོགས་བསགས་པའི་ཞིང་སྤྱན་དྲངས་པ་དང་། དེ་ལ་ཚོགས་བསགས་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། དམ་ཚིག་གི་རྟེན་དགྲམས་པ། ཡེ་ཤེས་པ་སྤྱན་དྲངས་པ་གཉིས། དང་པོ་སྐྱང་གུར་དཀོན་མཆོད་དམ་གྱིས་བསྟན། གཉིས་པ་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ། སྤྱན་དྲངས་པ། ཁྲུས་གསོལ་བ། བཞུགས་སུ་གསོལ་བ་གསུམ། དང་པོ་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ། ཡེ་མཛའ་རྒྱལ་གྱིས་མོས་གུས་ཀྱི་གདུང་བ་བསྐྱེད། གང་མགོན་ཇི་བཅོམ་གྱིས་སྤྱན་འདྲེན་གྱི་ཚིག་བརྗོད་པ་གཉིས། གཉིས་པ་ཁྲུས་གསོལ་པ་ལ། ཁྲུས་གསོལ་བ་དངོས་དང་། གོས་རྒྱན་དབུལ་བ་གཉིས། ཁྲུས་གསོལ་པ་དངོས་ལ། ལས་ཁྲུས་ཤེལ་གཡུས་ཁྲུས་ཁང་བསྐྱེད། བདེ་སྤོས་ཁྲུས་གླུས་ཁྲུས་གསོལ་བ། ཉེ་དྲིལ་གྱིས་བསྐུ་མཉེ་ཕྱི་གསུམ་ཕུལ། གོས་རྒྱན་དབུལ་བ་ལ། གོས་རྒྱན་དབུལ་བ་དངོས་དང་། དྲིའི་བྱུག་པ་དབུལ་བ་གཉིས། དང་པོ་ལ། འབུལ་རྒྱུ་འབུལ་ཡུལ་གཉིས། འབུལ་རྒྱུ་ལ། ཁ་ཐག་དཔག་ལྕིད་དྲིས་གོས། རིན་གདུས་རྒྱན། འབུལ་ཡུལ་ལ། འདོད་བཀྲེན་གྱིས་སངས་རྒྱས། འཇིག་ངན་སེམས་ཆོས་དྲིས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་བསྟན། བྱུག་པ་དབུལ་བ་སྟོང་འཁྱུད་བསོད་གསེར་གྱིས་བསྟན། གསུམ་པ་བཞུགས་སུ་གསོལ་བ། བཏང་བྱམས་སྙིང་དགས་བསྟན། གསུམ་པ་ཚོགས་བསགས་པ་དངོས་ལ། དད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ། ཚོགས་བསགས་པ་དངོས། དེའི་དོན་བསྡུ་དང་གསུམ། དང་པོ། དད་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན་པ་ལ། བབ་སྙིང་མེ་གས་ལུས་གུས་པའི་རྣམ་འགྱུར་དང་། རིགས་ཡོན་དང་སྐྱོས་ཡིད་གུས་པའི་རྣམ་འགྱུར་བསྟན། གཉིས་པ་ཚོགས་བསགས་པ་དངོས་ལ་བརྒྱད། ཟླ་རྨ་ལང་ཤིན་གྱིས་ཕྱག་འཚལ་བ། བཏོང་དེས་བླ་ཀུན་གྱིས་མཆོད་པ་འབུལ་བ། མུ་དགེ་སྲིད་སྟོབས་ཀྱིས་སྡིག་པ་བཤགས་པ། སྦྱོར་བསམ་རྣམ་བརྟུལ་གྱིས་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བ། ཐར་རྣམ་གདུལ་རྩིབས་ཀྱིས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་བསྐུར་བ། རྒྱལ་འགྲོ་མྱ་ངན་དངོས་གྱིས་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པ། བདག་སྲིད་བྱང་འདིས་དགེ་བ་བྱང་ཆུབ་ཏུ་བསྔོ་བ། ཆོག་སྐྱེས་ཚིག་བདག་གིས་ལུས་དབུལ་བ། དཀོན་གྲིབ་རྣམ་ཁྲོས་འབངས་སུ་དམ་བཅའ་བའོ། ། གསུམ་པ་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་དེས་ཕྱི་བསོད་སེམས་ཀྱིས་བསྟན། དོན་གཉིས་པ་དངོས་གཞི་དམ་བཅའ་བ་ལ། མ་དམ་བཅའ་བའི་ཡུལ། ཇི་ལྟར་དམ་བཅའ་བ། སྡོམ་པའི་ཐོབ་འཚམས་བསྟན་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ཡུལ་ལ། ཉེས་རིམས་གསོ་སྨན་གྱིས་ཡུལ་གཞན་དུ་མ་ཡིན་པའི་ཁྱད་ཆོས་དང་། མོས་སེམས་ཐེག་ཚོགས་ཀྱིས་ཡུལ་དངོས་བསྟན། གཉིས་པ་ཇི་ལྟར་དམ་བཅའ་བ་ལ། སྐྱབས་དགོངས་རྒྱལ་བསླབ་ཀྱིས་སྨོན་འཇུག་སྤྱིར་དམ་བཅའ་བ། ཉོན་ཤེས་ཉན་གྱིས་མ་བསྒྲལ་བ་བསྒྲལ་བ། གཉིས་ཚངས་སློབ་སེམས་ཀྱིས་མ་གྲོལ་བ་དགྲོལ་བར། ཤིན་དབུགས་དབུགས་ཀྱིས་དབུགས་མ་ཕྱིན་པ་རྣམས་དབུགས་འབྱིན་པར། མདོར་འཁོར་མིས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་བཟླ་པར་དམ་བཅའ་བ་བསྟན། དགོད་སྔོན་གྱིས་ཆོ་གའི་བརྗོད་པ་གཞན་ལ་ཁ་འཕང་བ། རྟག་བྱང་གིས་ཡང་དང་ཡང་དུ་སྡོམ་པ་བླངས་པར་བསྟན་པ་དང་བདུན་ནོ། །གསུམ་པ་སྡོམ་པའི་ཐོབ་མཚམས་ངོས་བཟུང་བ་འདུན་བརྗོད་གསུམ་རྒྱས་བསྟན། དོན་གསུམ་པ་འཇུག་དགའ་བསྒོམ་པ་ལ་བཞི། སྔོན་རང་རིན་བདག་གིས་ད་རེས་ཀྱི་སྲིད་པ་དོན་ལྡན་དུ་གྱུར་པའི་སྒོ་ནས། རིགས་ལྷག་རྒྱལ་བྱང་གིས་རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་སྲས་སུ་གྱུར་པའི་སྒོ་ནས། སྲིད་རྨོངས་བྱང་དགས་གཞན་རྗེས་སུ་ཡི་རང་སྒོམ་དུ་གཞུགས་པའི་སྒོ་ནས། འཆི་དབུལ་སྲིད་བདག་གིས་འགྲོ་བའི་ཉེར་འཚོ་བླ་མེད་དུ་གྱུར་པའི་སྒོ་ནས་དགའ་བ་བསྒོམ་པའོ། །ཡོན་ཏན་བྱང་ཆུབ་ཀྱིས་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། ། ༈ དོན་གསུམ་པ་རྗེས་བསླབ་བྱ་སློབ་པའི་ལེའུ་ལ། བསྲུང་བྱེད་ཐབས་ཀྱི་ཡན་ལག་བསྟན་པ་དང་། བསྲུང་བྱ་དངོས་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་བསྲུང་བྱེད་བསྟན་པ་ལ། བག་ཡོད་བསྟན་པ་དང་། བསྲུང་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་བག་ཡོད་བསྟན་པ་ལ། ཉམས་པའི་ཉེས་པས་འཇིགས་ནས་བག་བྱ་བ་དང་། ཉོན་མོངས་པའི་གཡུལ་གྱིས་འཇིགས་ནས་བག་བྱའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། སྔོན་དམ་རྒྱལ་གདོན་གྱིས་བླངས་དོར་གྱི་གནས་བླ་ན་མེད་དུ་བསྒྲུབ་པ། བཏང་མུ་དེ་བཤིག་གིས་དེས་ན་ངེས་པར་གཏོང་མི་རུང་བ་བསྟན་པ། ལྟུང་འཁོར་ས་བསླབ་ཀྱིས་རྩ་ལྟུང་གི་གནས་ལ་བག་བྱའོ། །གཉིས་པ་ཉོན་མོངས་པའི་གཡུལ་གྱིས་འཇིགས་ནས་བག་བྱ་བ་ལ་གསུམ། གང་ཁྲོས་མདའ་དོན་གྱིས་འཁོར་བར་དོན་མེད་ཀྱི་གཡུལ་དུ་བསྲན་བཟོད་པའི་ཚུལ་བསམ། རྣམ་ཉོན་འཁོན་བསླབ་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་པའི་གཡུལ་དུ་བསླབ་པའི་གོ་ཆ་འདོར་བའི་ཉེས་པ་བསམ། འདི་བདག་མཐའ་སྒྲོལ་གྱིས་རང་མ་གྲོལ་བར་གཞན་སྒྲོལ་མི་ནུས་པར་བསམ་པའོ། །གཉིས་པ་བསྲུང་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བག་བྱང་མི་སྤེལ་གྱིས་བསྟན་ནོ། །དོན་གཉིས་པ་བསྲུང་བྱ་དངོས་བསྟན་པ་ལ། ལྟུང་བའི་རབ་དབྱེ་བཤད་པ་དང་། བསླབ་བྱའི་རྣམ་གྲངས་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། ལྟུང་བ་བཤད་པ་དང་། ཕྱིར་བཅོས་བཤད་པ་གཉིས། ལྟུང་བ་བཤད་པ་ལ། དེ་དཀོན་གྱིས་རྒྱལ་པོ། གྲོང་ཞེས་པས་བློན་པོ། བློ་ཕལ་གྱིས་ཕལ་པ་ལ་འབྱུང་ཉེ་བའི་ལྟུང་བ་བསྟན། ཕྱིར་བཅོས་བཤད་པ་ལ། མདོར་དེས་ལྟུང་བ་ཆུང་ངུ་རྣམས་ཀྱི་ཕྱིར་བཅོས། རྟེན་སྤོང་གིས་ལྟུང་བ་ཆེན་པོ་གསུམ། ཐུན་སྐྱ་བོས་ཀྱིས་དེའི་ཕྱིར་བཅོས་བསྟན། གཉིས་པ་བསླབ་བྱ་བསྟན་པ་ལ། སྨོན་པའི་བསླབ་བྱ་བཤད་པ་དང་། འཇུག་པའི་བསླབ་བྱ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་སྨོན་པའི་བསླབ་བྱ་བཤད་པ་ལ། བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་སྤེལ་བའི་ཐབས་སུ་བདེ་སྡུག་གཏོང་ལེན་ལ་བསླབ་པ། སེམས་འབྱོང་བའི་ཐབས་སུ་བྱས་ཤེས་དྲིན་གཟོ་ལ་བསླབ་པ། སེམས་མི་བརྗེད་པའི་ཐབས་སུ་དཀར་ནག་གི་ཆོས་ལ་བླང་དོར་བྱ་བ། སེམས་མི་ཉམས་ཤིང་བརྟན་པའི་ཆེད་དུ་འདུ་ཤེས་བཞི་བསྟན་པའོ། །དང་པོ། བྱང་ཆུབ་སེམས་སྤེལ་བའི་ཐབས་སུ་བདེ་སྡུག་གཏོང་ལེན་བྱ་བ། བདག་གཞན་གཏོང་བྱང་ཞེས་པས་བསྟན། སེམས་འབྱོང་བའི་ཐབས་སུ་བྱས་ཤེས་དྲིན་གཟོ་ལ་བསླབ་པ། སྨོན་བྱས་བྱམས་སྐྱེས་བསྒོམ་དགོས་པའི་འཐད་པ། བཙས་མ་མི་ནུས་ལུས་ཀྱི་བྱམས་པས་བསྐྱང་ཚུལ། བུ་སྡིག་དྲིན་དེས་སེམས་ཀྱི་བྱམས་པས་བསྐྱང་ཚུལ། ས་བྱས་བཟའ་དེས་བྱས་པ་མི་བཟོ་བའི་ཉེས་པ་དང་གང་ལ་བསྒོམ་པའི་ཡུལ། མ་དྲན་བྱས་སྐྱེས་ཀྱིས་དྲིན་དུ་བཟོ་བའི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པ་དང་ལྔའོ། །སེམས་མི་བརྗེད་པའི་ཐབས་སུ་དཀར་ནག་གི་ཆོས་བརྒྱད་ལ་བླང་དོར་བྱ་བ་ལ་བཞི། སྨོན་སྒྲ་ནག་གིས་ནག་པོའི་ཆོས་བཞི་སྤང་དགོས་པར་བསྟན། མཆོང་ཐེ་དམ་གཡོས་ནག་ཆོས་བཞི་ངོས་བཟུང་། ཆོས་འགྱོད་དེས་དེ་བཞི་གང་རུང་གིས་སྨོན་སེམས་འཆོར་བ་བསྟན། གཉེན་སྲོག་རྒྱལ་གཡོ་འཐས་གཉེན་པོ་དཀར་ཆོས་བཞི་བསྟན་ནོ། །སེམས་མི་ཉམས་ཤིང་བརྟན་པའི་ཐབས་སུ་འདུ་ཤེས་བཞི་བསྟན་པ། བརྟན་དགེ་དེས་དེ་སེམས་ཀྱིས་བསྟན་ཞིང་འདི་ཞེས་པས་སྨོན་པའི་བསླབ་བྱ་སྤྱིའི་མཇུག་བསྡུས་སོ། །གཉིས་པ་འཇུག་པའི་བསླབ་བྱ་ལ། བསྒྲུབ་བྱ་ཚོགས་གཉིས་ཀྱི་ངོས་ནས་ཕྱིན་དྲུག་གི་དབྱེ་བ་བསྟན་པ། སྒྲུབ་བྱེད་གང་ཟག་གི་ངོས་ནས་བློ་ཁྱད་གསུམ་གྱིས་མྱུར་བུལ་སྟོན་པ། ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་དྲུག་གི་རང་བཞིན་རྒྱས་པར་བསྟན་པ། སྐབས་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་འཇུག་དང་ཕྱི་གཉིས་ཐབས་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ། བློ་རང་རྒྱལ་རང་། གྲུ་འགྲོ་སྐྱོང་བརྟུལ་འབྲིང་ཞེས་པས་བསྟན། གསུམ་པ་ཕྱིན་དྲུག་གི་རང་བཞིན་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་ལ། སྦྱིན་པ་བཤད་པ། ཚུལ་ཁྲིམས་བཤད་པ། བཟོད་པ་བཤད་པ། བརྩོན་འགྲུས་བཤད་པ། བསམ་གཏན་བཤད་པ། ཤེས་རབ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་སྦྱིན་པ་བཤད་པ་ལ། སྦྱིན་པ་གསུམ་མདོར་བསྟན་པ། ཟང་ཟིང་གི་སྦྱིན་པ་བསྟན་པ། མི་འཇིག་པའི་སྦྱིན་པ་བསྟན་པ། ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་བསྟན་པ་དང་བཞི། དང་པོ། སྦྱིན་དབྱེ་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་ལ་གསུམ། ཟང་གཏོང་གཏོང་གླང་གིས་གཏོང་བ། གཏོང་ཁྱིམ་བྱས་གཏོང་བ་ཆེན་པོ་དང་ཤིན་ཏུ་གཏོང་བ། འདི་སེར་གཅིག་ཡང་བརྐམ་གྱིས་རིམ་པར་སློབ་ཚུལ་བསྟན། མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པ་ལ་གསུམ། །མི་འཇིགས་ཀྱིས་མི་འཇིགས་པའི་སྦྱིན་པ་དངོས་བསྟན། མི་རྣམ་སྙིང་ལུས་ཀྱིས་སྦྱིན་པ་གཉིས་ཀྱི་དམིགས་བསལ་བསྟན། །ཁ་གནས་ཞེན་གྱི་སྦྱིན་པ་གཉིས་ཀྱི་ཁྱད་པར་བསྟན་པའོ། །ཆོས་ཀྱི་སྦྱིན་པ་ལ་གཉིས། ཆོས་མོས་རང་བྱམས་དཀར་གྱིས་མོས་སྤྱོད་པའི་ཆོས་སྦྱིན་དང་། རང་རང་གིས་ས་ཐོབ་པའི་ཆོས་སྦྱིན་བསྟན་ནོ། །གཉིས་པ་ཚུལ་ཁྲིམས་བཤད་པ་ལ། ངོ་བོ་སོགས་མདོར་བསྟན། རང་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ། གཉིས། དང་པོ་ཚུལ་དབྱེ་སེམས་སྒོ་བ་གཞན་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། ཉེས་སྤྱོད་སྡོམ་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས། དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས། སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ། དང་པོ་ཉེས་སྤྱོད་སྡོམ་པ་ལ། སོ་ཐར་དང་བྱང་སྡོམ་གྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པ། ཐེག་ཆེན་སོ་ཐར་དངོས་བཤད་པ། སྡོམ་གསུམ་གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་གནས་ཚུལ་སྟོན་པ་དང་གསུམ། དང་པོ། སོ་བྱང་གི་ཁྱད་པར་བསྟན་པ་ལ། ཁྱད་པར་བཞི་བསྟན་པ། ཐེག་ཆེན་གྱི་དམིགས་བསལ་བསྟན་པ། ཐེག་ཆེན་གྱི་ལྟུང་བ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནང་ཁྱད་སོ་བྱང་སོ་བྱང་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་དམིགས་བསལ་བསྟན་པ་ལ། ཁྱད་གཞན་བྱང་ལུས་ཀྱིས་གང་གནང་བ། གཞན་རང་གནས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་གནང་བ། སེམས་བྲ་མ་རྣམ་གྱིས་དོན་ལ་དགེ་བ་ཡིན་པར་བསྟན། རྒྱུ་ཡིད་ཀྱིས་མ་གནང་བ་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་ཐེག་ཆེན་གྱི་ལྟུང་བ་དེ་རང་གཞན་སྟོང་ཞེས་པས་བསྟན། ༈ གཉིས་པ་ཐེག་ཆེན་སོ་ཐར་དངོས་བཤད་པ་ལ། བསྟན་བཤད་བསྡུ་གསུམ། དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། རབ་ཁྱད་བྱང་སོ་སྦྱང་བསམ་གྱིས་ཁྱིམ་པ་དང་རབ་བྱུང་གི་ཁྱད་པར་བསྟན། གང་དགེ་སྨོན་གྱིས་ཁྱིམ་པའི་སྡོམ་པ་མདོར་བསྟན། རབ་དགེ་སྨོན་གྱིས་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་སྡོམ་པ་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཁྱིམ་པའི་ཕྱོགས་བཤད་པ་དང་། རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྱོགས་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ཁྱིམ་པའི་ཕྱོགས་ལ་བཞི། དབྱེ་ཞེས་པ་དགེ་བསྙེན་མདོར་བསྟན། སྣ་དེ་དེ་དེ་ཡོངས་ཀྱིས་ཡོངས་རྫོགས་དགེ་བསྙེན་ཡན་ལག་བཅས་པ། རྩ་ཚངས་ཀྱིས་ཚངས་སྤྱོད་དགེ་བསྙེན་དངོས་དང་། རབ་གསེར་གར་ཡན་བསྲུ་ཅན་གྱིས་ཚངས་སྤྱོད་གོ་མི་བསྟན། གཉིས་པ་རབ་ཏུ་བྱུང་བའི་ཕྱོགས་ལ་མ་རྫོགས་པ་དང་རྫོགས་པ་གཉིས། དང་པོ་རྫོགས་པ་ལ། དགེ་མི་གར་ཕྱི་བསླབ་ཀྱིས་དགེ་ཚུལ། དགེ་རེག་གཉེན་ལོས་དགེ་སློང་མ་བསྟན། གཉིས་པ་རྫོགས་པ་ལ་བཞི། དགག་པའི་བསླབ་བྱ། བསྒྲུབ་པའི་བསླབ་བྱ། དུས་དྲན་བརྟེན་པ་རྗེས་མཐུན་བརྩི་བའོ། །དང་པོ་དགག་པའི་བསླབ་བྱ་ལ་བཞི། དགེ་ལྷག་ལྟུང་སོར་ཉིས་ཀྱིས་དགེ་སློང་གི་བསླབ་བྱ། དགེ་སོ་ཉིས་ཀྱིས་དགེ་སློང་མ། ཕམ་ཕྱིན་འཆབ་ཀྱིས་གསོང་ཡོད་མེད། བསྲུང་ལྟུང་ལྟུང་མིས་བསླབ་བྱ་ཤེས་དགོས་པའི་རྒྱུ་མཚན། གཉིས་པ་བསྒྲུབ་པའི་བསླབ་བྱ་བསྒྲུབ་ཅེས་པའི་རྐང་པ་གཅིག་གིས་བསྟན། གསུམ་པ་དུས་དྲན་བརྟེན་པ། འདི་མིས་མདོར་བསྟན། དུས་སྒྲ་དེ་དུང་ཀོ་སྲོག་རིན་སེམས་ཀྱིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། བཞི་པ་རྗེས་མཐུན་རྩི་བ་གནང་ཞེས་པའི་རྐང་པས་བསྟན་ནོ། ། གསུམ་པ་ཐེག་ཆེན་སོ་ཐར་གྱི་མཇུག་བསྡུ་བ། ཐམས་གནས་སྡེ་སྟོན་བསླབ་ཀྱིས་བསྟན་ནོ། ། གསུམ་པ་སྡོམ་གསུམ་གང་ཟག་གཅིག་གི་རྒྱུད་ལ་གནས་ཚུལ་ལ། སྡོམ་གསུམ་ངོས་བཟུང་བ། གནས་ཚུལ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་མྱ་གཞན་དབང་གསུམ་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་ལ། གནས་ཚུལ་དངོས་བཤད་པ། གྲུབ་མཐའི་འདོད་གཞུང་དགོད་པ། གནད་ཀྱི་འཇོག་སོ་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ་རང་བཞིན་མདོར་བསྟན་པ་དང་། དཔེའི་སྒོ་ནས་གསལ་བར་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་བཞི། ངོ་གང་ཞེས་པས་ངོ་བོ་གནས་འགྱུར་དང་རང་ལྡོག་མ་འདྲེས། ནང་སྔོན་གྱིས་ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན། འོག་གནོད་ཀྱིས་དགག་དགོས་ཡོངས་རྫོགས། གང་གནང་གིས་གནད་ཀྱིས་མི་འགལ་བར་བསྟན་ནོ། ། གཉིས་པ་དཔེའི་སྒོ་ནས་གསལ་བར་བསྟན་པ་ལ་ལྔ། འདི་བྱང་འགྱུར་གྱིས་དཔེ་རང་གི་ངོ་བོ། སྤྱོད་གཞི་དགེ་ཐབས་ཀྱིས་གནས་ཀྱིས་མི་འགལ་བ། སྣང་སྤྱད་འདུས་ངོ་བོ་གནས་འགྱུར། སོ་དགེ་ཡིས་ཡོན་ཏན་ཡར་ལྡན་རྣམས་གསལ་བར་བསྟན་ནས། བསླབ་ཅེས་པས་གཞན་པ་འགྲེ་ཤེས་པར་བསྟན་ནོ། །གཉིས་པ་གྲུབ་མཐའི་འདོད་གཞུང་དགོད་པ་ལ་བཞི། འོན་ངོ་གནད་ཀྱིས་སྡོམ་པའི་ཆོས་དྲུག་སྤྱིར་བསྟན། གྲུབ་གནས་གཅིག་གསུམ། གཏོང་དང་ཉི་རང་གིས་གྲུབ་མཐའི་འདོད་གཞུང་སོ་སོར་བཤད། དེ་ཆོས་བསྲུང་གནས་སྤྱིར་གྱིས་དོན་འགྱུར་གྱི་ངོས་ནས་འགལ་མེད་དུ་བསྒྲུབ། གླེང་སོ་རང་གོང་ལྟུང་གིས་སྡོམ་རྫས་གནས་འགྱུར་དུ་བསྲུང་བ་ལ་འོག་མའི་ཕྱིར་བཅོས་མེད་པར་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་གནད་ཀྱི་འཇོག་མཚམས་བཤད་པ་ལ། གནས་འགྱུར་མ་ཐོབ་པའི་ས་མཚམས། ཐོབ་པའི་ས་མཚམས། མོས་སྤྱོད་ཀྱི་སྡོམ་གསུམ་བསྲུང་ཚུལ། དེའི་འཐད་པ་འགོད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས་ལུས་སྤོང་བསྒྱུར་གྱིས་མེད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཐེག་གནས་ཀྱིས་གནས་འགྱུར་མེད་པར་བསྟན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། སྡོམ་འདུ་དེ་བཅས་རང་གིས་གནས་འགྱུར་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་དང་། ཐོག་ངོས་གནས་འགྱུར་ཡོད་པར་བསྟན། གསུམ་པ་མོས་སྤྱོད་ཀྱིས་སྡོམ་གསུམ་བསྲུང་ཚུལ་གཞི་མོས་གནས་ལྡན་ཉམས་ཀྱིས་བསྟན། བཞི་པ་དེའི་འཐད་པ། ཅི་དགེ་གནང་གང་གིས་བསྟན་ནོ། །གཉིས་པ་དགེ་བ་ཆོས་སྡུད་ཀྱི་ཚུལ་ཁྲིམས་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས། དང་པོ་ཕན་ཡོན་སྐྱེས་ཚུལ་གྱིས་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གཉིས། བྱམས་གང་དེ་གཞན། ལྷག་སེམས་དངོས་ཕར་ཕྱིན་དྲུག་གི་ཚུལ་གོ་ཆས་སྒྲུབ་པ་བཤད། སྤྱོད་སྤྱོད་གོམས་རྩོལ་གྱིས་སྤྱོད་ཡུལ་ཡོངས་སུ་དག་པའི་དགེ་ཚོགས་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་པ་ལ་གསུམ། ཐབས་སེམས་སྦྱིན་དགེས་དོན་བྱེད་དངོས། གང་རང་རང་རང་གིས་དེའི་ས་འཚམས། གཞན་བཅས་ཡོད་བདག་གིས་དེའི་དམིགས་བསལ་བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་བཟོད་པའི་ཕར་ཕྱིན་ལ། བཟོད་པ་གསུམ་སྤྱིར་བསྟན། གནོད་བྱེད་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པའི་བཟོད་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད། བཟོད་པ་གསུམ་དོན་ཆེ་བར་བསྟན་ནས་མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ། འདི་ཆོས་དཀའ་ཟབ་ཀྱིས་བཟོད་པ་གསུམ་སྤྱིར་བསྟན། གཉིས་པ་གནོད་བྱེད་ལ་ཇི་མི་སྙམ་པའི་བཟོད་པ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་དྲུག །ཡིད་སྡིག་ཐར་ནམ་གྱིས་ཁྲོ་བ་མ་སྐྱེས་པར་མི་བསྐྱེད་པར་བསྟན། གནོད་གདུལ་འཁོན་བཟོད་ཀྱིས་ཁོང་ཁྲོ་སྐྱེས་པ་རྒྱུན་གཅོད་པ། རེག་སྐྱེས་དེ་ཕན་གྱིས་ཁྲོ་བའི་རྒྱུ་ལ་བརྟག་པ། འདི་བདག་བདག་རང་གིས་བརྟགས་ན་རང་ལས་བྱུང་བར། བརྟགས་གང་བྱང་དེས་ལེགས་པར་བརྟགས་ན་དགེ་བའི་བཤེས་སུ་ཤེས་པར། ཤིན་མཚན་རྣམ་མཁས་ཤིན་ཏུ་བརྟག་ན་རང་བཞིན་མེད་པར་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་གང་སྦྱིན་ཕྱི་འདོད་ཀྱིས་བསྟན་ནོ། །བཞི་པ་བརྩོན་འགྲུས་བཤད་པ་ལ། ངོ་བོ་མདོར་བསྟན་རང་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ནི། དུས་རབ་བསྐྱེད་ལས་བསྟན། གཉིས་པ་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་རང་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི། བྱ་སྒྱིད་བདག་དེས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་མི་མཐུན་ཕྱོགས་ལེ་ལོ་གསུམ་བསྟན། བདུད་ས་མི་བརྩོན་གྱིས་བརྩོན་འགྲུས་ཀྱི་དབྱེ་བ་བསྟན། བདག་མྱུར་གཏུགས་རྣམས་ཀྱིས་བྱ་བ་ངན་ཞེན་གྱི་ལེ་ལོའི་གཉེན་པོ་བསྟན། ལེ་དལ་རྣམ་གཡོས་ལེ་ལོ་གཞན་གཉིས་ཀྱི་གཉེན་པོ་བསྟན་པའོ། །ལྔ་པ་བསམ་གཏན་གྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ། བསམ་གཏན་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་བསྟན་པ་དང་། བསམ་གཏན་དངོས་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་བསམ་གཏན་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ལ་ཕྱི་ཡོ་བྱད་ལ་ཆགས་པ་གཅོད་པ། ནང་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་གཅོད་པ། འདོད་པའི་ཡུལ་ལྔ་ལ་ཆགས་པ་གཅོད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ། ཕྱི་ཡོ་བྱད་ལ་ཆགས་པ་གཅོད་པ་ལ། དབེན་པའི་ཡོ་བྱད་ལ་དགའ་བ་བསྐྱེད་པ་དང་། འཁོར་བའི་ཡོ་བྱད་ལ་ཞེན་པ་སྤོང་བ་གཉིས། དང་པོ་དབེན་པའི་ཡོ་བྱད་ལ་དགའ་བ་བསྐྱེད་པ་ལ་གཉིས། ནགས་ངང་བལྟ་རྟས་གནས་དང་བྲག་རིའི་ཡོ་བྱད་ལ་དགའ་བ་བསྐྱེད་པ། དགའ་ཤི་དོགས་འཁོར་གྱིས་ནགས་ཚལ་གྱི་ཡོ་བྱད་ལ་དགའ་བ་བསྐྱེད་པ་བསྟན། གཉིས་པ་འཁོར་བའི་ཡོ་བྱད་ལ་ཞེན་པ་གཅོད་པ་ལ་གསུམ། དེ་ལོངས་ཚེ་འགྱུར་གྱིས་ཚེ་འདིའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུར་བསྟན། ཕུང་གསོགས་ཁེང་ངན་གྱིས་ཚེ་ཕྱི་མའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུར་བསྟན། གཡོ་ནོར་ཡོ་ཆོག་གིས་ཚེ་འདི་ཕྱི་ཀུན་ཏུ་སྡུག་བསྔལ་གྱི་རྒྱུར་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་ནང་སེམས་ཅན་ལ་ཆགས་པ་གཅོད་པ་ལ་གསུམ། སོ་བྱིས་བདག་ཉོན་གྱིས་ཉོན་མོངས་པའི་གྲོགས་བྱེད་པའི་ཉེས་དམིགས། དཔལ་བྱས་འཁོན་སྦྲེལ་ཚེ་འདིའི་གནོད་པ་སྟེར་བའི་ཉེས་དམིགས། ཆུ་སྦྲུལ་མེ་བྱིས་ཀྱིས་ཕྱི་མའི་གནོད་པ་སྦྱིན་པའི་ཉེས་དམིགས་སོ། ། གསུམ་པ་འདོད་པའི་ཡུལ་ལ་ཆགས་པ་གཅོད་པ་ལ་ཡུལ་གྱི་ཉེས་པ་བསྟན་པ་དང་། དབེན་པའི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་གཉིས། ཡུལ་སྤྱད་ཚེ་གསང་གིས་ཡུལ་གྱི་ཉེས་པ་བསྟན། གང་བསླུ་ཕུག་ཞིས་དེ་ལས་བསྲིང་བར་གདམས་པའོ། །གཉིས་པ་དབེན་པའི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། བས་ཚོང་དཔྱ་བྱས་མི་མཐུན་ཕྱོགས་མེད་པར་བསྟན། ཆུ་བྲག་ལྗོན་ནམ་གྱིས་མཐུན་པའི་རྐྱེན་འཛོམས་པར་བསྟན། དེ་འཕོ་རང་གོམས་ཀྱིས་ཉོན་མོངས་མེད་པའི་ཕན་ཡོན་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་བསམ་གཏན་དངོས་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། བསམ་གཏན་མདོར་བསྟན། ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་། དབྱེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ་གང་ལྷག་ཅེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་ལ། རྟེན་རྣམ་གཅིག་གིས་བསྒོམ་ཚུལ། དམིགས་ཡི་སྤྲོས་སྣང་གིས་བསམ་གཏན་གྱི་ངོ་བོ། ཤེས་ངོས་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་མཉམ་རྗེས་བསྟན་པ་དང་གསུམ། དབྱེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དབྱེ་སྒོའི་རྣམ་གྲངས་མདོར་བསྟན། དབྱེ་བའི་རང་བཞིན་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་དབྱེ་དེ་རྟོག་དེས་བསྟན། གཉིས་པ་ལ་བཞི། ལམ་བསམ་ལམ་ཐར་དང་ཟག་གིས་བསམ་གཏན་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད། ཀུན་རྒྱུ་རྣམ་བྱེད་འབྲས་ཀྱིས་རྒྱུ་འབྲས་ཀྱི་དབྱེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད། བསམ་དངོས་ལྷག་སྔ་འཕགས་ཀྱིས་བསམ་གཏན་བཞིའི་དབྱེ་བ་རྒྱས་པར་བཤད་ཡོན་སྙིང་ཏིང་བློ་མཉམ་ཡོན་ཏན་བསྐྱེད་པའི་བསམ་གཏན་བཤད་པའོ། །དྲུག་པ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པ་ལ། ཤེས་རབ་ཀྱི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ། སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་གོ་རིམ་བསྟན་པ། ཤེས་རབ་གསུམ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་བ་ལ་གཉིས། ལྷག་ཏིང་དངོས་ཐོས་ཤེས་ཀྱིས་ཤེས་རབ་གསུམ་གྱི་ངོ་བོ་ངོས་བཟུང་། ཉོན་སྲིད་སྦྱིན་ཁྱད་ཀྱིས་དེའི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་སྒྲུབ་ཚུལ་གྱི་གོ་རིམ་དེ་ཐོས་བསམ་ཐོས་ཞེས་པས་བསྟན། གསུམ་པ་ཤེས་རབ་གསུམ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་བསྟན་པ། བསམ་པའི་ཤེས་རབ་བསྟན་པ། བསྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་བསྟན་པ་དང་གསུམ། དང་པོ། ཐོས་པའི་ཤེས་རབ་བསྟན་པ་ལ། འཇལ་བྱེད་རིན་ཆེན་ལྡེའུ་མིག་གི་རྣམ་བཞག་བསྟན་པ་དང་། གཞལ་བྱ་དམ་ཆོས་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཞག་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་མདོར་བསྟན་གཞལ་དྲང་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དྲང་ངེས་གཉིས་བཤད་པ། དགོངས་ལྡེམ་གཉིས་བཤད་པ། དགོངས་ལྡེམ་གྱིས་ཁྱད་པར་བཤད་པ་གསུམ། དང་པོ་ལ་གསུམ། ཆོས་རྣམ་གྱིས་ངེས་དོན། ཆོས་རིག་གིས་དྲང་དོན། གཉིས་ཤེས་ཀྱིས་དེའི་དོན་བསྡུས་བསྟན། གཉིས་པ་དགོངས་ལྡེམ་གཉིས་བཤད་པ་ལ་གསུམ། དེ་གཉིས་བཤད་པའི་དགོས་པ། དགོངས་པ་ཅན། ལྡེམ་པོར་དགོངས་པའོ། །དང་པོ། དེ་དོན་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དགོངས་ཅུང་གདུལ་གཅིག་བཅས་ཀྱིས་དགོངས་གཞི་སྤྱིར་བསྟན། མཉམ་དོན་དུས་གང་གིས་དགོངས་གཞི་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་ལྡེམ་དགོངས་བཤད་པ་ལ་ལྔ། ལྡེམ་བློ་དེ་རྣམ་ཚིག་གིས་ལྡེམ་དགོངས་སྤྱིར་བསྟན། དབྱེ་གཞུགས་སྟོང་གཟུགས་སྣང་གིས་ཞུགས་པ། མཚན་ཤེས་གཞན། དང་གཉིས་གསུམ་ཆོས་ཀྱིས་མཚན་ཉིད། གཉེན་སྐུ་སངས་ཚོགས་ཀྱིས་གཉེན་པོ། བསྒྱུར་ཕ་རྒྱལ་སྲེད་རྣལ་གྱིས་བསྒྱུར་བ་ལྡེམ་དགོངས་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་དགོངས་ལྡེམ་གྱི་ཁྱད་པར་མདོར་དགོངས་ཡིན་ལྡེམ་ལྟོས་ཀྱིས་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་གཞལ་བྱ་དམ་ཆོས་མཛོད་ཀྱི་རྣམ་བཞག་བསྟན་པ་ལ། བདེན་གཉིས་ཀྱི་རང་བཞིན་མདོར་བསྟན་པ། གྲུབ་མཐའི་འདོད་གཞུང་སོ་སོར་དགོད་པ། ངེས་པའི་དོན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །བདེན་གཉིས་ཀྱི་རང་བཞིན་མདོར་བསྟན་ལ་དྲུག །གཞལ་བརྒྱད་འཇིག་བདེན་གྱིས་བདེན་པ་གཉིས་ངོས་བཟུང་། ཀུན་འཁྲུལ་སྣང་ཡང་གིས་ཀུན་རྫོབ་ཀྱི་བདེན་པ། དོན་དོན་འཁོར་ངོ་རྟོགས་ཀྱིས་དོན་དམ་པའི་བདེན་པ། བདེན་རྫིང་སྣང་རང་གིས་བདེན་གཉིས་ཟུང་དུ་འཇུག་པ། ཡུལ་གཟུགས་དེ་འཁྲུལ་གྱིས་སྣང་བ་སྒྱུ་མའི་དཔེ་བརྒྱད་དུ། མཐར་དོན་གཅིག་བློས་དོན་དམ་བློས་ཡུལ་ལས་འདས་པར་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་གྲུབ་མཐའི་འདོད་གཞུང་སོ་སོར་དགོད་པ་ལ། ཐེག་དམན་པས། ཐེག་ཆེན་པས་དེ་གཉིས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ། ཐེག་དམན་པ་ལ་གཉིས། རེ་ཤེས་དངོས་རྡུལ་གྱིས་བྱེ་བྲག་སྨྲ་བ། དོན་དོན་དེ་མདོས་མདོ་སྡེ་བ་བསྟན་པའོ། ། གཉིས་པ། ཐེག་ཆེན་པ་ལ་གསུམ། གཟུང་ཀུན་གཉིས་འདོད་ཀྱིས་སེམས་ཙམ། ཇི་གྲུབ་དོན་འདོད་ཀྱིས་རང་རྒྱུད། འདི་སྟོང་བཏགས་སྣང་། གཞན་དེ་དེ་ཀླུས་ཐལ་འགྱུར་དངོས་དང་འདིར་བརྩད་རང་གྲུབ་ཀྱིས་དེའི་ཡོན་ཏན་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་དོན་བསྡུ་བ་དེ་མཚན་ཐོས་ཉོན་གྱིས་བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་ངེས་པའི་དོན་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། འདིར་སྨྲ་བློ་བཏགས་ཀྱིས་བདེན་གཉིས་དབྱེར་མེད་པར་བསྟན། བཞག་འདས་པ་ལྟར་སྟོད་བློས་དེ་རྟོགས་ཚུལ་བསྟན་པའོ། །དོན་གཉིས་པ་བསམ་པའི་ཤེས་རབ་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས། དང་པོ་གང་ཆོས་གང་ཡང་གི་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། གཤིས་རྟེན་འབྲེལ། འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ། མྱང་འདས་རྟེན་འབྲེལ་གསུམ། དང་པོ་གཤིས་རྟེན་འབྲེལ་ལ་དྲུག །སྣང་གང་གང་གཤིས་ཀྱིས་གཤིས་ལུགས་མདོར་བསྟན། ཆོས་སྣང་སྤྲོས་དབུས་དེ་ཉིད་དབུ་མའི་རང་བཞིན་དུ་བསྟན། དག་དོན་ཀུན་རྟོག་གིས་མ་རྟོགས་པ་ལ་མཐའ་བཞིར་སྣང་བ་བསྟན། ཡོད་དབུས་ཇི་འདོད་ཀྱིས་དེ་ལས་གྲུབ་མཐའ་ངན་པའི་འཆིང་ཞེན་བྱུང་བར་བསྟན། འདི་སྐྱེ་དོན་རྟག་གིས་རྟོགས་པ་སྤྲོས་པའི་མཐའ་བརྒྱད་དང་བྲལ་བར་བསྟན། སྤྲོས་རང་བསམ་གྱིས་དེ་ཉིད་བསམ་བྱུང་ཤེས་རབ་ཀྱི་རྟོགས་བྱར་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་འཁོར་བའི་རྟེན་འབྲེལ་ལ་གཉིས། སྣང་རི་འདུས་འཁོར་གྱིས་ཕྱིའི་རྟེན་འབྲེལ། མ་དེ་རྒན་ནང་གིས་ནང་གི་རྟེན་འབྲེལ་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་མྱང་འདས་རྟེན་འབྲེལ་ལ་གསུམ། མྱང་ལམ་གྱིས་མདོར་བསྟན། ལམ་ལུགས་རྩ་རིགས་འདུ་ལུགས་ཀྱིས་ལམ་རྟེན་འབྲེལ། དེ་མཚན་སྡུག་འགོག་གིས་འབྲས་བུ་རྟེན་འབྲེལ་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་བསྒོམ་པའི་ཤེས་རབ་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས། དང་པོ། དེ་བསམ་རང་བསྒོམ་གྱིས་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། མཉམ་བཞག་གི་གནས་ལུགས་བསྟན་པ། ལམ་བསྟན་པ། འབྲས་བུ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་མཉམ་བཞག་གི་གནས་ལུགས་བསྟན་པ་ལ་བཞི། ནམ་བསྒོམ་དེ་ཚོགས་ཀྱིས་ཕུང་ལྔ་བྲལ་བའི་མཉམ་བཞག །མེད་ཤེས་ཅང་སྐུས་རྟོག་དཔྱོད་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས། རང་ཡང་བལྟ་ངང་གིས་བསལ་བཞག་བྲལ་བའི་ཆོས་ཉིད། དེ་ཡིད་ཤེས་ཐབས་ཤེས་བཅིངས་ཀྱིས་བློ་དང་བྲལ་བའི་ཤེས་རབ་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་ལམ་བསྟེན་པ་ལ་བཞི་གང་རྒྱུད་ཀྱིས་ཚོགས་ལམ། སྦྱོར་མཉམ་གྱིས་སྦྱོར་ལམ། མཐོང་ཟུང་རབ་ཆོས་ཀྱིས་མཐོང་ལམ། དེ་ས་རྡོ་ཤེས་ཀྱིས་བསྒོམ་ལམ་དང་མི་སློབ་ལམ་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་འབྲས་བུ་བསྟན་པ་མཉམ་རྒྱལ་སྟོབས་མཐའ་ཞེས་པས་བསྟན། བཞི་པ་སྐབས་ཀྱི་མཇུག་བསྡུ་བར་འདི་རྒྱལ་ལྟ་ཤིན་གྱིས་བསྟན། ཡོན་ཏན་སྨོན་འཇུག་གི་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། ། ༈ དོན་གཉིས་པ་ལམ་གྱི་སྦས་དོན་གསང་སྔགས་རྡོ་རྗེའི་ཐེག་པ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་པ་ལ་གཉིས། རྒྱུད་སྡེའི་རྣམ་གྲངས་སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་རྒྱུད་སྡེའི་རྣམ་གྲངས་སྤྱིར་བསྟན་པ་ལ། ངེས་ཚིག་གི་སྒོ་ནས་རྒྱུ་ལས་འཕགས་པའི་ཁྱད་པར་བཤད་པ། ངོ་བོའི་སྒོ་ནས་རྒྱུད་གསུམ་གྱི་རྣམ་གྲངས་མདོར་བསྟན་པ། དབྱེ་བའི་སྒོ་ནས་རྒྱུད་སྡེའི་བཞིའི་རྣམ་གྲངས་མདོར་བསྟན་པ། རྒྱས་བཤད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་སོ་སོར་བསྟན་པ་དང་བཞི་ལས། བྱང་འབྲས་ཐབས་སྡེས་དང་པོ། རྒྱུན་རིན་དཀའ་དབང་གིས་གཉིས་པ། དུས་གཉིས་རིགས་རྒྱལ་དབང་ཆོས་ཀྱིས་གསུམ་པ་བསྟན། བཞི་པ་རྒྱས་བཤད་ཀྱི་སྒོ་ནས་རྒྱུད་སྡེ་བཞི་སོ་སོར་བསྟན་པ་ལ། ཕྱི་ཐུབ་པ་རྒྱུད་ཀྱི་ཐེག་པ་བཤད་པ་དང་། ནང་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་སྡེ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ། མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ། དང་ཐུབ་གཙང་རྩོད་ཀུན་ཤ་ཞེས་པས་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། བྱ་སྤྱོད་བཤད་པ་དང་། རྣལ་འབྱོར་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་གསུམ། དབྱེ་སེམས་བྱས་བྱ་སྤྱོད་ཐུན་མོང་དུ་བསྟན། བྱ་བ་དག་ལ་ཕྱི་མཆོག་གིས་བྱ་རྒྱུད། བྱ་ཆ་རང་ཡེས་སྤྱོད་རྒྱུད་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་བཤད་པ་ལ་གཉིས། རྣལ་བཀོད་བསྟན་ཐབས་ཀྱིས་བླ་མེད་དང་མི་མཚུངས་བའི་ཁྱད་པར། རྣལ་ཡེ་དམ་བཟླས་ཀྱིས་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་རང་ལམ་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་ནང་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་སྡེ་བཤད་པ་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས། བླ་བསྐྱེད་ཕ་ལྷག་གཙང་གིས་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་གསུམ། རྣལ་བསྐྱེད་ཀྱིས་ཕ་རྒྱུད། རྗེས་རྫོགས་ཀྱིས་མ་རྒྱུད། ཤིན་གཅིག་གིས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་སྡེ་བསྟན་པའོ། །དོན་གཉིས་པ་བླ་ན་མེད་པའི་རྒྱུད་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། ལམ་གྱི་སྤྱི་ཆིངས་མདོར་བསྟན་པ་དང་། ལམ་གྱི་ཉམས་ལེན་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་གཉིས། ཀུན་ཕུང་ལས་ཡོན་གྱིས་ལམ་གྱི་བསྒྲུབ་གཞི་ངོས་བཟུང་། རང་ལྟ་སྤྱོད་གཉིས་ལམ་ལ་ཇི་ལྟར་དཀྲི་བའི་ཚུལ་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་ལམ་གྱི་ཉམས་ལེན་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་ལ། བསྟན་བཤད་གཉིས། དང་པོ་འཇུག་གྲོལ་མཐུན་སྔགས་ཀྱིས་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། འཇུག་སྒོ་སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བསྟན་པ། གྲོལ་བྱེད་བསྐྱེད་རྫོགས་རིམ་པ་གཉིས་བསྟན་པ་མཐུན་པའི་གྲོགས་དམ་ཚིག་བསྟན་པ་དང་གསུམ། དང་པོ། སྨིན་བྱེད་ཀྱི་དབང་བཤད་པ་ལ། དབང་སྐུར་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་ཚོགས་བཤད་པ། རྒྱུ་དེ་ལྡན་ལ་དབང་བསྐུར་བ་དངོས་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་དབང་མ་ཐོབ་པའི་ཉེས་དམིགས། ཐོབ་པའི་ཕན་ཡོན། སློབ་དཔོན་དང་སློབ་མའི་མཚན་ཉིད། ཆོ་གའི་ཡན་ལག་བཤད་པ་དང་བཞི་ལས། དང་བྱེ་འཆད་ཀྱིས་དང་པོ། དབང་དཀྱིལ་གཙང་ངེས་ཀྱིས་གཉིས་པ་བསྟན། གསུམ་པ་སློབ་དཔོན་དང་སློབ་མའི་མཚན་ཉིད་ལ་གསུམ། དབང་བསྟི་སྙིང་དབང་གིས་སློབ་དཔོན་ངན་པའི་སྐྱོན། ཕྱི་རིག་གིས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པ། དད་བརྟགས་ཀྱིས་སློབ་མའི་མཚན་ཉིད་བསྟན། བཞི་པ་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་བསྙེན་སྟ་མངོན་བཞི་ཆོ་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་དབང་བསྐུར་བ་དངོས་བཤད་པ་ལ། དབང་སྤྱིའི་རྣམ་པར་བཞག་པ་མདོར་བསྟན་པ་དང་། དབང་བཞིའི་ངོ་བོ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བརྗོད་པའོ། །དང་པོ་གསང་སྔགས་ཕྱི་རྒྱུད་སྡེ་གསུམ་གྱི་དབང་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་དང་། ནང་རྒྱུད་བླ་ན་མེད་པའི་དབང་གི་རྣམ་པར་བཞག་པ་གཉིས། རྒྱུད་བྱ་སྤྱོད་རྣལ་གསང་གིས་དང་པོ། བླ་ཐེག་སྤྲོས་སྤྱིར་སས་གཉིས་པ་བསྟན། གཉིས་པ་དབང་བཞིའི་ངོ་བོ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། སྐྱེད་བྱེད་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་སྤྱིར་བསྟན་པ། གྲངས་ངེས་པའི་སྒོ་ནས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ། དབང་གི་སྒྲ་དོན་བཤད་པ། རྒྱུ་ལམ་འབྲས་བུའི་དབང་བསྟན་པ། དབང་དང་སྡོམ་པའི་ཐོབ་མཚམས་ངོས་བཟུང་བ་དང་ལྔ། དང་པོ་སྐྱེད་བྱེད་འགྲུབ་པའི་རྒྱུ་སྤྱིར་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། གཞི་གདོད་རང་ལྷན་གྱིས་རྒྱུ་གཉིས། སྣོད་ལྟ་ནུས་རྟེན་གྱིས་རྐྱེན་གཞི། རྒྱུ་ཞེས་པས་དེ་གཉིས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བ་བསྟན་ནོ། །གཉིས་པ་གྲངས་ངེས་པའི་སྒོ་ནས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། དབང་བཞིའི་རྟེན་མདོར་བསྟན་པ། དག་བྱ་དག་བྱེད་ཀྱི་ངེས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ། གཉེན་ལུས་རྩྭ་དེ་ཁམས་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས་འདོད་ཀུན་དག་གིས་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི། བུམ་དབང་། གསང་དབང་། ཤེར་དབང་། ཚིག་དབང་། དང་པོ་བུམ་དབང་ལ་གསུམ། དང་གཞན་རྡུལ་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དབང་། བསྐུར་སྣོད་གདན་སྣང་གྲུབ་འདས་དག་བྱ་དང་ལམ། རྩ་མཁས་འབྲས་བུ་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་གསང་དབང་ལ་གསུམ། བྷ་ཞེས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དབང་། དགོད་ངག་གཏུམ་རང་འདས་དག་བྱ་དང་ལམ། ཡི་ཡན་གྱིས་འབྲས་བུ་བསྟན་པའོ། ། གསུམ་པ་ཤེར་དབང་ལ་གསུམ། གདན་གསང་གིས་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དབང་། ལག་ཡིད་དགའ་གྲུབ་འདས་དག་བྱ་དང་ལམ། སྙིང་མཁས་འབྲས་བུ་བསྟན་པའོ། །བཞི་པ་ཚིག་དབང་ལ་གསུམ། བྱང་གསུམ་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་དང་དབང་། འཐབ་སྒོ་སྟོང་གྲུབ་འདས་དག་བྱ་དང་ལམ། འབྲས་ཞེས་པས་འབྲས་བུ་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་དབང་གི་སྒྲ་དོན་སྒྲ་གློ་སྐལ་ཞེས་པས་བསྟན། བཞི་པ་རྒྱུ་ལམ་འབྲས་བུའི་དབང་། དབང་རྟེན་སློབ་རང་རྒྱུ་རང་གིས་བསྟན། བཞི་པ་དབང་དང་སྡོམ་པའི་ཐོབ་མཚམས་ངོས་བཟུང་བ་ལ། དབང་དབང་ཞིང་སྒྲིབ་ཅེས་དང་པོ་སྡོམ་པའི་ཐོབ་མཚམས་དང་། ལྷག་མ་གསུམ་གྱིས་དབང་གི་ཐོབ་མཚམས་བསྟན། དོན་གཉིས་པ་གྲོལ་བྱེད་བསྐྱེད་རྫོགས་རིམ་པ་གཉིས་བསྟན་པ་ལ། བསྐྱེད་རིམ་བཤད་པ། རྫོགས་རིམ་བཤད་པ། མཇུག་བསྡུ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་བསྐྱེད་རིམ་བཤད་པ་ལ། བསྐྱེད་རིམ་གྱི་ལམ་དངོས་བཤད་པ་དང་། ལམ་གྱུར་གྱི་འབྲས་བུ་རིག་འཛིན་འགྲུབ་ཚུལ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ། ལམ་དངོས་བཤད་པ་ལ། བསྟན་བཤད་གཉིས། དང་པོ། གཉིས་དང་བག་གིས་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དག་རྫོགས་སྨིན་གསུམ་གྱི་ངེས་པ་སྤྱིར་བསྟན་པ་སྐྱེ་གནས་བཞིའི་བག་ཆགས་སྦྱོང་ཚུལ་བཤད་པ། བསྐྱེད་གཞི་ཏིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་བསྟན་པ་དང་གསུམ། དང་པོ། བསྐྱེད་སྲིད་མྱ་ལྷ་གཉིས་འགྲོས་བསྟན། གཉིས་པ་སྐྱེ་གནས་བཞིའི་བག་ཆགས་སྦྱོངས་ཚུལ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་ལ། སྒོང་སྐྱེས་མངལ་སྐྱེས་དྲོད་གཤེར་སྐྱེས་རྫུས་སྐྱེས་སྒོམ་ཚུལ་བཞིའི་སྡོམ་སྟོན་པ་དང་ལྔ། དང་པོ་སྒོང་སྐྱེས་སྦྱོང་བའི་བསྐྱེད་རིམ་ལ་བཞི། ཇི་བདག་གིས་མདོར་བསྟན། བདག་ས་ཕྱོགས་སེམས་གཉིས་མཁས་བདག་སྲས། གཞན་སྒོ་གཅོད། ཡབ་ཡུམ་ཀུན་སྙོམས་རྟོག་ཕྱག་གིས་གཞན་སྲས། བསྡུ་མདུན་གཉིས་དཀྱིལ་གྱིས་བསྒོམ་ཚུལ་བསྡུས་པ་སྟོན་པའོ། །གཉིས་པ་མངལ་སྐྱེས་སྦྱོང་བའི་བསྐྱེད་རིམ་ལ། མངོན་བྱང་བཞི་བསྐྱེད། རྡོ་རྗེའི་ཆོ་ག་གསུམ་བསྐྱེད། མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐྱེད་དང་གསུམ། དང་པོ་མངལ་དང་འཆི་དྲི་ལྷ་ཁུ་ས་ལྟར་ཁྱབ་ལྷ་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ། ཕྱག་ཐུགས་རྡོས་བསྟན། གསུམ་པ་མངོན་བྱང་ལྔ་བསྐྱེད་ལ་བདུན། བར་མངལ་ལྷུམ་ཟླ་བཅེས་སྐྱེ་སྲིད་སྤྲུལ་སྐུ་དང་སྦྱར་བའི་ལམ་སྤྱིར་བསྟན། མངོན་མངལ་སྒོང་གིས་མངོན་བྱང་དང་པོའི་ལམ་དང་དག་བྱ། དེ་མངལ་སྒོང་གིས་གཉིས་པའི་ལམ་དང་དག་བྱ། མངོན་ཁུ་སྐྱེས་གསུམ་པའི་ལམ་དང་དག་བྱ། མངོན་ཁུ་དྲོད་རྫུས་བར་གྱིས་བཞི་པའི་ལམ་དང་དག་བྱ། མངོན་སྐྱེ་རག་འཁོར་གྱིས་ལྔ་པའི་ལམ་དང་དག་བྱ། ཁམས་གནས་མྱ་རྒྱུ་ཁུ་རྣམ་གྱིས། མངོན་བྱང་ལྔའི་ཀའི་རྫོགས་སྨིན་གཉིས་བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་དྲོད་གཤེར་སྦྱོང་བ་དྲོད་རྣམ་ལྷ་ཕྱག་གིས་བསྟན། བཞི་པ་རྫུས་སྐྱེས་སྦྱོང་བ་བརྫུས་མིང་གིས་བསྟན། ལྔ་པ་བསྒོམ་ཚུལ་གྱི་སྡོམ་སྒོམ་སྒོང་རིམ་ཤིན་གྱིས་བསྟན། གསུམ་པ། བསྐྱེད་གཞིའི་ཏིང་འཛིན་རྣམ་གསུམ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། ཀུན་སྤྲོས་ཀུན་ཤར་གྱིས་ཏིང་འཛིན་གསུམ་དངོས་བསྟན། སྣང་ཟབ་ཀྱིས་དེ་ཉིད་ཐབས་ཤེས་འབྲེལ་བའི་ལམ་མཆོག་ཏུ་བསྟན། དེ་མུས་དེ་དང་བྲལ་བའི་བསྐྱེད་རིམ་ཆོས་འདི་བའི་ལམ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་ལམ་གྱུར་གྱི་འབྲས་བུ་རིག་འཛིན་གྲུབ་ཚུལ་བསྟན་པ་ལ། སྔགས་ཕྱག་ཞེས་པས་ཐོབ་བྱ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ། ཤིན་སྣང་དེས་ཐོབ་བྱེད་ལམ་ཚོགས་གཉིས། ཚོགས་ལམ་ཐེམ་སྐུས་ལམ་རིག་པ་འཛིན་པ་བསྟན་པ་གསུམ་མོ། །གཉིས་པ་རྫོགས་རིམ་ལ། ཡོ་ག་གསུམ་གྱི་རྫོགས་རིམ་མདོར་བསྟན། སྣང་བཅས་སྣང་མེད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་བཞི། གཉིས་པ་རྣམ་གྱིས་ཕ་རྒྱུད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ། མ་ཡེ་གཞན་གྱིས་མ་རྒྱུད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ། གཉིས་ཐིག་གིས་གཉིས་མེད་རྒྱུད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ། སྔ་ཕྱིས་སྣང་བཅས་དང་སྣང་མེད་ཀྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པའོ། །གཉིས་པ་སྣང་བཅས་སྣང་མེད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སྣང་བཅས་བཤད་པ་དང་། སྣང་མེད་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་སྣང་བཅས་བཤད་པ་ལ། གང་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁམས་བཤད་པ་དང་། ཇི་ལྟར་གནད་དུ་བསྣུན་པ་རྫོགས་རིམ་ལམ་གྱི་མདོ་ཆིང་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁམས་བཤད་པ་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས། དང་པོ། དང་གཡོ་གསུམ་གྱིས་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། རྩ་རླུང་ཐིག་ལེའི་ཁམས་སྤྱིར་བསྟན་པ་དང་། སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལུགས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་སྤྱིར་བསྟན་པ་ལ། རྩ་བཤད་པ། རླུང་བཤད་པ། ཐིག་ལེ་བཤད་པ། དེ་ལ་གནད་དུ་བསྣུན་པའི་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་བཤད་པ་དང་བཞི། དང་པོ་རྩ་བཤད་པ་ལ། རྩ་དང་འཁོར་ལོའི་དབྱེ་བ་སྤྱིར་བསྟན་པ། དུས་འཁོར་གྱི་ལུགས་བསྟན་པ། སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་ལུགས་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་རྩ་འཁོར་ལོའི་དབྱེ་བ་སྤྱིར་བསྟན་པ་ལ་བཞི། མ་མིག་དེ་རྩས་རྩ་གསུམ་གནས་ཚུལ། ཕྱི་གསང་ཡི་ཚངས་ཀྱིས་ཡི་གེ་གསུམ་དབུ་མའི་མཚན་ཉིད། གཡས་བུད་དབུ་མདུད་ཀྱིས་རྩ་མདུད། རིམ་ཕྱིན་ཕྲིས་རྩ་འཁོར་བཤད་པའོ། །གཉིས་པ་དུས་འཁོར་གྱི་ལུགས་བཤད་པ་ལ། གནས་ཚུལ་བཤད་པ་དང་། འགགས་ཚུལ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་གནས་ཚུལ་ལ། ལྟེ་བརྒྱད་སྤྱི་བདུན་ནམ་གྱིས་རྟེན་འཁོར་ལོ། འཁོར་འཕོ་དེས་བརྟེན་པ་རྟེན་འབྲེལ་དང་དུས་སྦྱོར་བཤད་པ་གཉིས། གཉིས་པ་འགགས་ཚུལ་ལ་གཉིས། ཁམས་གསང་རླུང་འགགས་ཀྱིས་ཁམས་དང་རླུང་གིས་འཕོ་བ་གཅིག་འགགས་ཚུལ། རིམ་རླུངས་ཐིག་མངོན་གྱིས་དེས་མཚོན་ནས་འཕོ་རླུང་ལྷག་པ་འགགས་ཚུལ་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་ལུགས་བཤད་པ་ལ། འཁོར་ལོ་དྲུག་པ་དང་གཉིས་པ་གཉིས། དང་པོ། འཁོར་ལོ་དྲུག་པ་ལ་གསུམ། དེ་སྦྱང་གིས་སྦྱང་གཞི། སྦྱོང་ཕས་སྦྱོང་བྱེད། ཐ་བསམ་གྱིས་སྦྱང་འབྲས་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་འཁོར་ལོ་གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དེ་སྤྱི་ལྷས་རྩ་འཁོར་གྱི་རྣམ་གྲངས་དང་། ཐབས་འདོད་ཀྱིས་ལམ་གྱི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་རླུང་བཤད་པ་ལ། ཕྱིའི་རླུང་། ནང་གི་རླུང་། གསང་བའི་རླུང་བཤད་པ་གསུམ། དང་པོ། ཕྱིའི་རླུང་ལ་བཞི། གཡོ་ཆེ་ཉིས་འབྱུང་ཆེན་གྱི་རླུང་། ཆུང་གྲངས་ཀྱིས་འབྱུང་ཆུང་གི་རླུང་། རྩ་ཁྱབ་བྱེད་ལུས་འགྲོས་རྩ་བའི་རླུང་ལྔ། དེ་མོས་ཕོ་མོ་མ་ནིང་གི་རླུང་གསུམ་བསྟན་ནོ། །གཉིས་པ་ནང་གི་རླུང་ལ་གཉིས། ནང་ཕུང་དུག་རྒྱུས་འབྱུང་ལྔའི་རླུང་གི་བྱེད་ལས། ཁྱད་ཟད་ཏིང་གིས་དྷཱུ་ཏིར་ཚུད་པའི་ཡོན་ཏན་བསྟན། གསུམ་པ་གསང་བའི་རླུང་གསང་རགས་ཞེས་པར་བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་ཐིག་ལེ་བཤད་པ་ལ། རོ་རྐྱང་གི་ཐིག་ལེ་བཤད་པ་དང་། དེ་ལས་མཆེད་པ་གཞན་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཉིས། གསུམ་རོ་རྐྱང་གིས་ནང་དུ་ཁམས་འབབ་ཚུལ་དང་། ཕོ་མདུད་ཀྱིས་ཕྱིར་མི་འཛགས་པའི་རྒྱུ་མཚན་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་ལ་གཉིས། དེ་རྩས་ཁམས་གནས་ཚུལ་དང་། དཔའ་འཁྲིལ་གྱིས་ཐུག་འཕྲད་ཀྱི་བདེ་བསྐྱེད་ཚུལ་ལོ། །བཞི་པ་དེ་གནད་དུ་སྣུན་པས་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། མདོར་གཡོ་བྱང་གིས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་འབྲེལ་ཚུལ། འཁོར་སྲོག་དབུས་རྩ་མདུད་གྲོལ་ཚུལ། རླུང་སྒྲས་པས་ལམ་བགྲོད་ཚུལ་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་ལུགས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན་པ་ལ། གང་ལ་གནད་དུ་སྣུན་པའི་རྟེན་བཤད་པ། དེ་ལ་གནད་དུ་སྣུན་པའི་འབྲས་བུ་བཤད་པ། དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ་རགས་པ་རྩ་དང་ཡི་གེ་བཤད་པ། ཕྲ་བ་མི་ཤིག་པའི་ཐིག་ལེ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་རགས་པ་རྩ་དང་ཡི་གེ་བཤད་པ་ལ་བཞི། ཁྱད་སྣོད་དུས་འཐས་གནས་རྡོ་རྗེ་ཕུང་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་བསྟན། སྙིང་རྩས་རྟེན་དྭངས་མའི་རྩ་བརྒྱད་བསྟན། དབུས་མདུན་རྒྱབ་གཡོན་གྱིས་བརྟེན་པ་འཁོར་འདས་ཀྱི་འཆར་གཞི་བསྟན། སོ་སྦྱང་སྐུས་སྦྱང་བྱ་སྦྱོང་བྱེད་ཡི་གེ་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་ཕྲ་བ་མི་ཤིག་པའི་ཐིག་ལེ་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། ཀུན་རྟ་རྡུལ་ཁས་རྟེན་དྭངས་མའི་ཐིག་ལེ་བསྟན། རང་ཀུན་གྱིས་བརྟེན་པ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་དེ་ལ་གནད་དུ་སྣུན་པའི་ལམ་འབྲས་བཤད་པ་ལ་གཉིས། གང་མྱ་སྣང་རོས་ལམ་ཚོགས་གཉིས་རྫོགས་ཚུལ། འོག་གཞན་ནམ་དེས་འབྲས་བུ་སྐུ་གཉིས་ཐོབ་ཚུལ་བསྟན། གསུམ་པ་དེ་དག་གི་དོན་བསྡུ་བ། འཁོར་ཉམས་འགྱུར་ཏིལ་གྱིས་བསྟན་ནོ། །གཉིས་པ་ཇི་ལྟར་གནད་དུ་སྣུན་པ་རྫོགས་རིམ་ལམ་གྱི་མདོ་ཆིངས་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། འདི་གདོད་ཀྱིས་མཚམས་སྦྱར། གཏུམ་འོད་སྐྱེས་ངག་གིས་རང་ལུས་ཐབས་ལྡན། རྩ་བདེ་ཀུན་གྱིས་གཞན་ལུས་ཐབས་ལྡན་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་སྣང་མེད་ཀྱི་རྫོགས་རིམ། གཉིས་རྣམ་དག་འོད། ཐིག་སྟོང་ཡེ་ཞེས་པས་བསྟན། དོན་གསུམ་པ་བསྐྱེད་རྫོགས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བ་བསྐྱེད་རྫོགས་བདེ་ཟབ་བླ་དབང་ཉེ་ཞེས་པས་བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་མཐུན་པའི་གྲོགས་དམ་ཚིག་བསྟན་པ་ལ། དམ་ཚིག་གི་ངོ་བོ་མདོར་བསྟན་པ། བསྲུང་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། ཕན་ཡོན་བརྗོད་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་མདོར་བསྟན་གསུམ་སྔགས་ཐབས་རྨ་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སྔགས་སྤྱིའི་དམ་ཚིག་བཤད་པ། ཁྱད་པར་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གྱི་ལུགས་བཤད་པ། བརྟུལ་ཞུགས་ཉེར་ལྔ་དང་རིགས་ལྔའི་སྡོམ་པ་བཤད་པའོ། །དང་པོ་སྔགས་སྤྱིའི་དམ་ཚིག་བཤད་པ་ལ། དམ་སྡོམ་གྱི་ཁྱད་པར་བཤད་པ། ལྟུང་བའི་སྣོད་བཤད་པ། ཀུན་དཀྲིས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བཤད་པ། བསྲུང་ཐབས་གཞན་བསྟན་པ། རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་བཤད་པ། སྦོམ་པོ་བརྒྱད་བཤད་པ། རྩ་ལྟུང་གི་རྣམ་གྲངས་བཤད་པ། ཉེས་པའི་ཕྱིར་བཅོས་བཤད་པ་དང་བརྒྱད། དང་པོ་དམ་སྡོམ་གྱི་ཁྱད་པར། དེ་དམ་སྡོམ་ངོ་དེ་དམ་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་ལྟུང་བའི་སྣོད་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ཀུན་སྨྱོ་མིས་ལྟུང་བའི་སྣོད་མ་ཡིན་པ་དང་། སྔགས་ཤེས་ལྟུང་གིས་ལྟུང་བའི་སྣོད་དངོས་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་ཀུན་དཀྲིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ། བྱང་ཀུན་བྱེད་རང་གཞན་གྱིས་ཀུན་དཀྲིས་ཀྱི་ངོ་བོ། ཆོས་གཏུགས་ཀུན་གྱིས་ཀུན་དཀྲིས་ཚང་བ། དུས་ཆོས་བྱས་ཀུན་དཀྲིས་མ་ཚང་པ་བསྟན། བཞི་པ་བསྲུང་ཐབས་གཞན་བསྟན་པ་ལ་དྲུག །དེ་ཡིད་ཀྱིས་བསྲུང་ཐབས་བསྟན། ཉིན་ཆ་ཉེས་ཀྱིས་དུས་དྲུག་ཏུ་བསྔོ་བགྲང་བྱ་ཚུལ་བསྟན། གོས་གོས་ཀྱིས་བསྔོ་བགྲང་བྱས་ནས་ཇི་ལྟར་བྱ་བ། སྔོན་ཕྱིན་གོས་ཀྱིས་ཕྱིན་ཆད་སྡོམ་སེམས་བསྟེན་པ། གང་སྡོ་ཁས་དྲུག་ཆ་གཅིག་གི་བསྔོ་བགྲངས་ཉམས་པ་ཅིར་འགྱུར་བ། དྲུག་ཞག་ཕྱི་སྦོམ་གྱིས་ཞག་གཅིག་གི་བསྔོ་བགྲངས་ཉམས་ན་ཇི་འགྱུར་བ། ཡན་ཞེས་པས་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ལའང་བསྔོ་བགྲངས་དགོས་པར་བསྟན་པའོ། །ལྔ་པ་རྩ་ལྟུང་བཅུ་བཞི་བསྟན་པ་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས། དང་པོ། ཐོག་རྩ་ཞེས་པས་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དང་སྔགས་ལམ་ཆོས་དེས་རྩ་ལྟུང་དང་པོ། གཉིས་པ་དེ་དེ་ཡུལ་གྱིས་གཉིས་པ། གསུམ་བསྐུར་མཐའ་ཡིན་གྱིས་གསུམ་པ། བཞི་མཐོང་དེ་གཏོང་གཞན་གྱིས་བཞི་པ། ལྔ་སྤངས་ཀུན་གནང་གིས་ལྔ་པ། དྲུག་དབྱས་ལས་རྗེས་དྲུག་པ། བདུན་མ་འདུལ་གསང་དམིགས་གསང་གིས་བདུན་པ། བརྒྱད་དེ་སྡུག་བརྙས་ཀྱི་བརྒྱད་པ། དགུ་སངས་སེམས་ཐེས་དགུ་པ། བཅུ་བསྟན་མངོན་འདྲིས་ཀྱིས་བཅུ་པ། བཅུ་ཆོས་ཕུང་སྐྱེས་བཅུ་གཅིག་པ། བཅུ་བ་དང་ཀུན་འདུན་གྱིས་བཅུ་གཉིས་པ། བཅུ་བ་ལྟས་སྔགས་མས་བཅུ་གསུམ་པ། བཅུ་མ་འབྱུང་དབང་གིས་བཅུ་བཞི་པ་བསྟན་པའོ། །དྲུག་པ་སྦོམ་པོ་བརྒྱད་བཤད་པ་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས། དང་པོ། བཅུ་ཕམ་གེགས་ཀྱི་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། དབང་ཐས་དང་པོ། མཚན་ཆོས་གཉིས་པ། དབང་སྐུས་གསུམ་པ། ཚོགས་བབ་ཀྱིས་བཞི་པ། སྣོད་དེས་ལྔ་པ། སྔགས་ཉན་གྱིས་དྲུག་པ། སྔགས་རྡོས་བདུན་པ། དབང་ཐེས་བརྒྱད་པ། ཀླུ་ལག་བསྙེན་རབ། ཚོགས་སོ་བདག་གསུངས་ཀྱིས་སྦོམ་པོའི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་པའོ། །བདུན་པ་རྩ་ལྟུང་གི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་པ། འདི་རྩ་ཀུན་གཞན་བཅུ་སྤྱི་ཞེས་པས་བསྟན། བརྒྱད་པ་ཕྱིར་བཅོས་བཤད་པ་ལ་ལྔ། རྣལ་རྟག་སྔགས་སངས་ཀྱི་བསྲུང་ཉམས་ཀྱི་ཡོན་སྐྱོན་བསྟན། དེ་ཕྱིར་གྱིས་དེས་ན་ཕྱིར་བཅོས་ལ་འབད་དགོས་པར་བསྟན། ཁྱད་བླ་དབང་ཉེས་རྩ་ལྟུང་དང་པོའི་ཕྱིར་བཅོས་དང་། དེ་བླ་ཕྱག་སྨྲོས། འགའ་འཆབ་འཆབ་ཉེས། ཡུལ་ཆོས་ཅེས་ཞེས་པས་རྩ་ལྟུང་གཞན་གྱི་ཕྱིར་བཅོས་བསྟན། གལ་གོང་སྟོབས་བཅུས་ལྟུང་བ་བྱིན་རླབས་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་ཁྱད་པར་མདོ་སྒྱུ་སེམས་གསུམ་གྱི་ལུགས་བཤད་པ་ལ། བསྟན་བཤད་གཉིས། དང་པོ་ཁྱད་ཅེས་པས་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། སྤྱི་མདོའི་ལུགས་བཤད་པ། སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་ལུགས་བཤད་པ། སེམས་ཕྱོགས་ཀྱི་ལུགས་བཤད་པ་གསུམ། དང་པོ། སྤྱི་མདོའི་ལུགས་སྤྱི་བསྲུང་ཤེས་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི་ལུགས་བཤད་པ་ལ་རྩ་བ་དང་། ཡན་ལག་གཉིས། རྩ་བའི་དམ་ཚིག་བཤད་པ་ལ་གཉིས། རྒྱུ་ཡན་ཞེས་པས་མདོར་བསྟན། རྡོ་སྔགས་ཡང་གསང་གི་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་བཤད་པ་ལ་བཞི། ཡན་ཞེས་པས་མདོར་བསྟན། དང་རང་ཐབས་ཡེས་མི་སྤང་བ། གཉིས་བླང་རིགས་དངོས་མཁའ་སངས་ཀྱིས་མི་དོར་བ། ཆ་ཉིས་དབྱེ་བསྡུ་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ། སེམས་ཕྱོགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་བསྟན་པ་ལ། བསྲུང་དུ་མེད་པ་དང་། ཡོད་པ་གཉིས། དང་པོ། བསྲུང་དུ་མེད་པ། སེམས་ཕྱལ་བསྲུང་ངོ་ཡིས་བསྟན། གཉིས་པ་སྲུང་དུ་ཡོད་པ་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས། དང་པོ། ལམ་ཉམས་དམ་ཞེས་པས་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། རྩ་བ་དང་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་གཉིས། དང་པོ། རྩ་བའི་དམ་ཚིག་ལ་གསུམ། རྩ་ཕྱི་སྲོག་ཕ་བླས་སྐུ། གསུང་ཆོས་བླས་གསུང་། ཐུགས་སྤྱོད་བླས་ཐུགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་བསྟན། གཉིས་པ་ཡན་ལག་གི་དམ་ཚིག་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས། ཐབས་ཞེས་པས་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཏན་སྤྱད་ཀྱིས་སྤྱད་བྱ། འདོད་མིས་མི་སྤངས། དྲི་དང་གིས་དང་བླངས། ཕུང་ཤེས་ཀྱིས་ཤེས་བྱ། རྡོ་བསྒྲུབ་ཀྱིས་བསྒྲུབ་བྱ། འདི་ཞེས་པས་སྔ་མའི་མཇུག་བསྡུས་ནས་ཕྱི་མ་མཚམས་སྦྱར་བའོ། །གསུམ་པ་བརྟུལ་ཞུགས་ཉེར་ལྔ་དང་རིགས་ལྔའི་སྡོམ་པ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། དང་པོ། དེ་ཞེས་པས་བརྟུལ་ཞུགས་ཉེར་ལྔ་བསྟན། གཉིས་པ་རིགས་ལྔའི་སྡོམ་པ་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས། དང་པོ་གསང་སྔོན་སྤྱིས་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཐུན་མོང་པ། ཁྱད་པར་བ། ཐུན་མོང་གི་ཡན་ལག་གཞན་བསྟན་པ། ཁྱད་པར་བའི་དམིགས་བསལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ། ཐུན་མོང་བ་སངས་མི་རིན་སྣང་དོན་གྱིས་བསྟན། གཉིས་པ་ཁྱད་པར་པ་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས། དང་པོ། ཁྱད་རྩེས་པས་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། རྡོ་ཞིང་གིས་སྲོག་གཅོད། རིན་མཚན་རྫོགས་ཀྱིས་མ་བྱིན་ལེན། པད་སྟོང་ལས་ཀྱིས་ལོག་གཡེམ། ལས་ཞེས་པས་རྫུན་ཚིག ། འཁོར་འདོད་ཀྱིས་ཡུལ་ཀུན་བརྟེན་པ་བསྟན། གསུམ་པ་ཐུན་མོང་བའི་ཡན་ལག་གཞན་བསྟན་པ། དེ་མ་ལྷ་ཕྱག་སྨད་གསང་བཞོན་མཚོན། མཚན་མཆོད་དེ་ཕྱག་ཅེས་པས་བསྟན། བཞི་པ་ཁྱད་པར་བའི་དམིགས་བསལ། ཁྱད་དངོས་རྣམ་འདོར་སྦས་ཀྱིས་བསྟན་ནོ། །གཉིས་པ་ཉམས་པ་ཕྱིར་བཅོས་བཤད་པ་ལ། སྡོམ་པ་སྐྱེ་བའི་རྟེན་བཤད་པ། ལྟུང་བའི་རྒྱུ་དྲུག་བཤད་པ། དེའི་གཉེན་པོ་བཤད་པ། ཕྱིར་བཅོས་དངོས་བཤད་པ། ཉམས་པའི་ཉེས་དམིགས་བཤད་པ་དང་ལྔ། དང་པོ་སྡོམ་པ་སྐྱེ་བའི་རྟེན། ཉིན་སྔགས་གསང་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་ལྟུང་བའི་རྒྱུ་དྲུག་བག་ལྟུང་བརྗེད་བསྣན་ཞེས་པས་བསྟན། གསུམ་པ་དེའི་གཉེན་པོ་དེ་ལོང་བསྲུང་སྤང་ཞེས་པས་བསྟན། བཞི་པ་ཕྱིར་བཅོས་དངོས་བཤད་པ་ལ་ལྔ། བཅོས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་བཤད་པ། ཉེས་པའི་ངོ་བོ་ལ་ལྟོས་ནས་གསོ་ཐབས་བསྟན་པ། དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་ནས་གསོ་ཐབས་བསྟན་པ། གསོ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་པ། ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་བཤགས་པ་བསྟན་པའོ། །དང་པོ། བཅོས་སུ་ཡོད་པའི་རྒྱུ་མཚན་ལ། ཉམས་ཉན་ལན་གསོས་ཉན་ཐོས་ཀྱི་སྡོམ་ཁྲིམས་གསོར་མེད་ཚུལ། བྱང་གཞན་གྱིས་བྱང་སྡོམ་གསོ་དཀའ་ཚུལ། གསང་རང་གིས་སྔགས་སྡོམ་གསོ་སླ་ཚུལ་བསྟན་པ་དང་གསུམ། གཉིས་པ་ཉེས་པའི་ངོ་བོ་ལ་ལྟོས་ནས་གསོ་ཐབས་བསྟན་པ་བླ་གསུང་བསྒོམ་ཐུགས་གཅིག་གིས་བསྟན། གསུམ་པ། དུས་ཀྱི་ཁྱད་པར་ལ་ལྟོས་ནས་གསོ་ཐབས་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། དྲུག་འགལ་ཞག་གསོ་ལོས་གསོ་རུང་མི་རུང་གི་མཚམས་བསྟན། འགལ་འདས་རལ་རྡོས་གསོ་རུང་བའི་གསོ་ཚུལ་བསྟན། བཞི་པ་གསོ་ཐབས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསྟན་པ་ལ། གཞན་བསྐྱེད་ཐིག་དྲལ། ཚོགས་སྲོག་མཎྜལ་ལས་བསྟན། ལྔ་པ་ན་རཀ་དོང་སྤྲུགས་ཀྱི་བཤགས་པ་ཁྱད་དམིགས་ཞེས་པས་བསྟན། ལྔ་པ་ཉམས་པའི་ཉེས་པ་མདོ་ཞེས་པས་བསྟན། དོན་གསུམ་པ་ཕན་ཡོན་བརྗོད་པས་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ་གཉིས། དམ་མྱུར་གྲུབ་དབང་གིས་ལམ་གྱིས་ཡོན་ཏན། མཆོག་སྐུས་འབྲས་བུའི་ཡོན་ཏན་བསྟན། ཡོན་ཏན། རིག་པ་ཞེས་པས་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། ། ༈ སྤྱི་དོན་གསུམ་པ་ཉེ་ལམ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྟར་ཉམས་སུ་བླངས་བ་ལ་གསུམ། གཞིའི་གཞུག་ཚུལ་བསྟན་པ། རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་ལྟར་ལམ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བསྟན་པ། མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པ་གསུམ། དང་པོ། གཞིའི་གནས་ལུགས་བསྟན་པ་དེ་ལ། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ཡིན་ལུགས་མདོར་བསྟན། གཞིའི་གནས་ལུགས་རྒྱས་པར་བཤད་པ། གཉིས་སུ་མེད་པར་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། རྒྱལ་བསྟན་སེམས་རང་གིས། རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་མཚན་གཞི་ངོས་བཟུང་། གང་མཐའ་སྡོམ་ཀུན་གྱིས་ལམ་གཞན་དེ་རྟོགས་བྱེད་ཀྱི་ཐབས་སུ་བསྟན་ནོ། །གཉིས་པ་གཞིའི་གནས་ལུགས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། འཁོར་འདས་ཀྱི་སྤྱི་གཞི་བཤད་པ། རྟོགས་པ་གྲོལ་ཚུལ་བཤད་པ། མ་རྟོགས་པས་འཁྲུལ་ཚུལ་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ། འཁོར་འདས་ཀྱི་སྤྱི་གཞི་བཤད་པ་ལ། གཞི་བཤད་པ། གཞི་སྣང་བཤད་པ་གཉིས། གཞི་བཤད་པ་ལ། གཞིའི་གནས་ལུགས་སྤྱིར་བསྟན་པ། གྲུབ་མཐའི་འདོད་གཞུང་བཀོད་པ། སྐྱོན་མེད་རང་གཞུང་གི་འདོད་པ་བཀོད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ། གཞིའི་གནས་ལུགས་སྤྱིར་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། འདི་དབྱིངས་འཁོར་ངོས་གཞི་རང་གི་གནས་ལུགས་དང་། དེ་མ་གཉིད་གང་གིས་གཞི་ལས་མ་གཡོས་པའི་གཞི་སྣང་གི་གནས་ལུགས་བཤད། གྲུབ་མཐའི་འདོད་གཞུང་བཀོད་པ་ལ་གཉིས། རེ་ཀ་ཅིར་སྣས་འདོད་པ་བདུན་སོ་སོར་བཀོད། ངོ་སོ་ཁོང་རང་གིས་དེ་དག་ཀྱང་ཕྱོགས་རེ་ལ་བརྟགས་པའི་དཔེ་བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་སྐྱོན་མེད་རང་གཞུང་གི་འདོད་པ་བཀོད་པ་ལ་ལྔ། འདིར་ཡོན་དངོས་གཏིང་གིས་སྐྱོན་མེད་རང་གཞུང་གི་གཞི་ཀ་དག་ལྷུན་གྲུབ་ཟུང་འཇུག་བསྟན། གཞི་གཉིད་ངོ་ལྷུན་གྱིས་དེ་ཉིད་ཀྱི་ངོས་ནས་སྣང་སྟོང་འགལ་མེད་དུ་བསྟན། ཇི་གཏིང་དེ་ལྷུན་གྱིས་གཏིང་གསལ་གཞོན་ནུ་བུམ་པའི་གནས་ལུགས། ངོ་སྣང་གཞི་མཚན་གྱིས་དེ་ཉིད་ཕྱིར་གསལ་དུ་མི་འཆར་བར། དེ་གཅིག་སྟོང་རྐྱེན་གྱིས་འཁོར་འདས་གཉིས་སུ་མ་གྲུབ་པར་སྟོན་པའོ། །གཉིས་པ་གཞི་སྣང་བཤད་པ་ལ་བཞི། དེ་རླུང་ནང་གཞིས་རང་བཞིན་གྱི་ནང་གདངས་ཡུལ་དུ་སྣང་ཚུལ། གང་དཔྱོད་ལྟོས་ཀྱིས་ཐུགས་རྗེའི་རིག་རྩལ་ཡུལ་ཅན་དུ་ཤར་ཚུལ། སྤྲིན་ལྷུན་གྱིས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་དུ་འཛོམས་པའི་ལྷུན་གྲུབ་སྒོ་བརྒྱད་ཀྱི་སྣང་ཚུལ། འདི་ཐེག་དམན་དྲིས་བཀའི་དགོངས་པ་འགྲེལ་བའི་ཤིང་རྟའི་སྲོལ་འབྱེད་བསྟན་པའོ། །དོན་གཉིས་པ་རྟོགས་པས་གྲོལ་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་ལྔ། དེ་དང་སྣང་རིག་གཞི་སྐད་ཕྱེད་གཞན་སྐུ་སྐད་ཀྱིས་ཆོས་སྐུའི་དགོངས་པ་གྲོལ་ཚུལ། གང་རྣམ་ལོངས་དེས་ལོངས་སྐུའི་སྣང་བ་བཀོད་ཚུལ། དག་མ་སྣང་འཁོར་གྱིས་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་རོལ་བསྟན་ཚུལ། ཟག་མངའ་ཞིང་སངས་ཀྱིས་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་སྣང་ཚུལ། དེ་གདུལ་ནོར་རྩོལ་གྱིས་འཕྲིན་ལས་ཀྱི་འགྲོ་དོན་འབྱུང་ཚུལ་བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་མ་རྟོགས་པའི་འཁྲུལ་ཚུལ་ལ། འཁྲུལ་ཚུལ་དངོས་བཤད་པ་དང་། གཟུང་འཛིན་གྱི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་གཉིས། མ་རྟོགས་པ་འཁྲུལ་ཚུལ་བཤད་པ་ལ། འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བཤད་པ། ཡུལ་ཅན་གྱི་ཞེན་ཚུལ་བཤད་པ། ཡུལ་གྱི་སྣང་ཚུལ་བཤད་པའོ། །དང་པོ། འཁྲུལ་བའི་རྒྱུ་རྐྱེན་བཤད་པ་ལ་གསུམ། དེ་ཐོག་གཞི་གློད་མིང་གིས་འཁྲུལ་རྒྱུ་མ་རིག་གསུམ། མ་གཞི་དེ་དེ་གསུམ་གྱིས་འཁྲུལ་བའི་རྐྱེན་བཞི། ཚོགས་ཉོན་རྟེན་གྱིས་དེ་ལས་འཁྲུལ་ཚུལ་བཤད་དོ། །གཉིས་པ་ཡུལ་ཅན་གྱི་འཁྲུལ་ཚུལ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། འདི་མེད་ཡོད་དཔྱོད་ཀྱིས་ཡུལ་ཅན་ཚོགས་དྲུག་ཏུ་ཤར་ཚུལ། རྣམ་རབ་ངོ་བདག་གིས་དེས་བདག་ཏུ་ཞེན་ཚུལ་བསྟན། གསུམ་པ་ཡུལ་གྱི་སྣང་ཚུལ། སྲིད་ལ་ཀུན་བག་གིས་བསྟན། གཉིས་པ་གཟུང་འཛིན་གྱི་དབྱེ་བ་ལ་གསུམ། དེ་བཞིན་རྟེན་བཞིན་གྱིས་ཡུལ་དང་ཡུལ་ཅན་གྱི་དབྱེ་བ། མེད་ཐག་ཤེས་རྗེས་ཀྱིས་གཟུང་བ་དང་འཛིན་པའི་དབྱེ་བ། གལ་འཛིན་སྣང་སྣང་གིས་སྣང་བ་དང་ཡུལ་གྱི་དབྱེ་བའོ། །གསུམ་པ་གཉིས་སུ་མེད་པར་དོན་བསྡུ་བ། གང་སྲིད་མེད་ཀུན་ཞེས་པས་བསྟན། ཡོན་ཏན་གཞིའི་བཞུགས་ཚུལ་ཞེས་པ་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། ། ༈ དོན་གཉིས་པ་རང་བཞིན་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་ལམ་ལ་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། ལམ་གྱི་ངོ་བོ་མདོར་བསྟན། ལམ་གྱི་མཚན་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད། གདམས་ངག་བརྗོད་པས་འཇུག་བསྡུ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལམ་གྱི་མདོར་བསྟན་པ། གང་དཀྲི་ཤེས་ལམ་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་ལམ་གྱི་མཚན་ཉིད་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། རྟོགས་དང་མ་རྟོགས་པའི་བློ་རིམ་བཤད་པ། ཇི་བཞིན་རྟོགས་པའི་ལམ་དངོས་བཤད་པའོ། །དང་པོ། རྟོགས་དང་མ་རྟོགས་པའི་བློ་རིམ་བཤད་པ་ལ་ལྔ། འདི་སྟོང་མཐའ་ངོས་གཞལ་བྱ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་གནས་ལུགས་བསྟན། རྩོད་བརྟགས་དོན་སོས་དེ་ཉིད་རྟོག་གེའི་བློ་དང་འགལ་བར་བསྟན། དངོས་ས་རྟོག་གདོད་ཀྱིས་དེས་ན་རྟོག་གེ་གཉིས་ཀྱི་མི་རྟོག་པར་བསྟན་ནོ། ། ཤེས་སྟོང་རིག་འདུས་རྟོགས་པའི་གྲུབ་མཐའ་སྤྱིར་བསྟན། གང་སེམས་ཀློང་མན་གྱིས་བློ་རིམ་གསུམ་གྱི་གཞལ་ཚུལ་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་ཇི་བཞིན་རྟོགས་པའི་ལམ་དངོས་བཤད་པ་ལ། གྲོལ་ལུགས་ཀྱི་གདེང་ལྔ་བཤད་པ། ཤན་འབྱེད་ཀྱི་འཕྱོངས་བཅུ་གཉིས་བཤད་པ། ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་དུ་འགག་བསྡོམ་པའོ། །དང་པོ། གྲོལ་ལུགས་ཀྱི་གདེང་ལྔ་བཤད་པ་ལ་གཉིས། ཀུན་གང་གཞིས་གྲོལ་ལུགས་ཀྱི་རང་བཞིན་མདོར་བསྟན། བྱས་རང་གཅེར་གཅིག་གིས་གྲོལ་ཚུལ་ལྔ་བྱེ་བྲག་ཏུ་བཤད་པའོ། །གཉིས་པ་ཤན་འབྱེད་ཀྱི་འཕྱོངས་བཅུ་གཉིས་བཤད་པ་ལ། གང་རང་རྟོགས་མ་རྣམས་ཀྱིས་སེམས་རིག་ངོ་བོའི་ཤན་འབྱེད། ༡རྟོགས་རིག་སེམས་ཀྱིས་གནས་པ་རང་ངོའི་ཤན་འབྱེད། ༢རིག་སེམས་དང་ཡུལ་གྱིས་སྣང་བ་ཡུལ་གྱི་ཤན་འབྱེད། ༣དེ་བསམ་སེམས་གཏིང་གི་བསམ་གཏན་དོན་གྱི་ཤན་འབྱེད། ༤རིག་ཟིལ་སེམས་རྣམ་གྱིས་འཕྲོ་བ་རྩལ་གྱི་ཤན་འབྱེད་༥བསྟན་པ། གྲོལ་ཚུལ་གནད་ཀྱི་ཤན་འབྱེད་ལ་གཉིས། ༦རིག་སེམས་ཡུལ་ཉོན་དེ་ངེས་ཀྱིས་གྲོལ་ལུགས་དངོས། ཁྱད་ཉན་སྔགས་ཀློང་རིག་གིས་དེས་ན་གྲོལ་ལུགས་གཞན་ལས་འཕགས་པར་བསྟན་པའོ། །དེ་དབྱིངས་ཀུན་གྲུབ་ཀྱིས་ཀུན་གཞི་ཆོས་སྐུའི་ཤན་འབྱེད། ༧གཞི་གཉིད་འཁྲུལ་གྲོལ་གྱིས་འཁྲུལ་གྲོལ་སྐབས་ཀྱི་ཤན་འབྱེད། ༨ཐོག་མཐར་རྫས་བྱེད་ཀྱིས་གཞི་འབྲས་ལྷུན་གྲུབ་ཀྱི། ༩དེ་ད་རྒྱ་གྲོལ་རྣམ་ལམ་འགྲོགས་བསླད་ཀྱིས་ལམ་འབྲས་ཀ་དག་གི། ༡༠དེ་རྟོག་ལྷ་ཤར་གྱིས་བར་དོ་ལྷའི། ༡༡ཁྱད་མ་ཐོག་རང་གིས་དབུགས་འབྱིན་ཞིང་གི་ཁྱད་པར་བསྟན་པའོ། །༡༢གསུམ་པ་ཉམས་ལེན་གྱི་གནད་དུ་འགག་བསྡོམ་པ་ལ། རིག་པ་རང་སྣང་གི་བློ་ཅན་གྱི་འཇུག་རིམ། སྣང་བ་ཡུལ་གྱི་བློ་ཅན་འཇུག་རིམ། དབང་པོའི་རིམ་པ་གསུམ་སྐྱེལ་སོ་གཅིག་ཏུ་བྱ་བ། ལམ་ལྔའི་གནད་དུ་དོན་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་རིག་པ་རང་སྣང་གི་བློ་ཅན་གྱི་འཇུག་རིམ་ལ། ལེ་ལོ་ཅན་འབད་མེད་དུ་གྲོལ་བ་ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་ལམ་དང་། བརྩོན་འགྲུས་ཅན་འབད་བཅས་སུ་གྲོལ་བ་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་གྱི་ལམ་གཉིས། དང་པོ་ཁྲེགས་ཆོད་ལ་ལྔ། དེ་ཞེས་པས་མཚམས་སྦྱར། གདོད་སྟོང་མཚན་སྨོན་གྱིས་ལྟ་བའི་མན་ངག །རིག་བདེ་མ་རང་མས་བསྒོམ་པའི་མན་ངག །ཕྱི་བྱེད་གཞི་སྐྱེས་ཀྱིས་སྤྱོད་པའི་མན་ངག །དེ་ཀློག་མཐའ་ཡིད་ཀྱིས་འབྲས་བུའི་མན་ངག་གོ། གཉིས་པ་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་གྱི་ལམ་ལ་ཁྲེགས་ཆོད་ལས་འཕགས་པའི་ཁྱད་པར་དང་། ལམ་གཞན་ལས་འཕགས་པའི་ཁྱད་པར་གཉིས། དང་པོ་ལ་གསུམ། ཁྱད་རིག་གིས་མངོན་སུམ་གོལ་ས་སྤང་བའི་ཁྱད་པར། ཕྱི་རྡོས་ཡེས་ཕྱི་འབྱུང་རྡོས་བཅས་སྤངས་པའི་ཁྱད་པར། མངོན་རྡུལ་འཕོ་གཞན་གྱིས་ནད་འབྱུང་འཕོ་ཆེན་འགྲུབ་པའི་ཁྱད་པར་རོ། །གཉིས་པ་ལམ་གཞན་ལས་འཕགས་པའི་ཁྱད་པར། དེ་ལྟར་མཚན་གྱིས་བསྟན་ནོ། །གཉིས་པ་སྣང་བ་ཡུལ་གྱི་བློ་ཅན་གྱི་འཇུག་རིམ་ལ། བསྟན་བཤད་གཉིས། དང་པོ། མདོར་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། དེ་ཆོས་བློ་ཐ་དད་གྱིས་སྣང་བ་ཡུལ་གྱི་བློ་ཅན་དུ་འཇོག་བྱེད་བསྟན། ཞི་སོའི་དེའི་ལམ་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། ཞི་ལྷག་ངོ་བོ་གཅིག་པ་དང་། སོ་སོ་པའི་འཁྲིད་ཚུལ་གཉིས། དང་པོ། ཞི་ལྷག་ངོ་བོ་གཅིག་པའི་འཁྲིད་ཚུལ་ལ། དངས་གསལ་གཉིས་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་ཞི་ལྷག་སོ་སོ་བའི་འཁྲིད་ཚུལ་ལ་གསུམ། གཉིས་ཤེས་ཞེས་པས་མདོར་བསྟན། ཤེས་ཐོས་དེས་ཤེས་རབ་ལས་བྱུང་བ། མན་སེམས་དེས་མན་ངག་ལས་བྱུང་བར་བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་དབང་རིམ་གསུམ་སྐྱེལ་སོ་མཐུན་པར་བྱ་བ་ལ། དབང་རིམ་གསུམ་གྱི་དབྱེ་བ་བཤད་པ་དང་། ཐུན་མོང་གི་ཉམས་ལེན་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་གསུམ། མདོར་བཟང་གིས་རབ། འབྲིང་བཟང་གིས་འབྲིང་། ཐ་གང་ཡེ་མཐར་སེམས་སྣང་གིས་ཐ་མ་བསྟན། གཉིས་པ་ཐུན་མོང་གི་ཉམས་ལེན་ལ་གསུམ། ཐབས་དགག་རྗེས་ལྷ་དབང་གིས་རྟོག་པ་ལམ་དུ་ཁྱེར་ཚུལ། རྟོག་མེད་སྣང་རྣམ་གཟུང་གིས་མཉམ་བཞག་གི་ངོ་བོ་སྐྱོང་ཚུལ། སོ་ཡེས་ས་ལམ་གཅིག་ཆར་དུ་རྫོགས་ཚུལ་བསྟན་ནོ། །བཞི་པ་ལམ་ལྔའི་གནད་དུ་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གཉིས། མདོར་རིག་འོད་ཁྲེགས་ཐོད་ཀྱིས་ལམ་ལྔ་དངོས་དང་། འདི་ཐུན་གྱིས་དེའི་དོན་བསྡུ་དང་ཕྱི་མར་མཚམས་སྦྱར་བའོ། །གསུམ་པ་གདམས་ངག་བརྗོད་པས་མཇུག་བསྡུ་བ། མ་མཐའ་ལས་དེ་བསྐྱེད་མྱ་ཞེས་པས་བསྟན། ཡོན་ཏན་རང་བཞིན་ཞེས་པས་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། ། ༈ གསུམ་པ་མཐར་ཕྱིན་འབྲས་བུ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། འབྲས་བུ་རང་བཞིན་མདོར་བསྟན་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་མདོར་བསྟན་པ། དེ་མཐར་གཞན་སེམས་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། མཐར་ཐུག་གི་གྲོལ་ས་བསྟན་པ། དབྱིངས་ནང་གསལ་གྱི་སྐུ་གསུམ་བཤད་པ། ཡེ་ཤེས་ཕྱི་གསལ་གྱི་སྐུ་གཉིས་བཤད་པ། སྐུ་དང་ཕྲིན་ལས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་བསྟན་པ་དང་བཞི། དང་པོ་མཐར་ཐུག་གི་གྲོལ་ས་བསྟན་པ། གང་བདག་ཚོགས་རྣམ་སྒྲིབ་ཀྱིས་བསྟན། གཉིས་པ་དབྱིངས་ནང་གསལ་གྱི་སྐུ་གསུམ་བཤད་པ་ལ་བཞི། གློ་དག་གདོད་ཉ་སྟོང་ཀུན་དབྱིངས་ཀྱིས་མི་འགྱུར་རྡོ་རྗེ། རྣམ་སྟོབས་སྣང་ཆས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་སྐུ། ཤེས་ཤེས་སོ་ཐིམ། མཁྱེན་ཤིན་གང་གིས་ཞི་བ་ཆོས་སྐུ་བསྟན་ནོ། །གཉིས་པ་སྐུ་གསུམ་གྱི་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གསུམ། སོ་གཅིག་དངོས་གོས་ཀྱི་སྤྲོས་པའི་ཡུལ་འདས་པར་བསྟན། ངག་རྟོག་བློ་ལས་ས་བཅུའི་དབང་ཕྱུག་གི་ཡང་སྤྱོད་ཡུལ་མིན་པར་བསྟན། འདྲེན་ཟབ་དུས་རྣམ་རང་གིས་རྒྱལ་བའི་སྤྱོད་ཡུལ་དུ་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་ཡེ་ཤེས་ཕྱིར་གསལ་གྱི་སྐུ་གཉིས་བཤད་པ་ལ། ལོངས་སྐུ་བཤད་པ། སྤྲུལ་སྐུ་བཤད་པ་གཉིས། དང་པོ་ལོངས་སྐུ་བཤད་པ་ལ་གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ལོངས་སྐུ་བཤད་པ་དང་། འབྲས་བུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ལོངས་སྐུ་བཤད་པ། ལོངས་སྐུ་གཉིས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བ་དང་གསུམ། དང་པོ་གཞི་འབྲས་དབྱེར་མེད་ཀྱི་ལོངས་སྐུ་ལ་བསྟན་བཤད་གཉིས། དང་པོ་མཁྱེན་ཐུགས་གནས་ངེས་མཚན་གྱིས་མདོར་བསྟན། གཉིས་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། གནས་དུས་སྟོན་པ་འཁོར་ཆོས་དང་ལྔ། དང་པོ་གནས་ལ་བཞི། གནས་ཡེ་མཁའ་མནན་གྱིས་ཞིང་ཁམས། གཞལ་རྟ་ཕ་སྣམ་བདེས་གཞལ་མེད་ཁང་པ། རྔ་བླ་ཆུ་གྲངས་ཀྱིས་རྒྱན་དང་བཀོད་པའི་ཁྱད་པར། རྟེན་བརྟེན་འཕྲོག་ཤང་གིས་གདན་ཁྲི་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་དུས་དུས་ཞེས་པའི་རྐང་པ་གཅིག་གིས་བསྟན། གསུམ་པ་སྟོན་པ་འཕོ་རྣམ་འོད་རང་ཁས་བསྟན། བཞི་པ་འཁོར་རང་སྒོས་བསྟན། ལྔ་པ་ཆོས་རང་སྒྲས་བསྟན་ནོ། །གཉིས་པ་འབྲས་བུ་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའི་ལོངས་སྐུ་བསྟན་པ་ལ། སྟེང་ཁང་ཞི་བ་དང་། འོག་ཁང་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་དྲུག་སྟེང་དབང་གི་མདོར་བསྟན། དམ་ཀུན་གྱིས་ལོངས་སྐུའི་སྣང་གཞི། འགྲོ་རིགས་ཀྱིས་སྤྲུལ་པའི་རྣམ་རོལ། རང་གཙོས་ལོངས་སྐུ་དངོས། ཕུང་གདན་གྱིས་དེ་དང་དེ་དག་བྱ། འདི་བླ་ཇིས་གཞི་གནས་དང་རྣམ་གྲངས་མཚུངས་པར་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་འོག་ཁང་ཁྲོ་བོའི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྟན་པ་ལ། རང་སྣང་ལོངས་སྐུའི་ཁྲོ་བོ་དང་། གཞན་སྣང་གདུལ་བྱ་བསྟན་པའི་འཁོར་གཉིས། དང་པོ་ལ། གནས། གཙོ་བོ། འཁོར། དོན་བསྡུས་བསྟན་པ་དང་བཞི། དང་པོ། གནས་ལ་གཉིས། འོག་འབར་སྒོ་རྟས་ཕོ་བྲང་། རྡོ་ཐབས་ཉི་འཇིགས་གཏུམ། བརྗིད་ཞེ་དྲེག་གིས་གདན་ཁྲི་བསྟན། གཉིས་པ་གཙོ་བོ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། འཁོར་ཆེ་ཉི་ཞབས་ཞིས་ཡབ། གནམ་རྩ་ལྷག་ཡབ་ཀྱིས་ཡུམ། སྲིད་བཅོམས་དབུས་སྐུའི་ཆེ་བ་བསྟན། གསུམ་པ་འཁོར་བསྟན་པ་ལ། གསུམ། དབང་གློ་རྣམ་དཀྱིལ་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་དང་པོ་ན་བཞུགས་པ། གཉིས་གསུམ་གྱིས་ཁྱམས་གཉིས་པ་དང་གསུམ་པ་ན་བཞུགས་པ། ཀུན་འབར་གྱིས་སྒོ་གསུམ་ཀའི་སྒོམ་དང་། འཁོར་སྤྱིའི་ཁྲོ་ཚུལ་བསྟན་ནོ། །བཞི་པ་དོན་བསྡུ་བ། འདི་གཞི་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་གཞན་སྣང་གི་འཁོར་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། བཞི་ལྔ་དྲུག་བདུན་བརྒྱད་དགུས་འཁོར་དངོས་བསྟན། ལོག་བགེགས་དེས་དེ་ཉིད་གཞན་སྣང་དུ་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་ལོངས་སྐུ་གཉིས་ཀྱི་དོན་བསྡུ་བ་ལ་བཞི། ཆོས་ཕུན་གང་སངས་རོལ་གྱིས་གཙོ་འཁོར་དགོངས་པ་དབྱེར་མེད་དུ་བསྟན། ཀུན་གསུང་རང་གཅིག་གིས་ཕན་ཚུལ་གཟིགས་ཚུལ་བསྟན། དུས་བླ་དག་མཐོང་འགལ་གྱིས་གཞན་དུ་མི་སྣང་བར་བསྟན། འདས་ངེས་བཞུགས་གཙོས་སངས་རྒྱས་ཀྱི་རང་སྣང་ཉག་གཅིག་ཏུ་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་སྤྲུལ་སྐུ་བཤད་པ་ལ། རང་བཞིན་སྤྲུལ་པ། འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པ། སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པ་བཤད་པ་གསུམ། དང་པོ་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པ་ལ། བགྲངས་བའི་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པ། གནས་པའི་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པ། འོག་མིན་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱི་གནས་བཤད་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་བགྲངས་པའི་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པ་ལ་བསྟན་བཤད་བསྡུ་གསུམ། དེ་འདུལ་རང་སྣས་སྤྲུལ་སྐུ་གསུམ་མདོར་བསྟན་ནས་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པ་མཚམས་སྦྱར། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བདུན། གནས། སྟོན་པ། ཡེ་ཤེས། འཁོར་དུས། སྦྱང་བྱའི་ཁྱད་པར། ཕྱེད་སྤྲུལ་དུ་གདགས་པའི་འཐད་པའོ། །དང་པོ་གནས་རྒྱལ་དབྱིངས་འཕོས་ཀྱིས་སྤྱིར་བསྟན། དབུས་ལྷོ་བྱང་གིས་བྱེ་བྲག་ཏུ་བསྟན། གཉིས་པ་སྟོན་པ་གཟུགས་མཚན་གྱིས་གཙོ་བོ་རིགས་ལྔ་དང་། ཞི་ཡེ་བཞིས་རིགས་ཆུང་གི་རིགས་ལྔ་བསྟན། གསུམ་པ་ཡེ་ཤེས་ལ་ལྔ། ཆོས་རྣམ་གྱིས་ཆོས་དབྱིངས། མེ་མངོན་གྱིས་མེ་ལོང་། མཉམ་སྲིད་ཀྱིས་མཉམ་ཉིད། སོར་ཆོས་ཀྱི་སོར་རྟོགས། བྱ་ཆགས་ཀྱིས་བྱ་གྲུབ་བསྟན་ནོ། །བཞི་པ་འཁོར་ལ་གཉིས། འཁོར་སྐུ་བྱད་ཀྱིས་སྟོན་པས་ཆོས་སྟོན་ཚུལ་དང་། དབྱང་སྦྱངས་ཀྱིས་འཁོར་གྱི་སྒྲིབ་པ་སྦྱངས་ཚུལ་ལོ། །ལྔ་པ་དུས་ལ་གསུམ། དུས་ཞེས་པས་སུ་ཞིག་གི་ཆེད་དུ། འཇིག་མི་སྟོན་ཞེས་པས་ཅི་ཞིག་གི་ཆེད་དུ། འཆི་ཞེས་པས་དེ་ཕྱིར་རྟག་པར་བསྟན་པའོ། །དྲུག་པ་སྦྱོང་བྱའི་ཁྱད་པར་ལ་གསུམ། གདུལ་ཞེས་པས་སྦྱང་བྱ། གང་སྟོན་གྱིས་སྦྱོང་བྱེད། གནས་མཐོང་རིམ་གྱིས་སྦྱང་འབྲས་བསྟན་པའོ། །བདུན་པ་ཕྱེད་སྦྲུལ་དུ་གདགས་པའི་འཐད་པ་ལ་གཉིས། ཞིང་གཞན་དེ་འཁོར་བསྡུས་ཀྱིས་འཐད་པ་དངོས་དང་། ཉི་ཞེས་པས་དེའི་ཁུངས་བསྟན་ནོ། །གཉིས་པ་གནས་པའི་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པ་ལ། གང་ལ་སྣང་བ་དང་གང་སྣང་བ་གཉིས། དང་པོ་ལ་གསུམ། ཁྱད་རང་མཆོག་གིས་དང་པོ་རིག་པ་རྩལ་གྱི་དབང་ཐོབ་པ། ཉིན་མཚན་གྱིས་བར་དུ་ཉིན་མཚན་གྱི་རྣལ་འབྱོར་ལ་གོམས་པ། རྟོགས་ཆོས་སས་ཐ་མ་ས་ཐོབ་དང་སྐལ་པ་མཚུངས་པར་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་གང་ལ་སྣང་བ་ལ་གཉིས། ཕྱོགས་བཅུ་སྤྲུལ་པའི་ཞིང་མདོར་བསྟན། རྣམ་གྲོལ་དབུགས་ཆེན་འབྱིན་པ་ལྔ་རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་གཞི་ཞེས་པའི་རྐང་པ་གཅིག་གིས་བསྟན། གཉིས་པ་རྣམ་གྲོལ་དབུགས་ཆེན་འབྱིན་པ་ལྔ་རྒྱས་པར་བསྟན་པ་ལ། འོག་ཞི་བའི་ཞིང་ཁམས་དང་། སྟེང་ཁྲོ་བོའི་ཞིང་ཁམས་གཉིས། དང་པོ། འོག་ཞི་བའི་ཞིང་ཁམས་བསྟེན་པ་ལ། གནས་དང་ལོངས་སྤྱོད་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་གནས་བསྟན་པ་ལ། གཞལ་ཡས་ཁང་བསྟན་པ་དང་། ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རྒྱན་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་ལ་གཉིས། ཁྱད་ཤར་པད་སྒོས་གཞལ་ཡས་ཁང་དངོས་དང་། ཟུར་གཡེར་རྣམ་ཕྱོགས་ཀྱིས་དེའི་རྒྱན་བསྟན། གཉིས་པ་ཞིང་ཁམས་ཀྱི་རྒྱན་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། ཕྱི་ཏཱ་ཞེས་པར་རྟེན་ལྗོན་པའི་ཚལ་དང་། ཤང་ནེ་རི་ལྷ་གསེར། གཡུ་དུང་སྙན་ཞེས་པས་བརྟེན་པ་ལྷའི་བྱ་ཚོགས་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་ལོངས་སྤྱོད་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། དེ་ཉོན་སྦྱོང་ཞེས་པས་ཆུ་ཀླུང་གིས་ལོངས་སྤྱོད། ཡིད་སུམ་ཕྱིས་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་གཞན། ཞིང་དུས་ཞེས་པས་ཆོས་ཀྱི་ལོངས་སྤྱོད་བསྟན་ནོ། །གཉིས་པ་སྟེང་ཕྱོགས་ཁྲོ་བོའི་ཞིང་ཁམས་བསྟན་པ་ལ་གང་སྣང་བ་ཞིང་གི་རྣམ་པ་དང་། གང་ལ་སྣང་བ་འཁོར་གྱི་རྣམ་པའོ། །དང་པོ་ལ་གསུམ། ཀུན་དུར་གྱིས་གནས། སྟོན་ལག་མཁས་འཁོར། འབྲས་ཞེས་པས་ཆོས་བསྟན་ཏོ། །གཉིས་པ་གང་ལ་སྣང་བ་ལ། པད་ཀུན་བུས་ལུས་ཀྱི་རྣམ་པ་དང་། རྣམ་ཡིད་མ་ངེས་སེམས་ཀྱི་རྣམ་པ་བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་རང་བཞིན་སྤྲུལ་པར་གདགས་པའི་འཐད་པ་བསྟན་ནས་དོན་བསྡུ་བ་ལ་གཉིས། སྟོན་རང་སྤྲུལ་གྱིས་འཐད་པ་དངོས་དང་། རང་རིག་གིས་དེའི་ཁུངས་བསྟན་ནོ། །གསུམ་པ་འོག་མིན་མཁའ་སྤྱོད་ཀྱིས་གནས་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། གཞན་ས་དབང་ཡུལ་ལས་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོའི་ཞིང་སུ་བསྟན། སྐལ་ལམ་རྡོ་སྔགས་ཀྱི་སྐལ་ལྡན་གྱི་ཡུལ་ཡིན་པར་བསྟན། འདི་བསྐྱེད་གསང་རྟོག་རིས་ཀྱིས་སྐལ་མེད་ཀྱི་ཡུལ་མ་ཡིན་པར་བསྟན་པའོ། ། གཉིས་པ་འགྲོ་འདུལ་སྤྲུལ་པ་ལ། གདུལ་བ་བཞིའི་རང་བཞིན་བསྟན་པ། འདུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པ། གདུལ་བྱར་སྣང་ཚུལ་བསྟན་པ་དང་གསུམ། དང་པོ་ལ། གང་གིས་འདུལ་བ་བསྟན་པ་དང་། ཇི་ལྟར་འདུལ་བ་བསྟན་པ་གཉིས། དང་པོ་གང་གིས་འདུལ་བ་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། དེ་ཡི་འཇིག་གིས་ལོངས་སྐུའི་ངང་ལས་སྤྲུལ་ཚུལ་དང་། གནས་རང་འདུལ་གྱི་སྤྲུལ་པ་རང་གི་ངོ་བོ་བསྟན་པའོ། །གཉིས་པ་ཇི་ལྟར་འདུལ་བ་ལ་བསྟན་བཤད་བསྡུ་གསུམ། དང་པོ། ཕྱོགས་སྟོང་གདུལ་གྱིས་མདོར་བསྟན། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ་བཞི། དེ་སྐུས་སྐུ་བསོད་ནམས་ཆེན་པོས་འདུལ་བ། གསུང་གང་ཉོན་ཆོས། གསུང་མ་རྣམ་གྱིས་གསུང་ཐེག་པ་སྣ་ཚོགས་པས་འདུལ་བ། ཐུགས་དུས་རང་གཞན་རྫུ་མངོན་གྱིས་ཐུགས་མངོན་པར་ཤེས་པས་འདུལ་བ། ཕྲིན་ཀུན་ཀུན་གྱིས་ཕྲིན་ལས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་གདུལ་བ་བསྟན་ནོ། ། གསུམ་པ་གདུལ་བ་བཞིའི་དོན་བསྡུ་སྐུ་ཕྲིན་ཞེས་པས་བསྟན། གཉིས་པ་འདུལ་བྱེད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་བསྟན་པ་ལ་གཉིས། དེ་ཆོས་ཆོས་ཀྱིས་ཡེ་ཤེས་གཉིས་ཀྱི་དབྱེ་བ་དང་། ཡེ་ཉེས་དེའི་བྱེད་ལས་བསྟན། གསུམ་པ་གདུལ་བྱར་སྣང་ཚུལ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། གང་ལ་གང་འདུལ་སྣང་ཚུལ། མ་ངེས་ལྔ་ལྡན་དུ་སྣང་ཚུལ། སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྣང་ཚུལ་ལོ། །དང་པོ་གང་ལ་གང་འདུལ་དུ་སྣང་ཚུལ་བསྟན་པ་ལ་གསུམ། དེ་འགྲོས་གང་ལ་སྣང་བ་བསྟན། ལྷ་མི་དེས་མཐོ་རིས་འདུལ་བྱེད་བསྟན། བྱ་སེང་མདོར་འདུལ་སེམས་ཀྱིས་ངན་སོང་འདུལ་བྱེད་བསྟན་ནོ། ། གཉིས་པ་མ་ངེས་ལྔ་ལྡན་དུ་སྣང་ཚུལ་ལ། འདི་ལས་གནས་ཀྱིས་གནས། རང་ཞེས་པས་སྟོན་པ། ཆོས་ཞེས་པས་ཆོས། དུས་ཀྱིས་དུས། མ་ཞེས་པས་འཁོར་མ་ངེས་པར་བསྟན་པའོ། ། གསུམ་པ་སྒྱུ་མ་ལྟ་བུར་སྣང་ཚུལ་བསྟན་པ་ལ། གང་རྨི་ངོ་བདག་ཟབ་ཀྱིས་མདོ་ལས་གསུང་ཚུལ་དང་། འཁོར་སྣང་སྤྲུལ་མ་ཇིས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་བསྟན་པའོ། །གསུམ་པ་སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་པ་ལ། སེམས་མེད་ལྟར་སྣང་བ། སེམས་ཅན་ལྟར་སྣང་བ། དེ་གཉིས་ཇི་ལྟར་སྣང་བའོ། ། དང་པོ་སེམས་མེད་ལྟར་སྣང་བ་ལ་གཉིས། དེ་རང་འབུར་གྱིས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཞིང་ལྟར་སྣང་བ་དང་། གན་མྱ་པད་གྲུ་སེམས་ཀྱིས་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་ཡོ་བྱད་ལྟར་སྣང་བ་བསྟན། གཉིས་པ་སེམས་ཅན་ལྟར་སྣང་བ་སྐྱེ་ནད་སྲིན་མིས་བསྟན། གསུམ་པ་དེ་གཉིས་ཇི་ལྟར་སྣང་བ་སྤྲུལ་རྟོག་དོན་གྱིས་བསྟན་ནོ། །དོན་བཞི་བ་སྐུ་དང་ཕྲིན་ལས་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པར་བསྟན་པ་ལ་བཞི། གལ་གདུལ་ཇི་སྤྲུལ་གདུལ་རང་གིས་སྤྲུལ་སྐུ་ལོངས་སྐུར་ཐིམ་ཚུལ། དེ་གཅིག་ནང་ལོངས་ཀྱིས་ལོངས་སྐུ་ཆོས་སྐུ་ཆེན་པོར་ཐིམ་ཚུལ། ཡེ་དབུ་ཞི་འདིར་ཕྲ་ཐིམ་གྱིས་ཐིམ་ནས་དབྱིངས་སུ་བཞུགས་ཚུལ། གང་འགགས་ཤིན་འབྲས་ཀྱིས་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པའོ། ། ཡོན་ཏན་མཐར་ཕྱིན་གྱིས་ལེའུའི་མཚན་བསྟན་པའོ། །

༈ དོན་གསུམ་པ་ཐ་མར་དགེ་བ་མཇུག་གི་དོན་ལ། དེ་ལྟར་རྩོམ་པའི་དགེ་བ་བསྔོ་བ། གང་གིས་བརྩམ་པའི་བརྩམ་བྱང་གཉིས། དང་པོ་བསྔོ་བ་ལ། བསྔོ་རྒྱུའི་དགེ་རྩ་བསྟན་པ་དང་། བསྔོ་བ་དངོས་གཉིས། དང་པོ་བསྔོ་རྒྱུའི་དགེ་རྩ་བསྟན་པ་ལ། བདག་འཇིག་ཞལ་ལམ་གྱིས་བསྟན་བཅོས་བརྩམ་པའི་རྒྱུ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བསྟན། དེ་བླ་ཐོས་རང་གིས་གཅོམ་བསྐྱུང་སྟེ་མཐོལ་བཤགས་མཛད། ཆོས་མཉམ་ཇི་ཡང་གིས་གཟེངས་བསྟོད་དེ་རྗེས་འཇུག་ལ་གདམས་པའོ། །གཉིས་པ་བསྔོ་བ་དངོས་ལ་གསུམ། དགེ་རྒྱལ་སྒྲིབ་བྱང་གིས་མཐར་ཐུག་རྫོགས་བྱང་དུ་བསྔོས། ནགས་དུས་དྲང་སྙིང་། སྤྲུལ་སྐྱོ་ཅ་དབང་གིས་གནས་སྐབས་དབེན་པར་བསྔོས། ལྟ་སྤྱོད་ནམ་རླབས་ཀྱིས་ལྟ་སྤྱོད་ཕུན་ཚོགས་སུ་བསྔོ་བའོ། །གཉིས་པ་བརྩམ་བྱང་ལ་བཞི། བརྩམ་བྱ་བསྟན་བཅོས། བསྐུལ་བ་པོ་སློབ་མ། མཛད་པ་པོ་སློབ་དཔོན། གང་དུ་བརྩམ་པའི་གནས་དང་བཞི། ཡོན་ཏན། ལ་སྟོད། སངས་རྒྱས། དཔལ་ལྡན་ཞེས་པ་རྣམས་རིམ་པ་ལྟར་རོ། །དེ་ལྟར་ཆོས་ཚུལ་ཤིན་ཏུ་རྨད་བྱུང་བ། །ལམ་དང་འབྲས་བུ་ཡོན་ཏན་དུ་མའི་མཛོད། །གདུལ་བྱའི་ཞིང་སར་སྐུ་བཞིའི་འབྲས་བསྐྱེད་པ། །རབ་དགའ་སྦྱིན་པའི་ཞི་བསིལ་ཆང་བ་ཡིན། །བསྟན་པ་ཡོངས་རྫོགས་ཀུན་མཁྱེན་རྒྱུད་པའི་གཞུངས། །ཚིག་གཅིག་ཐོས་ཀྱང་ཐར་པའི་ལམ་འགྲོ་ཞིང་། དོན་ཀུན་རྟོགས་ན་ཚེ་གཅིག་འཚང་རྒྱ་བའི། །གཞུང་བཟང་འདི་འདྲ་སྔོན་མེད་རིན་པོ་ཆེ། །ཐུབ་པ་ཉི་མ་རྒྱལ་བས་གང་བསྟན་པའི། །ཆོས་ཚུལ་དྲི་མེད་ཤིན་ཏུ་མཐའ་ཡས་པ། །མ་ལུས་གཞུང་ལམ་གཅིག་ཏུ་སྟོན་པའི་མཛོད། །བསྟན་བཅོས་འདི་འདྲ་རྙེད་པར་དཀའ་བ་རྙེད། །སྐལ་བཟང་གྲོགས་དག་རབ་དགའི་ཤུགས་བསྐྱེད་ལ། །དད་དང་བརྩོན་འགྲུས་ཤེས་རབ་དྲན་སེམས་ཀྱིས། །ཉན་འཆད་བསྒོམ་ལ་འབད་པར་མཛོད་ཅིག་དང་། །དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་འདིར་འབྱུང་ངེས། །དེ་སླད་ཁོ་བོ་འཆད་རྩོད་རྩོམ་པ་ལ། །དབང་བ་མིན་ཡང་བརྒྱུད་པ་རིན་པོ་ཆེར། །མོས་བློས་བྱིན་ལས་གཞུང་དོན་མེ་ཏོག་གི། ཕྲེང་བཞིན་བསྡེབ་འདི་སྤྱི་བོས་བླངས་པར་རིགས། །དགེ་བ་དེ་ཡིས་མ་ལུས་འགྲོ་བ་ཀུན། །རྒྱལ་བའི་རིང་ལུགས་རྙོགས་མེད་འདིར་ཞུགས་ནས། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་པ་ཡིད་འོང་མཐར་བགྱིས་ཏེ། །རྒྱལ་བས་གང་གཟིགས་རྒྱལ་བ་ཉིད་གྱུར་ཅིག །བདག་ཀྱང་དེང་ནས་ནམ་མཁའ་ཇི་སྲིད་དུ། །རྒྱལ་བའི་སྲས་པོ་ཤེས་དང་བརྩེ་བའི་བློ། །རྒྱས་པར་གྱུར་ནས་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་གཞུང་། །བཟུང་ནས་འགྲོ་ལ་སྦྱིན་པ་པོར་གྱུར་ཅིག །ཡོན་ཏན་རིན་པོ་ཆེའི་མཛོད་ཀྱི་བསྡུས་དོན་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་ཞེས་བྱ་བ། སྐལ་བཟང་གི་གྲོགས་པོ་ཆོས་དོན་གཉེར་པ་དུ་མས་བསྐུལ་ནས། བརྒྱུད་པ་རིན་པོ་ཆེར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་མོས་ལྡན་ཨ་བུ་ཧྲལ་པོས་དམར་ཕྱོགས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་འདུ་བའི་ཚེས་ལ་དགེ་བའི་ལྟས་དང་བཅས་གྲུབ་པར་བགྱིས་པའོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །དགེའོ། །སརྦ་མངྒ་ལཾ། །