JKW-KABUM-21-ZHA-019

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བསང་མཆོད་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རྔ་གསང་།
Wylie title bsang mchod nyung ngur bsdus pa bsod nams sprin gyi rnga gsang JKW-KABUM-21-ZHA-019.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 19, Pages 521-526 (Folios 1a to 3b4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bsang mchod nyung ngur bsdus pa bsod nams sprin gyi rnga gsang. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 521-526. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Smoke Offerings - bsangs mchod - lha bsang
Colophon

།ཞེས་པའང་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་ནས་མདོ་ཁམས་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པ་ལ་ཉེ་བའི་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་རིག་པ་འཛིན་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཤར་མར་སྤེལ་བའོ།། །།སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།

zhes pa'ang dpal e waM chos ldan thar pa chen po'i grong khyer nas mdo khams shar gyi phyogs su bskyod pa la nye ba'i dus kyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i nyin rig pa 'dzin pa mkhyen brtse'i dbang pos shar mar spel ba'o//__//sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །བསང་མཆོད་ཉུང་ངུར་བསྡུས་པ་བསོད་ནམས་སྤྲིན་གྱི་རྔ་གསང་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །།

ན་མོ་གུ་རུ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་རཱ་ཡ། འདིར་བསང་མཆོད་མདོར་བསྡུས་བྱ་བའི་ཚུལ་ལ། གནས་གཙང་མར་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་རྣམས་ཕྱག་ལེན་བཞིན་བཤམ། སྐྱབས་ཡུལ་གསལ་བཏབ་སྟེ། སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་ཀྱི་མཆོག་རྣམས་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་བདག་ནི་སྐྱབས་སུ་མཆི། །བདག་གིས་མཆོད་སྦྱིན་བགྱིས་པའི་བསོད་ནམས་ཀྱིས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ལན་གསུམ་གྱིས་སྐྱབས་སེམས་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་སོགས་ཀྱི་ཚད་མེད་བཞི་བསྒོམས་པས་བསོད་ནམས་ཀྱི་ཚོགས་དང་། སྭ་བྷཱ་ཝ་སོགས་བརྗོད་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཚོགས་བསགས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་རང་ཉིད་ལྷར་གསལ་བ་ནི། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པད་དཀར་ཟླ་བའི་སྟེང་། །ཧྲཱིཿལས་རང་ཉིད་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ཟླ་མདོག་ཕྱག་གཡས་མཆོག་སྦྱིན་གཡོན་པད་དཀར། །ཞི་འཛུམ་དར་དང་རིན་ཆེན་རྒྱན་གྱིས་མཛེས། །དེ་ལྟར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ཧྲཱིཿཡིག་ལས། །འཕྲོས་པའི་འོད་ཀྱིས་མགྲོན་རྣམས་སྤྱན་དྲངས་གྱུར། །འོག་མིན་ཞིང་དང་ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་ཡུལ། །ཁམས་གསུམ་རིགས་དྲུག་སོ་སོའི་རང་གནས་ནས། །བདུད་རྩི་བསང་གི་དགའ་སྟོན་བཞེས་སླད་དུ། །མཆོད་སྦྱིན་མགྲོན་རྣམས་སྤྱན་འདྲེན་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཞེས་བརྗོད་པས། མགྲོན་རྣམས་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་གཤེགས་པར་བསམས་ལ། པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ་གྱིས་གདན་འབུལ། དེ་ནས་བསང་རྫས་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱོང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི། །རིན་ཆེན་སྣོད་དུ་འབྲུ་གསུམ་ཞུ་བ་ལས། །བསང་རྫས་ཟག་མེད་འདོད་ཡོན་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན། །མི་ཟད་ནམ་མཁའི་མཛོད་ཀྱི་འཁོར་ལོར་གྱུར། །ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལན་བདུན་གྱིས་བརླབས་ནས། དངོས་གཞི་ནི། གཟོད་ནས་རྣམ་གྲོལ་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་གཤིས། །སྐྱེ་འགག་གནས་གསུམ་སྤྲོས་པ་ཀུན་བྲལ་ཡང་། །བདེ་ཆེན་ཉམས་བརྒྱར་འཆར་བའི་རོལ་རྩེད་ལས། །མ་དག་སྣང་བ་དབྱིངས་སུ་ཐིམ་པའི་རྩལ། །ཕྱི་སྣོད་གྲུབ་པའི་ས་འཛིན་ཉམས་དགའ་བ། །ཞིང་ཁམས་རྒྱ་མཚོའི་བཀོད་པས་མཛེས་པའི་གཞིར། །ཕུན་ཚོགས་འདོད་པའི་ཡོན་ཏན་རྣམ་མང་པོ། །འབར་བའི་མེ་དང་མཉམ་པར་སྦྱོར་བ་ལས། །བྱུང་བའི་ལོངས་སྤྱོད་མི་ཟད་ནམ་མཁའི་མཛོད། །ཟག་མེད་བསང་མཆོད་བདུད་རྩིའི་སྤྲིན་ཕུང་འདིས། །རིགས་ཀུན་ཁྱབ་བདག་རྩ་བའི་བླ་མ་དང་། །རྒྱ་བོད་བརྒྱུད་པའི་བླ་མ་ཐུགས་རྗེ་ཅན། །མཁས་དང་གྲུབ་པའི་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བ་རྣམས། །བསང་ངོ་མཆོད་དོ་བདག་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་རློབས། །བྱ་སྤྱོད་རྣལ་འབྱོར་བླ་མེད་རྒྱུད་སྡེ་དང་། །འབྲེལ་བའི་ཡི་དམ་ཞི་ཁྲོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །མ་ལུས་ལུས་པ་མེད་པ་ཐམས་ཅད་ཀུན། །བསང་ངོ་མཆོད་དོ་དངོས་གྲུབ་རྣམ་གཉིས་སྩོལ། །གང་ཞིག་སྐད་ཅིག་ཡིད་ལ་དྲན་པས་ཀྱང་། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་འཇིགས་ཀུན་སྐྱོབ་མཛད་པ། །བླ་མེད་དཀོན་མཆོག་རིན་ཆེན་རྣམ་པ་གསུམ། །བསང་ངོ་མཆོད་དོ་ཕན་བདེའི་དགའ་སྟོན་སྤེལ། །ཞིང་སྐྱེས་སྔགས་སྐྱེས་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པ་ཡི། །གནས་གསུམ་དཔའ་བོ་དང་ནི་རྣལ་འབྱོར་མ། །ཡེ་ཤེས་ལས་གྲུབ་ཌཱ་ཀིའི་ཚོགས་རྣམས་ཀུན། །བསང་ངོ་མཆོད་དོ་བར་ཆད་སེལ་བར་མཛོད། །བདེ་ཆེན་ཐིག་ལེ་གཅིག་གི་རྣམ་རོལ་ལས། །ཞི་ཆགས་ཁྲོ་བོའི་ཉམས་འགྱུར་མཐའ་ཀླས་པའི། །རྡོ་རྗེའི་ཆོས་སྲུང་གནོད་སྦྱིན་ནོར་ལྷའི་ཚོགས། །བསང་ངོ་མཆོད་དོ་ཕྲིན་ལས་རྣམ་བཞི་སྒྲུབས། །ཁྱད་པར་གྲུབ་པའི་སློབ་དཔོན་མཚོ་སྐྱེས་རྗེས། །བོད་ཁམས་སྐྱོང་བའི་རྗེ་མོར་མངའ་གསོལ་བ། །བརྟན་མ་བཅུ་གཉིས་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཀུན། །བསང་ངོ་མཆོད་དོ་གངས་ལྗོངས་བདེ་སྐྱིད་སྤེལ། །གཉུག་མར་གནས་དང་གློ་བུར་ལྷགས་པ་ཡི། །ཡུལ་ལྷ་གཞི་བདག་བགེགས་རིགས་ལན་ཆགས་དང་། །སྙིང་རྗེའི་ཡུལ་གྱུར་རིགས་དྲུག་མགྲོན་རྣམས་ཀུན། །བསང་ངོ་མཆོད་དོ་མཐུན་རྐྱེན་ཡིད་བཞིན་སྒྲུབས། །དེ་ལྟར་རྣམ་བཞིའི་མགྲོན་རིགས་ཐམས་ཅད་ལ། །བདུད་རྩི་བསང་གི་མཆོད་པ་ཕུལ་བའི་མཐུས། །ཉམས་གྲིབ་མི་གཙང་གདུང་བ་ཀུན་ཞི་ཞིང་། །དོན་གཉིས་དགའ་སྟོན་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་པར་ཤོག །སྣོད་བཅུད་སྲིད་ཞིའི་ཕྱྭ་གཡང་བུང་བའི་ཚོགས། །རྟེན་འབྲེལ་ཨུཏྤལ་གསར་པས་ཡོངས་བསྡུས་ནས། །འཇིག་རྟེན་འཇིག་རྟེན་འདས་པའི་དགེ་ལེགས་ཀྱི། །བཀྲ་ཤིས་སྣང་བས་རྟག་ཏུ་ཁྱབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་བརྗོད། ཡི་གེ་བརྒྱ་པས་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐངས་ཤིང་། མ་འབྱོར་པ་དང་སོགས་ཀྱིས་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ། བཛྲ་མུཿས་མགྲོན་རྣམས་གཤེགས། སྦྱིན་པ་རྒྱ་ཆེན་གྱུར་པ་འདི་ཡིས་ནི། །སོགས་ཀྱིས་བསྔོ་སྨོན་དང་། སྟོན་མཆོག་དམ་པ་སོགས་ཤིས་པ་བརྗོད་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་མཐའ་བརྒྱན་པར་བྱའོ། །ཞེས་པའང་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གྲོང་ཁྱེར་ནས་མདོ་ཁམས་ཤར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱོད་པ་ལ་ཉེ་བའི་དུས་ཀྱི་དགེ་མཚན་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་ཉིན་རིག་པ་འཛིན་པ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་ཤར་མར་སྤེལ་བའོ།། །།སརྦ་དཱ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།

[edit]

bsang mchod nyung ngur bsdus pa bsod nams sprin gyi rnga gsang / @#/__/bsang mchod nyung ngur bsdus pa bsod nams sprin gyi rnga gsang zhes bya ba bzhugs so//__// na mo gu ru lo ke shwa rA ya/__'dir bsang mchod mdor bsdus bya ba'i tshul la/__gnas gtsang mar mchod pa'i yo byad rnams phyag len bzhin bsham/__skyabs yul gsal btab ste/__sangs rgyas chos dang tshogs kyi mchog rnams la/__/byang chub bar du bdag ni skyabs su mchi/__/bdag gis mchod sbyin bgyis pa'i bsod nams kyis/__/'gro la phan phyir sangs rgyas 'grub par shog__/lan gsum gyis skyabs sems dang /__sems can thams cad bde ba dang sogs kyi tshad med bzhi bsgoms pas bsod nams kyi tshogs dang /__swa b+hA wa sogs brjod pas ye shes kyi tshogs bsags pa sngon du 'gro bas rang nyid lhar gsal ba ni/__stong pa'i ngang las pad dkar zla ba'i steng /__/hrIHlas rang nyid 'phags pa spyan ras gzigs/__/zla mdog phyag g.yas mchog sbyin g.yon pad dkar/__/zhi 'dzum dar dang rin chen rgyan gyis mdzes/__/de ltar gsal ba'i thugs ka'i hrIHyig las/__/'phros pa'i 'od kyis mgron rnams spyan drangs gyur/__/'og min zhing dang nyi shu rtsa bzhi'i yul/__/khams gsum rigs drug so so'i rang gnas nas/__/bdud rtsi bsang gi dga' ston bzhes slad du/__/mchod sbyin mgron rnams spyan 'dren gshegs su gsol/__/badz+ra sa mA dzaHzhes brjod pas/__mgron rnams mdun gyi nam mkhar mngon sum lta bur gshegs par bsams la/__pad+ma ka ma lA ya s+t+waM gyis gdan 'bul/__de nas bsang rdzas rnams la dmigs te/__a mr-i tas bsang /__swa b+hA was sbyong /__stong pa'i ngang las b+h+rU~M yig las byung ba'i/__/rin chen snod du 'bru gsum zhu ba las/__/bsang rdzas zag med 'dod yon bdud rtsi'i sprin/__/mi zad nam mkha'i mdzod kyi 'khor lor gyur/__/oM AHhU~M/__lan bdun gyis brlabs nas/__dngos gzhi ni/__gzod nas rnam grol 'od gsal gnyug ma'i gshis/__/skye 'gag gnas gsum spros pa kun bral yang /__/bde chen nyams brgyar 'char ba'i rol rtsed las/__/ma dag snang ba dbyings su thim pa'i rtsal/__/phyi snod grub pa'i sa 'dzin nyams dga' ba/__/zhing khams rgya mtsho'i bkod pas mdzes pa'i gzhir/__/phun tshogs 'dod pa'i yon tan rnam mang po/__/'bar ba'i me dang mnyam par sbyor ba las/__/byung ba'i longs spyod mi zad nam mkha'i mdzod/__/zag med bsang mchod bdud rtsi'i sprin phung 'dis/__/rigs kun khyab bdag rtsa ba'i bla ma dang /__/rgya bod brgyud pa'i bla ma thugs rje can/__/mkhas dang grub pa'i 'khor los sgyur ba rnams/__/bsang ngo mchod do bdag rgyud byin gyis rlobs/__/bya spyod rnal 'byor bla med rgyud sde dang /__/'brel ba'i yi dam zhi khro'i dkyil 'khor lha/__/ma lus lus pa med pa thams cad kun/__/bsang ngo mchod do dngos grub rnam gnyis stsol/__/gang zhig skad cig yid la dran pas kyang /__/srid dang zhi ba'i 'jigs kun skyob mdzad pa/__/bla med dkon mchog rin chen rnam pa gsum/__/bsang ngo mchod do phan bde'i dga' ston spel/___/zhing skyes sngags skyes lhan cig skyes pa yi/__/gnas gsum dpa' bo dang ni rnal 'byor ma/__/ye shes las grub DA ki'i tshogs rnams kun/__/bsang ngo mchod do bar chad sel bar mdzod/__/bde chen thig le gcig gi rnam rol las/__/zhi chags khro bo'i nyams 'gyur mtha' klas pa'i/__/rdo rje'i chos srung gnod sbyin nor lha'i tshogs/__/bsang ngo mchod do phrin las rnam bzhi sgrubs/__/khyad par grub pa'i slob dpon mtsho skyes rjes/__/bod khams skyong ba'i rje mor mnga' gsol ba/__/brtan ma bcu gnyis 'khor dang bcas pa kun/__/bsang ngo mchod do gangs ljongs bde skyid spel/__/gnyug mar gnas dang glo bur lhags pa yi/__/yul lha gzhi bdag bgegs rigs lan chags dang /__/snying rje'i yul gyur rigs drug mgron rnams kun/__/bsang ngo mchod do mthun rkyen yid bzhin sgrubs/__/de ltar rnam bzhi'i mgron rigs thams cad la/__/bdud rtsi bsang gi mchod pa phul ba'i mthus/__/nyams grib mi gtsang gdung ba kun zhi zhing /__/don gnyis dga' ston mchog tu rgyas par shog__/snod bcud srid zhi'i phywa g.yang bung ba'i tshogs/__/rten 'brel ut+pal gsar pas yongs bsdus nas/__/'jig rten 'jig rten 'das pa'i dge legs kyi/__/bkra shis snang bas rtag tu khyab gyur cig__/ces brjod/__yi ge brgya pas lhag chad kha bskangs shing /__ma 'byor pa dang sogs kyis nongs pa bzod par gsol/__badz+ra muHsa mgron rnams gshegs/__sbyin pa rgya chen gyur pa 'di yis ni/__/sogs kyis bsngo smon dang /__ston mchog dam pa sogs shis pa brjod pa ji ltar rigs pas mtha' brgyan par bya'o/__/zhes pa'ang dpal e waM chos ldan thar pa chen po'i grong khyer nas mdo khams shar gyi phyogs su bskyod pa la nye ba'i dus kyi dge mtshan phun sum tshogs pa'i nyin rig pa 'dzin pa mkhyen brtse'i dbang pos shar mar spel ba'o//__//sarba dA ka l+yA NaM b+ha ba tu//__//

Footnotes

Other Information