སུན་བཟློག་དང་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title sun bzlog dang brtan bzhugs kyi cho ga mdor bsdus grub pa'i zhal lung bdud rtsi'i zil dngar JKW-KABUM-21-ZHA-012.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 21, sde tshan 12, Pages 431-449 (Folios 1a to 10a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sun bzlog dang brtan bzhugs kyi cho ga mdor bsdus grub pa'i zhal lung bdud rtsi'i zil dngar. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 21: 431-449. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len  ·  Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs  ·  Averting or Dispelling Rites- zlog pa
RTZ In the Rinchen Terdzö: https://rtz.tsadra.org/index.php/Terdzo-DZI-049
Colophon

།ཞེས་པའང་ལྷ་བཙུན་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ཀྱི་ཟབ་མོ་དག་སྣང་མའི་ཆོས་སྡེ་དང་། རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་མནལ་ལམ་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་མས་སྩལ་བའི་སུན་ཟློག་དང་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་རྩ་བར་བཟུང་། འཐད་འོས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ཀྱིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ། འཇུག་བདེ་དོན་ཚང་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འདི་ཡང་། རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་ཟིན་བྲིས་སུ་བགྱིས་པའི་དགེ་བས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་དང་། བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་མཆོག་ཏུ་འཕེལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

zhes pa'ang lha btsun chen po nam mkha' 'jigs med kyi zab mo dag snang ma'i chos sde dang /__rig 'dzin gter bdag gling pa'i mnal lam du ye shes kyi mkha' 'gro mtsho rgyal mas stsal ba'i sun zlog dang brtan bzhugs kyi tshigs su bcad pa'i rdo rje'i gsung rtsa bar bzung /__'thad 'os kyi phyag bzhes kyis zur brgyan te/__'jug bde don tshang snying por dril ba 'di yang /__rig 'dzin gyi btsun pa many+dzu g+ho Shas zin bris su bgyis pa'i dge bas bstan 'dzin mchog rnams zhabs pad bskal pa rgya mtshor brtan cing phrin las rgyas pa dang /__bstan 'gro'i phan bde mchog tu 'phel ba'i rgyur gyur cig/__//sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༄༅། །སུན་ཟློག་དང་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཆོ་ག་མདོར་བསྡུས་པ་གྲུབ་པའི་ཞལ་ལུང་བདུད་རྩིའི་ཟིལ་དངར་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།། །།

ན་མོ་གུ་རུ་དེ་བ་ཌཱ་ཀི་ནཱི་བྷྱཿ སུན་ཟློག་ཁྱེར་བདེའི་བཅའ་གཞི་ནི། གོང་དུ་རང་ཉིད་ཀྱིས་ཚེ་དཔག་མེད་སོགས་ཡི་དམ་གང་བྱེད་ཀྱི་མཆོད་གཏོར་དང་། ཉེ་ལོགས་སུ་གཏོར་ཟླུམ་ལྔ་ཚོམ་པད་འདབ་ཅན་མཐེབ་ཀྱུ་དང་རིལ་བུས་བརྒྱན་པ། ལས་བཞིའི་དཔལ་གཏོར་ཟླུམ་པོ། གྲུ་བཞི། ཟླ་གམ། ཟུར་གསུམ་རྣམས་མཐེབ་ཀྱུ་དང་རིལ་བུས་བརྒྱན་ཅིང་སྤྲོ་ན་ཁ་དོག་སོ་སོར་བསྒྱུར། རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་དུ་གསེར་སྐྱེམས་བཅས་བཤམས། དེ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་སྐུ་གླུད་ཆེ་བ་གླུད་ཕྲན་མང་པོས་བསྐོར་བ་དང་། ཉེར་སྤྱོད་དང་། འདོད་ཡོན་སོགས་སྤྱན་གཟིགས་དཀོར་ཆ་ཅི་འབྱོར་བས་མཛེས་པར་བྱས། དེ་ནས་བདག་བསྐྱེད་བཟླས་པ་དང་བཅས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། མཆོད་གཏོར་དང་། སྐུ་གླུད་རྣམས། རྃ་ཡྃ་ཁྃ་གྱིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། སྟོང་པའི་ངང་ལས་བྷྲཱུྃ་ཁ་དོག་ལྔ་ལྡན་ལས་འོད་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་བྱས་ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་བཅུད་ཟག་པ་མེད་པའི་སྟེང་དུ་ཨོཾ་དཀར་པོ། ཨཱཿདམར་པོ། ཧཱུྃ་མཐིང་ག་རྣམས་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་འོད་དུ་ཞུ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ། འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་གྱི་མཆོད་སྤྲིན་ཟད་མི་ཤེས་པ་ནམ་མཁའ་གང་བར་གྱུར། ཞེས་བརླབས་ཏེ་སྤྱིར་བསྔོ་བ་ནི། ཧྲཱིཿ ཆོས་དབྱིངས་ལྷ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ཀྱི་དག་སྣང་མ། ལྷུན་གྲུབ་འོད་ཟེར་ཕྱོགས་མཚམས་འཁྲིགས། །རང་གསལ་པད་སྡོང་འོད་ཀྱི་ཕོ་བྲང་དབུས། །ཚེ་ལྷ་ཡབ་ཡུམ་སྣང་སྟོང་འོད་ཟེར་ཀློང་། །ཉི་ཤུ་རྩ་བཞིའི་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོས་བསྐོར། །བཀའ་ཉན་དྲེགས་པ་ལས་བྱེད་ཆོས་སྲུང་རྣམས། །འདིར་གཤེགས་མཆོད་གཏོར་སྐུ་གླུད་ཚོགས་མཆོད་དང་། །ནམ་མཁའ་གང་བའི་ཕྱི་ནང་གསང་མཆོད་སྤྲིན། །དགྱེས་པར་བཞེས་ལ་ཕྲིན་ལས་རྣམས་བཞི་སྒྲུབས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ། པ་དྱཾ། པུཥྤེ། དྷུཔྤེ། ཨ་ལོ་ཀེ། གྷནྡྷེ། ནཻ་ཝི་དྱ། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་མཆོད། དེ་ནས་རིགས་ལྔའི་ལྷ་ཚོགས་ལ་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེ་སྡང་ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་མནལ་ལམ་མ། རྣམ་དག་རྡོ་རྗེ་རིགས་ཀྱི་ལྷ། །ཞི་བའི་ལས་མཛད་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ། །ཤར་ཕྱོགས་རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ་བཟློག །འབྱུང་བ་ཆུ་དང་ཉོན་མོངས་ཞེ་སྡང་ལས། །གྱུར་པའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན་སོལ་ལ། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ཚེ་དབང་སྐུར། །མི་འགྱུར་མི་ཤིག་རབ་ཏུ་བརྟན་པར་མཛོད། །ང་རྒྱལ་རྣམ་དག་རིན་ཆེན་རིགས་ཀྱི་ལྷ། །རྒྱས་པའི་ལས་མཛད་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ། །ལྷོ་ཕྱོགས་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ་བཟློག །འབྱུང་བ་ས་དང་ཉོན་མོངས་ང་རྒྱལ་ལས། །གྱུར་པའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན་སོལ་ལ། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་རིན་ཆེན་ཚེ་དབང་སྐུར། །མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རབ་ཏུ་བརྟན་པར་མཛོད། །འདོད་ཆགས་རྣམ་དག་པདྨ་རིགས་ཀྱི་ལྷ། །དབང་གི་ལས་མཛད་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ། །ནུབ་ཕྱོགས་པདྨ་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ་བཟློག །འབྱུང་བ་མེ་དང་ཉོན་མོངས་འདོད་ཆགས་ལས། །གྱུར་པའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན་སོལ་ལ། །སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་པདྨ་ཚེ་དབང་སྐུར། །མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རབ་ཏུ་བརྟན་པར་མཛོད། །ཕྲག་དོག་རྣམ་དག་ལས་ཀྱི་རིགས་ཀྱི་ལྷ། །མངོན་སྤྱོད་ལས་མཛད་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ། །བྱང་ཕྱོགས་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ་བཟློག །འབྱུང་བ་རླུང་དང་ཉོན་མོངས་ཕྲག་དོག་ལས། །གྱུར་པའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན་སོལ་ལ། །བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ཕྲིན་ལས་ཚེ་དབང་སྐུར། །མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རབ་ཏུ་བརྟན་པར་མཛོད། །གཏི་མུག་རྣམ་དག་སངས་རྒྱས་རིགས་ཀྱི་ལྷ། །ལྷུན་གྲུབ་ལས་མཛད་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་ཀྱིས། །འདོད་ཡོན་ལྔ་ལྡན་མཆོད་གཏོར་འདི་བཞེས་ལ། །དབུས་ཕྱོགས་བུདྡྷ་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ་བཟློག ། འབྱུང་བ་མཁའ་དང་ཉོན་མོངས་གཏི་མུག་ལས། །གྱུར་པའི་འགལ་རྐྱེན་བར་ཆད་ཀུན་སོལ་ལ། །ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་ལྷུན་གྲུབ་ཚེ་དབང་སྐུར། །མི་འགྱུར་མི་ཤིགས་རབ་ཏུ་བརྟན་པར་མཛོད། །ལས་བཞིའི་གཏོར་མ་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཤར་ནས་ལྷ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེའི་གསུང་། རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་དཀར་མོ་འབུམ། །ཞེ་སྡང་ལས་ལ་རྔམས་པའི་ལྷ་སྲིན་ཚོགས། །ཞི་བའི་མཆོད་གཏོར་བཞེས་ལ་བར་ཆད་སོལ། །མེ་ལོང་ཡེ་ཤེས་ངང་དུ་དར་ཐག་སྡུས། །ལྷོ་ནས་རིན་ཆེན་མཁའ་འགྲོ་སེར་མོ་འབུམ། །ང་རྒྱལ་ལས་ལ་རྔམས་པའི་ལྷ་སྲིན་ཚོགས། །རྒྱས་པའི་མཆོད་གཏོར་བཞེས་ལ་བར་ཆད་སོལ། །མཉམ་ཉིད་ཡེ་ཤེས་ངང་དུ་དར་ཐག་སྡུས། །ནུབ་ནས་པདྨ་མཁའ་འགྲོ་དམར་མོ་འབུམ། །འདོད་ཆགས་ལས་ལ་རྔམས་པའི་ལྷ་སྲིན་ཚོགས། །དབང་གི་མཆོད་གཏོར་བཞེས་ལ་བར་ཆད་སོལ། །སོར་རྟོག་ཡེ་ཤེས་ངང་དུ་དར་ཐག་སྡུས། །བྱང་ནས་ལས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་ལྗང་ནག་འབུམ། །ཕྲག་དོག་ལས་ལ་རྔམས་པའི་ལྷ་སྲིན་ཚོགས། །དྲག་པོའི་མཆོད་གཏོར་བཞེས་ལ་བར་ཆད་སོལ། །བྱ་གྲུབ་ཡེ་ཤེས་ངང་དུ་དར་ཐག་སྡུས། །མཚམས་བཞིའི་དཔའ་བོ་ཌཱཀྐི་ཆོས་སྐྱོང་ཡང་། །རང་རང་བྲན་གཡོག་ལྷ་སྲིན་སྡེ་བརྒྱད་བཅས། །ལས་བཞིའི་མཆོད་གཏོར་བཞེས་ལ་བར་ཆད་སོལ། །རང་རང་དར་ཐག་ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་སུ་སྡུས། །སྣང་སྲིད་ཐམས་ཅད་སངས་རྒྱས་མཁའ་འགྲོའི་ཞིང་། །སྐུ་གསུམ་འབྲས་བུ་ཡེ་ནས་ལྷུན་གྲུབ་དང་། །ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་ན་བཟང་ངན་འཕོ་འགྱུར་བྲལ། །མཉམ་ཉིད་ངང་དུ་རྣམ་རྟོག་འཆི་བ་ཟློག །གྲངས་གསོག་བྱེད་ན། མཆོད་གཏོར་སོ་སོར་གསོ་བྲན་བྱས་ལ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གིས་བརླབས། རིགས་ལྔ་དང་ལས་བཞིའི་མཆོད་གཏོར་འབུལ་བ་ལ་གྲངས་བཟུང་། གྲངས་རྫོགས་པ་ན་རིགས་ལྔའི་གཏོར་མ་ཁང་ཐོག་གི་དབུས་དང་། ལས་བཞི་ཕྱོགས་བཞིར་འབུལ། དེ་ནས་གསེར་སྐྱེམས། ཆོས་ཀྱི་དབྱིངས་དང་ནམ་མཁའི་ཁྱོན་གང་བའི། །ལས་བཞིར་དབང་བསྒྱུར་དཔའ་བོ་མཁའ་འགྲོ་དང་། །སྡེ་བརྒྱད་དྲེགས་པའི་སུན་མ་བཟློག་ཏུ་གསོལ། །སྔོན་ལས་འཕྲལ་རྐྱེན་ལྟས་ངན་བར་ཆད་དང་། །ཆགས་ཆེན་ཉམ་ང་རྦོད་གཏོང་བྱད་སྟེམས་རྣམས། །བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོའི་བདེན་པས་ཟློག །ཚེ་རྐུ་སྲོག་འཕྲོག་སྟོབས་དཔལ་དབང་ཐང་དང་། །བཀྲག་མདངས་གཟི་བརྗིད་འགལ་བའི་སུན་མ་བཟློག །བླ་ཚེ་སྲོག་ཚེ་དབུགས་ཚེ་ཡར་བ་དང་། །ཉམས་ཆག་དུས་མིན་འཆི་བའི་ལྟས་མི་བཟད། །ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་དཔུང་གིས་བཟློག་པར་གྱིས། །དཔའ་བོ་ཌཱཀྐིའི་ནུས་པས་མཚམས་ཆོད་ཅིག །བླ་མ་ཡི་དམ་ཐུགས་རྗེས་དེང་སྐྱོབས་ལ། །རྟེན་འདིར་འཆི་མེད་རྡོ་རྗེའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། སླར་ཡང་སྐུ་གླུད། ཨོཾ་ཨ་ཀ་རོ་མུ་ཁཾ་སརྦ་དྷརྨཱ་ཎཾ་ཨ་དྱ་ནུཏྤ་ན་ན་ཏྭཏྟཱ་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརླབས་ལ། ཨེ་ཝྃ་མཉམ་སྦྱོར་ཐབས་ཤེས་དབྱིངས་ཆེན་པོ། །ཨེ་ཡྃ་རྃ་སུྃ་ཀེཾ་རྃ་བྷྲཱུྃ་འོད་དང་། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿདང་ཨཱ་ལི་དང་། །ཀཱ་ལི་ཐབས་ཤེས་མཉམ་སྦྱོར་རྟེན་འབྲེལ་བཅུད། །ཏིང་འཛིན་འོད་སྐུར་འདུས་པའི་དགྱེས་མཆོད་སྤྲིན། །ཟབ་གསང་རྡོ་རྗེ་དབྱིངས་ཀྱི་རོལ་རྒྱན་དུ། །རྣམ་རོལ་ཡེ་ཤེས་སྣང་བ་རྒྱན་གྱི་གླུད། །འཕོ་བ་ཆེན་པོ་རྟག་བརྟན་འགྱུར་མེད་དང་། །འོད་གསལ་རྡོ་རྗེའི་སྙིང་པོའི་ཞིང་དུ་དབུལ། །བཞེས་ནས་དངོས་འཛིན་མཚན་མའི་རྣམ་རྟོག་སོལ། །སྐྱེ་འཆིའི་འཛིན་མདངས་འཇའ་སྐུར་ཡལ་གྱུར་ཅིག །གླུད་གྲངས་གསོག་ན་གླུད་ཕྲན་རེ་རེ་ནས་བྱིན་རླབས་དང་འབུལ་བ་གོང་ལྟར་བྱས་པའི་མཐར། སྐུ་གསུམ་ཕྱོགས་དུས་རྒྱལ་བ་རབ་འབྱམས་ཀྱི། །དབྱིངས་མཆོག་འོད་གསལ་དྭངས་མ་རྡོ་རྗེའི་ཡུམ། །རིགས་འདུས་འབུམ་ཕྲག་ཡེ་ཤེས་ཌཱ་ཀྐི་མ། །ལྷན་སྐྱེས་སྲིད་ཞིང་རོ་གཅིག་རྡོ་རྗེའི་དབྱིངས། །འབར་བའི་འོད་སྐུར་བརྗིད་པའི་གཏོར་མ་དང་། །སྲིད་ཞིའི་བདེ་ཆེན་ཕུན་ཚོགས་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །ལྷུན་འབྱམས་ཤར་གྲོལ་དག་པའི་ཀློང་ནས་བཞེས། །མཚན་འཛིན་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་ཆོས་སྐུར་ཟློག །མི་ཤིགས་གསང་མཆོག་རྡོ་རྗེའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ། །འཁོར་འདས་རྣམ་རོལ་སྒྱུ་མའི་རོལ་རྩེད་བསྡུ། །ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་དབྱིངས་ཀྱི་འོད་གསལ་ངང་། །སྙིང་དགུར་དབུས་སུ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིར་ཨཱཿ ཞེས་གཏོར་མ་སྐུ་གླུད་རྣམས་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་བསྐྱལ། རིགས་སྔགས་ཀྱིས་མཚམས་བཅད། རྡོ་རྗེའི་སྲུང་འཁོར་བསྒོམ། བསྔོ་སྨོན་བཀྲ་ཤིས་རྒྱས་པར་བྱའོ། །བླ་མ་སོགས་ཀྱི་ཆེད་དུ་ཡིན་ན། སྲུང་འཁོར་བསྒོམ་པའི་རྗེས་སོ་སོའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་གྲངས་མང་དུ་འདོན་པའམ། བརྟན་བཞུགས་སྤྱི་འགྲེ། ཨོཾ་ཨཱ་མཱ་ར་ཎི་ཛཱི་བནྟི་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། བླ་མ་མཆོག་གསུམ་ཡི་དམ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ། །མཁའ་འགྲོ་ཆོས་སྐྱོང་སྲུང་མའི་བདེན་སྟོབས་ཀྱིས། །བསྟན་འགྲོའི་དཔལ་མགོན་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་མཆོག །བསྐལ་བརྒྱར་ཞབས་བརྟན་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག །ཅེས་དང་། སྣང་སྟོང་ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་གསུང་། བདེ་ཆེན་གཞོམ་མེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ། །མཚན་དཔེའི་ལང་ཚོ་རབ་རྒྱས་རྒྱལ་ཀུན་གྱི། །ངོ་མཚར་སྤྱི་གཟུགས་གང་འདུལ་སྤྲུལ་པའི་སྐུ། །འགྱུར་མེད་སྐུ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །གྲགས་སྟོང་འགག་པ་མེད་པ་རྡོ་རྗེའི་གསུང་། །ཡན་ལག་དྲུག་ཅུ་ཟབ་གསང་ཆོས་ཀྱི་སྒྲ། །འགྲོ་བློའི་བསམ་པ་བཞིན་སྟོན་ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས། །འགག་མེད་གསུང་གི་རྡོ་རྗེ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །རིག་སྟོང་སྐྱེ་འགགས་གནས་བྲལ་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས། །ཟབ་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཆོས་ཀུན་འབྱུང་བའི་དབྱིངས། །ཁྱབ་བདག་རྒྱལ་བའི་སྙིང་པོ་ཆོས་ཀྱི་སྐུ། །འཁྲུལ་མེད་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་ཞབས་བརྟན་གསོལ། །ཀུན་ཁྱབ་མཁའ་ལ་ཕྲིན་ལས་ཉིན་མོར་བྱེད། །འཆར་ནུབ་ཡོངས་བྲལ་ཕན་བདེའི་སྣང་བ་ཅན། །བསྟན་འགྲོའི་པད་ཚལ་རྒྱས་པའི་ཉེར་འཚོ་མཆོག །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོ་རབ་ཏུ་གསལ་གྱུར་ ཅིག །ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་སོགས། སྟོན་པ་འཇིག་རྟེན་ཁམས་སོགས་བརྗོད་ཅིང་གསོལ་བ་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གདབ་བོ། །ཡང་རང་ཉིད་ལ་བཀའ་དྲིན་ཆེ་བའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སོགས་ཡུལ་ཁྱད་པ་ཅན་ལ་བརྟན་བཞུགས་དམིགས་གསལ་འབུལ་བའི་ཚུལ་ནི། ཟླ་བ་ཡར་ངོའི་དུས་ཚེས་བཟང་པོར་གནས་ཁང་ཕྱག་དར་བྱ་ཞིང་བཀོད་པས་མཛེས་པར་བརྒྱན་པའི་གུང་དུ་སེང་གེའི་ཁྲི་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་གདིང་བའམ། སྟན་དཀར་རྡོ་རྗེ་དང་གཡུང་དྲུང་གི་རི་མོས་མཚན་པས་བཀབ་པ་དང་། དེའི་མདུན་དུ་མཆོད་པའི་བྱེ་བྲག །ཉེ་ལོག་གང་བདེར་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་མཆོད་གཏོར། མཎྜལ་དང་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན། བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཡོ་བྱད་སོགས་ཉེར་མཁོ་རྣམས་དང་། གོང་དུ་སྨོས་པའི་སུན་བཟློག་གི་བཅའ་གཞི་རྣམས་ཀྱང་བསྒྲིགས། སྤྲོས་ཕན་ཆེན་དར་ལམ་དང་མཁའ་འགྲོའི་ཆས་ཞུགས་སོགས་ཀྱང་ཕྱག་ལེན་ལྟར་ཉེར་བསྔོགས་བྱ། དེ་ནས་སྔ་བར་ལངས་ཏེ་ཚེ་དཔག་མེད་ཀྱི་ཆོ་ག་བཀའ་གཏེར་རྒྱས་བསྡུས་གང་རིགས་དང་། ལས་བུམ་དུ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་བསྐྱེད་བཟླས་བྱ། ཚོགས་མཆོད་བྱེད་ན་ཚོགས་ཐ་མའི་བར་སྔོན་དུ་སོང་ནས། ཉི་མ་འཆར་ཀའི་དུས་དང་འགྲིགས་ན་མཆོག་ཏུ་ལེགས་ཤིང་གང་ལྟར་ཡང་སྔ་དྲོའི་ཆར་བརྟན་བཞུགས་འབུལ་ཡུལ་ཉིད་སྤོས་རོལ་སོགས་བཀུར་སྟི་དང་བཅས་ཏེ་སྤྱན་དྲངས་ནས་མངོན་པར་བཤམས་པའི་ཁྲི་ལ་བཞུགས་སུ་གསོལ་རྗེས། ལས་བུམ་གྱི་ཆུས་གདངས་སྙན་པ་དང་བཅས་ཏེ་མེ་ལོང་གི་ངོགས་སུ་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ་བ་ནི། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། སྣང་སྟོང་དག་པ་ལྷ་ཡི་གཞལ་ཡས་སུ། །ཕ་རོལ་ཕྱིན་དྲུག་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ལྡན་དང་། །ས་བཅུ་ལམ་ལྔ་སྐུ་གསུམ་བཅུད་ལྡན་འདིས། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྐུ་ལ་ཁྲུས་གསོལ་བས། །སྒྲིབ་གསུམ་བག་ཆགས་ཉེས་བྱས་ཀུན་བྱང་ཞིང་། །སྐུ་བཞི་ཡེ་ཤེས་ལྔ་ཡི་མཚན་དཔེར་གསལ། །སྣང་སྟོང་འཇའ་ལུས་རྡོ་རྗེ་དྲི་མེད་སྐུ། །སྲིད་ཞིའི་དཔལ་དུ་མི་འགྱུར་བརྟན་པར་མཛོད། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ས་མ་ཡ་ཤྲཱི་ཡེ་ཧཱུྃ། སྐུ་ཕྱི་བའི་ཚུལ་དང་བཅས། ཨོཾ་ཧཱུྃ་ཏྲཱྃ་ཧྲཱིཿཨཱཿཀ་ཡ་བི་ཤྭ་དྷ་ན་ཡེ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་ནས་སུན་བཟློག་དངོས་གོང་ལྟར་ལ། ཚར་གཅིག་མ་གཏོགས་གྲངས་གསོག་མི་དགོས་པས། རིགས་ལྔ། ལས་བཞི་གསེར་སྐྱེམས། གླུད་བསྔོས་རྣམས་སོ་སོའི་ཚིག་མཚམས་སུ་འཇམ་རོལ་དང་བཅས་མཆོད་གཏོར་གཤེགས། དར་ལམ་དང་། ཆས་ཞུགས་ཡོད་ན་ལས་བཞིའི་སྐབས་རིམ་པར་བསྡུ་ཞིང་ཆས་ཞུགས་རྣམས་ལ་གཏོར་མ་བསྐུར་ནས་ཕྱིར་བསྐྱལ་ལོ། །དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གདན་ཁྲི་དང་བཅས་པ། ཨ་མྲྀ་ཏས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱངས། དམིགས་བསལ་ཚེ་ཆོག་གང་ཡིན་གྱི་གཙོ་བོའི་སྐུར་བསྐྱེད། སྤྱི་ཁྱབ་ཙམ་དུ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་སེང་གེས་བཏེགས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲི་བཀོད་པ་ཕུལ་དུ་བྱུང་བ་རྡོ་རྗེ་དང་གཡུང་དྲུང་གིས་མཚན་པའི་སྟེང་དུ་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་ལ་ཧྲཱིཿདམར་པོ་ལས་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཨུ་རྒྱན་ཚེ་དཔག་མེད་སྐུ་མདོག་བྱེ་རུའི་ལྷུན་པོ་ལ་ཉི་མ་ཤར་བ་ལྟར་རབ་ཏུ་དྭངས་ཤིང་འོད་ཟེར་ཁ་དོག་སྣ་ཚོགས་འཕྲོ་བ། ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་མཉམ་བཞག་གི་ཕྱག་རྒྱས་འཆི་མེད་ཚེའི་བདུད་རྩིས་གང་བའི་བུམ་པ་བསྣམས་པ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེས་བརྒྱན་ཅིང་ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། མཚན་དཔེའི་གཟི་བྱིན་མཆོག་ཏུ་འབར་བའི་སྐུར་གྱུར་པའི་གནས་གསུམ་ཡིག་འབྲུ་གསུམ་གྱིས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་ཨོ་རྒྱན་ཚེ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་རྣམ་པར་སྤྱན་དྲངས་ནས་སིབ་སིབ་ཐིམ་པར་གྱུར། སྤྲོ་ན་ཚིག་བདུན་གསོལ་འདེབས་དང་། ཧཱུྃ། །བཞེངས་ཤིག་པདྨ་འབྱུང་གནས་སོགས། དབྱངས་དང་བཅས་པ་བྱ། གང་ལྟར་ཡང་ཚེ་གཟུངས་བཟླ་ཞིང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྙན་པར་སྦྱར། སྤོས་བཏུལ་བ་དང་བཅས་བྱིན་དབབས་པའི་མཐར། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས། དབྱེར་མེད་དུ་བརྟན་པར་བསམ། མཆོད་ཕྲེང་རྒྱས་པའམ། བསྡུ་ན། ཨོཾ་གུ་རུ་ཨ་པ་ར་མི་ཏཱ་ཨཱ་ཡུརྫྙཱ་ན་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་དུ། ཤབྡའི་བར་སྦྱར་བས་མཆོད་ཅིང་རོལ་མོ་བྱ། འཇིག་རྟེན་འདྲེན་པའི་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། ཚེ་འགུགས་ནི་མདའ་དར་གཡབ་ཅིང་། བདག་མདུན་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཚེ་བཅུད་དྭངས་མ་ཐམས་ཅད་འོད་ཟེར་ཉི་མ་འཆར་ཀའི་མདངས་ལྟ་བུ་བཀུག་སྟེ་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པས་འཆི་མེད་སྐུ་ཚེའི་དངོས་གྲུབ་ལ་དབང་འབྱོར་བར་བསམ་ལ། དམིགས་བསལ་ལས་གཞུང་གང་ལ་བརྟེན་པ་ལྟར་བྱ། སྤྱི་ཁྱབ་ཙམ་དུ། ཧཱུྃ། བཅོམ་ལྡན་མགོན་པོ་བྱང་གཏེར་ཡེ་ཤེས་ཚེ་དཔག་མེད༔ འབྱུང་བ་ལྔ་ལ་དབང་སྒྱུར་ལྷ་མོའི་ཚོགས༔ རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྐུ་ཚེའི་གཡང་སྤེལ་ཅིག༔ སྟེང་འོག་ཕྱོགས་བཅུའི་སྣོད་ཀྱི་འཇིག་རྟེན་ལ༔ འབྲོས་དང་འཁྱམས་དང་ཡར་བའི་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ སྟོང་ཕྲག་བརྒྱད་ཅུའི་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས༔ བརྐུས་དང་འཕྲོག་དང་གཞོམ་པའི་ཚེ་ཁུག་ཅིག༔ འབྱུང་བ་དགྲ་གཤེད་འཁྲུགས་པའི་ལས་སྦྱོར་གྱིས༔ ཉམས་དང་ཟད་དང་འཐོར་བའི་ཚེ་གསོས་ཤིག༔ ཡིད་ཀྱིས་དངངས་དང་ཧད་ཀྱིས་བརྒྱལ་བ་དང་༔ འུར་གྱིས་འདྲོགས་པའི་ཚེ་དང་གཡང་གསོས་ཤིག༔ ཚེ་ཁུག་གཡང་སྐྱོབ་དངོས་གྲུབ་དེང་འདིར་སྩོལ༔ འབྱུང་ལྔ་འོད་ལྔ་འབར་བའི་ཚེ་བཅུད་བསྟིམས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་དེང་འདིར་སྩོལ༔ ཞེས་ཚེ་འགུགས་ཤིང་རྟེན་འབྲེལ་སྙིང་པོས་བརྟན་པར་བྱ། དེ་ནས་ཚེ་བུམ་སོགས་ཚེའི་རྟེན་རྫས་སོ་སོའི་དབང་གཞུང་ལྟར་ཚིག་ཅུང་ཟད་ཁ་བསྒྱུར་བས་ཕུལ། སྤྱིར་བཏང་དུ། ཚེ་བུམ་ཕུལ་ལ། ཧྲཱིཿ མགོན་པོ་ཚེ་དཔག་མེད་པའི་དགོངས་པ་ཡིས༔ ལྷ་མོ་ཙཎྜ་ལཱི་ལ་ཐུགས་བརྒྱུད་ནས༔ འཆི་མེད་པདྨ་འབྱུང་གནས་བྱིན་རླབས་ཏེ༔ འདས་དང་མ་བྱོན་ད་ལྟ་དུས་གསུམ་གྱི༔ ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་རྣམས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ ཨོ་རྒྱན་པདྨ་འབྱུང་གནས་ལ་གསོལ་བ་འདེབས༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། འཇམ་རོལ་དང་བཅས་མེ་ཏོག་འཐོར་ཞིང་༔ སྐུ་ཚེ་མི་ཤིགས་པའི་རྡོ་རྗེར་གྱུར་ཅིག༔ མི་འགྱུར་བའི་གཡུང་དྲུང་དུ་གྱུར་ཅིག༔ མི་ནུབ་པའི་རྒྱལ་མཚན་དུ་གྱུར་ཅིག༔ འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་རིག་འཛིན་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག༔ ཅེས་བརྗོད། ཚེ་རིལ་ཕུལ་ལ། བཀྲ་ཤིས་ཚེ་བརྟན་དཔལ་གྱི་ཟས། །སྙིང་པོ་འདུས་པའི་བཅུད་འདི་ནི། །དེ་རིང་ཁྱོད་ཀྱིས་གསོལ་བར་གྱིས། །འདི་གསོལ་བཅོམ་ལྡན་ཚེ་དཔག་མེད། །ཞལ་མཐོང་འགྱུར་བ་གདོན་མི་ཟ། ཅེས་དང་། ཐབས་ཀྱི་རྫས་ཚེ་ཡི་རིལ་བུ་ཕུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཐབས་བདེ་བ་ཆེན་པོ་མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་བར་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག །ཚེ་ཆང་ཕུལ་ལ། འཆི་མེད་ཚེ་ཡི་དཔལ་ལ་ལོངས་སྤྱོད་ཅིང་། །རིག་པའི་བློ་དང་རྣམ་དཔྱོད་ཤེས་རབ་དང་། །སྲིད་དང་ཞི་བའི་དཔལ་འབྱོར་གང་ལགས་པ། །དེ་ཀུན་ལྷུན་གྱི་གྲུབ་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་དང་། ཤེས་རབ་ཀྱི་རྫས་ཚེ་ཡི་བདུད་རྩི་ཕུལ་བ་ལ་བརྟེན་ནས་ཤེས་རབ་སྟོང་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཚེ་ཡི་དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པར་གྱུར་ཅིག །སྤྲོ་ན་སྐབས་འདིར་བརྗོད་བྱ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་ཤིང་། རྗོད་བྱེད་རྒྱས་བསྡུས་འཚམས་པའི་ཞབས་པད་བརྟན་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་སྙན་འབུལ་གྱིས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ་མཎྜལ་ཕུལ། གོང་ལྟར་ཡང་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་སོ་བདུན་མ་རྒྱས་པར་འབུལ་བ་དཀྱུས་ལྟར་ལ། མ་ཚང་བ་མེད་པ་འདི་ཉིད་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་སླད་དུ་འབུལ་བར་བགྱིའོ་སོགས་སྦྱར། དེ་ནས་སྐུ་གསུང་ཐུགས་རྟེན་སོགས་ཡོད་ན་རིམ་པར་འབུལ་ཞིང་། སྐུ་རྟེན་ལ། བསྟན་འགྲོའི་གཙུག་རྒྱན་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ལ། །ངོ་མཚར་མཚན་དཔེའི་སྣང་བརྙན་འདི་འབུལ་ལ། །གང་སྐུ་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་གཞེས་པའི། །དགེ་མཚན་སྣང་བ་རྟག་ཏུ་འབར་གྱུར་ཅིག །གསུང་རྟེན་ལ། ཆོས་ཀྱི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ལ། །ཐེག་མཆོག་བདུད་རྩིའི་གླེགས་བམ་འདི་ཕུལ་བས། །གང་གསུང་ཡན་ལག་དྲུག་ཅུའི་སྤྲིན་ཆེན་ལ། །ཟབ་རྒྱས་དམ་ཆོས་ཆར་ཆེན་དབབ་ཏུ་གསོལ། ཐུགས་རྟེན་ལ། ཡེ་ཤེས་མཆོག་བརྙེས་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ལ། །རྒྱལ་བའི་ཆོས་སྐུའི་རྟེན་མཆོག་འདི་ཕུལ་བས། །གང་ཐུགས་སྟོང་དང་སྙིང་རྗེ་ཟུང་འཇུག་པའི། །གཟིགས་པས་བདག་སོགས་འགྲོ་ལ་ལྷག་པར་དགོངས། །ཡོན་ཏན་གྱི་རྟེན་བུམ་པ་བཅུད་ལྡན་ལྟ་བུ་ལ། །ཡོན་ཏན་རྨད་བྱུང་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ལ། །འདོད་དགུ་འཇོ་བའི་བུམ་བཟང་འདི་ཕུལ་བས། །བྲལ་སྨིན་ནོར་བུའི་དགའ་སྟོན་མི་ཟད་པས། །ས་གསུམ་འགྲོ་བའི་རེ་བ་སྐོང་མཛད་གསོལ། །ཕྲིན་ལས་ཀྱི་རྟེན་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ལྟ་བུ་ལ། ཕྲིན་ལས་མཐའ་ཡས་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་ལ། །སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་ཕྱག་རྒྱ་འདི་ཕུལ་བས། །གང་འདུལ་ཕན་དང་བདེ་བའི་མཛད་པ་མཆོག །རྟག་ཅིང་ཁྱབ་དང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའམ། ཡང་ན་ཚིག་ལྷུག་པ་ཇི་ལྟར་རིགས་པའི་སྒོ་ནས་ཕུལ། དེ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་རྟེན་སོགས་ཡོད་ནའང་རིམ་པར་ཕུལ། འདུན་པ་རྩེ་གཅིག་པ་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་གསོལ་བ་གདབ་པའི་མཐར། དེ་ལྟར་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་དང་འགྲོ་བའི་སྐྱབས་གཅིག །མཚུངས་བྲལ་མཆོག་གི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་གང་ཉིད། རིས་སུ་མ་ཆད་པའི་བསྟན་པ་དང་། མཐའ་ཡས་པའི་འགྲོ་བའི་མགོན་དུ་ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པར། བདག་ཅག་འདིར་འདུས་ཤིང་ཚོགས་པ་རྣམས་ཀྱིས་དངོས་པོ་ཀུན་གྱིས་བཏུད་དེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་ལགས་ན་དེ་དེ་བཞིན་དུ་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པར་ཅི་གནང་ཞེས་པ་ལྟ་བུའི་ཞལ་བཞེས་ཞུ་བའི་རིམ་པ་རྒྱས་བསྡུས་ཇི་ལྟར་རིགས་པས་གསོལ་བ་གདབ་པའི་ལན་དུ། སློབ་དཔོན་གྱིས་དམིགས་བསལ་འདི་ཙམ་བཞུགས་པའི་ཞལ་བཞེས་སམ། སྤྱི་བཏང་ཙམ་དུ། གལ་ཏེ་བསྟན་པ་རྒྱས་པ་དང་། །སེམས་ཅན་ཕན་པའི་རྒྱུར་འགྱུར་ན། །མི་ལོ་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་ལྷག་སོགས། །གང་འདོད་འཚོ་བར་བླ་མ་དང་། །རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བདག །དབང་བཅུ་ལྡན་པར་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཅེས་པ་ལྟ་བུའི་ཞལ་བཞེས་གནང་བྱུང་བ་དང་། གཏང་རག་གི་མཎྜལ་གྱི་ཚིག་གོང་ལྟར་ལ། ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པའི་བཀའ་དྲིན་གཏོང་རག་གི་ཡོན་དུ་འབུལ་བར་བགྱིའོ། །ཞེས་བསྒྱུར་ལ་ཕུལ། དེ་ནས་ཞལ་བསྲོའི་སླད་དུ་ཚོགས་འཁོར་ཡོད་ན་ཕུལ་ཞིང་བསམ་པ་ལྷུན་གྲུབ་མའི་གསོལ་འདེབས་བྱ། བཀྲ་ཤིས་པའི་རྫས་བརྒྱད་བསང་སྦྱངས་བྱིན་བརླབས་ལ་སྤྱི་ལྟར་འབུལ་ཞིང་། ཚིག་ལྷུག་པའི་སྟོང་ཐུན་སྦྱར་ན། དེང་འདིར་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པའང་མེ་ལོང་གི་རྫས་ལ་བརྟེན་ནས་ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བརྟན་ཅིང་། ཤིན་ཏུ་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་སྦྱར། སྤྲོ་ན་རྟགས་བརྒྱད་དང་། སྣ་བདུན་ཀྱང་སྤྱི་ལྟར་ཕུལ། གང་ལྟར་ཡང་མཐར། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ལ་སོགས་པའི་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་བརྒྱ་ཆེར་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབས། རོལ་མོ་སྙན་ཅིང་ཡུན་རིང་བས་བདེ་ལེགས་སུ་བྱ། བརྟན་བཞུགས་འབུལ་ཡུལ། སྤོས་རོལ་སོགས་བཀུར་སྟི་དང་བཅས་རང་གནས་སུ་སྤྱན་དྲངས། ཚོགས་མཆོད་ཡོད་པའི་ཚེ་ལྷག་མ་མན་དང་། གཞན་དུ་མཆོད་བསྟོད་སོགས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་རྗེས་ཆོག་རྣམས་རང་རང་གི་གཞུང་ལྟར་བྱའོ། །ཡང་སུན་བཟློག་གི་བཅའ་འདོན་ཤིན་ཏུ་བསྡུ་ན། ཤོམས་ཀྱི་སྐབས་མཁའ་འགྲོའི་དཔལ་གཏོར་གསེར་སྐྱེམས། སྐུ་གླུད་ཙམ་གྱིས་འཐུས། དངོས་གཞིར་ཁྲུས་གསོལ་གྱི་རྗེས། གླུད་གཏོར་བསང་སྦྱངས། ཆོས་རྒྱལ་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་གསུང་། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ། དག་པ་རབ་འབྱམས་ཀྱི་མདངས་ནམ་མཁའི་སྣོད་ཆེན་པོར་འདོད་ཡོན་ཟད་པ་མེད་པའི་ལོངས་སྤྱོད་ཀྱི་གཏེར་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ་ནམ་མཁའི་མཛོད་ཅི་རིགས་པ་བརྗོད། ཀྱེ། དཔལ་འཁོར་འདས་ཀུན་ཏུ་འཆར་པའི་མ། །དོན་དུག་ལྔ་དག་པའི་ཡེ་ཤེས་ལྔ། །རིགས་ལྔའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་འགག་མེད་དུ། །ཚུལ་ཅིར་ཡང་སྣང་བའི་མཁའ་འགྲོའི་ཚོགས། །འཁོར་གྲངས་མེད་ཀྱི་ཕོ་ཉར་བཅས་པ་རྣམས། །སྐུ་མཛེས་པའི་རྒྱན་འཆང་བརྡ་ཚིག་གསུང་། །ཐུགས་བདེ་ཆེན་གྱིས་རབ་མྱོས་སྤྲིན་ཕུང་བཞིན། །དེང་འདིར་གཤེགས་བདག་གི་ཚིག་འདིར་དགོངས། །མགོན་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་སྐུ་གཟུགས་ཆབ། །དཔལ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་ལོངས་སྤྱོད་སྤྲིན། །དབྱིངས་སྲིད་ཞི་གང་བའི་ནམ་མཁའི་མཛོད། །དེ་ཟག་མེད་བདུད་རྩིར་སྤར་ཏེ་འབུལ། །ཐུགས་དགྱེས་པ་ཆེན་པོས་བཞེས་ནས་ཀྱང་། །སྤྱིར་དཔལ་ལྡན་བླ་མའི་སྐུ་ཚེ་སྲིངས། །སྒོས་རིགས་ལྔའི་མཁའ་འགྲོའི་སུན་མ་བཟློག །བརྡ་ཐ་སྙད་ཀྱི་དར་ཐག་དབྱིངས་སུ་ཆོད། །མགོན་རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་བླ་མ་རྗེ། །དུས་ཇི་སྲིད་དུ་མི་གཡོ་ཞབས་བརྟན་ཅིང་། །ཆོས་ཟབ་དོན་གྱིས་གྲངས་མེད་གདུལ་བྱའི་འགྲོ། །རྒྱུད་སྨིན་གྲོལ་དུ་མཛད་ལ་གེགས་མེད་མཛོད། །ཅེས་གཏོར་མ་དང་སྐུ་གླུད་རྣམས་རོལ་མོའི་སྒྲ་དང་བཅས་པས་ནུབ་ཕྱོགས་སུ་ཕུལ་ལ། སློབ་དཔོན་ཚེ་དཔག་མེད་དུ་གསལ་གདབ་པ་སོགས་མན་གོང་ལྟར་བྱའོ། །སྐབས་འགའ་ཞིག་ཏུ་སུན་བཟློག་དང་མ་འབྲེལ་བའི་བརྟན་བཞུགས་རྐྱང་པ་ལ། ཤོམས་ཀྱི་སྐབས་སུན་བཟློག་གི་བཅའ་གཞི་རྣམས་མི་དགོས་ཤིང་། དངོས་གཞི་སྦྱོང་བ་གསུམ་དང་། ཁྲུས་གསོལ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་སློབ་དཔོན་ཚེ་དཔག་མེད་དུ་གསལ་གདབ་པ་སོགས་དཀྱུས་ལྟར་བྱ། དེ་ཡང་དྲག་པོའི་སྦྱོང་བ་བདེན་བདར་གྱི་སྐབས་སུ། དེང་འདིར་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་ཞབས་པད་བརྟན་པའི་ཆོ་ག་བསྒྲུབ་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་པའི་སོགས་སྦྱར། ཁྲུས་གསོལ་གོང་དུ་བཀོད་པའམ། ཡང་ན། ཁྲུས་ཀྱི་ཁང་པ་སོགས་ཀྱིས་ཁྲུས་ཁང་བསྐྱེད། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་དང་། འདི་ནི་ཁྲུས་མཆོག་སོགས་སྔགས་དང་བཅས་པས་ཁྲུས་གསོལ། དེ་དག་སྐུ་ལ་སོགས་ཀྱིས་སྐུ་ཕྱི་བ་རྣམས་སྤྱི་ལྟར་བྱས་པས་ཀྱང་རུང་ངོ་། །ཞེས་པའང་ལྷ་བཙུན་ཆེན་པོ་ནམ་མཁའ་འཇིགས་མེད་ཀྱི་ཟབ་མོ་དག་སྣང་མའི་ཆོས་སྡེ་དང་། རིག་འཛིན་གཏེར་བདག་གླིང་པའི་མནལ་ལམ་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མཁའ་འགྲོ་མཚོ་རྒྱལ་མས་སྩལ་བའི་སུན་ཟློག་དང་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཚིགས་སུ་བཅད་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་རྩ་བར་བཟུང་། འཐད་འོས་ཀྱི་ཕྱག་བཞེས་ཀྱིས་ཟུར་བརྒྱན་ཏེ། འཇུག་བདེ་དོན་ཚང་སྙིང་པོར་དྲིལ་བ་འདི་ཡང་། རིག་འཛིན་གྱི་བཙུན་པ་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་ཟིན་བྲིས་སུ་བགྱིས་པའི་དགེ་བས་བསྟན་འཛིན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བརྟན་ཅིང་ཕྲིན་ལས་རྒྱས་པ་དང་། བསྟན་འགྲོའི་ཕན་བདེ་མཆོག་ཏུ་འཕེལ་བའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ་བྷ་བ་ཏུ།། །།

[edit]

sun bzlog dang brtan bzhugs kyi cho ga mdor bsdus grub pa'i zhal lung bdud rtsi'i zil dngar/ @#/__/sun zlog dang brtan bzhugs kyi cho ga mdor bsdus pa grub pa'i zhal lung bdud rtsi'i zil dngar ces bya ba bzhugs so//__// na mo gu ru de ba DA ki nI b+h+yaH__sun zlog khyer bde'i bca' gzhi ni/__gong du rang nyid kyis tshe dpag med sogs yi dam gang byed kyi mchod gtor dang /__nye logs su gtor zlum lnga tshom pad 'dab can mtheb kyu dang ril bus brgyan pa/__las bzhi'i dpal gtor zlum po/__gru bzhi/__zla gam/__zur gsum rnams mtheb kyu dang ril bus brgyan cing spro na kha dog so sor bsgyur/__rin po che'i snod du gser skyems bcas bshams/__de rnams kyi mdun du sku glud che ba glud phran mang pos bskor ba dang /__nyer spyod dang /__'dod yon sogs spyan gzigs dkor cha ci 'byor bas mdzes par byas/__de nas bdag bskyed bzlas pa dang bcas pa sngon du 'gro bas/__mchod gtor dang /__sku glud rnams/__ra~M ya~M kha~M gyis bsang /__swa b+hA was sbyangs/__stong pa'i ngang las b+h+rU~M kha dog lnga ldan las 'od 'phros/__'phags pa mchod/__sems can thams cad kyi don byas tshur 'dus yongs su gyur pa las rin po che'i snod yangs shing rgya che ba bcud zag pa med pa'i steng du oM dkar po/__AHdmar po/__hU~M mthing ga rnams sangs rgyas thams cad kyi sku gsung thugs kyi ngo bor 'od du zhu/__oM AHhU~M lan gsum/__'dod yon lnga ldan gyi mchod sprin zad mi shes pa nam mkha' gang bar gyur/__zhes brlabs te spyir bsngo ba ni/__hrIH__chos dbyings lha btsun rin po che nam mkha' 'jigs med kyi dag snang ma/__lhun grub 'od zer phyogs mtshams 'khrigs/__/rang gsal pad sdong 'od kyi pho brang dbus/__/tshe lha yab yum snang stong 'od zer klong /__/nyi shu rtsa bzhi'i dpa' bo mkha' 'gros bskor/__/bka' nyan dregs pa las byed chos srung rnams/__/'dir gshegs mchod gtor sku glud tshogs mchod dang /__/nam mkha' gang ba'i phyi nang gsang mchod sprin/__/dgyes par bzhes la phrin las rnams bzhi sgrubs/__oM badz+ra ar+g+haM/__pa d+yaM/__puSh+pe/__d+hup+pe/__a lo ke/__g+han+d+he/__nai wi d+ya/__shab+da pra tIts+tsha swA hA/__zhes mchod/__de nas rigs lnga'i lha tshogs la mchod gtor 'bul ba ni/__oM AHhU~M/__zhe sdang chos rgyal gter bdag gling pa'i mnal lam ma/__rnam dag rdo rje rigs kyi lha/__/zhi ba'i las mdzad 'khor dang bcas rnams kyis/__/'dod yon lnga ldan mchod gtor 'di bzhes la/__/shar phyogs rdo rje mkha' 'gro'i sun ma bzlog__/'byung ba chu dang nyon mongs zhe sdang las/__/gyur pa'i 'gal rkyen bar chad kun sol la/__/me long ye shes rdo rje tshe dbang skur/__/mi 'gyur mi shig rab tu brtan par mdzod/__/nga rgyal rnam dag rin chen rigs kyi lha/__/rgyas pa'i las mdzad 'khor dang bcas rnams kyis/__/'dod yon lnga ldan mchod gtor 'di bzhes la/__/lho phyogs rin chen mkha' 'gro'i sun ma bzlog__/'byung ba sa dang nyon mongs nga rgyal las/__/gyur pa'i 'gal rkyen bar chad kun sol la/__/mnyam nyid ye shes rin chen tshe dbang skur/__/mi 'gyur mi shigs rab tu brtan par mdzod/__/'dod chags rnam dag pad+ma rigs kyi lha/__/dbang gi las mdzad 'khor dang bcas rnams kyis/__/'dod yon lnga ldan mchod gtor 'di bzhes la/__/nub phyogs pad+ma mkha' 'gro'i sun ma bzlog__/'byung ba me dang nyon mongs 'dod chags las/__/gyur pa'i 'gal rkyen bar chad kun sol la/__/sor rtog ye shes pad+ma tshe dbang skur/__/mi 'gyur mi shigs rab tu brtan par mdzod/__/phrag dog rnam dag las kyi rigs kyi lha/__/mngon spyod las mdzad 'khor dang bcas rnams kyis/__/'dod yon lnga ldan mchod gtor 'di bzhes la/__/byang phyogs las kyi mkha' 'gro'i sun ma bzlog__/'byung ba rlung dang nyon mongs phrag dog las/__/gyur pa'i 'gal rkyen bar chad kun sol la/__/bya grub ye shes phrin las tshe dbang skur/__/mi 'gyur mi shigs rab tu brtan par mdzod/__/gti mug rnam dag sangs rgyas rigs kyi lha/__/lhun grub las mdzad 'khor dang bcas rnams kyis/__/'dod yon lnga ldan mchod gtor 'di bzhes la/__/dbus phyogs bud+d+ha mkha' 'gro'i sun ma bzlog__/_'byung ba mkha' dang nyon mongs gti mug las/__/gyur pa'i 'gal rkyen bar chad kun sol la/__/chos dbyings ye shes lhun grub tshe dbang skur/__/mi 'gyur mi shigs rab tu brtan par mdzod/__/las bzhi'i gtor ma 'bul ba ni/__oM AHhU~M/__shar nas lha btsun rin po che'i gsung /__rdo rje mkha' 'gro dkar mo 'bum/__/zhe sdang las la rngams pa'i lha srin tshogs/__/zhi ba'i mchod gtor bzhes la bar chad sol/__/me long ye shes ngang du dar thag sdus/__/lho nas rin chen mkha' 'gro ser mo 'bum/__/nga rgyal las la rngams pa'i lha srin tshogs/__/rgyas pa'i mchod gtor bzhes la bar chad sol/__/mnyam nyid ye shes ngang du dar thag sdus/__/nub nas pad+ma mkha' 'gro dmar mo 'bum/__/'dod chags las la rngams pa'i lha srin tshogs/__/dbang gi mchod gtor bzhes la bar chad sol/__/sor rtog ye shes ngang du dar thag sdus/__/byang nas las kyi mkha' 'gro ljang nag 'bum/__/phrag dog las la rngams pa'i lha srin tshogs/__/drag po'i mchod gtor bzhes la bar chad sol/__/bya grub ye shes ngang du dar thag sdus/__/mtshams bzhi'i dpa' bo DAk+ki chos skyong yang /__/rang rang bran g.yog lha srin sde brgyad bcas/__/las bzhi'i mchod gtor bzhes la bar chad sol/__/rang rang dar thag chos kyi dbyings su sdus/__/snang srid thams cad sangs rgyas mkha' 'gro'i zhing /__/sku gsum 'bras bu ye nas lhun grub dang /__/chos kyi dbyings na bzang ngan 'pho 'gyur bral/__/mnyam nyid ngang du rnam rtog 'chi ba zlog__/grangs gsog byed na/__mchod gtor so sor gso bran byas la/__oM AHhU~M gis brlabs/__rigs lnga dang las bzhi'i mchod gtor 'bul ba la grangs bzung /__grangs rdzogs pa na rigs lnga'i gtor ma khang thog gi dbus dang /__las bzhi phyogs bzhir 'bul/__de nas gser skyems/__chos kyi dbyings dang nam mkha'i khyon gang ba'i/__/las bzhir dbang bsgyur dpa' bo mkha' 'gro dang /__/sde brgyad dregs pa'i sun ma bzlog tu gsol/__/sngon las 'phral rkyen ltas ngan bar chad dang /__/chags chen nyam nga rbod gtong byad stems rnams/__/bla ma yi dam mkha' 'gro'i bden pas zlog__/tshe rku srog 'phrog stobs dpal dbang thang dang /__/bkrag mdangs gzi brjid 'gal ba'i sun ma bzlog__/bla tshe srog tshe dbugs tshe yar ba dang /__/nyams chag dus min 'chi ba'i ltas mi bzad/__/chos skyong srung ma'i dpung gis bzlog par gyis/__/dpa' bo DAk+ki'i nus pas mtshams chod cig__/bla ma yi dam thugs rjes deng skyobs la/__/rten 'dir 'chi med rdo rje'i dngos grub stsol/__slar yang sku glud/__oM a ka ro mu khaM sarba d+harmA NaM a d+ya nut+pa na na twat+tA oM AHhU~M phaT swA hA/__zhes brlabs la/__e wa~M mnyam sbyor thabs shes dbyings chen po/__/e ya~M ra~M su~M keM ra~M b+h+rU~M 'od dang /__oM hU~M trA~M hrIHAHdang A li dang /__/kA li thabs shes mnyam sbyor rten 'brel bcud/__/ting 'dzin 'od skur 'dus pa'i dgyes mchod sprin/__/zab gsang rdo rje dbyings kyi rol rgyan du/__/rnam rol ye shes snang ba rgyan gyi glud/__/'pho ba chen po rtag brtan 'gyur med dang /__/'od gsal rdo rje'i snying po'i zhing du dbul/__/bzhes nas dngos 'dzin mtshan ma'i rnam rtog sol/__/skye 'chi'i 'dzin mdangs 'ja' skur yal gyur cig__/glud grangs gsog na glud phran re re nas byin rlabs dang 'bul ba gong ltar byas pa'i mthar/__sku gsum phyogs dus rgyal ba rab 'byams kyi/__/dbyings mchog 'od gsal dwangs ma rdo rje'i yum/__/rigs 'dus 'bum phrag ye shes DA k+ki ma/__/lhan skyes srid zhing ro gcig rdo rje'i dbyings/__/'bar ba'i 'od skur brjid pa'i gtor ma dang /__/srid zhi'i bde chen phun tshogs mchod pa'i sprin/__/lhun 'byams shar grol dag pa'i klong nas bzhes/__/mtshan 'dzin bar chad thams cad chos skur zlog__/mi shigs gsang mchog rdo rje'i mkha' dbyings su/__/'khor 'das rnam rol sgyu ma'i rol rtsed bsdu/__/kun tu bzang mo'i dbyings kyi 'od gsal ngang /__/snying dgur dbus su 'chi med bdud rtsir AH__zhes gtor ma sku glud rnams rol mo'i sgra dang bcas nub phyogs su bskyal/__rigs sngags kyis mtshams bcad/__rdo rje'i srung 'khor bsgom/__bsngo smon bkra shis rgyas par bya'o/__/bla ma sogs kyi ched du yin na/__srung 'khor bsgom pa'i rjes so so'i zhabs brtan gsol 'debs grangs mang du 'don pa'am/__brtan bzhugs spyi 'gre/__oM A mA ra Ni dzI ban+ti ye swA hA/__bla ma mchog gsum yi dam dkyil 'khor lha/__/mkha' 'gro chos skyong srung ma'i bden stobs kyis/__/bstan 'gro'i dpal mgon rje btsun bla ma mchog__/bskal brgyar zhabs brtan phrin las rgyas gyur cig__/ces dang /__snang stong chos rgyal gter bdag gling pa'i gsung /__bde chen gzhom med rdo rje'i sku/__/mtshan dpe'i lang tsho rab rgyas rgyal kun gyi/__/ngo mtshar spyi gzugs gang 'dul sprul pa'i sku/__/'gyur med sku yi rdo rje zhabs brtan gsol/__/grags stong 'gag pa med pa rdo rje'i gsung /__/yan lag drug cu zab gsang chos kyi sgra/__/'gro blo'i bsam pa bzhin ston longs spyod rdzogs/__/'gag med gsung gi rdo rje zhabs brtan gsol/__/rig stong skye 'gags gnas bral rdo rje'i thugs/__/zab gsal ye shes chos kun 'byung ba'i dbyings/__/khyab bdag rgyal ba'i snying po chos kyi sku/__/'khrul med thugs kyi rdo rje zhabs brtan gsol/__/kun khyab mkha' la phrin las nyin mor byed/__/'char nub yongs bral phan bde'i snang ba can/__/bstan 'gro'i pad tshal rgyas pa'i nyer 'tsho mchog__/bskal pa rgya mtsho rab tu gsal gyur _cig__/phan bde 'byung ba'i sogs/__ston pa 'jig rten khams sogs brjod cing gsol ba rtse gcig tu gdab bo/__/yang rang nyid la bka' drin che ba'i rdo rje slob dpon sogs yul khyad pa can la brtan bzhugs dmigs gsal 'bul ba'i tshul ni/__zla ba yar ngo'i dus tshes bzang por gnas khang phyag dar bya zhing bkod pas mdzes par brgyan pa'i gung du seng ge'i khri phun sum tshogs pa brtan bzhugs kyi gding ba'am/__stan dkar rdo rje dang g.yung drung gi ri mos mtshan pas bkab pa dang /__de'i mdun du mchod pa'i bye brag__/nye log gang bder tshe dpag med kyi dkyil 'khor dang mchod gtor/__maN+Dal dang sku gsung thugs rten/__bkra shis kyi yo byad sogs nyer mkho rnams dang /__gong du smos pa'i sun bzlog gi bca' gzhi rnams kyang bsgrigs/__spros phan chen dar lam dang mkha' 'gro'i chas zhugs sogs kyang phyag len ltar nyer bsngogs bya/__de nas snga bar langs te tshe dpag med kyi cho ga bka' gter rgyas bsdus gang rigs dang /__las bum du bdud rtsi 'khyil ba bskyed bzlas bya/__tshogs mchod byed na tshogs tha ma'i bar sngon du song nas/__nyi ma 'char ka'i dus dang 'grigs na mchog tu legs shing gang ltar yang snga dro'i char brtan bzhugs 'bul yul nyid spos rol sogs bkur sti dang bcas te spyan drangs nas mngon par bshams pa'i khri la bzhugs su gsol rjes/__las bum gyi chus gdangs snyan pa dang bcas te me long gi ngogs su sku khrus gsol ba ni/__oM AHhU~M/__snang stong dag pa lha yi gzhal yas su/__/pha rol phyin drug ye shes lnga ldan dang /__/sa bcu lam lnga sku gsum bcud ldan 'dis/__/rdo rje slob dpon sku la khrus gsol bas/__/sgrib gsum bag chags nyes byas kun byang zhing /__/sku bzhi ye shes lnga yi mtshan dper gsal/__/snang stong 'ja' lus rdo rje dri med sku/__/srid zhi'i dpal du mi 'gyur brtan par mdzod/__oM sarba ta thA ga ta a b+hi She ka ta sa ma ya shrI ye hU~M/__sku phyi ba'i tshul dang bcas/__oM hU~M trA~M hrIHAHka ya bi shwa d+ha na ye swA hA/__de nas sun bzlog dngos gong ltar la/__tshar gcig ma gtogs grangs gsog mi dgos pas/__rigs lnga/__las bzhi gser skyems/__glud bsngos rnams so so'i tshig mtshams su 'jam rol dang bcas mchod gtor gshegs/__dar lam dang /__chas zhugs yod na las bzhi'i skabs rim par bsdu zhing chas zhugs rnams la gtor ma bskur nas phyir bskyal lo/__/de nas slob dpon gdan khri dang bcas pa/__a mr-i tas bsang /__swa b+hA was sbyangs/__dmigs bsal tshe chog gang yin gyi gtso bo'i skur bskyed/__spyi khyab tsam du/__stong pa'i ngang las seng ges btegs pa'i rin po che'i khri bkod pa phul du byung ba rdo rje dang g.yung drung gis mtshan pa'i steng du pad+ma dang zla ba'i gdan la hrIHdmar po las rdo rje slob dpon u rgyan tshe dpag med sku mdog bye ru'i lhun po la nyi ma shar ba ltar rab tu dwangs shing 'od zer kha dog sna tshogs 'phro ba/__zhal gcig phyag gnyis mnyam bzhag gi phyag rgyas 'chi med tshe'i bdud rtsis gang ba'i bum pa bsnams pa/__dar dang rin po ches brgyan cing zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa/__mtshan dpe'i gzi byin mchog tu 'bar ba'i skur gyur pa'i gnas gsum yig 'bru gsum gyis mtshan pa las 'od zer 'phros pas phyogs bcu dus bzhi'i rgyal ba sras dang bcas pa thams cad o rgyan tshe dpag tu med pa'i rnam par spyan drangs nas sib sib thim par gyur/__spro na tshig bdun gsol 'debs dang /__hU~M/__/bzhengs shig pad+ma 'byung gnas sogs/__dbyangs dang bcas pa bya/__gang ltar yang tshe gzungs bzla zhing rol mo'i sgra snyan par sbyar/__spos btul ba dang bcas byin dbabs pa'i mthar/__dzaHhU~M ba~M hoHsa/__dbyer med du brtan par bsam/__mchod phreng rgyas pa'am/__bsdu na/__oM gu ru a pa ra mi tA A yur+dz+nyA na ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA/__de bzhin du/__shab+da'i bar sbyar bas mchod cing rol mo bya/__'jig rten 'dren pa'i sogs kyis bstod/__tshe 'gugs ni mda' dar g.yab cing /__bdag mdun rdo rje slob dpon dang bcas pa'i thugs ka nas 'od zer 'phros/__'khor 'das kyi tshe bcud dwangs ma thams cad 'od zer nyi ma 'char ka'i mdangs lta bu bkug ste thugs kar thim pas 'chi med sku tshe'i dngos grub la dbang 'byor bar bsam la/__dmigs bsal las gzhung gang la brten pa ltar bya/__spyi khyab tsam du/__hU~M/__bcom ldan mgon po byang gter ye shes tshe dpag med:__'byung ba lnga la dbang sgyur lha mo'i tshogs:__rdo rje slob dpon sku tshe'i g.yang spel cig:__steng 'og phyogs bcu'i snod kyi 'jig rten la:__'bros dang 'khyams dang yar ba'i tshe khug cig:__stong phrag brgyad cu'i bgegs kyi tshogs rnams kyis:__brkus dang 'phrog dang gzhom pa'i tshe khug cig:__'byung ba dgra gshed 'khrugs pa'i las sbyor gyis:__nyams dang zad dang 'thor ba'i tshe gsos shig:__yid kyis dngangs dang had kyis brgyal ba dang :__'ur gyis 'drogs pa'i tshe dang g.yang gsos shig:__tshe khug g.yang skyob dngos grub deng 'dir stsol:__'byung lnga 'od lnga 'bar ba'i tshe bcud bstims:__'chi med tshe yi dngos grub deng 'dir stsol:__zhes tshe 'gugs shing rten 'brel snying pos brtan par bya/__de nas tshe bum sogs tshe'i rten rdzas so so'i dbang gzhung ltar tshig cung zad kha bsgyur bas phul/__spyir btang du/__tshe bum phul la/__hrIH__mgon po tshe dpag med pa'i dgongs pa yis:__lha mo tsaN+Da lI la thugs brgyud nas:__'chi med pad+ma 'byung gnas byin rlabs te:__'das dang ma byon da lta dus gsum gyi:__tshe yi rig 'dzin rnams la gsol ba 'debs:__o rgyan pad+ma 'byung gnas la gsol ba 'debs:__'chi med tshe yi dngos grub stsal du gsol/__'jam rol dang bcas me tog 'thor zhing :__sku tshe mi shigs pa'i rdo rjer gyur cig:__mi 'gyur ba'i g.yung drung du gyur cig:__mi nub pa'i rgyal mtshan du gyur cig:__'chi med tshe yi rig 'dzin brnyes par gyur cig:__ces brjod/__tshe ril phul la/__bkra shis tshe brtan dpal gyi zas/__/snying po 'dus pa'i bcud 'di ni/__/de ring khyod kyis gsol bar gyis/__/'di gsol bcom ldan tshe dpag med/__/zhal mthong 'gyur ba gdon mi za/__ces dang /__thabs kyi rdzas tshe yi ril bu phul ba la brten nas thabs bde ba chen po mchog tu mi 'gyur bar rdo rje tshe yi dngos grub brnyes par gyur cig__/tshe chang phul la/__'chi med tshe yi dpal la longs spyod cing /__/rig pa'i blo dang rnam dpyod shes rab dang /__/srid dang zhi ba'i dpal 'byor gang lags pa/__/de kun lhun gyi grub par mdzad du gsol/__/zhes dang /__shes rab kyi rdzas tshe yi bdud rtsi phul ba la brten nas shes rab stong nyid rdo rje tshe yi dngos grub brnyes par gyur cig__/spro na skabs 'dir brjod bya phun sum tshogs shing /__rjod byed rgyas bsdus 'tshams pa'i zhabs pad brtan par gsol ba 'debs pa'i snyan 'bul gyis mtshams sbyar te maN+Dal phul/__gong ltar yang maN+Dal tshom bu so bdun ma rgyas par 'bul ba dkyus ltar la/__ma tshang ba med pa 'di nyid dpal ldan bla ma dam pa zhabs pad bskal pa rgya mtshor 'tsho zhing gzhes la/__chos kyi 'khor lo bskor bar gsol ba 'debs pa'i slad du 'bul bar bgyi'o sogs sbyar/__de nas sku gsung thugs rten sogs yod na rim par 'bul zhing /__sku rten la/__bstan 'gro'i gtsug rgyan rje btsun bla ma la/__/ngo mtshar mtshan dpe'i snang brnyan 'di 'bul la/__/gang sku bskal pa rgya mtshor 'tsho gzhes pa'i/__/dge mtshan snang ba rtag tu 'bar gyur cig__/gsung rten la/__chos kyi dbang phyug rje btsun bla ma la/__/theg mchog bdud rtsi'i glegs bam 'di phul bas/__/gang gsung yan lag drug cu'i sprin chen la/__/zab rgyas dam chos char chen dbab tu gsol/__thugs rten la/__ye shes mchog brnyes rje btsun bla ma la/__/rgyal ba'i chos sku'i rten mchog 'di phul bas/__/gang thugs stong dang snying rje zung 'jug pa'i/__/gzigs pas bdag sogs 'gro la lhag par dgongs/__/yon tan gyi rten bum pa bcud ldan lta bu la/__/yon tan rmad byung rje btsun bla ma la/__/'dod dgu 'jo ba'i bum bzang 'di phul bas/__/bral smin nor bu'i dga' ston mi zad pas/__/sa gsum 'gro ba'i re ba skong mdzad gsol/__/phrin las kyi rten sna tshogs rdo rje lta bu la/__phrin las mtha' yas rje btsun bla ma la/__/sna tshogs rdo rje'i phyag rgya 'di phul bas/__/gang 'dul phan dang bde ba'i mdzad pa mchog__/rtag cing khyab dang lhun gyis grub gyur cig__/ces pa'am/__yang na tshig lhug pa ji ltar rigs pa'i sgo nas phul/__de nas gsol ba 'debs rten sogs yod na'ang rim par phul/__'dun pa rtse gcig pa brtan bzhugs kyi tshigs bcad ji ltar rigs pas gsol ba gdab pa'i mthar/__de ltar yongs rdzogs bstan dang 'gro ba'i skyabs gcig__/mtshungs bral mchog gi rdo rje slob dpon chen po gang nyid/__ris su ma chad pa'i bstan pa dang /__mtha' yas pa'i 'gro ba'i mgon du zhabs pad bskal pa rgya mtshor 'tsho zhing gzhes par/__bdag cag 'dir 'dus shing tshogs pa rnams kyis dngos po kun gyis btud de gsol ba 'debs pa lags na de de bzhin du zhal gyis bzhes par ci gnang zhes pa lta bu'i zhal bzhes zhu ba'i rim pa rgyas bsdus ji ltar rigs pas gsol ba gdab pa'i lan du/__slob dpon gyis dmigs bsal 'di tsam bzhugs pa'i zhal bzhes sam/__spyi btang tsam du/__gal te bstan pa rgyas pa dang /__/sems can phan pa'i rgyur 'gyur na/__/mi lo brgya rtsa brgyad lhag sogs/__/gang 'dod 'tsho bar bla ma dang /__/rgyal ba sras dang bcas pas bdag__/dbang bcu ldan par byin gyis rlobs/__/ces pa lta bu'i zhal bzhes gnang byung ba dang /__gtang rag gi maN+Dal gyi tshig gong ltar la/__chos kyi 'khor lo bskor bar zhal gyis bzhes pa'i bka' drin gtong rag gi yon du 'bul bar bgyi'o/__/zhes bsgyur la phul/__de nas zhal bsro'i slad du tshogs 'khor yod na phul zhing bsam pa lhun grub ma'i gsol 'debs bya/__bkra shis pa'i rdzas brgyad bsang sbyangs byin brlabs la spyi ltar 'bul zhing /__tshig lhug pa'i stong thun sbyar na/__deng 'dir dpal ldan bla ma dam pa'ang me long gi rdzas la brten nas zhabs pad bskal pa rgya mtshor brtan cing /__shin tu bkra shis par gyur cig__/ces sbyar/__spro na rtags brgyad dang /__sna bdun kyang spyi ltar phul/__gang ltar yang mthar/__phun sum tshogs pa la sogs pa'i bkra shis kyi tshigs su bcad brgya cher brjod cing me tog gi char dbabs/__rol mo snyan cing yun ring bas bde legs su bya/__brtan bzhugs 'bul yul/__spos rol sogs bkur sti dang bcas rang gnas su spyan drangs/__tshogs mchod yod pa'i tshe lhag ma man dang /__gzhan du mchod bstod sogs dkyil 'khor gyi rjes chog rnams rang rang gi gzhung ltar bya'o/__/yang sun bzlog gi bca' 'don shin tu bsdu na/__shoms kyi skabs mkha' 'gro'i dpal gtor gser skyems/__sku glud tsam gyis 'thus/__dngos gzhir khrus gsol gyi rjes/__glud gtor bsang sbyangs/__chos rgyal gter bdag gling pa'i gsung /__oM AHhU~M/__dag pa rab 'byams kyi mdangs nam mkha'i snod chen por 'dod yon zad pa med pa'i longs spyod kyi gter du gyur par bsams la nam mkha'i mdzod ci rigs pa brjod/__kye/__dpal 'khor 'das kun tu 'char pa'i ma/__/don dug lnga dag pa'i ye shes lnga/__/rigs lnga'i sgyu 'phrul 'gag med du/__/tshul cir yang snang ba'i mkha' 'gro'i tshogs/__/'khor grangs med kyi pho nyar bcas pa rnams/__/sku mdzes pa'i rgyan 'chang brda tshig gsung /__/thugs bde chen gyis rab myos sprin phung bzhin/__/deng 'dir gshegs bdag gi tshig 'dir dgongs/__/mgon rdo rje slob dpon sku gzugs chab/__/dpal kun tu bzang po'i longs spyod sprin/__/dbyings srid zhi gang ba'i nam mkha'i mdzod/__/de zag med bdud rtsir spar te 'bul/__/thugs dgyes pa chen pos bzhes nas kyang /__/spyir dpal ldan bla ma'i sku tshe srings/__/sgos rigs lnga'i mkha' 'gro'i sun ma bzlog__/brda tha snyad kyi dar thag dbyings su chod/__/mgon rigs brgya'i khyab bdag bla ma rje/__/dus ji srid du mi g.yo zhabs brtan cing /__/chos zab don gyis grangs med gdul bya'i 'gro/__/rgyud smin grol du mdzad la gegs med mdzod/__/ces gtor ma dang sku glud rnams rol mo'i sgra dang bcas pas nub phyogs su phul la/__slob dpon tshe dpag med du gsal gdab pa sogs man gong ltar bya'o/__/skabs 'ga' zhig tu sun bzlog dang ma 'brel ba'i brtan bzhugs rkyang pa la/__shoms kyi skabs sun bzlog gi bca' gzhi rnams mi dgos shing /__dngos gzhi sbyong ba gsum dang /__khrus gsol sngon du 'gro bas slob dpon tshe dpag med du gsal gdab pa sogs dkyus ltar bya/__de yang drag po'i sbyong ba bden bdar gyi skabs su/__deng 'dir dpal ldan bla ma dam pa zhabs pad brtan pa'i cho ga bsgrub pa la bar du gcod pa'i sogs sbyar/__khrus gsol gong du bkod pa'am/__yang na/__khrus kyi khang pa sogs kyis khrus khang bskyed/__ji ltar bltams pa sogs dang /__'di ni khrus mchog sogs sngags dang bcas pas khrus gsol/__de dag sku la sogs kyis sku phyi ba rnams spyi ltar byas pas kyang rung ngo /__/zhes pa'ang lha btsun chen po nam mkha' 'jigs med kyi zab mo dag snang ma'i chos sde dang /__rig 'dzin gter bdag gling pa'i mnal lam du ye shes kyi mkha' 'gro mtsho rgyal mas stsal ba'i sun zlog dang brtan bzhugs kyi tshigs su bcad pa'i rdo rje'i gsung rtsa bar bzung /__'thad 'os kyi phyag bzhes kyis zur brgyan te/__'jug bde don tshang snying por dril ba 'di yang /__rig 'dzin gyi btsun pa many+dzu g+ho Shas zin bris su bgyis pa'i dge bas bstan 'dzin mchog rnams zhabs pad bskal pa rgya mtshor brtan cing phrin las rgyas pa dang /__bstan 'gro'i phan bde mchog tu 'phel ba'i rgyur gyur cig/__//sarba dA mang+ga laM b+ha ba tu//__//

Footnotes

Other Information