མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའི་མཚན་ཅན་སྟོན་འཁོར་ལ་ཞབས་བརྟན་ལེགས་འབུལ་གྱི་ཡི་གེ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title mkhan chen thams cad mkhyen pa rdo rje 'chang byams pa kun dga'i mtshan can ston 'khor la zhabs brtan legs 'bul gyi yi ge JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 20, sde tshan 1, Text 55, Pages 101-102 (Folios 51a1 to 51b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. mkhan chen thams cad mkhyen pa rdo rje 'chang byams pa kun dga'i mtshan can ston 'khor la zhabs brtan legs 'bul gyi yi ge. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 20: 101-102. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Official Letters - chab shog  ·  Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཁུ་དབོན་ལ་ཞབས་བརྟན་ལེགས་འབུལ་ཕུལ་བའི་མགོ་བརྗོད་དུ་བྲིས་པ་དགེ།

ces pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po rang nyid kyis mkhan chen rdo rje 'chang khu dbon la zhabs brtan legs 'bul phul ba'i mgo brjod du bris pa dge

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའི་མཚན་ཅན་སྟོན་འཁོར་ལ་ཞབས་བརྟན་ལེགས་འབུལ་གྱི་ཡི་གེ་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་བདེན་ཚིག་ཅེས་བྱ་བ།སྶཾཔཱུརྞྞསྱསུལཀྵཎཾཔྲབྷཱ། ཙྪནྡོཤུདྡྷདཱིབྟེ། ཏྲཻལོཀྱེཥུཧཏཾསུཁཾཔྲདཱ། པཏྤདྨསརཀལྤཛཱིབྱཏཱཾ། །བཀྲ་ཤིས་སྲིད་དང་ཞི་བའི་ལེགས་བྱས་ཀྱིས། །དགེ་མཚན་མཐའ་དག་རྫོགས་པའི་སྣང་བ་ཡིས། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་ཕན་བདེའི་མཆོག་སྦྱིན་པའི། །ཞབས་པད་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༡ །གཟོད་ནས་འོད་གསལ་གཉུག་མ་རྡོ་རྗེའི་སེམས། །གློ་བུར་འཁྲུལ་པའི་མཚན་མ་ལས་འདས་བཞིན། །ཟུང་འཇུག་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྣམ་རོལ་ཅན། །ལོངས་སྤྱོད་ཡོངས་རྫོགས་འཁོར་ལོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༢ །བརྟན་གཡོ་ཀུན་ལ་ཁྱབ་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ཤེས་རབ་དབྱིངས་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་ལ་སྦྱར་བས། །མཆོག་ཏུ་མི་འགྱུར་གྲུབ་པའི་སྣང་བརྙན་ནི། །ཁ་སྦྱོར་རྡོ་རྗེའི་གཟུགས་སུ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༣ །སྲོག་རྩོལ་བརྗོད་པ་འགགས་པའི་དེ་མ་ཐག །མི་ཤིགས་ཚངས་པའི་སྒྲ་དབྱངས་སྲིད་པ་ན། །ལམ་བདེན་རྒྱ་མཚོའི་གདངས་སུ་འབབས་པའི་དཔྱིད། །བདེ་ཆེན་ནཱ་དའི་གསུང་དུ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༤ །ཤེས་དང་ཤེས་བྱ་རོ་གཅིག་ཉིད་གྱུར་པའི། །གཟུང་འཛིན་སྤྲོས་པ་བརྟུལ་བའི་སེམས་ཀྱི་དབྱིངས། །ཡེ་ཤེས་མཆོག་གི་སྣང་བ་དང་འགྲོགས་པ། །རང་བཞིན་མེད་པའི་ཐུགས་སུ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༥ །གང་དུ་སྐྱེ་བའི་འཇུག་ལྡང་མ་མཆིས་ཀྱང་། །རིག་དང་བརྩེ་བའི་དབང་གིས་སྲིད་པ་འདིར། །བྲལ་སྨིན་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོར་འཆར་བའི་ཕུལ། །སྙིང་རྗེས་ཡོངས་གང་ཆེན་པོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༦ །མཐའ་གཉིས་དབུ་མར་བསྙལ་བའི་ཕ་རོལ་ན། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་འབྱོར་པ་མི་ཟད་པས། །རྟག་ཅིང་ཁྱབ་དང་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡི། །ཕྲིན་ལས་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༧ །མདོར་ན་མཁའ་ཁྱབ་སྐུ་དང་ཡེ་ཤེས་ཀྱི། །དགེ་མཚན་འགོག་པ་མེད་པར་འཚོ་གཞེས་བཞིན། །ཐུགས་རྗེའི་སྣང་བ་དམ་པས་ས་གསུམ་ན། །ཤིས་པའི་པདྨོ་རྟག་ཏུ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག༨ །ཅེས་པའང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་རང་ཉིད་ཀྱིས་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་ཁུ་དབོན་ལ་ཞབས་བརྟན་ལེགས་འབུལ་ཕུལ་བའི་མགོ་བརྗོད་དུ་བྲིས་པ་དགེ། །། ༈
[edit]

mkhan chen thams cad mkhyen pa rdo rje 'chang byams pa kun dga'i mtshan can ston 'khor la zhabs brtan legs 'bul gyi yi ge/ mkhan chen thams cad mkhyen pa rdo rje 'chang byams pa kun dga'i mtshan can ston 'khor la zhabs brtan legs 'bul gyi yi ge 'chi med grub pa'i bden tshig ces bya ba/s+saMpUr+N+Nas+yasulak+ShaNaMprab+hA/_ts+tshan+doshud+d+hadIb+te/_trailokyeShuhataMsukhaMpradA/_pat+pad+masarakalpadzIbyatAM/_/bkra shis srid dang zhi ba'i legs byas kyis/_/dge mtshan mtha' dag rdzogs pa'i snang ba yis/_/'jig rten gsum na phan bde'i mchog sbyin pa'i/_/zhabs pad bskal pa rgya mtshor 'tsho gzhes gsol/_1_/gzod nas 'od gsal gnyug ma rdo rje'i sems/_/glo bur 'khrul pa'i mtshan ma las 'das bzhin/_/zung 'jug sgyu 'phrul drwa ba'i rnam rol can/__/longs spyod yongs rdzogs 'khor lor 'tsho gzhes gsol/_2_/brtan g.yo kun la khyab pa'i ye shes sku/_/shes rab dbyings kyi phyag rgya la sbyar bas/_/mchog tu mi 'gyur grub pa'i snang brnyan ni/_/kha sbyor rdo rje'i gzugs su 'tsho gzhes gsol/_3_/srog rtsol brjod pa 'gags pa'i de ma thag___/mi shigs tshangs pa'i sgra dbyangs srid pa na/_/lam bden rgya mtsho'i gdangs su 'babs pa'i dpyid/_/bde chen nA da'i gsung du 'tsho gzhes gsol/_4_/shes dang shes bya ro gcig nyid gyur pa'i/_/gzung 'dzin spros pa brtul ba'i sems kyi dbyings/_/ye shes mchog gi snang ba dang 'grogs pa/_/rang bzhin med pa'i thugs su 'tsho gzhes gsol/_5_/gang du skye ba'i 'jug ldang ma mchis kyang /_/rig dang brtse ba'i dbang gis srid pa 'dir/_/bral smin yon tan rgya mtshor 'char ba'i phul/_/snying rjes yongs gang chen por 'tsho gzhes gsol/_6_/mtha' gnyis dbu mar bsnyal ba'i pha rol na/_/byang chub mchog gi 'byor pa mi zad pas/_/rtag cing khyab dang lhun gyis grub pa yi/_/phrin las rgyun mi 'chad par 'tsho gzhes gsol/_7_/mdor na mkha' khyab sku dang ye shes kyi/_/dge mtshan 'gog pa med par 'tsho gzhes bzhin/_/thugs rje'i snang ba dam pas sa gsum na/_/shis pa'i pad+mo rtag tu rgyas gyur cig8_/ces pa'ang 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po rang nyid kyis mkhan chen rdo rje 'chang khu dbon la zhabs brtan legs 'bul phul ba'i mgo brjod du bris pa dge/__//__!

Footnotes

Other Information