JKW-KABUM-20-WA-001-029

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་རིན་ཆེན་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་དཔལ་བཟང་པོ་ཞབས་པད་བརྟན་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་གཏམ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ།
Wylie title khyab bdag rdo rje 'chang rin chen blo gsal bstan skyong dpal bzang po zhabs pad brtan par gsol ba 'debs pa'i gtam 'chi med bdud rtsi'i snang ba JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 20, sde tshan 1, Text 29, Pages 53-57 (Folios 27a1 to 29a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་ (blo gsal bstan skyong)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. khyab bdag rdo rje 'chang rin chen blo gsal bstan skyong dpal bzang po zhabs pad brtan par gsol ba 'debs pa'i gtam 'chi med bdud rtsi'i snang ba. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 20: 53-57. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Official Letters - chab shog  ·  Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

ཅེས་པའང་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་སྡེ་ལ་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པ་བླ་ཆེན་བློ་གསལ་མི་ཕམ་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང་བཅས་ཏེ་བསྐུལ་བའི་ངོར། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གསལ་ཞབས་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་ལེན་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ད་རི་དྲཱ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དཔལ་ཞྭ་ལུ་རི་ཕུག་གི་ཆོས་གྲྭར་འཕྲལ་དུ་བྲིས་པ་དགེ།

ces pa'ang dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud sde la mkhyen rab kyi snang ba rgyas pa bla chen blo gsal mi pham nas bkra shis pa'i lha rdzas dang bcas te bskul ba'i ngor/___rje btsun rdo rje 'chang blo gsal zhabs kyi zhabs rdul spyi bos len pa'i rgyal khams kyi da ri drA mkhyen brtse'i dbang pos dpal zhwa lu ri phug gi chos grwar 'phral du bris pa dge

[edit]
ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་རིན་ཆེན་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་དཔལ་བཟང་པོ་ཞབས་པད་བརྟན་པར་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་གཏམ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྣང་བ་ཞེས་བྱ་བ། ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷཾ། འཆི་མེད་སོ་སོར་རྟོགས་པའི་ཡེ་ཤེས་མཚན་དཔེའི་སྐུར་སྣང་ཚེ་མཐའ་ཡས། །འཆི་མེད་འོད་གསལ་གཉུག་མའི་རང་གཟུགས་རྒྱལ་ཀུན་སྐྱེད་ཡུམ་རྣམ་རྒྱལ་མ། །འཆི་མེད་ཚེ་དང་བློ་གྲོས་མཆོག་སྩོལ་རྗེ་བཙུན་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོ་སོགས། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་སྲས་བཅས་རྒྱལ་བས་དེང་འདིར་ཤིས་པའི་མེ་ཏོག་སྩོལ། །ཅེས་དགེ་ལེགས་སུ་བྱ་བའི་ཚིག་གིས་མདུན་བསུས་ཏེ། དེང་གི་ཆར་ཡང་གནས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་འཛམ་གླིང་ལས་ཀྱི་ས་པའི་བྱེ་བྲག་བྱང་ཕྱོགས་ཁ་བ་ཅན་གྱི་ཡུལ་ལྗོངས་ལས། གཡས་རུ་གཙང་གི་ནོར་འཛིན་གྱི་ཐིག་ལེ་མཁས་དང་གྲུབ་པའི་སྐྱེས་བུ་དུ་མས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པའི་བར་འདིར་དམིགས་བས༵ལ་གྱི་མཚན་འཛུགས། ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོ་འདི་ཉིད་དུ། སྟོན་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ། རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ཀུན་གྱི་ཁྱབ་བདག །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཉི་མ། ཁམས་གསུམ་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྐྱབས་གཅིག་མཚན་བརྗོད་པར་དཀའ་བ། དོན་གྱི་སླད་དུ་མཚན་ནས་སྨོས་ཏེ་རྡོ་རྗེ་འཆ༵ང་རིན་ཆེན་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཀྱིས། འཁོར་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་རིག་པ་དང་གྲོལ་བའི་ཡོན་ཏན་རྨད་དུ་བྱུང་བའི་འཕགས་སྐྱེས་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ལ། ཆོས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རྒྱུད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཆེན་པོ་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་སོགས་དམིགས་བསལ་ཁ་བསྒྱུར་ཤེས་པར་བྱ། ཟབ་རྒྱས་གདམས་པའི་བདུད་རྩིས་སྐལ་བཟང་ཡིད་ཀྱི་པདྨོ་ཅིར་ཡང་རྒྱས་པར་མཛད་པའི་དུས་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པའི་སྐབས་འདིར་ངོས་ཅག་འདུས་པ་ཀུན་གྱིས་སྒོ་གསུམ་གུས་པ་ཆེན་པོས་རྩེ་གཅིག་ཏུ་གསོལ་བ་འདེབས་རྒྱུའི་སྙིང་པོར། མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཐོག་མ་མ་མཆིས་པའི་དུས་ནས་གནས་སྐབས་བཞིའི་བག་ཆགས་ཐམས་ཅད་ཨེ་ཝྃ་མཱ་ཡའི་ཕྱག་རྒྱར་བསྡོམས་པའི་དཔལ་དམ་པ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་མངོན་སུམ་དུ་བརྙེས་སུ་ཟིན་ནའང་། མཐའ་ཀླས་པའི་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོ་སྨིན་གྲོལ་ལ་འགོད་པའི་སླད་དུ། སྲས་བཅས་རྒྱལ་བ་ཡོངས་ཀྱི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཏུ་བསྡུས་པའི་རང་གཟུགས། འཕགས་མཆོག་ཕྱག་ན་པདྨོ་སོགས་སློབ་པ་དང་། མི་སློབ་པ་དང་། སོ་སོ་སྐྱེ་བོའི་དགེ་བའི་བཤེས་གཉེན་གྱིས་མཚོན་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བ་ཆེན་པོའི་རྣམ་རོལ་མཁའ་ཁྱབ་ཏུ་འཆར་བ་ལས། དེང་འདིར་སུམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པ་མཆོག་གི་སྐུར་བཞེངས་པའི་མཚན་དཔེའི་དཀྱིལ་འཁོར་རྡོ་རྗེ་ནོར་བུའི་སྙིང་པོ་ལྟར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པ་དང་། ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་མཐའ་ཀླས་པར་བསྐོར་བའི་བཀའ་དྲིན་ནི་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོའི་བར་དུ་གཞལ་བར་དཀའ་བ་ཐོབ་ཅིང་། འབྱུང་འགྱུར་གྱི་ཆར་ཡང་། ཇི་སྐད་དུ། ཕན་བདེ་འབྱུང་བའི་གནས་གཅིག་པུ། །བསྟན་པ་ཡུན་རིང་གནས་པ་དང་། །བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྐྱེས་བུ་རྣམས། །སྐུ་ཚེའི་རྒྱལ་མཚན་བརྟན་གྱུར་ཅིག །ཅེས་གསུངས་པ་ལྟར་སྤྱིར་ལྷ་དང་བཅས་པའི་འགྲོ་བའི་བདེ་སྐྱིད་ནི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་རགས་ལས་ཤིང་། བསྟན་པ་རིན་པོ་ཆེ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་ནི་བསྟན་འཛིན་གྱི་སྐྱེས་བུ་ཁོ་ནར་རགས་ལས་པར་མ་ཟད། བྱེ་བྲག་ཏུ་རྩོད་པའི་དུས་ཀྱི་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་ཅིང་གཟིགས་པ་ཆེན་པོ་འཛམ་གླིང་བྱང་ཕྱོགས་ཀྱི་ཐུབ་དབང་གཉིས་པ་བུ་སྟོན་ལོ་ཙཱ་བ་རིན་ཆེན་གྲུབ་ཅེས་མཚན་གྱི་སྙན་པས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་བླ་ན་མངོན་པར་མཐོ་བ་གང་གི་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི་བསྟན་པ་དྲི་མ་མེད་པ་དར་ཞིང་རྒྱས་ལ་ཡུན་རིང་དུ་གནས་པ་ནི་སྐྱབས་མཆོག་འཁོར་ལོའི་མགོན་པོ་གང་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་པད་རིན་པོ་ཆེ་བརྟན་པ་ཁོ་ནའི་བཀའ་དྲིན་ལས་གཞན་དུ་མ་མཆིས་ཤིང་། དེ་ཡང་ཇི་སྐད་དུ། རྒྱུད་བླ་མ་ལས། འཕགས་པས་རྒ་དང་ན་བ་དང་། །འཆི་བའི་སྡུག་བསྔལ་རྩད་ནས་སྤངས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར། དོན་དམ་པར་མི་སློབ་པའི་གོ་འཕང་མངོན་སུམ་དུ་བརྙེས་པའི་ཕྱིར་སྐྱེ་འགགས་ཀྱི་སྤྲོས་པ་གཞར་ཡང་མ་དམིགས་ཀྱང་། ཀུན་རྫོབ་ཚུ་རོལ་མཐོང་བའི་བྱིས་པ་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་རྣམས་ཀྱི་ངོར་ཡང་འཕོ་འགྱུར་གྱི་སྣང་ཚུལ་མི་བཞེས་པར། ཕྱག་རྒྱའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་། ནཱ་དའི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་དང་། འོད་གསལ་གྱི་དེ་ཁོ་ན་ཉིད་ཀྱི་ངང་དུ་ཀུན་ཏུ་འཕོ་བའི་མཚན་མ་མཐའ་དག་ཉེ་བར་ཞི་བའི་འཆི་མེད་རྟག་པ་དམ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་དང་དབྱེར་མེད་པར་ཇི་སྲིད་བྱམས་བསྟན་མ་ཤར་གྱི་བར་དུ་འཚོ་ཞིང་གཞེས་ལ་ཆོས་ཀྱང་སྟོན་པར་དངོས་པོ་ཀུན་གྱིས་བཏུད་དེ་གསོལ་བ་འདེབས་པའི་སླད། བདག་གཞན་ཡིད་ཅན་རྒྱ་མཚོས་སྒོ་གསུམ་གྱིས་བསགས་ཤིང་། དུས་གསུམ་དང་འབྲེལ་བའི་ལུས་ལོངས་སྤྱོད་དགེ་ཚོགས་རྒྱ་མཚོ་དང་བཅས་པ་རྒྱུར་བྱས་པ་ལས་བྱུང་བའི་རི་རབ་གླིང་བཞི་ཉི་ཟླ་ཟུང་གཅིག་ལྷ་དང་མིའི་ལོངས་སྤྱོད་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་མཆོད་སྤྲིན་ལྟར་བློས་བླངས་ཏེ་ཕུལ་བ་དང་ཆབ་གཅིག །ལྷག་བསམ་དག་པའི་ཆུ་གཏེར་ལས་སྐྱེས་པའི་དངོས་འབྱོར་གྱི་མེ་ཏོག་ཕྲ་མོ་འདི་དག་ཀྱང་འབུལ་ལམ་ཞུ་བ་ལགས་ན་བརྩེ་ཆེན་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་གཟིགས་པ་དམ་པས་ཡུད་ཙམ་བདག་གིར་མཛད་ནས། ཞབས་པད་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་སེང་གེའི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོར་བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་བརྟན་ཅིང་། ཟབ་རྒྱས་གདམས་པའི་ཆོས་ཆར་ལྷུག་པར་འབེབས་པའི་སྐལ་བ་བཟང་པོའི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་དུས་རྟག་ཏུ་རྗེས་སུ་བཟུང་བར་ཞལ་གྱིས་བཞེས་པར་གསོལ་བ་ལན་བརྒྱར་འདེབས་པ་ལགས་ན་ཅི་གནང་། ཞེས་མཚམས་སྦྱར་ནས་མཎྜལ་འབུལ་བ་སོགས་ལ་འཇུག་གོ། །རིགས་དང་དཀྱིལ་འཁོར་རྒྱ་མཚོའི་ཁྱབ་བདག་ཆེ། །འཚོ་གཞེས་གསོལ་འདེབས་ཉུང་ངུ་འདི་སྦྱར་བའི། །ལེགས་བྱས་དེས་ཀྱང་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་མཆོག །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་ཞབས་པད་བརྟན་གྱུར་ཅིག །ཅེས་པའང་དཔལ་དུས་ཀྱི་འཁོར་ལོའི་རྒྱུད་སྡེ་ལ་མཁྱེན་རབ་ཀྱི་སྣང་བ་རྒྱས་པ་བླ་ཆེན་བློ་གསལ་མི་ཕམ་ནས་བཀྲ་ཤིས་པའི་ལྷ་རྫས་དང་བཅས་ཏེ་བསྐུལ་བའི་ངོར། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བློ་གསལ་ཞབས་ཀྱི་ཞབས་རྡུལ་སྤྱི་བོས་ལེན་པའི་རྒྱལ་ཁམས་ཀྱི་ད་རི་དྲཱ་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་དཔལ་ཞྭ་ལུ་རི་ཕུག་གི་ཆོས་གྲྭར་འཕྲལ་དུ་བྲིས་པ་དགེ། །། ༈
[edit]

zha lu blo gsal bstan skyong zhabs brtan gsol ba 'debs 'bul tshan/_ khyab bdag rdo rje 'chang rin chen blo gsal bstan skyong dpal bzang po zhabs pad brtan par gsol ba 'debs pa'i gtam 'chi med bdud rtsi'i snang ba zhes bya ba/___oM swasti sid+d+haM/___'chi med so sor rtogs pa'i ye shes mtshan dpe'i skur snang tshe mtha' yas/___/'chi med 'od gsal gnyug ma'i rang gzugs rgyal kun skyed yum rnam rgyal ma/___/'chi med tshe dang blo gros mchog stsol rje btsun yid bzhin 'khor lo sogs/___/'chi med grub pa'i sras bcas rgyal bas deng 'dir shis pa'i me tog stsol/___/ces dge legs su bya ba'i tshig gis mdun bsus te/___deng gi char yang gnas phun sum tshogs pa 'dzam gling las kyi sa pa'i bye brag byang phyogs kha ba can gyi yul ljongs las/___g.yas ru gtsang gi nor 'dzin gyi thig le mkhas dang grub pa'i skyes bu du mas byin gyis brlabs pa'i bar 'dir dmigs bsa~Xl gyi mtshan 'dzugs/___chos grwa chen po 'di nyid du/___ston pa phun sum tshogs pa/___rigs dang dkyil 'khor kun gyi khyab bdag__/yongs rdzogs bstan pa rgya mtsho'i nyi ma/___khams gsum 'gro ba yongs kyi skyabs gcig mtshan brjod par dka' ba/___don gyi slad du mtshan nas smos te rdo rje 'cha~Xng rin chen blo gsal bstan skyong dpal bzang po'i zhal snga nas kyis/___'khor phun sum tshogs pa rig pa dang grol ba'i yon tan rmad du byung ba'i 'phags skyes 'dus pa rgya mtsho'i tshogs la/___chos phun sum tshogs pa gnyis su med pa'i rgyud kyi rgyal po chen po dpal dus kyi 'khor lo sogs dmigs bsal kha bsgyur shes par bya/___zab rgyas gdams pa'i bdud rtsis skal bzang yid kyi pad+mo cir yang rgyas par mdzad pa'i dus phun sum tshogs pa'i skabs 'dir ngos cag 'dus pa kun gyis sgo gsum gus pa chen pos rtse gcig tu gsol ba 'debs rgyu'i snying por/___mgon po gang nyid thog ma ma mchis pa'i dus nas gnas skabs bzhi'i bag chags thams cad e wa~M mA ya'i phyag rgyar bsdoms pa'i dpal dam pa dang po'i sangs rgyas kyi go 'phang mngon sum du brnyes su zin na'ang /___mtha' klas pa'i yid can rgya mtsho smin grol la 'god pa'i slad du/___sras bcas rgyal ba yongs kyi snying rje chen po'i ye shes gcig tu bsdus pa'i rang gzugs/___'phags mchog phyag na pad+mo sogs slob pa dang /___mi slob pa dang /___so so skye bo'i dge ba'i bshes gnyen gyis mtshon sgyu 'phrul drwa ba chen po'i rnam rol mkha' khyab tu 'char ba las/___deng 'dir sum ldan rdo rje 'dzin pa mchog gi skur bzhengs pa'i mtshan dpe'i dkyil 'khor rdo rje nor bu'i snying po ltar 'tsho zhing gzhes pa dang /___zab rgyas chos kyi 'khor lo mtha' klas par bskor ba'i bka' drin ni byang chub snying po'i bar du gzhal bar dka' ba thob cing /___'byung 'gyur gyi char yang /___ji skad du/___phan bde 'byung ba'i gnas gcig pu/___/bstan pa yun ring gnas pa dang /___/bstan pa 'dzin pa'i skyes bu rnams/___/sku tshe'i rgyal mtshan brtan gyur cig__/ces gsungs pa ltar spyir lha dang bcas pa'i 'gro ba'i bde skyid ni sangs rgyas kyi bstan pa la rags las shing /___bstan pa rin po che yun ring du gnas pa ni bstan 'dzin gyi skyes bu kho nar rags las par ma zad/___bye brag tu rtsod pa'i dus kyi thams cad mkhyen cing gzigs pa chen po 'dzam gling byang phyogs kyi thub dbang gnyis pa bu ston lo tsA ba rin chen grub ces mtshan gyi snyan pas 'jig rten gsum gyi bla na mngon par mtho ba gang gi bshad sgrub kyi bstan pa dri ma med pa dar zhing rgyas la yun ring du gnas pa ni skyabs mchog 'khor lo'i mgon po gang nyid kyi zhabs pad rin po che brtan pa kho na'i bka' drin las gzhan du ma mchis shing /___de yang ji skad du/___rgyud bla ma las/___'phags pas rga dang na ba dang /___/'chi ba'i sdug bsngal rtsad nas spangs/___/zhes gsungs pa ltar/___don dam par mi slob pa'i go 'phang mngon sum du brnyes pa'i phyir skye 'gags kyi spros pa gzhar yang ma dmigs kyang /___kun rdzob tshu rol mthong ba'i byis pa so so'i skye bo rnams kyi ngor yang 'pho 'gyur gyi snang tshul mi bzhes par/___phyag rgya'i de kho na nyid dang /___nA da'i de kho na nyid dang /___'od gsal gyi de kho na nyid kyi ngang du kun tu 'pho ba'i mtshan ma mtha' dag nye bar zhi ba'i 'chi med rtag pa dam pa'i ye shes kyi sku dang dbyer med par ji srid byams bstan ma shar gyi bar du 'tsho zhing gzhes la chos kyang ston par dngos po kun gyis btud de gsol ba 'debs pa'i slad/___bdag gzhan yid can rgya mtshos sgo gsum gyis bsags shing /___dus gsum dang 'brel ba'i lus longs spyod dge tshogs rgya mtsho dang bcas pa rgyur byas pa las byung ba'i ri rab gling bzhi nyi zla zung gcig lha dang mi'i longs spyod phun sum tshogs pa kun tu bzang po'i mchod sprin ltar blos blangs te phul ba dang chab gcig__/lhag bsam dag pa'i chu gter las skyes pa'i dngos 'byor gyi me tog phra mo 'di dag kyang 'bul lam zhu ba lags na brtse chen ye shes kyi gzigs pa dam pas yud tsam bdag gir mdzad nas/___zhabs pad rin po che 'jigs med seng ge'i khri 'phang mthon por bskal pa rgya mtshor brtan cing /___zab rgyas gdams pa'i chos char lhug par 'bebs pa'i skal ba bzang po'i bka' drin gyis dus rtag tu rjes su bzung bar zhal gyis bzhes par gsol ba lan brgyar 'debs pa lags na ci gnang /___zhes mtshams sbyar nas maN+Dal 'bul ba sogs la 'jug go/___/rigs dang dkyil 'khor rgya mtsho'i khyab bdag che/___/'tsho gzhes gsol 'debs nyung ngu 'di sbyar ba'i/___/legs byas des kyang dpal ldan bla ma mchog__/bskal pa rgya mtshor zhabs pad brtan gyur cig__/ces pa'ang dpal dus kyi 'khor lo'i rgyud sde la mkhyen rab kyi snang ba rgyas pa bla chen blo gsal mi pham nas bkra shis pa'i lha rdzas dang bcas te bskul ba'i ngor/___rje btsun rdo rje 'chang blo gsal zhabs kyi zhabs rdul spyi bos len pa'i rgyal khams kyi da ri drA mkhyen brtse'i dbang pos dpal zhwa lu ri phug gi chos grwar 'phral du bris pa dge/____//_!

Footnotes

Other Information