JKW-KABUM-20-WA-001-028

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

བྲལ་དང་སྨིན་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི། ཞེས་པའི་དབུ་ཅན།
Wylie title bral dang smin pa'i yon tan gyi/ zhes pa'i dbu can JKW-KABUM-20-WA-001.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 20, sde tshan 1, Text 28, Pages 52-53 (Folios 26b3 to 27a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bral dang smin pa'i yon tan gyi zhes pa'i dbu can. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 20: 52-53. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Official Letters - chab shog
[edit]
བྲལ་དང་སྨིན་པའི་ཡོན་ཏན་གྱི། །བདུད་རྩིའི་དོ་ཤལ་འཛིན་བཟོད་པ། །འཕགས་རྣམས་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པ་ཡིས། །ཁྱེད་ལ་འཆི་མེད་སྦྱིན་གྱུར་ཅིག ༡ །གང་དུ་སྣང་བས་སིམ་སྟེར་བའི། །ཟླ་བ་ནོར་བུ་གཞན་ཡིན་ཏེ། །ཕན་བདེའི་སྙིང་པོས་རབ་མཛེས་པའི། །བསྔགས་འོས་ཚུལ་དེར་འགྲན་ནུས་སུ། ༢ །དེ་བས་འཚོ་གཞེས་དགེ་བ་དང་། །རྣམ་དཀར་སྤྱོད་ཚུལ་རྒྱས་པ་དང་། །འཕྲིན་ཡིག་རྟེན་བཅས་འདིར་སོན་པས། །ཡིད་ནི་རབ་དགའི་དཔལ་ལ་སྦྱར། ༣ །འདི་ན་ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་། །མཁན་ཆེན་བླ་མའི་ཐུགས་རྗེའི་མཐུས། །འཚོ་ཁམས་བདེ་ཞིང་བཤད་སྒྲུབ་ཀྱི། །གཟུགས་བརྙན་ཙམ་ལ་སྤྱོད་བཞིན་མཆིས། ༤ །སླད་ནས་དོན་གཉིས་འདོད་དགུའི་ཆར། །འབེབས་མཛད་མཛེས་སྐུའི་དཔག་བསམ་ནི། །ཡུན་འཚོའི་དགེ་མཚན་སྣང་བ་དང་། །འདིར་ཡང་རྗེས་བརྩེས་རྟག་ཏུ་སྐྱོངས། ༥ །ས་དཱ་སུ་ཤྲེ་ཡནྟུ།། །། ༈
[edit]

bral dang smin pa'i yon tan gyi/__zhes pa'i dbu can/ bral dang smin pa'i yon tan gyi/___/bdud rtsi'i do shal 'dzin bzod pa/___/'phags rnams ye shes gzigs pa yis/___/khyed la 'chi med sbyin gyur cig__1_/gang du snang bas sim ster ba'i/___/zla ba nor bu gzhan yin te/___/phan bde'i snying pos rab mdzes pa'i/___/bsngags 'os tshul der 'gran nus su/___2_/de bas 'tsho gzhes dge ba dang /___/rnam dkar spyod tshul rgyas pa dang /___/'phrin yig rten bcas 'dir son pas/___/yid ni rab dga'i dpal la sbyar/___3_/'di na khyab bdag rdo rje 'chang /___/mkhan chen bla ma'i thugs rje'i mthus/___/'tsho khams bde zhing bshad sgrub kyi/___/gzugs brnyan tsam la spyod bzhin mchis/___4_/slad nas don gnyis 'dod dgu'i char/___/'bebs mdzad mdzes sku'i dpag bsam ni/___/yun 'tsho'i dge mtshan snang ba dang /___/'dir yang rjes brtses rtag tu skyongs/__5__/sa dA su shre yan+tu//___//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: