བདེ་མཆོག་རབ་འབྱམས་དང་རྡོར་ཕྲེང་མི་ཏྲ་བརྒྱ་རྩ་སོགས་དཀྱིལ་ཐང་ཕན་ཚུན་ཟིན་ཐོ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title bde mchog rab 'byams dang rdor phreng mi tra brgya rtsa sogs dkyil thang phan tshun zin tho JKW-KABUM-17-TSA-003.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 17, sde tshan 3, Text 18, Pages 579-581 (Folios 69a6 to 70a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bde mchog rab 'byams dang rdor phreng mi tra brgya rtsa sogs dkyil thang phan tshun zin tho. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 17: 579-581. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Art - rtsom rig / ri mo / bris cha  ·  Guides to Paintings - bri yig
Cycle མི་ཏྲ་བརྒྱ་རྩ་ (mi tra brgya rtsa)

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
༄༅། །བདེ་མཆོག་རབ་འབྱམས་ལས། སྟོད་འགྲེལ་༡ལ་དཀྱིལ་འཁོར་ཟུར་པ་དགོས། ཨབྷཱ་ཡའི་འཁྲུལ་སྤོང་ལཱུ་ཧི་པའི་ལུགས་སྤྱི་ཁྱབ་ཏུ་སྣང་བས། རྡོར་ཕྲེང་ནང་གི་བདེ་མཆོག་རྩ་རྒྱུད་ལུགས་ཞལ་ཕྱག་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་རེ་གཉིས་མས་ཆོག༡ །མཻ་ཏྲི་བཅུ་༢གསུམ་མ་བདེ་མཆོག་དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔ་ལྟ་བུ་ཞལ་ཕྱག་ཡོངས་རྫོགས་ལྷ་ལྔ་ལ་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་སྒོ་མཚམས་བརྒྱད་ཀྱི་ཚོན་ཕུང་དགོད་པས་འཐུས། རྭ་ལུགས་ཕག་མོ་སོ་བདུན་མ་བདེ་མཆོག་རེ་གཉིས་མར་ལྔ་མཚན་བསྒྱུར་བས་རུང་། །ལྭ་བ་༥བཅུ་གསུམ་མའང་མཻ་ཏྲི་བཅུ་གསུམ་དང་མཚུངས། སྡོམ་འབྱུང་༦ཀྱང་ཚོམྦུ་དགོད་ན་དེ་དང་འདྲ། གཞན་རྩ་ལྷ་ཞལ་གསུམ་ཕྱག་དྲུག་སོགས་ཞལ་ཕྱག་མི་འདྲ། འཁོར་ལོས་སྒྱུར་༧དྲུག་རྡོར་ཕྲེང་གིས་འཐུས། འཇམ་རྡོར་ཟུར་༨པ་དགོས། དྲག་པོ་ཕྱག་འབུམ་༩ཚོམྦུ་དགོད་དུས་རེ་གཉིས་མ་དང་འདྲ། བོང་༡༠ཞལ་ཅན་རེ་གཉིས་པ་ལ་ཁ་བསྒྱུར་བས་རུང་། ཤཱ་རི་བུ་༡༡ཏྲའི་ལུགས་མཆོག་གི་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་བདེ་མཆོག་བཅུ་གསུམ་མ་ལྟ་བུ་ཁ་བསྒྱུར་བས་ཆོག །རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ་མ་༡༢ཞལ་ཕྱག་མི་འདྲ་བ་ལས་རེ་གཉིས་མ་དང་འདྲ། མཁའ་འགྲོ་རྒྱ་མཚོ་ཟུར་པ་༡༣དགོས། ཕག་གདོང་ཆེན་༡༤མོ་རེ་གཉིས་མ་དང་འདྲ་བས་ཚོམྦུ་དགོད་པས་འཐུས། དྲིལ་བུ་ལྷ་ལྔ་ནི་གུའི་ལྷ་ལྔ་ལྟ་བུའི་ཚོམྦུ་བྱེད་པའི་ཚེ་ཆོག །ཁྲོ་བོ་རྡོར་སེམས་ཟུར་པ་དགོས། ཞི་སྦས་ལུགས་ཀྱི་ཕག་མོ་༡༧ཟུར་པ་ཡོད་ན་ལེགས། མེད་ན་བདེ་མཆོག་སྤྱི་འགྲེལ་ལྟེ་བ་ཡོངས་རྫོགས་བསྒྱུར་ནས་བྲི། སམྦིུ་ཊ་རྡོར་ཕྲེང་དང་འདྲ། ། ༈ ཀྱེ་རྡོར་ཞི་སྦས་ལུགས་ལྷ་དགུ་ལ་འགྲེལ་པ་ལུགས་དང་མཐུན་པ་ལས། འགྲེལ་པ་ལུགས་ལ་བདུད་བཞི་བཀྲམ་གདན། འདིར་བརྩེགས་པ་ཙམ་ཁྱད་པར་རོ།། །།མངྒ་ལཾ།། །།
[edit]

bde mchog rab 'byams dang rdor phreng mi tra brgya rtsa sogs dkyil thang phan tshun zin tho/ @#/_/bde mchog rab 'byams las/__stod 'grel 1la dkyil 'khor zur pa dgos/__ab+hA ya'i 'khrul spong lU hi pa'i lugs spyi khyab tu snang bas/__rdor phreng nang gi bde mchog rtsa rgyud lugs zhal phyag yongs rdzogs lha re gnyis mas chog1__/mai tri bcu 2gsum ma bde mchog dril bu lha lnga lta bu zhal phyag yongs rdzogs lha lnga la phyogs mtshams su sgo mtshams brgyad kyi tshon phung dgod pas 'thus/__rwa lugs phag mo so bdun ma bde mchog re gnyis mar lnga mtshan bsgyur bas rung /__/l+wa ba 5bcu gsum ma'ang mai tri bcu gsum dang mtshungs/__sdom 'byung 6kyang tshom+bu dgod na de dang 'dra/__gzhan rtsa lha zhal gsum phyag drug sogs zhal phyag mi 'dra/__'khor los sgyur 7drug rdor phreng gis 'thus/__'jam rdor zur 8pa dgos/__drag po phyag 'bum 9tshom+bu dgod dus re gnyis ma dang 'dra/__bong 10zhal can re gnyis pa la kha bsgyur bas rung /__shA ri bu 11tra'i lugs mchog gi rdo rje phag mo bde mchog bcu gsum ma lta bu kha bsgyur bas chog__/rdo rje mkha' 'gro ma 12zhal phyag mi 'dra ba las re gnyis ma dang 'dra/__mkha' 'gro rgya mtsho zur pa 13dgos/__phag gdong chen 14mo re gnyis ma dang 'dra bas tshom+bu dgod pas 'thus/__dril bu lha lnga ni gu'i lha lnga lta bu'i tshom+bu byed pa'i tshe chog__/khro bo rdor sems zur pa dgos/__zhi sbas lugs kyi phag mo 17zur pa yod na legs/__med na bde mchog spyi 'grel lte ba yongs rdzogs bsgyur nas bri/__sam+bu+i Ta rdor phreng dang 'dra/____/_!_kye rdor zhi sbas lugs lha dgu la 'grel pa lugs dang mthun pa las/__'grel pa lugs la bdud bzhi bkram gdan/__'dir brtsegs pa tsam khyad par ro//__//mang+ga laM//__//

Footnotes

Other Information