JKW-KABUM-16-MA-029-034

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བ་རི་བའི་ཆོས་སྐོར་ལོ་རྒྱུས་ཉུང་ངུ་།
Wylie title ba ri ba'i chos skor lo rgyus nyung ngu JKW-KABUM-16-MA-029.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 16, sde tshan 29, Text 34, Pages 310-311 (Folios 27b4 to 28a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. ba ri ba'i chos skor lo rgyus nyung ngu. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 16: 310-311. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre History Texts - lo rgyus  ·  Lineage Supplications - brgyud 'debs
Colophon

།།ཞེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ།

zhes pa'ang many+dzu g+ho Shas so

[edit]
དེ་ལ་བ་རི་བའི་ཆོས་སྐོར་ཞེས་བྱ་བ་ནི། རྗེ་བཙུན་རིན་པོ་ཆེ་གྲགས་པ་རྒྱལ་མཚན་གྱི་ཞལ་སྔ་ནས། རྗེ་བ་རི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པས་ཆོས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཀྱང་གཙོ་ཆེར་གསུངས་པ་ནི། །དོན་ཡོད་ཞགས་པ་ཡན་ལག་བཅས། རྣམ་རྒྱལ་ཡན་ལག་བཅས་པ་དང་། །སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པ་དག་དང་ནི། །རྡོ་རྗེ་གདན་པའི་ཆོས་དྲུག་དང་། །དང་པོའི་ལས་པའི་བྱ་སློབ་དཔོན་བསོད་ནམས་རྩེ་མོས་མཛད་པ་དང་། རྗེ་བཙུན་གྲགས་པའི་ཆོས་སྤྱོད་རིན་ཆེན་ཕྲེང་བ་སོགས་ཀྱང་གཙོ་བོར་གཞུང་འདི་ལ་བརྟེན་ནས་མཛད། མཆན་བར་བཅས། །ལྷ་དགུ་ཚེ་དཔག་མེད། མཆན་ལ་སོགས་བསམ་མི་ཁྱབ། །བ་རི་རིན་ཆེན་གྲགས་པ་ཡིས། །བོད་ལ་ཕན་པའི་དོན་དུ་བསྒྱུར། །ཞེས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ལས་འདིར་ཚོགས་སྒོམ་རིན་པོ་ཆེ་ནས་བཟུང་བརྒྱུད་པའི་ཞལ་སྐོང་རྣམས་སྒྲུབ་ཐབས་བསྡུས་པའམ། དེང་སང་སྒྲུབ་ཐབས་བརྒྱ་རྩར་གྲགས་པའི་རྗེས་གནང་གི་བརྒྱུད་པ་དང་མཐུན་པར་སྦྱར་བ་སྟེ། ཆོས་སྐོར་གཞན་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུན་ཡང་བར་མ་ཆད་བར་བཞུགས་པས་སྦྱོར་བར་སྤྲོ་ན་སོ་སོའི་བརྒྱུད་ཡིག་ལྟར་ཁ་བསྐོང་བར་བྱའོ།། །།ཞེས་པའང་མཉྫུ་གྷོ་ཥས་སོ། ། ༈
[edit]

ba ri ba'i chos skor lo rgyus nyung ngu /__ de la ba ri ba'i chos skor zhes bya ba ni/__rje btsun rin po che grags pa rgyal mtshan gyi zhal snga nas/__rje ba ri snying rje chen po dang ldan pas chos bsam gyis mi khyab kyang gtso cher gsungs pa ni/__/don yod zhags pa yan lag bcas/__rnam rgyal yan lag bcas pa dang /__/sgrub thabs bsdus pa dag dang ni/_/rdo rje gdan pa'i chos drug dang /__/dang po'i las pa'i bya slob dpon bsod nams rtse mos mdzad pa dang /__rje btsun grags pa'i chos spyod rin chen phreng ba sogs kyang gtso bor gzhung 'di la brten nas mdzad/__mchan bar bcas/__/lha dgu tshe dpag med/__mchan la sogs bsam mi khyab/__/ba ri rin chen grags pa yis/__/bod la phan pa'i don du bsgyur/__/zhes pa rnams so/__/de las 'dir tshogs sgom rin po che nas bzung brgyud pa'i zhal skong rnams sgrub thabs bsdus pa'am/__deng sang sgrub thabs brgya rtsar grags pa'i rjes gnang gi brgyud pa dang mthun par sbyar ba ste/__chos skor gzhan rnams kyi rgyun yang bar ma chad bar bzhugs pas sbyor bar spro na so so'i brgyud yig ltar kha bskong bar bya'o//__//zhes pa'ang many+dzu g+ho Shas so/___/__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]