JKW-KABUM-16-MA-018

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མ་མགོན་བཟླས་དམིགས།
Wylie title ma mgon bzlas dmigs JKW-KABUM-16-MA-018.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 16, sde tshan 18, Pages 127 (Folios 1a1 to 1a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Tertön འཇིགས་མེད་གླིང་པ་ ('jigs med gling pa)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. ma mgon bzlas dmigs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 16: 127. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Liturgy - ngag 'don
Cycle ཀློང་ཆེན་སྙིང་གི་ཐིག་ལེ་ (klong chen snying gi thig le)
[edit]
བཟླས་པ་བྱ་བ་ནི། ལས་གཞུང་གི་བསྟོད་པ་རྫོགས་ནས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཉི་མ་ལ་གནས་པའི་ཏྲག་ཡིག་གི་མཐར་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་མཐིང་ནག་གཡོན་སྐོར་དུ་འཁོར་བར་བདག་ཉིད་དཔལ་ཆེན་པོར་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་བྱུང་བའི་འོད་ཟེར་གྱིས་ཕོག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་རབ་ཏུ་བསྐུལ་ནས་ཅི་འདོད་པའི་ཕྲིན་ལས་རབ་འབྱམས་ཐོགས་མེད་དུ་བསྒྲུབས་པར་གྱུར། ཅེས་བརྗོད་ལ། ཧེ་རུ་ཀའི་ཡིག་༢༡བརྒྱ་དང་། གོང་གནོན་གྱི་༡༠༠བཟླས་པ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས། ཏྲག་རཀྴ་མུ་ཏྲ་མུ༔ རུ་ལུ་རུ་ལུ་ཧཱུྃ་བྷྱོ་ཧཱུྃཿ རག་མོ་ཏེ་ཀེཾ་ཙ་ཙ༔ རུ་ལུ་རུ་ལུ་མ་ཧིཾ་བྷྱོཿ མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ཤཱ་ས་ན་ཧཱུྃཿ བཛྲ་སཱ་དྷུ་ཏྲིཿ ཞེས་ཅི་ནུས་༣༠༠བཟླས་མཐར། ཧཱུྃ། དངོས་སུ་འབྱོར་པའི་མཆོད་པ་སྣ་ཚོགས་དང་། །ཡིད་སྤྲུལ་ཟག་མེད་ཀུན་ཏུ་བཟང་པོའི་སྤྲིན། །བདེ་སྟོང་ཟུང་འཇུག་ཆེན་པོར་མཉམ་སྦྱོར་བས། །ལྕམ་དྲལ་བཀའ་སྡོད་འཁོར་བཅས་མཉེས་གྱུར་ཅིག །ཤྲཱི་བཛྲ་དྷརྨ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། ཧཱུྃ། དྲག་ཤུལ་རྡོ་རྗེའི་ལང་ཚོར་འབར་བའི་སྐུ། །མི་ཤིགས་བརྗོད་བྲལ་ནཱ་དའི་རང་བཞིན་གསུང་། །འགྱུར་མེད་རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལྡན་ཐུགས། །ལྕམ་དྲལ་བཀའ་སྡོད་འཁོར་དང་བཅས་ལ་བསྟོད། །ཅེས་པས་བསྟོད།། །།
[edit]

ma mgon bzlas dmigs/__ bzlas pa bya ba ni/_las gzhung gi bstod pa rdzogs nas/__mdun bskyed kyi thugs kar nyi ma la gnas pa'i trag yig gi mthar sngags kyi phreng ba mthing nag g.yon skor du 'khor bar bdag nyid dpal chen por gsal ba'i thugs ka'i sa bon las byung ba'i 'od zer gyis phog pas thugs rgyud rab tu bskul nas ci 'dod pa'i phrin las rab 'byams thogs med du bsgrubs par gyur/__ces brjod la/__he ru ka'i yig 21brgya dang /__gong gnon gyi 100bzlas pa sngon du 'gro bas/__trag rak+sha mu tra mu:__ru lu ru lu hU~M b+h+yo hU~MH__rag mo te keM tsa tsa:__ru lu ru lu ma hiM b+h+yoH__ma hA kA la shA sa na hU~MH__badz+ra sA d+hu triH__zhes ci nus 300bzlas mthar/__hU~M/__dngos su 'byor pa'i mchod pa sna tshogs dang /__/yid sprul zag med kun tu bzang po'i sprin/__/bde stong zung 'jug chen por mnyam sbyor bas/__/lcam dral bka' sdod 'khor bcas mnyes gyur cig__/shrI badz+ra d+harma pA la sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__hU~M/__drag shul rdo rje'i lang tshor 'bar ba'i sku/__/mi shigs brjod bral nA da'i rang bzhin gsung /__/'gyur med rnam pa kun gyi mchog ldan thugs/__/lcam dral bka' sdod 'khor dang bcas la bstod/__/ces pas bstod//__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]


Debug data: