གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཐིག་གི་སྨིན་གྲོལ་ཟིན་ཐོ་རྗེ་བླ་མའི་གསུང་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་མ་ཉམས་པ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མས་མཛད་པ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title grub thob thugs thig gi smin grol zin tho rje bla ma'i gsung tshig don gnyis ka ma nyams pa rdo grub rin po che 'jigs med bstan pa'i nyi mas mdzad pa JKW-KABUM-15-BA-021.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 15, sde tshan 21, Pages 395-416 (Folios 1a to 11b6)
Author འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
Citation
Genre
Cycle གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ (grub thob chen po'i thugs tig)
Parent Cycle སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔ་ (sgrub thabs snying po skor lnga)

3 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
395-408
གྲུབ་ཐོབ་ཆེན་པོའི་ཐུགས་ཏིག་ལས། སྒྲུབ་ཐབས་སྙིང་པོ་སྐོར་ལྔའི་སྨིན་གྲོལ་གྱི་ས་བཅད་ཟིན་ཐོར་སྤེལ་བ།
grub thob chen po'i thugs tig las/ sgrub thabs snying po skor lnga'i smin grol gyi sa bcad zin thor spel ba
Text page
View PDF
འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ (Dodrupchen, 3rd)
395-416
གྲུབ་ཐོབ་ཐུགས་ཐིག་གི་སྨིན་གྲོལ་ཟིན་ཐོ་རྗེ་བླ་མའི་གསུང་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་མ་ཉམས་པ་རྡོ་གྲུབ་རིན་པོ་ཆེ་འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མས་མཛད་པ།
grub thob thugs thig gi smin grol zin tho rje bla ma'i gsung tshig don gnyis ka ma nyams pa rdo grub rin po che 'jigs med bstan pa'i nyi mas mdzad pa
Text page
View PDF
འཇིགས་མེད་བསྟན་པའི་ཉི་མ་ (Dodrupchen, 3rd)
2
408-416
ལྕེ་བཙུན་ཆེན་པོའི་བི་མ་ལའི་ཟབ་ཏིག་གི་སྔོན་འགྲོའི་ངག་འདོན་ཆུ་འབབས་སུ་བཀོད་པ་ཡེ་ཤེས་གསང་རྫོགས།
lce btsun chen po bi ma la'i zab tig gi sngon 'gro'i ngag 'don chu 'babs su bkod pa ye shes gsang rdzogs
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)


Footnotes

Other Information