JKW-KABUM-08-NYA-017-001

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

རིགས་གསུམ་སྤྱི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ།
Wylie title rigs gsum spyi yi dkyil 'khor gyi cho ga phrin las lhun grub JKW-KABUM-08-NYA-017.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 17, Text 1, Pages 417-495 (Folios 1a to 40a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. rigs gsum spyi yi dkyil 'khor gyi cho ga phrin las lhun grub. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 8: 417-495. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Ritual and Liturgical Texts - cho ga phyag len  ·  Offering Rituals - mchod sbyin
Deity rigs gsum mgon po
Colophon

དེ་ལྟར་རིགས་གསུམ་སྤྱིའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་འཚོ་བ། དགེ་སློང་ག་ག་ན་ཤྲཱི་བྷ་དྲས་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་སྲོལ་འཛིན་ཆེན་པོ་ཁ་ཆེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་གཞུང་ལ་གཏུགས་ཤིང་། བླ་མ་མཁས་པའི་ཕྱག་ལེན་གྱིས་ཀྱང་བརྒྱན་ཏེ། ཤིང་མོ་ལུག་ལོ་དབྱར་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་ལྔའི་ཉིན་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་གྱི་དབེན་གནས་ཐར་པ་རྩེར་སྦྱར་ཞེས་ཐར་རྩེ་པཎ་ཆེན་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པའི་རིགས་གསུམ་སྤྱིའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འདི་ཉིད། །ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་སོགས་ཁོངས་རྣམས་དཀྱུས་སུ་བཅུག །ཞར་བྱུང་རྡུལ་ཚོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་གསལ་བྱེད་ཕྲན་བུའི་ཞལ་སྐོང་དང་བཅས་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པའི་བྱ་བྲལ་ཆོས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་སྡེ་དགེ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་ཤྲེ་ཡོ་བྷ་བ་ཏུ།།

de ltar rigs gsum spyi'i dkyil 'khor gyi cho ga phrin las lhun grub ces bya ba 'di ni/__rje btsun bla ma dam pa rnams kyi bka' drin gyis 'tsho ba/__dge slong ga ga na shrI b+ha dras bya spyod kyi srol 'dzin chen po kha che ye shes rdo rje la sogs pa rnams kyi gzhung la gtugs shing /__bla ma mkhas pa'i phyag len gyis kyang brgyan te/__shing mo lug lo dbyar zla ra ba'i tshes lnga'i nyin dpal e waM chos ldan gyi dben gnas thar pa rtser sbyar zhes thar rtse paN chen nam mkha' dpal bzang gis mdzad pa'i rigs gsum spyi'i dkyil 'khor gyi cho ga 'di nyid/__/las dang po pa rnams la phan pa'i phyir sogs khongs rnams dkyus su bcug__/zhar byung rdul tshon gyi khyad chos sogs gsal byed phran bu'i zhal skong dang bcas mkhan chen rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin las tshul 'di'i bka' drin thob pa'i bya bral chos rje 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan gyis dpal sde dge lhun grub steng gi chos grwa chen por bris pa dge legs mchog tu gyur cig/__//sarba dA shre yo b+ha ba tu/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༅། །ཀ རྨ ནི རཱ བྷོ ག ནཱ མ ཏྲི ཀུ ལ ས མུ དཱ ཡ སྱ མ ཎྜ ལ བི དྷི བི ཧ ར ཏི སྨ།

༄༅། །རིགས་གསུམ་སྤྱིའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ།

ཨོཾ་སྭ་སྟི། འཁོར་ལོའི་དབང་ཕྱུག་རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དང་། །རིགས་གསུམ་རྒྱལ་བའི་མཆོག་ལ་གུས་བཏུད་དེ། །དེ་ཉིད་སྒྲུབ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་ལས་རིམ་སོགས། །ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་གཞུང་བཞིན་བཤད་ཀྱིས་ཉོན། །མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་སློབ་དཔོན་གྱིས། །སྣོད་དང་ལྡན་པའི་སློབ་མ་ལ། །རིགས་གསུམ་སྤྱི་ཡི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བསྒྲུབ་འདོད་པས། །གཙང་ཞིང་དབེན་པའི་ས་ཕྱོགས་སུ། །སྟེགས་བུ་རས་བཟང་གིས་བཀབ་པའི། །སྟེང་དུ་མཎྜལ་གཙང་མའི་དབུས། །དྲི་ཡི་ཐིག་ལེ་གྲུ་བཞི་དང་། །ཕྱོགས་བཞི་རྣམས་སུ་ཟླུམ་པོའི་སྟེང་། །མེ་ཏོག་ཚོམ་བུ་རེ་བཀོད་དེ། །མཉྫི་ལ་སོགས་སྟེང་དུ་གཞག །དེ་ཡི་འོག་གམ་ཉེ་ལོགས་སུ། །ས་ལྷའི་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་བཀོད། དེ་ཡི་ཕྱི་རོལ་བྱང་ཤར་གྱི། །མཚམས་སུ་མཚམས་འཛིན་མེ་ཏོག་དང་། །ཆུ་གཉིས་སྔོན་འགྲོའི་ཉེར་སྤྱོད་རྣམས། །ཤར་ནས་བརྩམས་ཏེ་གྲུ་བཞིར་བཤམ། །དེ་ཡི་ཕྱི་རོལ་ཕྱོགས་བཞི་རུ། །བདུག་སྤོས་མར་མེ་ཞལ་ཟས་རེ། །གཡས་སྐོར་དག་ཏུ་སྒོས་མཆོད་བཤམ། །ས་ལྷའི་མཎྜལ་ཉེ་ལོགས་སུ། །གཏོར་མ་གཅིག་བཤམ་འབྱོར་གྱུར་ན། །སྒོས་མཆོད་ཀྱང་བཤམ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། །བྱང་ཤར་ནས་བརྩམས་ཤར་ལྷོའི་བར། །གཟུངས་གཏོར་དང་ནི་ཆོས་སྐྱོང་དང་། །མེ་ནས་ལྷོ་ནུབ་བར་དུ་ནི། །ཆ་གསུམ་གཏོར་མ་ལེགས་པར་བཤམ། །ལོགས་སུ་སྔོན་འགྲོའི་གཏོར་མའང་བཤམ། །སློབ་དཔོན་མདུན་དུ་རྡོར་དྲིལ་སོགས། །མཚན་ཉིད་ལྡན་པའི་བུམ་པ་ལྔ། །ལེགས་བཀྲུས་ཁ་ཚར་མ་ཉམས་པའི། །རས་བཟང་མགུལ་ཆིངས་ཕྲོག་ལྔ་པའམ། །བདུན་པ་ལེགས་བཅིངས་མཚན་མ་གདགས། །དྲག་སྔགས་བཟླ་ཞིང་གུ་གུལ་གྱིས། །ལེགས་བདུག་ཡུངས་ཀར་དག་གིས་བྲབ། །གཙང་མའི་ཆུ་ཡིས་སུམ་གཉིས་དགང་། །འབྲུ་ལྔ་སྨན་ལྔ་རིན་ཆེན་ལྔ། །སྙིང་པོ་ལྔ་དང་དྲི་ལྔ་གཞུག །ཀུ་ཤས་ཁ་བརྒྱན་དེ་སྟེང་དུ། །དུང་ཆོས་དྲི་བཟང་ཆུ་བཅས་དང་། །རྡོ་རྗེ་གཟུངས་ཐག་ཀྱང་བཤམས་ཤིང་། །ལོགས་སུ་སློབ་མ་སྟ་གོན་ཆས། །ཉེར་སྤྱོད་སོ་ཤིང་ཁྱོར་ཆུ་དང་། །དཔུང་སྐུད་ཀུ་ཤ་སོགས་བཤམ་མོ། །ཆོ་ག་དངོས་ལ། སྟ་གོན་དང་། དངོས་གཞི་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་ལ། བདག་བསྐྱེད་བསྒོམ་པ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་བྱ་བ། རྗེས་ཀྱི་ཆོ་གའོ། །དང་པོ་ནི། བདག་ཉིད་གྲོགས་དང་བཅས་པས་ཁྲུས་བྱ། གྲུབ་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གསོ་སྦྱོང་བླངས་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་འཁོད་དེ། སྔོན་འགྲོའི་གཏོར་མ་ཆུ་གཙང་གིས་བྲན་ལ། ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་ཀྱིས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། རྡོ་རྗེ་བསྡམས་པ་བསྐྱོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་མུ་ཁཾ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ལྕགས་ཀྱུའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་སྐྱོང་བ་བཅུ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཨོཾ་ཨཱ་ཀཪྵཱ་ཡ་ཛ། ཞེས་པས་སྤྱན་དྲང་ནམ་མཁའི་མཛོད་ཀྱི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ཨོཾ་ད་ཤ་དིཀ་ལོ་ཀ་པཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོ་བི་ཤྭ་མུ་ཁེ་སོགས་ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་དྱཾ་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས། ཕྱོགས་སྐྱོང་བཅུ་པོ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་སྣོམས་ལ། །རྣལ་འབྱོར་བདག་ཅག་འཁོར་བཅས་ལ། །ནད་མེད་ཚེ་དང་དབང་ཕྱུག་དང་། །དཔལ་དང་གྲགས་དང་སྐལ་པ་བཟང་། །ལོངས་སྤྱོད་རྒྱ་ཆེན་ཀུན་ཐོབ་ཅིང་། །ཞི་དང་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཡི། །ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་བདག་ལ་སྩོལ། །དམ་ཚིག་ཅན་གྱིས་བདག་ལ་སྲུངས། །དངོས་གྲུབ་ཀུན་གྱི་སྟོང་གྲོགས་མཛོད། དུས་མིན་འཆི་དང་ནད་རྣམས་དང་། །གདོན་དང་བགེགས་རྣམས་མེད་པར་མཛོད། །རྨི་ལམ་ངན་དང་མཚན་མ་ངན། །བྱ་བྱེད་ངན་པ་མེད་པར་མཛོད། །འཇིག་རྟེན་བདེ་ཞིང་ལོ་ལེགས་དང་། །འབྲུ་རྣམས་འཕེལ་ཞིང་ཆོས་འཕེལ་དང་། །དགེ་ལེགས་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་དང་། །ཡིད་ལ་འདོད་པ་ཀུན་འགྲུབ་ཤོག ། ༈

དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པ་དང་། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་རིགས་གསུམ་གྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་ཆེད་དུ་སའི་ཕྱོགས་འདིར་རིགས་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བཞེངས་ཏེ་སྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་དང་། །བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བ་དང་། སློབ་མ་གཞུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བར་འཚལ་ན། སྲུང་མའི་དབང་པོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོའི་བྱ་བ་མཐར་མ་ཕྱིན་གྱི་བར་དུ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྲུང་བ་དང་། དེ་ནས་ཀྱང་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་གྱི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསྲུང་བ་དང་སྟོང་གྲོགས་མཛོད་ཅིག །མུཿཞེས་བརྗོད་དེ་ལག་པ་ས་ལ་རེག་པས་མགྲོན་ཕྱི་རོལ་གྱི་ཕྱོགས་མཚམས་སུ་གཤེགས་པར་བསམ། གང་དག་ནག་པོའི་ཕྱོགས་ལ་མངོན་པར་དགའ་བའི་འབྱུང་པོ་གདུག་པ་ཅན་གསང་སྤྱོད་ལྟ་བར་མི་དབང་བ་དེ་དག་སའི་ཕྱོགས་འདིར་མ་གནས་པར་གཞན་དུ་སོང་ཞིག་ཅེས་དང་། ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿབཟླ་ཞིང་རྡོ་རྗེ་གསོར། དྲིལ་བུ་དྲག་ཏུ་དཀྲོལ་ཞིང་གཏོར་མགྲོན་གྱི་ཕྱི་འབྲང་གི་བགེགས་རྣམས་རིང་དུ་བསྐྲད་དེ་གཏོར་མ་ས་གཙང་སར་བསྐྱལ་ལོ།། །།

མཆོད་པ་རྣམས་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཨོཾ་ལས་བྱུང་བའི་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཨོཾ་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་མཆོད་ཡོན། ཞབས་བསིལ། མེ་ཏོག །བདུག་སྤོས། མར་མེ། དྲི་མཆོག །ཞལ་ཟས། རོལ་མོ་རྣམས་དངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ནམ་མཁའི་མཐའ་ཀླས་པར་གྱུར་ཅེས་དང་། སོ་སོའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་པས། ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཨོཾ་བཛྲ་པདྱཾ་སྭཱ་ཧཱ་སོགས་ནས། ཨོཾ་བཛྲ་ཤབྡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་མཐར་ཨོཾ་བཛྲ་དྷ་རྨཱ་ར་ཎི་ཏ། པྲ་ར་ཎི་ཏ། སཾ་པྲ་ར་ཎི་ཏ། སརྦ་བུདྡྷ་ཀྵེ་ཏྲ་པྲ་ཙ་ལི་ནི། པྲ་ཛྙཱ་པཱ་ར་མི་ཏ་ནཱ་ད། སཾ་བྷ་ཝེ། བཛྲ་ས་ཏྭ་ཧྲྀ་ད་ཡ་སནྟོ་ཥ་ཎི་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ། ཧོ་ཧོ་ཧོ། ཨཱ་ཁཾ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་ལན་གསུམ་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་བྱིན་དབབ། བདག་དང་འགྲོ་བ་ནམ་མཁའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ། ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ་དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྣམས་ལ༔ དམ་པའི་ཆོས་རྣམས་ལ༴ འཕགས་པའི་དགེ་འདུན༴ ཞེས་སྐྱབས་འགྲོ་ཅི་ནུས་དང་། ཐལ་མོ་སྙིང་གར་སྦྱར་ལ། བླ་མ་དང་དཀོན་མཆོག་རིན་པོ་ཆེ་རྣམ་པ་གསུམ་ལ་བདག་ཕྱག་འཚལ་ཞིང་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་བདག་གི་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་གདབ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ། དེའི་ཆེད་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་སྒོམ་བཟླས་ཉམས་སུ་བླང་བར་བགྱིའོ། །ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་སེམས་བསྐྱེད། རང་སྐད་ཅིག་གིས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་སུ་གསལ་བའི་ཐུགས་ཀར་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་དྷཱིཿསེར་པོ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་བླ་མ་དང་བཅོམ་ལྡན་འདས་རིགས་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཞེས་དང་རྡོ་རྗེ་བསྡུ་བའི་ཕྱག་རྒྱས་སྤྱན་དྲང་། ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། ན་མོ་གུ་རུ་བྷྱཿ ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཏྲི་ཀུ་ལ་ནཱ་ཐ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝ་རེ་བྷྱཿཞེས་པས་ཕྱག་བྱ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཏྲི་ཀུ་ལ་ནཱ་ཐཱ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་སོགས་ནས་ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། །ཞེས་པས་མཆོད། དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི། །སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས། །འགྲོ་བའི་དགེ་ལ་རྗེས་ཡི་རང་། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་ཡིད་ཀྱིས་གཟུང་། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་ཚོགས་མཆོག་ལ། །བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི། །རང་གཞན་དོན་ནི་རབ་བསྒྲུབ་ཕྱིར། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བསྐྱེད་པར་བགྱི། །བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་སེམས་ནི་བསྐྱེད་བགྱིས་ནས། །སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདག་གིས་མགྲོན་དུ་གཉེར། །བྱང་ཆུབ་སྤྱོད་མཆོག་ཡིད་འོང་སྤྱད་པར་བགྱི། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་སངས་རྒྱས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་ལན་གསུམ་གྱིས་རྒྱུན་བཤགས་བྱ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་བདེ་བ་དང་སོགས་ནས། གནས་པར་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ཚད་མེད་པ་བཞི་བསྒོམ། སྭ་བྷཱ་ཝས་ཆོས་ཐམས་ཅད་རང་བཞིན་གྱིས་མ་དམིགས་པའི་སྟོང་པར་བསམ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པྃ་ལས་པདྨ་དང་རྃ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་འོག་རྡོ་རྗེའི་ས་གཞི། ཁོར་ཡུག་རྡོ་རྗེའི་ར་བ་དང་དྲྭ་བ། །སྟེང་རྡོ་རྗེའི་གུར་དང་བླ་བྲེ། ཕྱི་རོལ་ཐམས་ཅད་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་འབར་བའི་སྲུང་པའི་འཁོར་ལོ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བའི་ནང་དུ་པྃ་ལས་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་སུམ་ཅུ་རྩ་གཉིས་པའི་ལྟེ་བར་རྃ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་ལས་བྱུང་བའི་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་ཤར་དཀར། ལྷོ་སྔོ། ནུབ་དམར། བྱང་ལྗང་། དབུས་སེར་བའི་ལྟེ་བར་བྷྲཱུྃཿལས་རིན་པོ་ཆེ་སྣ་ཚོགས་ལས་གྲུབ་པའི་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་པ་གྲུ་བཞི་པ། སྒོ་བཞི་པ། ནང་ནས་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སེར་དཀར་སྔོ་བའི་རྩིགས་པ་རིམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པ། དེའི་སྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཕ་གུ་སེར་པོས་བསྐོར་བ། དེའི་སྟེང་དུ་རིན་པོ་ཆེའི་བྲེ་ཕུལ་གྱི་སྟེང་དུ་གསེར་གྱི་སྐ་རགས་བཞིའི་ཕྱི་ངོས་སུ་ཆུ་སྲིན་གྱི་ཁ་ནས་བྱུང་པའི་དྲྭ་བ་དང་། དྲྭ་བ་ཕྱེད་པ་དང་། དྲིལ་བུ་དང་། ཟླ་བ་རླུང་གིས་བསྐྱོད་པ་དང་། མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་དང་། རྔ་ཡབ་ནོར་བུའི་ཡུ་བ་ཅན་འཕྱངས་པ། དེའི་སྟེང་དུ་བྱ་འདབ་ལས་ཐུར་དུ་འཕྱངས་བའི་མདའ་ཡབ་དང་། སྟེང་དུ་ལངས་པའི་རིན་པོ་ཆེའི་དྲྭ་མིག་སེང་མའི་པུ་ཤུས་བསྐོར་བ། རྩིག་པའི་ཕྱི་རོལ་དུ་འདོད་ཡོན་གྱི་སྣམ་བུ་དམར་པོ་ལ་གནས་པའི་མཆོད་པའི་ལྷ་མོ་བཅུ་དྲུག་གིས་མཆོད་པ་བྱེད་པ། སྒོ་དང་སྒོ་ཁྱུད་ཀྱི་མཚམས་དང་། གྲྭ་བཞིར་ཟླ་བ་ཕྱེད་པ་ལ་གནས་པའི་རྡོ་རྗེས་མཚན་པ། ནང་ཀ་བ་བརྒྱད་དང་ལྡན་པའི་སྟེང་རྡོ་རྗེའི་གདུང་ཟླུམ་པོ་དང་། དེའི་སྟེང་རྡོ་རྗེའི་གདུང་བཞིས་མིག་མངས་རིས་སུ་བྲིས་ཤིང་མཛེས་པར་ཕུབ་པ། དབུས་ཕྱུར་བུར་གྱུར་པའི་རྩེ་མོར་རྡོ་རྗེ་ཕྱེད་པ་དང་། ནོར་བུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཏོག་གིས་སྤྲས་པ། སྒོ་བཞིའི་སྟེང་གི་ཐད་སོར་ཀ་བ་བཞི་བཞིས་བཏེག་པའི་རྟ་བབས་བང་རིམ་བཞི་དང་ལྡན་པའི་རྩེ་མོར་པདྨ་ལ་གནས་པའི་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་དང་། གདུགས་དང་། གཡས་གཡོན་དུ་རི་དྭགས་ཕོ་མོ་དང་བཅས་ཤིང་། སྣམ་བུ་སོ་སོ་ལ་རྒྱལ་མཚན་དང་། བ་དན་ལ་སོགས་པའི་རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གི་ལྷ་སྣམ་ཤར་དཀར། ལྷོ་སྔོ། ནུབ་དམར། བྱང་ལྗང་། དབུས་སེར་བ། དེའི་དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ཟླུམ་པོ་རེ་རེ། དབུས་སུ་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར། བྱང་དུ་རྃ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར། ཕྱོགས་གཞན་རྣམས་སུ་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེ། ། ༈

དབུས་ཀྱི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་རང་གི་སེམས་ཀྱི་ངོ་བོ་དྷཱིཿལས་རལ་གྲི་དྷཱིཿས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས་ཚུར་འདུས་ཡོངས་སུ་གྱུར་པ་ལས་བདག་ཉིད་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། གཡས་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་རལ་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕྱར་ཞིང་། གཡོན་པས་ཨུཏྤ་ལའི་ཡུ་བ་ཐུགས་ཀར་བཟུང་ཞིང་འདབ་མ་སྙན་གྱི་ཐད་ཀར་ཁ་བྱེ་བའི་སྟེང་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་པུསྟི་འཛིན་པ། གཞོན་ནུ་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་ཞལ་འཛུམ་བག་དང་བཅས་པ། རལ་པའི་ཟུར་ཕུད་ལྔ་གཡོན་དུ་འཕྱང་བ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་བརྒྱད་ཀྱིས་སྤྲས་ཤིང་། དར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྟོད་གཡོགས་དང་ཤམ་ཐབས་གསོལ་བ། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ་ལྷོར་ཧྲཱིཿལས་པདྨ་ཧྲཱིཿས་མཚན་པ་ལས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་གཡས་པས་མཆོག་སྦྱིན་དང་། གཡོན་པས་པདྨ་དཀར་པོའི་ཡུ་བ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་ཅིང་སྙན་གྱི་ཐད་ཀར་ཁ་བྱེ་བ། ཞབས་གཡས་ཅུང་ཟད་བརྐྱངས་ཤིང་གཡོན་བསྐུམས་པའི་སྟབས་ཀྱིས་བཞུགས་པ། བྱང་དུ་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། གཡས་པས་རྡོ་རྗེ་ཐུགས་ཀ་དང་། གཡོན་པས་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟེན་པ། ཞབས་གཉིས་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། གཉིས་ཀའང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་། དར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ན་བཟའ་ཅན། །ཤར་ནུབ་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་གླེགས་བམ་རེ་བཞུགས་པར་བསམ་མོ། །དེ་ནས་ཐལ་མོ་གཉིས་སྦྱར་བ་ལ་མཛུབ་མོ་གཉིས་ཅུང་ཟད་བཀུག་པ་མགོ་བོར་རེག་ཅིང་། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོཏྦྷ་ཝཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཐལ་མོ་སྦྱར་བ་པདྨ་ཁ་བྱེ་བའི་ཚུལ་དུ་སྙིང་གར་རེག་ཅིང་། ཨོཾ་པདྨོཏྦྷ་ཝཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཐལ་མོ་གཉིས་རྒྱབ་སྦྱར་ལ་མཐེ་བོང་མཐེའུ་ཆུང་གཉིས་སྦྱར་ནས་ལྟེ་བར་རེག་ཅིང་། ཨོཾ་བཛྲོཏྦྷ་ཝཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་རིགས་གསུམ་གྱི་དམ་ཚིག་གི་སྔགས་རྒྱས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་བོ། །དེ་ནས་ལྷ་གསུམ་ལ་རིམ་བཞིན་དུ་རྣམ་སྣང་། འོད་དཔག་མེད། མི་བསྐྱོད་པ་རྣམས་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་རང་ཆས་སུ་བཞུགས་པར་བསམ་མོ། །རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་ནས་རིགས་གསུམ་གྱི་རྟེན་དང་བརྟེན་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་ཚོགས་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཞེས་དང་ཕྱག་རྒྱས་སྤྱན་དྲངས་པ་ལ། ཨོཾ་པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ་གྱིས་གདན་དབུལ། མཆོད་པ་གོང་ལྟར་བྱིན་གྱིས་བརླབ། མཚན་སྔགས་རེ་རེ་སྦྱར་བའི་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་སྭཱ་ཧཱས་མཆོད། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་འཇམ་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ། །གཞོན་ནུའི་ཚུལ་འཛིན་ཡོན་ཏན་རྒྱས་པའི་སྐུ། །དེ་ཕྱིར་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུར་མཚན་གསོལ་པ། །བློ་གྲོས་བསམ་མི་ཁྱབ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དུས་གསུམ་བདེ་བར་གཤེགས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །འགྲོ་དྲུག་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྤྱན་རས་གཟིགས། །ནམ་མཁའ་ལྟ་བུར་ཁྱབ་པའི་བཅུ་གཅིག་ཞལ། །གཟི་བརྗིད་འོད་དཔག་མེད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ལྕང་ལོ་ཅན་གྱི་གནས་མཆོག་དམ་པ་ན། །གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་ཀུན་གྱི་བདག་པོ་སྟེ། །ལོག་འདྲེན་བགེགས་ཀྱི་ཚོགས་རྣམས་འཇོམས་མཛད་པ། །བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་བསྣམས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པས་བསྟོད། བདག་མདུན་གཉིས་ཀའི་ཐུགས་ཀར་རང་རང་གི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་དྷཱིཿཧྲཱིཿཧཱུྃ་རྣམས་ལ་རང་རང་གི་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་བསྐོར་བར་གྱུར་པར་བསམ། མདུན་གྱི་ལྷའི་ཐུགས་ཀ་ནས་སྔགས་ཕྲེང་འོད་ཟེར་དང་བཅས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། འཕགས་པ་མཆོད། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་བྱས་སླར་འདུས་ཏེ་རང་གི་སྙིང་གའི་སྔགས་ཕྲེང་ལ་ཐིམ་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ། འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས། དངོས་གྲུབ་བརྙེས་པའི་ལྷ་དང་ཀླུ་དང་དྲང་སྲོང་དང་། གྲུབ་པ་དང་རིག་པ་འཛིན་པ་རྣམས་ཀྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་མཐུའི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་སྩལ་ཞིང་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་གྱུར་པར་བསམས་ཤིང་། ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿ ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ། ཞེས་གཙོ་བོ་ལ་འབྲུ་འབུམ་དང་། འཁོར་ལ་དེའི་བཅུ་ཆ་བཟླ་བ་ནི་བསྙེན་པའོ། །གཞན་ཐུན་རེ་རེའི་མཇུག་ཏུའང་མཆོད་བསྟོད་གོང་ལྟར་བྱས་ལ། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ། ཨོཾ་བཛྲ་ས་ཏྭ་ས་མ་ཡ་ཞེས་སོགས་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པ་ལན་གསུམ་གྱི་མཐར། མ་འབྱོར་པ་དང་ཉམས་པ་དང་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ། །ཨོཾ་བཛྲ་མུཿས་རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་ཡེ་ཤེས་པ་རང་བཞིན་གྱི་གནས་སུ་གཤེགས་པར་བསམ། རང་གི་སྙིང་གའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་འཁོར་དང་གདན་རང་ལ་ཐིམ་པས་རང་དམ་ཚིག་པའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་འཁོད་པར་བསམས་ལ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལས་རྣམས་བྱའོ། །གཉིས་པ་ལ་བཞི་ལས། སའི་ལྷ་མོ་སྟ་གོན་ནི། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་བྱས་ནས། ཚོམ་བུ་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པྃ་ལས་པདྨ་དང་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་པྃ་ལས་སའི་ལྷ་མོ་སྐུ་མདོག་སེར་མོ་ཞི་བའི་ཉམས་ཅན། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་དང་དར་གྱི་ན་བཟའ་ཅན། ཕྱག་གཉིས་ཀྱིས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་ཐུགས་ཀར་འཛིན་པ། དེའི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ། རང་གི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ས་འོག་ནས་སའི་ལྷ་མོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿཞེས་པས་སྤྱན་དྲང་། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྟིམ། དེ་ལ་ཨོཾ་པྲྀ་ཐི་ཝཱི་དེ་ཝཱི་རེ་རེ་སྔོན་དུ་སྦྱར་བའི་ཨརྒྷཾ་ཞེས་སོགས་ནས་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་མཆོད། གཏོར་མ་ཆུ་གཙང་གིས་བྲན་ལ། ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། ཨོཾ་པྲྀ་ཐི་ཝཱི་དེ་ཝཱི་རེ་རེ་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཨ་ཀཱ་རོ་བཏགས་པ་ལན་གསུམ་དང་། མཆོག་སྦྱིན་གྱི་ཕྱག་རྒྱས་ཕུལ་ལ། སྤོས་དང་བཅས་པའི་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས། སྐྱོབ་པ་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །སྤྱོད་པའི་ཚུལ་དང་ཁྱད་པར་དང་། །ས་དང་ཕ་རོལ་ཕྱིན་པ་ལ། །ལྷ་མོ་ཁྱོད་ནི་དབང་དུ་གྱུར། །ཤཱ་ཀྱ་སེང་གེ་སྐྱོབ་པ་ཡིས། །ཇི་ལྟར་བདུད་ཀྱི་སྡེ་བཅོམ་པ། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་བདུད་སྡེ་ལས། །རྒྱལ་བར་བྱས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་འབྲི། །ཞེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པའི་མཐར། དཔལ་ལྡན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་དགོངས་རྫོགས་པ་སོགས་ནས་འཚལ་ན་སའི་ཕྱོགས་འདི་བདག་ལ་གནང་ཞིང་ལས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ་ཞེས་མཁྱེན་པར་གསོལ་བས། རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱོད་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལས་ཅི་བདེ་བར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་གནང་བ་བྱིན་པར་བསམས་ལ། ལག་པ་གཡས་ས་ལ་རེག་སྟེ། ཨོཾ་བཛྲ་མུཿསའི་ལྷ་མོ་ས་དེ་ཉིད་ལ་ཐིམ་པར་བསམ་མོ། །ལྷ་སྟ་གོན་ནི། ཚོམ་བུ་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པྃ་ལས་པདྨ་དང་རྃ་ལས་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་ཧཱུྃ་ཡིག་ཅེས་སོགས་ནས་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེ་ཞེས་པའི་བར་གོང་ལྟར་བསྐྱེད། ཨོཾ་དྷཱིཿམཉྫུ་གྷོ་ཥ་ནཱ་མ། དབུས་ཀྱི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་སོགས་དང་། ཨོཾ་ཧྲཱིཿལོ་ཀི་ཤྭ་ར་ནཱ་མ། ལྷོར་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་སོགས་དང་། ཨོཾ་ཧཱུྃ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ནཱ་མ། བྱང་དུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་སོགས་ནས་དར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ན་བཟའ་ཅན། ཤར་ནུབ་ཏུ་རིན་པོ་ཆེའི་ཁྲིའི་སྟེང་དུ་ཤེས་རབ་ཅེས་སོགས་ནས། དམ་ཚིག་གི་སྔགས་རྒྱས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་བར་བདག་བསྐྱེད་ལྟར་བསྐྱེད། རང་གི་སྙིང་གའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བཅོམ་ལྡན་འདས་རིགས་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་ཀྱི་རྣམ་པར་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མ་ཛཿཞེས་དང་། མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང་། །བདུད་སྡེ་དཔུང་བཅས་མི་བཟད་འཇོམས་མཛད་ལྷ། །དངོས་རྣམས་མ་ལུས་ཇི་བཞིན་མཁྱེན་གྱུར་པའི། །བཅོམ་ལྡན་འཁོར་བཅས་འདིར་ནི་གཤེགས་སུ་གསོལ། །བཅོམ་ལྡན་བསྐལ་པ་གྲངས་མེད་དུ་མ་རུ། །འགྲོ་ལ་བརྩེ་ཕྱིར་ཐུགས་རྗེས་རྣམ་སྦྱངས་ཤིང་། །སྨོན་ལམ་རྒྱ་ཆེན་དགོངས་པ་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །ཁྱེད་བཞེད་འགྲོ་དོན་མཛད་དུས་འདིར་ལགས་ན། །དེ་ཕྱིར་ཆོས་དབྱིངས་ཕོ་བྲང་ལྷུན་གྲུབ་ནས། །རྫུ་འཕྲུལ་བྱིན་རླབས་སྣ་ཚོགས་སྟོན་མཛད་ཅིང་། །མཐའ་ཡས་སེམས་ཅན་ཚོགས་རྣམས་བསྒྲལ་བའི་ཕྱིར། །ཡང་དག་འཁོར་དང་བཅས་རྣམས་གཤེགས་སུ་གསོལ། །ཞེས་པ་ཙམ་མམ་སྤྲོ་ན། ཆོས་རྣམས་ཀུན་གྱི་དབང་ཕྱུག་སོགས་ཚིགས་བཅད་ལྷག་མ་རྣམས་དང་བཅས་པའི་མཐར། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཏྲི་ཀུ་ལ་ནཱ་ཐ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨེཧྱེ་ཧི་ཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བྱོན་པར་བསམ། བཅོམ་ལྡན་འདིར་ནི་བྱོན་པ་ལེགས། །བདག་ཅག་བསོད་ནམས་སྐལ་པར་ལྡན། བདག་གི་མཆོད་ཡོན་བཞེས་ནས་ཀྱང་། །ཐུགས་ལ་དགོང་ཤིང་གནང་བར་མཛོད། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པྲ་ཝ་ར་སཏྐ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་མཆོད་ཡོན་ཕུལ། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་ཙམ་གྱིས་ནི། །ལྷ་རྣམས་ཀྱིས་ནི་ཁྲུས་གསོལ་ལྟར། །ལྷ་ཡི་ཆུ་ནི་དག་པ་ཡིས། །དེ་བཞིན་བདག་གིས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཨབྷི་ཥེ་ཀ་ཏེ་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ་ཞེས་པས་སྐུ་ཁྲུས་གསོལ། བདག་དང་འགྲོ་ལ་ཐུགས་བརྩེའི་ཕྱིར། །ཉིད་ཀྱི་རྫུ་འཕྲུལ་མཐུ་ཡིས་ནི། །ཇི་སྲིད་མཆོད་པ་བདག་འབུལ་ན། །དེ་སྲིད་བཅོམ་ལྡན་བཞུགས་སུ་གསོལ། །ཨོཾ་པདྨ་ཀ་མ་ལཱ་ཡ་སྟྭཾ་གྱིས་གདན་ཕུལ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཏྲི་ཀུ་ལ་ནཱ་ཐཱ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤཔྡའི་བར་གྱིས་མཆོད། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་དམ་ཚིག་པ་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་བསྟིམ། རྣམ་སྣང་། འོད་དཔག་མེད། མི་བསྐྱོད་པ་རྣམས་ཀྱི་དབུ་རྒྱན་རང་ཆས་སུ་བཞུགས་པར་བསམས་ལ། རང་རང་གི་སྔགས་བདུན་བདུན་བཟླས་པས་བརྟན་པར་བྱ། མཆོད་པ་བསང་སྦྱང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། འཇིག་རྟེན་ཁམས་འདི་དཔག་མེད་ན། །མཆོད་ཡོན་ཇི་སྙེད་ཡོད་པ་རྣམས། །སངས་རྒྱས་སྲས་དང་བཅས་ལ་འབུལ། །བཞེས་ནས་འགྲོ་བའི་དོན་ཀུན་མཛོད། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཏྲི་ཀུ་ལ་ནཱ་ཐ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱ། དེ་བཞིན་དུ་ཞབས་བསིལ་ནས་རོལ་མོའི་བར་དུ་འདོན་པ་བསྒྱུར་བ་ལ་སོ་སོའི་ཚིགས་བཅད་དང་སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱའི་མཐར་དྷརྨཱ་ར་ཎི་རོལ་ཆེན་དང་བཅས་པ་བྱ། ༼ཀ༽ གོས་ཟུང་བསང་སྦྱང་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ལ། སྲབ་འཇམ་ཡང་པ་ལྷ་ཡི་གོས། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཕུལ། རིན་ཆེན་སྣ་བདུན་འདོད་ཡོན་ལྔ་རྣམས་མཚན་སྔགས་འདོན་པ་བསྒྱུར་བས་མཆོད། རྡོར་དྲིལ་འཛིན༼ཁ༽། གོས་ཟུང་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་ལྷ་རྫས་ལས་གྲུབ་པའི་གོས་སྲབ་པ། འཇམ་པ། ཡང་བ། དྭངས་ཤིང་ཐོགས་པ་མེད་པ་ཟུང་དུ་སྦྱར་བ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅེས་དང་། སྲབ་འཇམ་ཡང་བ་ལྷ་ཡི་གོས། །མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ལ་གསོལ། །མི་ཕྱེད་དད་པས་བདག་འབུལ་ན། །བདག་ཀྱང་རྡོ་རྗེའི་སྐུ་ཐོབ་ཤོག །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཏྲི་ཀུ་ལ་ནཱ་ཐ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨོཾ་བཛྲ་ཝ་སྟྲ་ཡ་ཨཱཿཧཱུྃ། ཞེས་པས་འབུལ་བའི་ཚུལ་བྱའོ། །རྒྱལ་སྲིད་སྣ་བདུན་འབུལ་བ་ནི། ཨོཾ་སརྦ་བིཏ་པཱུ་ར་པཱུ་ར། སུ་ར་སུ་ར། ཨཱ་བརྟ་ཡ་ཨཱ་བརྟ་ཡ་ཧོཿ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་། བདེ་བར་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ལ། །འཁོར་ལོ་རིན་ཆེན་འདི་ཕུལ་བས། །སྲིད་པའི་འཁོར་ལོ་རྒྱུན་བཅད་དེ། །ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་ཤོག །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཏྲི་ཀུ་ལ་ནཱ་ཐཱ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཙཀྲ་རཏྣ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཧཱུྃ། རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་རྣམས་ལ། །ནོར་བུ་རིན་ཆེན་འདི་ཕུལ་བས། །བཀྲེན་ཅིང་ཕོངས་པ་རྒྱུན་བཅད་དེ། །འབྱོར་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པར་ཤོག །མ་ཎི་རཏྣ། བཙུན་མོ་རིན་ཆེན་འདི་ཕུལ་བས། །མ་རིག་མུན་པ་རྒྱུན་བཅད་དེ། །ཤེས་རབ་དབྱིངས་ཀྱི་དོན་རྟོགས་ནས། །ཐབས་དང་ཤེས་རབ་འབྲེལ་བར་ཤོག །ཝསྟི་རཏྣ༴ བློན་པོ་རིན་ཆེན༴ ཕྱི་ནང་གསང་གསུམ་ཐེག་གསུམ་ལྡན། །བསམ་ཡས་བསྟན་པ་རབ་འཛིན་ཅིང་། །ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ལྡན་པར་ཤོག །མ་ཧཱ་ཏ་རཏྣ༴ གླང་པོ་རིན་ཆེན༴ ལྟ་ངན་རྣམས་ནི་རབ་བསལ་ནས། །བླ་མེད་ཐེག་པར་རབ་ཞོན་ཏེ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་གྲོང་བགྲོད་པར་ཤོག །ཧསྟི་རཏྣ༴ རྟ་མཆོག་རིན་ཆེན༴ སྲིད་པའི་གཟེབ་ལས་ངེས་གྲོལ་ཏེ། །རྫུ་འཕྲུལ་མཆོག་གི་ཤུགས་ཐོབ་ནས། །སངས་རྒྱས་ཞིང་དུ་འགྲོ་བར་ཤོག །ཏུ་རཾ་ག །དམག་དཔོན་རིན་ཆེན༴ ཉོན་མོངས་དགྲ་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ནས། །ཕས་ཀྱི་རྒོལ་བ་ཚར་བཅད་དེ། །སྙེམས་བྲལ་མཆོག་ནི་ཐོབ་པར་ཤོག །ཁངྒ་རཏྣ༴ ཞེས་བརྗོད་ཅིང་དབུལ༴ འདོད་ཡོན་ལྔ་འབུལ་བ་ནི། ཁ་དོག་དབྱིབས་ལེགས་ཡིད་འོད་རྒྱན་ཕྲེང་ལྡན། །ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་གཟུགས་མཆོག་ཅི་མཆིས་པ། །མོས་བློས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བདག་འབུལ་གྱིས། །བཞེས་ཤིག་བླ་མེད་གྲུབ་མཆོག་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཏྲི་ཀུ་ལ་ནཱ་ཐ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་རཱུ་པ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཧཱུྃ། དེ་བཞིན་དུ། ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་ཟིན་དང་མ་ཟིན་པའི། །ཡོན་ཏན་ཚིག་མཆོག་སྒྲ་སྙན་ཅི་མཆིས་རྣམས། །མོས་བློས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བདག་འབུལ་གྱིས། །བཞེས་ཤིག་བླ་མེད་གྲུབ་མཆོག་སྩལ་དུ་གསོལ། ཤཔྡ༴ ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་ཙནྡན་སྦྲུལ་སྙིང་དང་། །ཨ་གར་ནག་སོགས་དབང་པོ་ཚིམ་བྱེད་རྣམས། མོས་བློས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བདག་འབུལ་གྱིས། །བཞེས་ཤིག་བླ་མེད་གྲུབ་མཆོག་སྩལ་དུ་གསོལ། གནྡྷེ༴ ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་རོ་དང་བཅུད་ལྡན་པའི། །ལུས་སེམས་རྟས་བྱེད་རོ་མཆོག་ཅི་མཆིས་རྣམས། །མོས་བློས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བདག་འབུལ་གྱིས། །བཞེས་ཤིག་བླ་མེད་གྲུབ་མཆོག་སྩལ་དུ་གསོལ། རཱ་ས༴ ཕྱོགས་དུས་ཀུན་ན་འཇམ་མཉེན་འཁྲིལ་ཆགས་པའི། །རེག་བྱའི་ཁྱད་པར་ལུས་སེམས་ཚིམ་བྱེད་རྣམས། །མོས་བློས་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ལ་བདག་འབུལ་གྱིས། །བཞེས་ཤིག་བླ་མེད་གྲུབ་མཆོག་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཏྲི་ཀུ་ལ་ནཱ་ཐ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་སྤཪྴེ་ཀཱ་མ་གུ་ཎ་པཱུ་ཛི་ཏེ་ཧཱུྃ། ཞེས་པས་མཆོད་དོ། །པས། མགོན་པོ་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ལྡན་པ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་སྟོན་པ་པོ། །བསོད་ནམས་ཡོན་ཏན་རྒྱ་མཚོའི་ཞིང་། །དེ་བཞིན་གཤེགས་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དག་པ་འདོད་ཆགས་བྲལ་བའི་རྒྱུ། །དགེ་བས་ངན་སོང་ལས་གྲོལ་ཞིང་། །གཅིག་ཏུ་དོན་དམ་མཆོག་གྱུར་པའི། །ཞི་གྱུར་ཆོས་ལ༴ གྲོལ་ནས་གྲོལ་བའི་ལམ་ཡང་སྟོན། །བསླབ་པ་དག་ལ་རབ་ཏུ་གུས། །ཞིང་གི་དམ་པ་ཡོན་ཏན་ཞིང་། །དགེ་འདུན་ལ་ཡང་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་དང་། སྐུ་གསུང་ཐུགས་འཇམ་འགྲོ་བ་ཡོངས་ཀྱི་དཔལ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། སྤོས་དང་རྡོར་དྲིལ་འཛིན་པས། བཅོམ་ལྡན་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེ་མཆོག བཅོམ་ལྡན་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་རྒྱལ། །བཅོམ་ལྡན་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་མགོན། །རིག་སྔགས་རྒྱལ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །དཀྱིལ་འཁོར་ཐུགས་རྗེའི་བདག་ཉིད་ཅན། །མགོན་པོ་བདག་ནི་བྲི་བར་འཚལ། །སློབ་མ་རྣམས་ལ་བརྩེ་བ་དང་། །ཁྱེད་ལ་མཆོད་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར། །བཅོམ་ལྡན་བདག་ནི་གུས་པ་ལགས། །དེ་བས་བཀའ་དྲིན་མཛད་པར་འོས། །འགྲོ་བ་འཁོར་ལོའི་དོན་མཛད་པའི། །སངས་རྒྱས་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། །འབྲས་གནས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། །སྔགས་ཀྱི་ལྷ་གཞན་གང་ལགས་དང་། །འཇིག་རྟེན་སྐྱོང་བའི་ལྷ་རྣམས་དང་། །གང་ཡང་འབྱུང་པོ་མཐུ་ཆེན་དང་། །སངས་རྒྱས་བསྟན་ལ་དགའ་བ་དང་། །གང་སུ་རྡོ་རྗེའི་སྤྱན་ལྡན་རྣམས། །བདག་ལ་དགོངས་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །རིག་པ་འཛིན་པ་བདག་གིས་ནི། །རིགས་གསུམ་ཞེས་བྱའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི། །འགྲོ་བ་དག་ཕྱིར་བདག་འདྲི་བས། བདག་དང་སློབ་མར་བཅས་པ་ལ། །ཐུགས་རྗེས་ཐུགས་དཔག་མཛད་ནས་ཀྱང་། །དཀྱིལ་འཁོར་པར་བཅས་ཐམས་ཅད་ཀྱི། །ཐུགས་རྗེས་དགོངས་ཏེ་ཉེ་བར་མཛོད། །ཅེས་ལན་གསུམ་གྱིས་སྙན་གསན་དབབ། །རིག་པ་འཛིན་པ་ཁྱོད་གཞན་དོན་རྒྱ་ཆེ་བར་གྱིས་ཤིག །ཅེས་གནང་བ་བྱིན་པར་བསམ་མོ།། །།

བུམ་པ་སྟ་གོན་ནི། བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པྃ་ལས་པདྨ་དང་ཨ་ལས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལྔའི་སྟེང་དུ་པྃ་ལས་རིན་པོ་ཆེའི་བུམ་པ་ལྔ་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ། ལྟོ་བ་ལྡིར་བ། ཞབས་ཞུམ་པ། མགྲིན་པ་ཕྲ་བ། ཁ་གཡེལ་བ། མཆུ་འཕྱང་བ། ལྷ་རྫས་ཀྱི་གོས་ཀྱིས་མགུལ་པ་བཅིངས་པ། དཔག་བསམ་གྱི་ཤིང་གིས་ཁ་བརྒྱན་པ། ནང་ཆུ་དང་བཅུད་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་ཡོངས་སུ་གང་བའི་རྣམ་རྒྱལ་བུམ་པ་དང་པོ་དང་གཉིས་པར་པདྨ་དང་ཟླ་བའི་གདན་རེ་རེ། གསུམ་པ་དང་ལས་ཐམས་ཅད་པའི་བུམ་པར་པདྨ་དང་ཉི་མའི་གདན་རེ་རེ། གདན་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་སྐད་ཅིག་གིས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་སོགས་དང་། གཉིས་པར་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སྐུ་མདོག་སོགས་དང་། གསུམ་པར་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ནས། དར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ན་བཟའ་ཅན་ཞེས་པའི་བར་གྱིས་བསྐྱེད། ལས་ཐམས་ཅད་པའི་བུམ་པར་ཁྲོ་བོ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་སྐུ་མདོག་སྔོན་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། གཡས་པས་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེ་དང་། གཡོན་དེས་ཡུ་བ་བྱས་པའི་དྲིལ་བུ་དཀུར་བརྟེན་པ། ཅུང་ཟད་ཁྲོ་བ། དར་དང་རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་གྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་སེམས་དཔའི་སྐྱིལ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། དེ་དག་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་དཀར་པོ། མགྲིན་པར་ཨཱཿདམར་པོ། ཐུགས་ཀར་ཧཱུྃ་སྔོན་པོ་རྣམས་ཀྱིས་མཚན་པར་བསམས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བ་གཟུངས་ཐག་ལ་བརྟེན་ཏེ་སོང་བས་བུམ་ནང་གི་ལྷ་རྣམས་ལ་ཕོག་པས། དེ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་སྔགས་ཀྱི་ཕྲེང་བས་མཚན་པ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བདུད་རྩི་སྤྱན་དྲངས། སྔགས་ཕྲེང་ལ་ཐིམ། དེ་ལས་བདུད་རྩིའི་ཆུ་རྒྱུན་བྱུང་བས་བུམ་པ་གང་བར་བསམས་ལ། གཟུངས་ཐག་ནས་བཟུང་སྟེ། ལྷ་གསུམ་གྱི་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་རེ་དང་། ལས་བུམ་དུ། ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ་བརྒྱ་རྩ་དང་། ཨ་བྷི་ཥེ་ཀ་ཏ་ཅི་ནུས་བཟླ། འཇུག་སྒོའི་བུམ་པ་ལ་ལྷ་བསྐྱེད་པ་མ་བཤད་པས་ལྷ་གསུམ་གྱི་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་རེ་བཟླས་པས་ཆུ་ནུས་ལྡན་དུ་བསམ་མོ། །ཐུན་མོང་དུ་མཚན་སྔགས་རེ་རེ་སྦྱར་བའི་ཨརྒྷཾ་ནས་ཤབྡ་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་མཆོད། ལྷ་གསུམ་གྱི་བསྟོད་པ་སྔར་བཞིན་དང་། བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་ལ། འཇིགས་པའི་ཧཱུྃ་སྒྲ་ངེས་སྒྲོགས་ཤིང་། །བགེགས་རྣམས་མ་ལུས་འཇོམས་མཛད་པ། །དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་སྩོལ་བའི་ལྷ། །བགེགས་ཀྱི་དགྲ་ལ་ཕྱག་འཚལ་བསྟོད། །ཅེས་པས་བསྟོད། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་དང་སོགས་ཀྱིས་འདོད་དོན་ཞུས་ཏེ་རྡོ་རྗེ་སེམས་དཔའི་ཡི་གེ་བརྒྱ་པའི་མཐར། མ་འབྱོར་པ་དང་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་གསོལ། དུང་ཆོས་ཀྱི་ཆུ་གོང་བུམ་མ་གཏོགས་པ་གཞན་མ་རྣམས་སུ་བླུགས་ཏེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་མཆོད་ཡོན་ཕུལ་བའི་རྐྱེན་གྱིས་ལྷ་རྣམས་འོད་དུ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་བུམ་པའི་ཆུ་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་བསམ། གཏོར་མ་རྣམས་ཆུ་གཙང་གིས་བྲན་ལ། ཨོཾ་ཨཱ་མྲྀ་ཏས་བསང་། སྭ་བྷཱ་ཝས་སྦྱང་། རྡོ་རྗེ་བསྡམས་པ་བསྐྱོད་པའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་བཅས་ཨ་ཀཱ་རོ་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། སྟ་གོན་གྱི་ལྷ་ལ། ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་སོགས་ལྷ་སྔགས་གསུམ་སྦྲེལ་བའི་མཐར་ཨ་ཀཱ་རོ་བཏགས་པ་ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཏྲི་ཀུ་ལ་ནཱ་ཐ་མཎྜ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་པྲ་ཏཱིཙྪ་སྭཱ་ཧཱའི་བར་གྱིས་མཆོད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་འཇམ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། བཅོམ་ལྡན་འདས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་སོགས་ཀྱིས་གསོལ་བ་གདབ་བོ། །སྒོས་ཀྱི་སྲུང་མ་ལ་ཨོཾ་ཨ་ཀཱ་རོ་སོགས་ཀྱིས་བྱིན་རླབས་དྲན་པར་བྱས་ནས། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དཔལ་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཨོཾ་ཨེ་ཧྱེ་ཧི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་པས་སྤྱན་དྲངས་པ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐར་བཞུགས་ནས་གཏོར་མ་གསོལ་བར་བསམས་ལ། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱོཿཞེས་སོགས་ནམ་མཁའ་མཛོད་ཀྱི་སྔགས་རྒྱ་ལན་གསུམ་གྱིས་ཕུལ། ཨོཾ་ཤྲཱི་མ་ཧཱ་ཀཱ་ལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། དཔལ་ལྡན་མཁའ་འགྲོའི་དབང་ཕྱུག་རྡོ་རྗེ་གུར། །ཁྱབ་བདག་སྟོན་པ་ཀྱེ་ཡི་རྡོ་རྗེ་ཡི། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ལས་སྤྲུལ་པའི་སྲུང་མ་མཆོག །ནག་པོ་ཆེན་པོ་ཁྱོད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཞེས་པས་བསྟོད། ནག་པོ་ཆེན་པོ་འཁོར་བཅས་རྣམས། །མཆོད་སྦྱིན་གཏོར་མ་འདི་བཞེས་ལ། ཞེས་སོགས་ཀྱིས་ཕྲིན་ལས་བཅོལ། དེ་ནས་ཆ་གསུམ་གཏོར་མ་ལ་ཆབ་ཀྱིས་བྲན་ཏེ། བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་སྣོད་ཡངས་ཤིང་རྒྱ་ཆེ་བ་རྣམས་ཀྱི་ནང་དུ་ཨོཾ་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་གཏོར་མ་ཁ་དོག་དྲི་རོ་ནུས་པ་ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་བདུད་རྩིའི་རྒྱ་མཚོ་ཆེན་པོར་གྱུར། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ལན་གསུམ་གྱིས་བརླབ། རང་གི་སྙིང་ག་ནས་སོགས་ཆ་གསུམ་གྱི་ཆོ་ག་སྤྱི་ལྟར་ལ། འབྱུང་པོའི་མགོར་ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་གསུམ་དང་། བདེན་བདར་གྱི་མགོར་ཨ་མྲྀ་ཏེ་བཟླའོ། །སློབ་མར་སྟ་གོན་ནི། དེ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་ཡོལ་བས་བཅད་ནས་མཚན་ཉིད་དང་ལྡན་པའི་སློབ་མ་གཅིག་ནས་ཉི་ཤུ་རྩ་ལྔའི་བར་ཁ་ཡར་བ་རྣམས་ཁྲུས་བྱས་གྲལ་ལ་འཁོད་པ་ལ། མེ་ཏོག་བཀྱེ་བསྡུ་གྲུབ་ནས། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ། དེ་ལ་འདིར་རང་རེ་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་ཚད་མེད་པའི་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཐུབ་པའི་དབང་པོ་དེ་ཉིད་ཀྱིས་གདུལ་བྱ་རྣམས་ཀྱི་བསམ་པ་དང་མཐུན་པར་ཆོས་ཀྱི་རྣམ་གྲངས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་ཞིག་གསུངས་པ་རྣམས་ཕྱོགས་རིས་སུ་བསྡུ་ན་ཐེག་པ་ཆུང་ངུ་དང་ཆེན་པོ་གཉིས་སུ་འདུ་ལ། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ལའང་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་སྡེ་སྣོད་དང་། རིག་པ་འཛིན་པ་སྔགས་ཀྱི་སྡེ་སྣོད་གཉིས་ལས། འདིར་རིག་སྔགས་འཆང་བའི་སྡེ་སྣོད་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྩ་བར་གྱུར་པ་བྱ་བའི་རྒྱུད་ཡིན། དེ་ལ་བྱ་བ་སྤྱིའི་རྒྱུད་དང་། སོ་སོའི་རྒྱུད་གཉིས་ལས། བྱ་བ་སྤྱིའི་རྒྱུད་ཡིན། དེ་ལ་སྤྱོད་པ་བཞི་པའི་དོན་འདུས་ཤིང་མ་ཚང་བ་མེད་པར་སྟོན་པ་དཔུང་པ་བཟང་པོའི་རྒྱུད། འཇུག་པའི་སྤྱོད་པ་སྨིན་བྱེད་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་གསང་བ་སྤྱིའི་རྒྱུད། སྦྱོར་པའི་སྤྱོད་པ་ལྷའི་རྣལ་འབྱོར་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་ལེགས་པར་གྲུབ་པའི་རྒྱུད། སྒྲུབ་པའི་སྤྱོད་པ་མཚན་མེད་ཀྱི་རྣལ་འབྱོར་གཙོ་བོར་སྟོན་པ་བསམ་གཏན་ཕྱི་མའི་རྒྱུད་དེ་བཞི་ཡོད་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བཀོད་པའི་རྒྱུད་དམ། གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཁ་ཆེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་ཆོ་གའི་ཡན་ལག་འགའ་ཞིག་སྤྱོད་རྒྱུད་དང་མཐུན་པར་བཀྲལ་བའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རིགས་གསུམ་སྤྱིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་བསྒྲུབ་པ་ལ། སྟ་གོན་དུ་གནས་པ་དང་། དངོས་གཞིའི་དབང་བསྐུར་བ་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་ལ་བཞི་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་གསུམ་པོ་སྔོན་དུ་སློབ་དཔོན་གྱིས་གྲུབ་པར་བྱས་ཟིན་ནས། ད་ཁྱེད་རང་གི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་སློབ་མ་སྟ་གོན་གྱི་སྐབས་སུ་བབས་པ་ཡིན། དེ་ལ་ཆོས་བཅུ་གསུམ་ཡོད་པ་ལས། དང་པོ་ལུས་ཀྱི་བྱ་བ་ཁྲུས་བྱས། ཕྱག་དང་འཇུག་པའི་ཡོན་ཕུལ་ནས། རང་རང་གི་གྲལ་ལ་སྙིམ་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པས་འཁོད་དེ། སློབ་དཔོན་ལ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་དངོས་ཡིན་སྙམ་པའི་མོས་གུས་དང་ལྡན་པས་སྟ་གོན་གྱི་ཆོས་རྣམས་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ་མཛོད། གཉིས་པ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བའི་བསམ་པ་བརྟན་པོ་བསྐྱེད་དུ་གཞུག་པ་ནི། སྔགས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་དོན་གཉེར་གང་། །དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ནི་གཞུག་པར་བྱ། །བསོད་ནམས་འདོད་པས་དེ་ལས་གཞན། །བདག་གཞན་འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་གཉེར། །དད་པ་ཆེན་པོས་ལྡན་པ་དག །འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ལ་དམིགས་ནས། །བློ་ལྡན་དཀྱིལ་འཁོར་གཞུག་བྱ་སྟེ། །འདི་ཡི་འབྲས་བུ་གཉེར་མི་བྱ། །གལ་ཏེ་འདི་འབྲས་དོན་གཉེར་ན། །འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་འགྲུབ་མི་འགྱུར། །འཇིག་རྟེན་ཕ་རོལ་ལ་དམིགས་ན། །འབད་པ་མེད་པར་འདི་འབྲས་འགྲུབ། །ཅེས་གསུངས་ཏེ། དེའི་དོན་ནི། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་པའི་སྐབས་ཀྱི་དོན་ནི་ཚེ་འདིར་ཚེ་རིང་བ་དང་། ཕྱི་མར་ལྷ་མིའི་གོ་འཕང་ཙམ་དང་། འཁོར་བ་སྤངས་པའི་ཉན་རང་ཙམ་དོན་དུ་གཉེར་བའི་སྒོ་ནས་མ་ཡིན་པར་གཞན་དོན་དུ་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱ་བའི་སླད་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར་ཞུགས་ལ་དབང་བླངས་ཏེ་དམ་ཚིག་ལ་སྲུང་སྡོམ་བགྱི་སྙམ་པ་མཛོད། བསམ་པ་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་སྐྱེས་ན་ཚེ་འདིའི་ནད་གདོན་ཞི་བ་དང་ཕྱི་མར་ལྷ་མིའི་གོ་འཕང་ཡང་ཞར་བྱུང་དུ་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །གསུམ་པ་ཁྱད་པར་ཅན་གྱི་དོན་ཞུ་བའི་སླད་དུ་བླ་མ་དང་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་གཉིས་སུ་མེད་པར་བཞུགས་པ་ལ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་དང་། སེམས་བསྐྱེད་པ་དང་། རིག་འཛིན་སྔགས་ཀྱི་དམ་ཚིག་རྣམས་ཀྱང་སྩལ་དུ་གསོལ་སྙམ་པས་སྙིམ་པ་མེ་ཏོག་དང་བཅས་པས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། དགའ་ཆེན་ཁྱོད་བདག་སྟོན་པ་སྟེ། །སློབ་དཔོན་ཁྱོད་ནི་དགོངས་སུ་གསོལ། །བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོའི་ཚུལ་བསྟན་པ། །མགོན་པོ་ཆེན་པོ་བདག་འཚལ་ལོ། །དམ་ཚིག་དེ་ཉིད་བདག་ལ་སྩོལ། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ཀྱང་བདག་ལ་སྩོལ། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ། །སྐྱབས་གསུམ་དག་ཀྱང་བདག་ལ་སྩོལ། །ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གྲོང་མཆོག་ཏུ། །མགོན་པོས་བདག་ནི་གཞུག་ཏུ་གསོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། བཞི་པ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ལམ་ལ་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་པ་འདི་ལ་གསན་པས་ཁྱབ་པར་གདའ་སྟེ། བུ་ཚུར་ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཡི། །ཁྱོད་ནི་ཚུལ་ཆེན་སྣོད་ཡིན་ཏེ། །གསང་སྔགས་སྤྱོད་ཚུལ་ཆོ་ག་ནི། །ཁྱོད་ལ་ཡང་དག་བསྟན་པར་བྱ། །རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་གང་འདས་དང་། །དེ་བཞིན་གང་དག་མ་བྱོན་དང་། །ད་ལྟར་བྱུང་བའི་རྫོགས་སངས་རྒྱས། །འགྲོ་ལ་ཕན་ཕྱིར་བཞུགས་པ་ཀུན། །དེ་དག་ཀུན་གྱིས་གསང་སྔགས་ཀྱི། །ཆོ་ག་བཟང་པོ་འདི་མཁྱེན་ནས། །དཔའ་བོས་བྱང་ཆུབ་ཤིང་དྲུང་དུ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཚད་མེད་བརྙེས། །གསང་སྔགས་སྦྱོར་བ་མཉམ་མེད་དེ། །ཤཱཀྱ་སེང་གེ་སྐྱོབ་པ་ཡིས། །དྲག་པོ་ཆེན་པོ་བདུད་ཀྱི་སྡེ། །སྟོབས་ཆེན་དག་ཀྱང་དེས་བཅོམ་སྟེ། །འཇིག་རྟེན་མཐུན་པར་གཤེགས་ནས་ནི། །འཁོར་ལོ་བསྐོར་ནས་མྱ་ངན་འདས། །དེ་བས་ཀུན་མཁྱེན་ཐོབ་བྱའི་ཕྱིར། །བུ་ཡི་བློ་གྲོས་འདི་གྱིས་ཤིག །ཅེས་གསུངས་ཏེ། དེའི་དོན་ནི། དེ་ལ་བུ་ཞེས་ཉེ་ཚིག་གིས་བོས་ཏེ། ཁྱེད་རྣམས་ཆེན་པོ་བདུན་དང་ལྡན་པའི་ཐེག་ཆེན་གྱི་ཆོས་ཀྱི་སྣོད་ཡིན་ལ། ཐེག་ཆེན་ལའང་རྒྱུ་འབྲས་གཉིས་ལས། མཆོག་ཏུ་གྱུར་པ་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་ཁོ་བོས་ཁྱོད་ལ་བསྟན་པར་བྱ་སྟེ། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པ་འདི་ནི་སྤྱིར་དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་བགྲོད་པ་གཅིག་པའི་ལམ་ཡིན་ཞིང་། ཁྱད་པར་དུའང་འོ་སྐོལ་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་ཤཱཀྱའི་རྒྱལ་པོ་འདི་བསྐལ་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པའི་སྔོན་རོལ་དུ་སྔགས་ཀྱི་ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་བདུད་བཏུལ་ཞིང་འོག་མིན་ཏུ་སངས་རྒྱས་སུ་ཟིན་ཀྱང་། འཇིག་རྟེན་པ་རྣམས་དྲང་བའི་ཕྱིར་དུ་སངས་རྒྱ་བའི་ཚུལ་བསྟན་པ་ཡིན་པས། ཆོས་ཀྱི་བུར་གྱུར་པ་ཁྱེད་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་ལས་བློ་གྲོས་གཞན་དུ་མི་འགྱུར་བར་གྱིས་ཤིག་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན། ལྔ་པ་རྒྱུན་བཤགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སླད་དུ་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་རིགས་གསུམ་སྤྱིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བསྐོར་བ་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པར་མོས་པ་བྱས། དེ་དག་གི་སྤྱན་སྔར་ཡན་ལག་བདུན་པ་བྱ་བའི་སླད་དུ་བདག་དང་མཐའ་ཡས་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཚེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་པ་ཐམས་ཅད་སྟོབས་བཞི་ཚང་བའི་སྒོ་ནས་བཤགས་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་དང་། སློབ་དཔོན་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་ད་ལྟའི་བར་དུ། འདོད་ཆགས་དང་། ཞེ་སྡང་དང་། གཏི་མུག་གི་དབང་གིས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་སྒོ་ནས། སྡིག་པ་མི་དགེ་བའི་ལས་བགྱིས་པ་དང་། བགྱིད་དུ་སྩལ་བ་དང་། བགྱིས་པ་ལ་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་བགྱིས་པ་དེ་དག་ཐམས་ཅད་སོ་སོར་བཤགས་ཤིང་ཡང་མི་བགྱིད་དོ་ཞེས་ལན་གསུམ། འཁོར་འདས་ཀུན་གྱིས་དུས་གསུམ་དུ་བསགས་པའི་དགེ་རྩ་ལ་དགའ་ཞིང་ཕྲག་དོག་མེད་པར་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་ནས་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས་སོ་སོའི་སྐྱེ་བོ་དང་། །འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་དང་། རང་སངས་རྒྱས་དང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། བླ་ན་མེད་པ་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཀྱི་དགེ་བ་དེ་དག་ལ་དགའ་ཞིང་རྗེས་སུ་ཡི་རང་བར་བགྱིའོ་ལན་གསུམ། ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་ལ་སོགས་པ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་མི་མཛད་པ་དེ་དག་ལ། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གསོལ་བ་གདབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་ནས་དགོངས་སུ་གསོལ། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས། གང་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་སངས་རྒྱས་བཅོམ་ལྡན་འདས་ལྷ་དང་མི་རྣམས་ཀྱི་སྟོན་པ་སྲས་དང་བཅས་པ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་མི་མཛད་པ་དེ་དག་ལ། སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་ཆོས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་བསྐོར་བར་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་གསུམ། ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་སངས་རྒྱས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བཞེད་པ་དེ་དག་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། དགོངས་གསོལ་དང་། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས། གང་དག་ཕྱོགས་བཅུའི་འཇིག་རྟེན་གྱི་ཁམས་ན་ཡང་དག་པར་རྫོགས་པའི་སངས་རྒྱས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་འདའ་བར་བཞེད་པ་དེ་དག་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་གསོལ་བ་འདེབས་སོ་གསུམ། རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་དུས་ད་ནས་བཟུང་སྟེ་བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་ཞིང་། དེའི་བསླབ་བྱ་ལ་བསླབ་སྙམ་པས་འདིའི༴ དགོངས་གསོལ་དང་། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས། དུས་འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཇི་སྲིད་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་མཆིས་ཀྱི་བར་དུ། རྐང་གཉིས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག །སངས་རྒྱས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །འདོད་ཆགས་དང་བྲལ་བ་རྣམས་ཀྱི་མཆོག །ཆོས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་མཆོག །དགེ་འདུན་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ། །གསང་སྔགས་དང་། རིག་སྔགས་དང་།ཡི་དམ་གྱི་ལྷ་དང་། །བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ལ་སྐྱབས་སུ་མཆིའོ་གསུམ། བདག་གཞན་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དོན་དུ་སངས་རྒྱས་ཀྱི་གོ་འཕང་ཐོབ་པར་བྱའོ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས། དགོངས་གསོལ་དང་། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས། སེམས་ཅན་མ་བསྒྲལ་བ་རྣམས་བསྒྲལ་བ་དང་། མ་གྲོལ་བ་རྣམས་དགྲོལ་བར་བགྱི་བ་དང་། དབུགས་མ་ཕྱིན་པ་རྣམས་དབུགས་དབྱུང་བ་དང་། ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་མ་འདས་པ་རྣམས་ཡོངས་སུ་མྱ་ངན་ལས་བཟླ་བར་བྱ་བའི་ཕྱིར། དུས་གསུམ་གྱི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བྱང་ཆུབ་ཆེན་པོར་སྨོན་པའི་སེམས་བསྐྱེད་པ་དེ་བཞིན་དུ། བདག་གིས་ཀྱང་སེམས་བསྐྱེད་པར་བགྱིའོ་གསུམ། དེའི་ཆེད་དུ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྒྲུབ་ཅིང་རྡོ་རྗེ་ཐེག་པའི་ཐབས་ཚུལ་རྣམས་ལ་རིམ་པ་བཞིན་དུ་བསླབ་པར་བགྱིའོ་སྙམ་པས་འདིའི༴ དགོངས་གསོལ་དང་། བདག་མིང་འདི་ཞེས་བགྱི་བས་འདས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་ཇི་ལྟར་བསླབས་པ་དང་། མ་བྱོན་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་བསླབ་པར་འགྱུར་བ་དང་། ད་ལྟར་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་ཇི་ལྟར་སློབ་པ་དེ་བཞིན་དུ་བདག་གིས་ཀྱང་། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱི་བསླབ་པར་བྱ་བ་ལ་བསླབ་པར་བགྱིའོ་གསུམ། སྨོན་འཇུག་བརྟན་པའི་ཕྱིར་དུ་འདིའི༴ ཇི་ལྟར་དུས་གསུམ་མགོན་པོ་རྣམས། །བྱང་ཆུབ་ཏུ་ནི་ངེས་མཛད་པའི། །བྱང་ཆུབ་སེམས་ནི་བླ་ན་མེད། །དམ་པ་བདག་གིས་བསྐྱེད་པར་བགྱི། །ཚུལ་ཁྲིམས་ཀྱི་ནི་བསླབ་པ་དང་། །དགེ་བའི་ཆོས་ནི་སྡུད་པ་དང་། །སེམས་ཅན་དོན་བྱེད་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ། །སོ་སོར་བརྟན་པོར་གཟུང་པར་བགྱི། །ལན་གསུམ། དེ་ལྟར་བགྱིས་པའི་དགེ་བའི་རྩ་བ་དེས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སངས་རྒྱས་ཐོབ་པར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པས་འདིའི༴ འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོས་ཇི་ལྟར་མཁྱེན་པ་དང་། །ཀུན་ཏུ་བཟང་པོ་དེ་ཡང་དེ་བཞིན་ཏེ། །དེ་དག་ཀུན་གྱི་རྗེས་སུ་བདག་སློབ་ཅིང་། །དགེ་བ་འདི་དག་ཐམས་ཅད་རབ་ཏུ་བསྔོ། །ཞེས་རྒྱུད་དག་པར་བྱས་ནས། དྲུག་པ་སེམས་བསྐྱེད་པའི་སློབ་མ་ལ་བར་ཆད་བསྲུང་བའི་སླད་དུ་ལས་བུམ་གྱི་ཆུ་གཏོར་ཏེ། ཨོཾ་ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བརྗོད་པས་བར་དུ་གཅོད་པ་དང་འབགས་བཙོག་རྣམས་སྦྱངས་པར་མོས་ནས། བྱིན་གྱིས་བརླབ་པའི་སླད་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་དུ་གནས་པ་ལ་སློབ་དཔོན་གྱིས་དྲིའི་ཆུ་རྡོ་རྗེ་དང་བཅས་པས་གནས་གསུམ་དུ་རེག་སྟེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་པས་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་དཔྲལ་བར་ཨོཾ་ལས་འཁོར་ལོ་དཀར་པོ་ཨོཾ་གྱིས་མཚན་པ། མགྲིན་པར་ཨཱཿ ལས་པདྨ་དམར་པོ་ཨཱཿས་མཚན་པ། སྙིང་གར་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་སྔོན་པོ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་རྣམས་གསལ་ལམ་གྱིས་བྱུང་བར་མོས་པ་མཛོད། །བདུན་པ་ད་ལྟར་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་ལྷའི་སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་ངོ་བོར་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་དེ་མཆོད་ཡུལ་དུ་བཟུང་བ་ཡིན་པས་སློབ་དཔོན་གྱིས་མེ་ཏོག་དབུ་ལ་ཕུལ་ནས་མཆོད་པར་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་ཨཱཿཧཱུྃ། བདུག་སྤོས་ཤངས་ལ༴ དྷཱུ་པེ༴ མར་མེ་སྤྱན་ལམ་དུ༴ ཨཱ་ལོ་ཀེ༴ ཐུགས་ཀར་དྲིའི་བྱུག་པ་ཕུལ༴ གནྡྷེ་ཞེས་པས་མཆོད་ནས། བརྒྱད་པ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་ལྟས་བརྟག་པའི་སླད་དུ་སོ་ཤིང་སྦྱིན་པ་ནི། བུམ་ཆུ་གཏོར་ཞིང་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་སོ་ཤིང་སོར་བཅུ་གཉིས་པ་རྩེ་མོ་མེ་ཏོག་གི་ཅོད་པན་དང་བཅས་པ་རྡོ་རྗེ་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་ལྟས་བརྟག་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅེས་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿཛི་ཧཱ་བཛྲ་སཾ་བརྡྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པས་བསྔགས་པ་དེ་ཉིད་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་ཐལ་མོ་སྦྱར་བའི་བར་དུ་དངོས་གྲུབ་ཀྱི་མཚན་མ་བརྟག་པའི་སླད་དུ། ལྕེ་ལ་རྡོ་རྗེ་བདེ་མཆོག་སྟེར། །ཞེས་པའི་དོན་ཅན་གྱི་སྔགས་དེ་ཉིད་ཀྱིས་བྱིན་ཏེ། སོ་བྲུད་པ་བཞིན་བྱས་པས་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་སྐྱུགས་པར་མོས་ལ། སོ་ཤིང་གི་ར་བ་ཚོམ་བུ་དགུ་བཀོད་པའི་དབུས་སུ་ཨོཾ་བཛྲ་ཧ་ས་ཧཾ་ཞེས་གསུངས་ཤིང་ཐལ་མོ་ཁ་ཕྱེ་སྟེ་ལྟོས་པ་མེད་པར་དོར་ཅིག །ཅེས་དང་། ཨོཾ་ཨཱཿབཛྲ་ཛི་ཧྭ་བཛྭ་སྃ་བརྡྷ་ནི་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད་ལ་རེ་རེ་ནས་སྦྱིན་ཅིང་དོར་ཚར་བའི་རྗེས་སུ། །དེའང་རྩེ་མོ་རང་ངམ་སྟེང་དུ་ཕྱོགས་ན་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ། ཤར་དུ་ཕྱོགས་ན་ཞི་བ། ལྷོར་མངོན་སྤྱོད། ནུབ་ཏུ་དབང་། བྱང་དུ་རྒྱས་པ། མཚམས་རྣམས་སུ་ཕྱོགས་ན་བུམ་པ་བཟང་པོ་སོགས་དངོས་གྲུབ་ཕྲན་ཚེགས། འོག་ཏུ་ཕྱོགས་ནས་འོག་གི་དངོས་གྲུབ་འགྲུབ་པར་འགྱུར་རོ། །ཞེས་བརྗོད། དགུ་པ་སྒོ་གསུམ་གྱི་དྲི་མ་སྦྱང་བའི་སླད་དུ་ཁྱོར་ཆུ་བླུད་པ་ནི། ཨོཾ་ཧྲཱིཿབི་ཤུདྡྷཿསརྦ་དྷརྨཱཿསརྦ་པཱ་པཾ་ནི་ཙཱ་སྱ་སཾ་ཤོ་དྷ་ཡ་སརྦ་པཾ་ཀལྤན་ཨཱ་པ་ན་ཡ་ཧཱུྃ། ཞེས་བཟླས་པའི་ཆུ་ཨོཾ་ཧྲཱིཿབི་ཤུདྡྷའི་སྔགས་ཀྱིས་ལན་གསུམ་སྦྱིན་ནོ། །བཅུ་པ་བར་ཆད་བསྲུང་བའི་སླད་དུ་སྲུང་སྐུད་སྦྱིན་པ་ནི། བུམ་ཆུ་གཏོར་ཞིང་། བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཧཱུྃ་ལས་བྱུང་བའི་སྲད་བུ་དམར་པོ་རྡོ་རྗེ་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་ལུས་ཚད་དང་མཉམ་པ་སུམ་སྒྲིལ་དུ་བྱས་པ་རྡོ་རྗེའི་མདུད་པ་གསུམ་གྱིས་བཏབ་པ། རྡོ་རྗེ་སློབ་མའི་བར་ཆད་སྲུང་བའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར། སློབ་དཔོན་གྱི་སྙིང་གའི་ཧཱུྃ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས། སྟ་གོན་གྱི་ལྷའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྲད་བུའི་ཚོགས་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་དམ་ཚིག་གི་སྲད་བུ་ལ་ཐིམ་ཞེས་དང་། ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿསོགས་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ཏེ་སྐྱེས་པའི་དཔུང་པ་གཡོན་དང་བུད་མེད་ཀྱི་གཡས་པར་གཙོ་བོའི་སྔགས་བཟླ་ཞིང་བཅིང་། བུམ་ཆུ་གཏོར། སརྦ་བུདྡྷ་མི་ཏྲི་རཀྵ་རཀྵ་སརྦནྟུ་སྭཱ་ཧཱ། སརྦ་བུདྡྷ་ཨདྷིཥྛ་ན་ཨ་དྷིཥྛི་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། དྷ་ར་ཀ་སྱ་རཀྵ་རཀྵ་ཀུ་རུ་ཀུ་རུ་སྭཱ་ཧཱ། བྱང་ཆུབ་མ་ཐོབ་ཀྱི་བར་དུ་བར་དུ་གཅོད་པ་ཐམས་ཅད་བསྲུང་དུ་གསོལ་ཞེས་བརྗོད་དོ། །བཅུ་གཅིག་པ་རྩྭ་ཀུ་ཤའི་སྔས་སྟན་སྦྱིན་པ་ནི། ཀུ་ཤའི་ཕོན་པོ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་དྷཱིཿལས་བྱུང་བའི་ཀུ་ཤ་ཆེ་ཆུང་གཉིས་རྩ་བ་དང་རྩེ་མོ་མ་ཉམས་པ་རྡོ་རྗེ་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་རྨི་ལམ་མི་འཁྲུགས་པའི་ནུས་པ་དང་ལྡན་པར་གྱུར་ཅེས་དང་། དྷཱིཿཧ་བཟླས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་ཀུ་ཤ་ཆེ་བ་གཡས་སུ་དྷཱིཿདང་ཆུང་བ་གཡོན་དུ་ཧ་བཟླས་པས་བྱིན་ནོ། །བཅུ་གཉིས་པ་ཆོས་ཟབ་མོ་བཤད་པའི་སྒོ་ནས་སྤྲོ་བ་བསྐྱེད་པ་ནི། འཇིག་རྟེན་དུ་ནི་ཀུན་མཁྱེན་དག །ཨུ་དུམ་ཝ་རའི་མེ་ཏོག་བཞིན། །བརྒྱ་ལམ་ན་ནི་རེས་འགའ་ཞིག །འབྱུང་འགྱུར་ཡང་ནི་མི་འབྱུང་ངོ་། །གསང་སྔགས་སྤྱོད་པའི་ཚུལ་འབྱུང་བ། །དེ་བས་ཀྱང་ནི་དཀོན་པ་སྟེ། གང་གིས་སེམས་ཅན་མཉམ་མེད་དོན། །བླ་མེད་བྱེད་པར་ནུས་པ་ཡིན། །བསྐལ་པ་བྱེ་བ་དུ་མ་རུ། །སྔོན་ཆད་སྡིག་པ་བྱས་པ་གང་། །དཀྱིལ་འཁོར་འདི་འདྲ་མཐོང་མ་ཐག །དེ་དག་ཟད་པར་འགྱུར་ཡིན་ན། གྲགས་པ་མཐའ་ཡས་སྔགས་སྤྱོད་པའི། །ཚུལ་ལ་གནས་ན་སྨོས་ཅི་དགོས། །སྐྱོབ་པའི་གསང་སྔགས་བཟླས་ན་ནི། །གོ་འཕང་བླ་ན་མེད་པར་འགྱུར། །གང་གིས་སྤྱོད་པ་མཆོག་འདི་ལ། །བློ་གྲོས་ཤིན་ཏུ་མི་གཡོ་ན། །སྡུག་བསྔལ་ཐམས་ཅད་འབྱུང་བ་ཡི། །ངན་འགྲོ་དེ་ཡིས་གཅོད་པར་འགྱུར། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །རྙེད་པ་མཉམ་མེད་དེ་རིང་རྙེད། །གང་ཕྱིར་རྒྱལ་བ་སྲས་བཅས་ལ། །བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་ཀུན་གྱིས་ནི། །བསྟན་པ་འདི་ལ་ཁྱེད་རྣམས་ཀུན། །ཡོངས་སུ་བཟུང་སྟེ་སྐྱེ་བཞིན་པ། །དེ་ཕྱིར་ཁྱེད་རྣམས་ཐེག་ཆེན་དུ། །སང་ནི་རབ་ཏུ་སྐྱེ་བར་འགྱུར། །ཐེག་པ་ཆེན་པོ་ཆེར་འབྱུང་བའི། །ལམ་མཆོག་འདི་ནི་དཔལ་དང་ལྡན། །ཁྱེད་རྣམས་དེར་ནི་དོང་བས་ན། །རང་བྱུང་སྐལ་བ་ཆེན་པོ་པ། །འཇིག་རྟེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པ་ཡི། །དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཉིད་དུ་འགྱུར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ། དེའི་དོན་ནི་འཇིག་རྟེན་ན་ཨུ་དུམ་ཝཱ་རའི་མེ་ཏོག་དཀོན་པ་ལྟར་སངས་རྒྱས་འབྱོན་པ། བྱོན་ནས་ཆོས་གསུང་པ། གསུངས་པའི་བསྟན་པ་གནས་པ། བསྟན་པའི་རྗེས་སུ་བདག་གཞན་འཇུག་པ་ཡོད་པ་རྣམས་དཀོན། དེའི་ནང་ནས་ཀྱང་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་མཇལ་བ་ནི་ཤིན་ཏུ་དཀོན་ཞིང་། དཀོན་པ་དེའང་ཕན་ཡོན་ཆེན་པོ་དང་ལྡན་པ་ཡིན་ཏེ། དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ཞུགས་ཏེ་དབང་བླངས་ནས་དམ་ཚིག་ལ་སྲུང་སྡོམ་དང་ལམ་ལ་འབད་པར་བྱས་ན་བརྩོན་འགྲུས་དང་རྟུན་པའི་བྱེ་བྲག་གིས་ཚེ་འདིའམ་བར་དོའམ། སྐྱེ་བ་བདུན་ནམ། བཅུ་དྲུག་ཚུན་ཆད་ན་འབྲས་བུ་འགྲུབ་པར་གསུངས་པས་མཐར་ཐུག་གི་འབྲས་བུ་ལ་ཉེ་ཞིང་གནས་སྐབས་ཀྱི་འབྲས་བུ་ཚེ་འདིར་ཚེ་རིང་བ་དང་ནད་དང་སྡུག་བསྔལ་ཞི་བ་ལ་སོགས་པའང་རྩོལ་སྒྲུབ་ལོགས་ནས་མི་དགོས་པར་ཞར་ལ་འབྱུང་བའི་ཚུལ་གྱིས་འགྲུབ་པ་ཡིན་པས་རྙེད་དཀའ་ལ་ཕན་ཡོན་ཆེ་བའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཐེག་པ་དང་མཇལ་བ་འདི་སྐལ་པ་བཟང་བ་ཡིན་སྙམ་དུ་ཤེས་པའི་སྒོ་ནས་ལམ་ལ་འབད་པ་དང་། དམ་ཚིག་ལ་སྲུང་སྡོམ་ཚུལ་བཞིན་དུ་བགྱིད་སྙམ་པར་གྱིས། བཅུ་གསུམ་པ་རྨི་ལམ་བརྟག་ཅིང་ངན་ན་བསྲུང་བ་ནི། དོ་ནུབ་ཉལ་བའི་ཚེ་སྔར་གྱི་ཀུ་ཤ་ཆུང་བ་སྔས་དང་། ཆེ་བ་སྟན་དུ་གྱིས་ལ་ལྷ་དང་བླ་མ་ཡིད་ལ་དྲན་པའི་སྒོ་ནས་མགོ་ཤར་རམ་བྱང་དུ་སྟོན་ལ་ཉོལ་ཞིག །ལུང་སྟོན་པའི་རྨི་ལམ་འབྱུང་བར་འགྱུར་རོ། །དེའང་རྨི་ལམ་བཟང་བའི་ལྟས་ནི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པའི་སྐུ་གཟུགས་དང་མཆོད་རྟེན་མཐོང་བ། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱི་གླེགས་བམ་ལག་ཏུ་ཐོགས་པ། འཕགས་པའི་དགེ་འདུན་གྱི་སྡེའི་དབུས་སུ་ཞུགས་པ། རང་གི་བླ་མ་དང་མཇལ་བ། དེ་ལ་ཆོས་མཉན་པ། ཉི་ཟླ་ཤར་བ། རྒྱལ་པོར་དབང་བསྐུར་བ། རྟ་དང་གླང་པོར་ཞོན་པ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་ན་བཟང་བ་ཡིན་པས་ཞེན་པ་མེད་པའི་དགའ་བ་བསྒོམ་ཞིང་དགའ་སྟོན་བྱ། གལ་ཏེ་ངན་པའང་འབྱུང་སྲིད་དེ། དེའི་ལྟས་ནི། རྒྱ་སྐྱེགས་ཀྱི་རི་ལ་འཛེག་པ་དང་། ཀ་ར་ཝཱི་རའི་མེ་ཏོག་འཐུ་བ་དང་། མཆོད་སྡོང་དང་བྱེ་མ་དང་ཐལ་ཕུང་ལ་འཛེག་པ། སྤྲེའུ་དང་བོང་བུ་ཞོན་ནས་ཁ་ཕྱིར་ཕྱོགས་ཏེ་འགྲོ་བ། ཆུས་ཁྱེར་བ། སྐྲ་བྲེག་པ། ལུས་ཏིལ་མར་གྱིས་བྱུག་པ་ལ་སོགས་པ་བྱུང་ན་ཅུང་ཟད་ངན་པ་ཡིན་པས་གཉིད་སད་མ་ཐག་ཏུ་ཆོས་ཐམས་ཅད་རྨི་ལམ་གྱི་སྣང་བ་དང་ཁྱད་པར་མེད་དེ། དོན་ལ་གྲུབ་པ་ཅིའང་མེད་ཅེས་བདེན་མེད་ཀྱི་སྤྱོད་པས་རྒྱས་འདེབས་པ་དང་། ཞི་བའི་སྦྱིན་སྲེག་བླུགས་པ་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་རྨི་ལམ་ངན་པ་ཟློག་པའི་ཐབས་ལ་འབད་པར་བྱ་དགོས་པ་ཡིན་ནོ། །དེ་རྣམས་ཀྱིས་སློབ་མ་སྟ་གོན་གྱི་ཆོས་རྣམས་སོང་ནས། འདིའི་དངོས་གཞི་སང་ཉིན་འབྱུང་བ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་བརྗོད་ལ་སློབ་མ་རང་གནས་སུ་བཏང་ངོ་། གསུམ་པ་རྗེས་ནི། མཆོད་པ་རྣམས་ཁ་གསོས་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབ། བུམ་བསྐྱེད་ཀྱི་སྐབས་ལྟར། མཆོད་བསྟོད་འདོད་དོན་ཞུས་ལ། ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་། ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ། ཨོཾ། ཁྱོད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད། །རྗེས་སུ་མཐུན་པའི་དངོས་གྲུབ་སྩོལ། །སངས་རྒྱས་ཡུལ་དུ་གཤེགས་ནས་ཀྱང་། །སླར་ཡང་འབྱོན་པར་མཛད་དུ་གསོལ། །ཞེས་པའི་མཐར་མཐེབ་སྲིན་གྱི་སེ་གོལ་དང་། །ཨོཾ་བཛྲ་མུཿ སྟ་གོན་གྱི་ལྷ་རྣམས་སང་ནངས་པར་འབྱོན་པར་བཞེད་བཞིན་པས་རང་བཞིན་གྱི་གནས་སུ་གཤེགས་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བསམས་ལ། སྟ་གོན་གྱི་ཡོ་བྱད་དམན་མ་རྣམས་བསྡུས་ཏེ། དེའི་ནུབ་མོ་དགེ་བའི་གཉིད་ཀྱིས་ལོག་གོ །གཉིས་པ་དངོས་གཞི་ལ། སྦྱོར་དངོས་རྗེས་ཀྱི་དང་པོ་ནི། སྟ་གོན་བྱས་པའི་གཞི་དེར་འདིའི་དཀྱིལ་ཐང་རབ་གནས་ཅན་ཞལ་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པར་དགྲམ། སྤྱི་མཆོད་སྒོས་མཆོད། གཏོར་མ་རྣམས་སྔར་བཞིན་དུ་བཤམ། །སྲོག་ཆགས་དང་མ་འདྲེས་པའི་བདུག་སྤོས་རྒྱུན་མི་ཆད་པར་བཏུལ། གཞན་རྡོར་དྲིལ་བུམ་པ་ལ་སོགས་པ་སྔར་བཞིན་དང་། མིག་རས། མེ་ཏོག །གུ་གུལ་དཀར་པོ། རྩེ་བྲན་དར་དཔྱངས་དང་བཅས་པ། ཤོག་བུ་ལ་མཚལ་གྱིས་པར་བཏབ་པའམ་བྲིས་པའི་རྡོར་དྲིལ། ཉེར་སྤྱོད་ལྔ་ཚན་པ་ལྔ། གདུགས་སོགས་བཤམ་མོ། །གཉིས་པ་ནི། རང་ཉིད་སྒྲུབ་གྲོགས་དང་བཅས་པས་ཁྲུས་བྱ། གྲུབ་ན་ཐེག་པ་ཆེན་པོའི་གསོ་སྦྱོང་བླང་། སྔོན་འགྲོ་གཏོར་མ་ནས་བརྩམས་ཏེ་བདག་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུས་ལ་དམ་ཚིག་པའི་ང་རྒྱལ་དུ་གནས་པའི་བར་སྟ་གོན་བཞིན་བྱས་ལ། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་བསང་སྦྱང་། སྟོང་པའི་ངང་ལས་པྃ་ལས་པདྨ་ཞེས་སོགས་ནས་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེ་ཞེས་པའི་བར་སྟ་གོན་བཞིན་བསྐྱེད། དབུས་ཀྱི་གདན་གྱི་སྟེང་དུ་དྷཱིཿལས་རལ་གྲི་དྷཱིཿས་མཚན་པ་ལས་བཅོམ་ལྡན་འདས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་སོགས་དང་། གཡས་སུ་ཧྲཱིཿལས་པདྨ་ཧྲཱིཿས་མཚན་པ་ལས་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སོགས་དང་། གཡོན་དུ་ཧཱུྃ་ལས་རྡོ་རྗེ་ཧཱུྃ་གིས་མཚན་པ་ལས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སྐུ་མདོག་སོགས་ནས་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་པས་སྔར་སྟ་གོན་གྱི་ལྷ་རང་བཞིན་དུ་གཤེགས་པ་དེ་སྤྱན་འདྲེན་པ་ཡིན་པས། སྤོས་རྡོར་དྲིལ་འཛིན་པས། མ་ལུས་སེམས་ཅན་ཀུན་གྱི་མགོན་གྱུར་ཅིང་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སྤྱན་དྲངས་པ་ནས་བརྩམས་ཏེ་དབུ་རྒྱན་རང་ཆས་སུ་བསམ་པའི་བར་རྣམས་སྟ་གོན་བཞིན་བྱ། ལྷ་རྣམས་ལ་དམིགས་ཏེ། ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷིཿསོགས་པ་རྒྱ་རྩ་རེ་བཟླས་པས་མདུན་བསྐྱེད་རིགས་གསུམ་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་བར་བསམས་ལ་མཐར་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ། རྟེན་དང་བརྟེན་པར་བཅས་པའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ཐམས་ཅད་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ་ཞེས་གསོལ་བ་གདབ། མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་ནས་བསྟོད་པའི་བར་སྟ་གོན་བཞིན་བྱ། སྤོས་དཀར་དང་སྤང་སྤོས་ཀྱི་དུ་བ་རྒྱུན་མི་འཆད་པར་ཕུལ་ལ། གྲོགས་གཞན་དཀྱིལ་འཁོར་བསྲུང་དུ་བཅུག་ནས་ཕྱི་རོལ་དུ་ཆ་གསུམ་གཏོར་མ་བཏང་། འཇིག་རྟེན་པའི་གྲིབ་བསལ་བའི་ཕྱིར་གུ་གུལ་གྱིས་བདུག་ཅིང་ཉེ་རེག་བྱས་ནང་དུ་འོངས་ཏེ་རོལ་མོ་འཁྲོལ་བཞིན་དུ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་བ་དང་བཅས་ཡིག་བརྒྱ་བརྗོད། ཕྱག་གསུམ་བྱས་ལ་མ་འབྱོར་པ་དང་ཉམས་པ་དང་སོགས་ཀྱིས་བཟོད་པར་གསོལ། སྒྲུབ་མཆོད་ཞག་མང་དུ་བྱེད་ན་དངོས་གཞི་གཉིས་པ་མན་འདིར་བུམ་པ་གོང་བཞིན་བསྒྲུབ། ། ༈

དེ་ནས་བདག་འཇུག་ལ། ཆོ་ག་དཔོད་པ་རྣམས་བླ་མ་དང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་གཉིས་སུ་མེད་པས་མཛད་ཅིང་། དབང་རྫས་རྣམས་དེའི་ཐུགས་ཀ་ནས་བྱེ་བའི་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཞིག་གིས་གཏོད་པར་བསམས་ལ། སློབ་མ་ལ་ཇི་ཙམ་བསྐུར་བའི་དབང་བདག་འཇུག་གི་ཚུལ་དུ་བླངས་ནས་སློབ་མ་གཞུག་པའི་ཕྱིར་རྡོར་དྲིལ་འཛིན་པས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་འཁོར་ལོ་གཟུགས་བརྙན་གྱི་ཚུལ་དུ་སྣང་བའང་ཆོས་སྐུ་སྟོང་པ་དང་སྙིང་རྗེ་དབྱེར་མེད་པ་ལས་བྱུང་བའི་བྱིན་རླབས་དང་། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀྱང་དེ་ལྟར་རྟོགས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། སློབ་མ་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་མཚན་མ་ཙམ་མ་ཡིན་པར་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པའི་གཟུགས་ཀྱི་སྐུ་མཐོང་བར་གྱུར་ཅིག་སྙམ་པས། ཤེས་རབ་ཐབས་བདག་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི། །བདེན་པའི་བྱིན་རླབས་གང་ཡིན་པ། །བདེན་པ་དེ་ཡིས་མགོན་བདག་ལ། །ཁྱོད་ཀྱིས་འདོད་པ་རབ་རྫོགས་མཛོད། །ཆོས་རྣམས་གཟུགས་བརྙན་ལྟ་བུ་སྟེ། །གསལ་ཞིང་དག་ལ་རྙོག་པ་མེད། །གཟུང་དུ་མེད་ཅིང་བརྗོད་དུ་མེད། །རྒྱུ་དང་ལས་ལས་ཀུན་ཏུ་འབྱུང་། །དེ་བཞིན་དེ་ཉིད་ངེས་པར་འབྱུང་། །བདེན་པ་དེ་ཡིས་དཀྱིལ་འཁོར་ནི། །གཟུགས་བརྙན་གསལ་པར་སློབ་མ་རྣམས། །ཀུན་གྱིས་དྲི་མེད་མཐོང་བར་ཤོག །ཅེས་ལན་གསུམ་གྱིས་བདེན་སྟོབས་བརྗོད། །གཏོར་མ་འཇིག་རྟེན་དང་འདས་པའི་གཏོར་མ་འདིར་ཕུལ། དཀྱིལ་འཁོར་ཡོལ་བས་བསྒྲིབས་ནས། སློབ་མ་རྣམས་ཁྲུས་བྱས། ཕྱག་དང་ཡོན་ཕུལ་ནས་མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཏེ་འཁོད་པ་ལ། སེམས་བསྐྱེད་གསལ་བཏབ་ནས། འདིར་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བཀོད་པའི་རྒྱུད་དམ། གསང་བ་སྤྱི་རྒྱུད་ཀྱི་རྗེས་སུ་འབྲངས་ནས་གྲུབ་པའི་དབང་ཕྱུག་ཆེན་པོ་ཁ་ཆེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེས་བཀྲལ་བའི་བཅོམ་ལྡན་འདས་རིགས་གསུམ་སྤྱིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་བསྐུར་བ་ལ་སྟ་གོན་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ཀྱི་དང་པོ་གྲུབ་ཟིན། ཕྱི་མ་ལ་སྔོན་འགྲོ་སློབ་དཔོན་གྱིས་བགྱི་པར་འོས་པ་ཐམས་ཅད་གྲུབ་པར་བྱས་ནས། ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་ངོ་སྐལ་དུ་གྱུར་པ་སློབ་མ་ལ་བྱ་བའི་ཆོ་ག་ལ་འཇུག་པ་དང་དངོས་གཞི་གཉིས་ལས། དང་པོ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་སྟ་གོན་བཞིན་བྱ། དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱོན་ནས། དབང་ལེན་པ་ལ་བར་དུ་གཅོད་བའི་བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་ཐམས་ཅད་རྒྱང་རིང་དུ་བསྐྲད་པར་མོས་པ་མཛོད། ན་མཿཙཎྜ་བཛྲ་ཀྲོ་དྷཱ་ཡ། ཧུ་ལུ་ཧུ་ལུ། ཏིཥྛ་ཏིཥྛ། བནྡྷ་བནྡྷ། ཧ་ན་ཧ་ན། ཨ་མྲྀ་ཏེ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བུམ་ཆུ་གཏོར། བདུག་སྤོས་ཀྱིས་ཀྱང་བདུག་སྟེ་སྦྱོང་བར་མོས་པ་མཛོད། ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་གུ་གུལ་དཀར་པོས་བདུག་གོ། །སྔོན་ཆད་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མ་ཞུགས་པའམ། ཞུགས་ཀྱང་བསྐྱར་ནས་འཇུག་པའི་མཚོན་བྱེད་དུ་རས་ཡུག་དམར་པོ་རེས་གདོང་བཅིངས་པར་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་ཙཀྵུ་རྦྷནྡྷུ་ཝ་ར་མ་ནཱ་ཡ་ཧཱུྃ་ཞེས་པས་བྱིན། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་དང་མཇལ་བའི་ཚེ་ཕྱག་རྟེན་གྱི་སླད་དུ་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་རེ་བྱིན་པར་མོས་པ་མཛོད། ཨཱ་ཁཾ་ཝཱི་ར་ཧཱུྃ། ཞེས་པས་གཏད། རྒྱུན་བཤགས་སྔོན་དུ་འགྲོ་བའི་ཞེས་སོགས་ཀྱིས་སེམས་བསྐྱེད་པ་སྟ་གོན་ལྟར་བྱ། ཡང་ན་དཀོན་མཆོག་གསུམ་ལ་བདག་སྐྱབས་མཆི་སོགས་ཀྱིས་རུང་བར་རྗེ་བཙུན་གྱིས་བཤད་དོ། །འཇུག་སྒོའི་བུམ་པས་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་ཀྱིས་དབང་བསྐུར་བར་མོས་པ་མཛོད། གང་བུམ་ཐོགས་ནས་ཀུ་ཤས་ཆུ་སྤྱི་བོར་གཏོར་ཏེ། ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿབཛྲ་ཨབྷི་ཥིཉྩ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཨབྷི་ཥིཉྩ། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎི་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ། ཞེས་གསུང་ཞིང་དབང་བསྐུར་བས་ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གྱི་དྲི་མ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་དག །དབང་ཐམས་ཅད་ཐོབ། རིགས་གསུམ་གྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་མཐུའི་དངོས་གྲུབ་དང་ཡེ་ཤེས་ཐམས་ཅད་ཐོབ་པར་མོས་པ་མཛོད། གཞན་ཡང་འོག་ནས་འབྱུང་བའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཀུན་སྤྱོད་རྣམས་སྣོད་དང་མི་ལྡན་པའི་མདུན་དུ་མ་སྨྲ་ཞིག་ཅེས་གསང་བར་གདམས་པ་ནི། སྤྱི་བོར་རྡོ་རྗེ་བཞག་སྟེ། དེང་ཁྱོད་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རིགས་སུ་རབ་ཏུ་ཞུགས་ཀྱིས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་གསང་ཆེན་དམ་པ་འདི། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་མ་ཞུགས་པ་རྣམས་ཀྱི་མདུན་དུ་སྨ་བར་མི་བྱ་སྟེ་མ་དད་པ་རྣམས་ལ་ཡང་མ་ཡིན་ནོ། །ཞེས་གསང་བར་གདམ་པ་དང་། སློབ་དཔོན་གྱི་ལག་གི་རྡོ་རྗེ་ལ་འཇུས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་དྲུང་དུ་འཁྲིད་པར་མོས་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱོགས་སུ་མགོ་དུད་ཙམ་དང་བཅས་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། ཧཱུྃ་ཛཿཧཱུྃ། ཞེས་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོར་བཞག་པར་མོས་པ་མཛོད། ཅེས་དང་ཡོལ་བ་བསལ། ནང་འཇུག་གི་དངོས་གཞི་ཡེ་ཤེས་དབབ་པ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་འབུལ་བ་ཁ་བསྐངས་ནས། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བྱིན་གྱིས་རློབས་ཤིག །རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་བདག་ལ་དབབ་ཏུ་གསོལ། ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ། གཡས་པས་ཤེས་རབ་ཀྱི་རལ་གྲི་ནམ་མཁའ་ལ་འཕྱར་ཞིང་། གཡོན་པས་ཨུཏྤ་ལའི་ཡུ་བ་ཐུགས་ཀར་བཟུང་ཞིང་འདབ་མ་སྙན་གྱི་ཐད་ཀར་ཁ་བྱེ་བའི་སྟེང་དུ་ཤེས་རབ་ཀྱི་ཕ་རོལ་ཏུ་ཕྱིན་པའི་པུསྟི་འཛིན་པ། གཞོན་ནུ་ལོ་བཅུ་དྲུག་ལོན་པའི་རྣམ་པ་ཅན་ཤིན་ཏུ་མཛེས་ཤིང་ཞལ་འཛུམ་བག་དང་བཅས་པ། རལ་པའི་ཟུར་ཕུད་ལྔ་གཡོན་དུ་འཕྱང་བ། རིན་པོ་ཆེའི་རྒྱན་བརྒྱད་ཀྱིས་སྤྲས་ཤིང་། དར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་སྟོད་གཡོགས་དང་ཤམ་ཐབས་གསོལ་བ། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། ཞབས་རྡོ་རྗེའི་སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པའི་སྐུ་ཅན་དུ་གསལ་བའི་སྤྱི་བོར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་རྃ་ཡིག་དཀར་པོ་ཞིག་གསལ་བཏབ་ནས། དེ་ལས་འོད་ཟེར་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས། སྤྱི་བོ་ནས་ཞུགས་པས་ལུས་ཀྱི་ནང་ཐམས་ཅད་གང་། ཚེ་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་ཐམས་ཅད་དག །ལུས་འོད་ཀྱི་རང་བཞིན་དུ་གྱུར་པར་མོས་པ་མཛོད། སླར་ཡང་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་དྷཱིཿཡིག་དམར་སེར་ཞིག་གསལ་བཏབ་ནས། སློབ་དཔོན་ལ་གུས་འདུད་མཛད་པས་སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་དཔག་ཏུ་མེད་པ་འཕྲོས། མདུན་བསྐྱེད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕོག་པས་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ། ཐུགས་ཀ་ནས་འོད་ཟེར་ཕོ་ཉ་ལྟ་བུ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་འཕྲོས། ཕྱོགས་བཅུའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་འཕགས་པ་ཉན་ཐོས་དང་རང་སངས་རྒྱས། གྲུབ་པ་བརྙེས་པའི་ལྷ་དང་ཀླུ་དང་དྲང་སྲོང་དང་རིག་འཛིན་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་ཀར་ཕོག །དེ་རྣམས་ཀྱི་ཐུགས་རྒྱུད་བསྐུལ་ཏེ་ཐུགས་ཀ་ནས་ཐུགས་གཉིས་སུ་མེད་པའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་མཐུ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་ངོ་བོ་དྷཱིཿཡིག་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་སྟེ། ཁྱེད་རང་གི་ཐུགས་ཀའི་དྷཱིཿཡིག་ལ་གཉིས་སུ་མེད་པར་ཐིམ། དེ་བཞིན་དུ་མདུན་བསྐྱེད་སློབ་དཔོན་དང་བཅས་པའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཀྱང་དེ་འདྲ་བ་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པ་བྱུང་སྟེ་ཁྱེད་རང་གི་ཐུགས་ཀར་ཐིམ་པས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པར་མོས་པ་མཛོད། གཙོ་བོའི་དམ་ཚིག་གི་ཕྱག་རྒྱ་སྤྱི་བོར་གཏུགས་ཏེ། ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿཡང་ཡང་བརྗོད་པ་ནི་ཡེ་ཤེས་དབབ་པའི་དོད་ཡིན། ཡེ་ཤེས་ཕབ་པ་སྤྱི་བོར་རྡོ་རྗེ་བཞག་པས་བརྟན་པར་བྱས་པའི་མོས་པ་མཛོད། ཏིཥྛ་བཛྲ་ཞེས་པས་བརྟན་པར་བྱས་ནས། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་གདབ་པ་ནི། སློབ་དཔོན་གྱིས་རྡོར་དྲིལ་འཛིན་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོར་ལངས་ཏེ། ཡང་དག་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་རུ་ནི། །བདག་གི་སློབ་མ་གཞུག་པར་བགྱི། །ལྷ་ཡི་རིགས་ཀྱི་རིམ་པ་དང་། །བསོད་ནམས་ཇི་ལྟར་དེ་ལྟར་ཤོག །འདི་ཡི་དངོས་གྲུབ་ཅི་འདྲར་འགྱུར། །རིགས་ནི་གང་གི་སྣོད་དུ་འགྱུར། །བསོད་ནམས་མཐུ་ཡང་ཅི་འདྲ་བར། །དེ་འདྲ་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་གྱུར་ཅིག །ཅེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ལ་མེ་ཏོག་དབུལ་བ་ནི། འདི་ན་རིགས་གསུམ་སྤྱིའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། སངས་རྒྱས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གཅིག་ཉིད་གདུལ་བྱ་འདུལ་བའི་ཆེད་དུ་གཙོ་འཁོར་གྱི་རྣམ་པར་བསྟན་པ་ཙམ་མ་གཏོགས་ངོ་བོ་ལ་བཟང་ངན་མེད་མོད། འོན་ཀྱང་ལས་བསགས་པའི་ལྷ་ཞིག་ལ་འབབ་པར་ཤོག་ཅིག་སྙམ་པས། ཨོཾ་པྲ་ཏཱི་ཙྪ་བཛྲ་ཧོཿཞེས་གསུངས་ཤིང་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་མེ་ཏོག་ཕུལ་ཞིག་ཅེས་བརྗོད། དེས་ཀྱང་ཕུལ་ལ་མེ་ཏོག་དེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་བླངས་ནས་སློབ་མའི་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ། ཨོཾ་པྲ་ཏི་གྲྀཧྞ་སྟྭཾ་ཨི་མཾ་ས་ཏྭ་མ་ཧཱ་བཱ་ལ་ཞེས་པས་ལྷ་དང་ངོ་སྤྲད། རྗེ་བཙུན་འཇམ་དཔལ་དེང་ཁྱོད་ཀྱི། །མིག་འབྱེད་པར་ནི་བརྩོན་པར་མཛད། །ཕྱེ་བས་ཐམས་ཅད་མཐོང་འགྱུར་བའི། །རྡོ་རྗེའི་མིག་ནི་བླ་ན་མེད། །ཧེ་བཛྲ་པཱ་ཤྱ་ཞེས་པས་མིག་རས་བསལ་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་བལྟར་གཞུག །དཀྱིལ་འཁོར་བཟང་པོ་འདི་ལ་ལྟོས། །ད་ནི་དད་པ་རབ་ཏུ་བསྐྱེད། །ཁྱོད་ཀྱང་སངས་རྒྱས་རིགས་སུ་སྐྱེས། །དམ་ཚིག་ཐམས་ཅད་བསྐྱང་བ་དང་། །སྔགས་རྣམས་ལ་ཡང་བརྩོན་པར་གྱིས། །དེའང་འདི་ན་རིགས་གསུམ་སྤྱིའི་དཀྱིལ་འཁོར་བཞུགས་པ་ཡིན་ཏེ། ཕྱི་རོལ་དུ་མེ་རི་རབ་ཏུ་འབར་བས་བསྐོར་བའི་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོའི་ནང་དུ་སྣ་ཚོགས་པདྨ་འདབ་མ་སོ་གཉིས་པའི་ལྟེ་བར་ཉི་མའི་སྟེང་དུ་སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་སྟེགས་བུ་ལ་གནས་པའི་ཐར་པ་ཆེན་པོའི་གཞལ་ཡས་ཁང་གྲུ་བཞི་པ། སྒོ་བཞི་པ་ཞེས་སོགས་ནས། ཟླུམ་པོ་རེ་རེ་ཞེས་པའི་བར་མངོན་རྟོགས་ལྟར་དང་། དབུས་སུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་། བྱང་དུ་ཉི་མའི་དཀྱིལ་འཁོར། ཕྱོགས་གཞན་རྣམས་སུ་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་རེ་རེ་དང་བཅས་པ་ནི་རྟེན་གཞལ་ཡས་ཁང་ཡིན་ལ། བརྟེན་པ་ལྷ་ནི་དབུས་སུ་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་སོགས་ནས་བཞུགས་པ། གཡས་སུ་འཕགས་པ་སྤྱན་རས་གཟིགས་སོགས་དང་། །གཡོན་དུ་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་སོགས་ནས། གླེགས་བམ་རེ་བཞུགས་པ་སྟེ། ཞེས་ལྷ་ངོ་བསྟན་ལ། མདོར་ན་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་གཙོ་བོར་གྱུར་པའི་རིགས་གསུམ་སྤྱིའི་དཀྱིལ་འཁོར་པ་དང་མངོན་སུམ་ལྟ་བུར་མཇལ་སྙམས་པའི་མོས་པ་མཛོད། །ཅེས་བརྗོད། དེས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་འཇུག་པའི་ཆོས་རྣམས་གྲུབ་ནས། ཞུགས་ནས་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་ལ་རྡོ་རྗེ་སློབ་མའི་དབང་དང་། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་གཉིས་ལས། དང་པོ་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ་ནས་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། བྱང་ཆུབ་རྡོ་རྗེས་སངས་རྒྱས་ལ། །མཆོད་ཆེན་ཇི་ལྟར་སྩལ་བ་ལྟར། །བདག་ཀྱང་བསྐྱབ་པའི་དོན་གྱི་ཕྱིར། །ནམ་མཁའི་རྡོ་རྗེ་དེང་བདག་སྩོལ། ཞེས་གསོལ་བ་གདབ། དབང་སྟེགས་ཡོད་ན་དེར་སློབ་མ་བཞག་ལ། དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་ཕྱོགས་སུ་ཁྲུ་དོ་ཙམ་སྤངས་པའི་སར་དབང་སྟེགས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གྲུ་བཞི་སྒོ་བཞི་རྟ་བབས་དང་བྲལ་བ། དཀར་དམར་ནག་པའི་ར་བ་རིམ་པ་གསུམ་དང་ལྡན་པའི་ནང་དུ། ལྷ་སྣམ་གྱི་དབུས་སུ་པདྨ་དཀར་པོ་འདབ་མ་བརྒྱད་དང་བཅས་པའི་ལྷ་སྣམ་ལ་བུམ་པ་དང་མཆོད་རྫས་ལ་སོགས་པས་བརྒྱན་པ། འདབ་མ་བརྒྱད་ལ་བཀྲ་ཤིས་རྟགས་བརྒྱད་ཀྱིས་སྤྲས་པའི་དབུས་སུ་ཤིང་སྟན་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བཅས་པའི་སྟེང་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་སྐུ་མདོག་དམར་སེར་སོགས་ནས། །སྐྱིལ་མོ་ཀྲུང་གིས་བཞུགས་པ། དེའི་སྟེང་དུ་བླ་བྲེ། གཡས་སུ་གདུགས། གཡོན་དུ་རྒྱལ་མཚན། མཐའ་སྐོར་ཀུན་ཏུ་དུང་ལ་སོགས་པའི་མཆོད་པའི་ཡོ་བྱད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བསྐོར་བར་བསམས་ལ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་དབང་གི་ལྷ་རིགས་གསུམ་སྤྱིའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་གི་ཚོགས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བསྐོར་བ་མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿ ཞེས་པས་སྤྱན་དྲང་། མདུན་གྱི་ནམ་མཁར་རིགས་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ལྷ་དང་དྲང་སྲོང་རིག་པ་འཛིན་པ་ལ་སོགས་པ་དཔག་ཏུ་མེད་པས་བསྐོར་བ་ལ་མཆོད་པའི་རྣམ་གྲངས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་མཆོད་ཅིང་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་ཀྱང་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བརྗོད་པར་མོས་ནས། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་དང་བཅས་པས་བུམ་པ་བཏེག་སྟེ། མེ་ཏོག་གི་ཆར་འབེབས་ཤིང་བཀྲ་ཤིས་ཀྱིས་མངའ་གསོལ་བར་མོས་པ་མཛོད། མེ་ཏོག་གཏོར་ཞིང་རྡོར་དྲིལ་འཛིན་པས། ཕུན་སུམ་ཚོགས་པ་མངའ་བ་སོགས་དང་། བཅོམ་ལྡན་གསེར་མདོག་རི་ཡི་རྒྱལ་པོ་འདྲ། །འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་འཇམ་དབྱངས་གཞོན་ནུའི་སྐུ། །བཅོམ་ལྡན་སྐུ་ཡི་བཀྲ་ཤིས་གང་ལགས་པ། །བཀྲ་ཤིས་དེས་ཀྱང་དེང་འདིར་བདེ་ལེགས་ཤོག །བཅོམ་ལྡན་དུང་མདོག༴ འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་སྤྱན་རས་གཟིགས་དབང་གསུང་། །བཅོམ་ལྡན་གསུང་གི་སོགས་གོང་བཞིན། བཅོམ་ལྡན་མཐིང་མདོག༴ འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེའི་ཐུགས། །བཅོམ་ལྡན་ཐུགས་ཀྱི་སོགས་འདྲ། མཐར་བདག་ཅག་འཁོར་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་མི་མཐུན་པའི་ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་ཞིང་བཀྲ་ཤིས་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བརྗོད་པ་སྔོན་འགྲོ་ཡིན། དངོས་གཞི་ལ་ཐོག་མར་སློབ་མའི་དབང་ལ། ཆུའི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དབང་གི་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་གདབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བཅོམ་ལྡན་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཀུན། །བཅོམ་ལྡན་བདག་ཉིད་ཆེན་པོ་རྣམས། །ཐུགས་རྗེའི་རང་བཞིན་ཅན་རྣམས་ཀྱི། །ཁྱེད་ཀྱིས་བདག་ལ་དབང་བསྐུར་སྩོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། སྐུར་བྱེད་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་བུམ་པ་བདུད་རྩིས་གང་བ་རེ་ཐོགས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བར་མོས་པ་མཛོད། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་ནས་ས་མ་ཡ་ཤྲི་ཡེ་ཧཱུྃ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བུམ་པ་མགོར་བཞག་ཅིང་འཐུང་དུའང་གཞུག །སླར་ཡང་རིགས་གསུམ་གྱི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་མཐུའི་སྒོ་ནས་བུམ་པ་ཐོགས་ཏེ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོ་ནས་དབང་བསྐུར་བར་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་ཨ་ར་པ་ཙ་ན་དྷཱིཿཨབྷི་ཥིཉྩ། ཨོཾ་མ་ཎི་པདྨེ་ཧཱུྃ་ཨབྷི་ཥིཉྩ། ཨོཾ་བཛྲ་པཱ་ཎྀ་ཧཱུྃ་ཨབྷི་ཥིཉྩ། ཞེས་རེ་རེ་ནས་མགོར་བཞག་ལ་འཐུང་དུའང་གཞུག །ཞེས་གསུང་ཞིང་དབང་བསྐུར་བས་ཚེ་རབས་ཐོག་མ་མེད་པ་ནས་བསགས་པའི་སྡིག་སྒྲིབ་བག་ཆགས་དང་བཅས་པ་ཐམས་ཅད་དག །བཅོམ་ལྡན་འདས་རིགས་གསུམ་མགོན་པོའི་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་དངོས་གྲུབ་ཐམས་ཅད་ཐོབ། བདག་ཉིད་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་སྐུར་གྱུར་པ་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་པ་མཛོད། དེ་ལ་ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སོགས་ལྔས་མཆོད། དེ་ནི་ཆུའི་དབང་ཡིན། དེ་ནས་ཅོད་པན་གྱི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དབང་གི་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། སྐུར་བྱེད་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་རིན་པོ་ཆེ་ལས་གྲུབ་པའི་རྩེ་ཕྲན་རེ་ཐོགས་ཏེ་ཁྱེད་རང་རྣམས་ཀྱི་སྤྱི་བོར་བཅིངས་ནས་དབང་བསྐུར་བར་མོས་པ་མཛོད། །ཐོར་ཅོག་གཙུག་ཏོར་གྱིས་བརྒྱན་པའི། །རིན་ཆེན་རྩེ་ཕྲན་དམ་པ་དང་། །སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱིས་རབ་བརྒྱན་པའི། །དར་དཔྱངས་དབང་བསྐུར་སྦྱིན་པར་བྱ། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་རཏྣ་མུ་ཀུ་ཊ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ་ཞེས་པས་ཅོད་པན་བཅིང་། མེ་ཏོག་ཕྲེང་བ་དང་དར་དཔྱངས་ཀྱང་སྦྱིན་ཏེ་དབང་བསྐུར་བར་མོས་པ་མཛོད། །ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་པུཥྤཾ་མཱ་ལཱ་པ་ཊ་ལཾ་པ་ཨ་བྷི་ཥིཉྩ་ཧཱུྃ། ཞེས་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་དར་དཔྱངས་དང་བཅས་པ་བཅིང་། དེ་ལ་ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སོགས་ཉེར་སྤྱོད་ལྔས་མཆོད། འདིར་རིགས་ལྔའི་སྐུ་གཟུགས་བྲིས་པའི་དབུ་རྒྱན་ནི་མི་དགོས་ཏེ། སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ལ་རིགས་ལྔ་ཡི། །དོན་གྲུབ་ན་ཡང་ཐ་སྙད་མེད། །ཅེས་པས་སོ། །དེ་ལྟར་ན་ཡེ་ཤེས་ཐིག་ལེའི་རྒྱུད་ལས། ཆུ་ཡི་དབང་བསྐུར་ཅོད་པན་དག །བྱ་བའི་རྒྱུད་ལ་རབ་ཏུ་གྲགས། །ཞེས་གསུངས་པ་ལྟར་འདི་བའི་ལུགས་ཀྱི་ཆུ་དང་ཅོད་པན་གྱི་དབང་སོང་ནས། །རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་མིང་གི་དབང་། །སྤྱོད་པའི་རྒྱུད་ལ་བཞུགས་པ་ཡིན། ཞེས་པའི་དོན། རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུའི་དབང་གི་སླད་དུ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དབང་གི་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྐུར་བྱེད་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུ་ནས་འབྲས་ཙམ་ཕྱུང་སྟེ། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་ཕྱག་གཡས་ཀྱི་སྲིན་ལག་གི་རྩ་བར་ཤོག་བུ་ལ་མཚལ་གྱིས་པར་བཏབ་པའི་རྡོ་རྗེ་ནས་འབྲས་ཙམ་རེ་གཏད་པར་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་མ་ཧཱ་བཛྲ་ཧཱུྃ་བཛྲ་ཨབྷི་ཥིཉྩ་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་སྦྱིན། དྲིལ་བུ་ནས་འབྲས་ཙམ་རེ་གཡོན་དུ་བྱིན་ཏེ། ཨོཾ་བཛྲ་གཎྜི་ཨཱཿབཛྲ་ཨབྷི་ཥིཉྩ་ཞེས་པས་བྱིན་ནས། རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་ནས་འབྲས་ཙམ་པ་ནི་གསང་བའི་དབང་སྟེ་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་སྙིང་རྗེ་དང་སྟོང་པ་ཟུང་དུ་འཇུག་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རྟོགས་པ་རྒྱུད་ལ་སྐྱེས་པར་མོས་པ་མཛོད། དེ་ལ་ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད་ལ། དེས་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་དང་དྲིལ་བུའི་དབང་ཐོབ་པ་ཡིན་ནོ། །མིང་གི་དབང་གི་སླད་དུ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དབང་གི་ལྷ་ལ་གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བདག་ལ་མངོན་པར་དབང་བསྐུར་བ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་པས། སྐུར་བྱེད་ནམ་མཁའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་གཙོ་བོ་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་རྡོར་དྲིལ་སྤྱི་བོར་བཟུང་སྟེ་མིང་གི་དབང་བསྐུར་བར་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་ཨཱཪྻ་མཉྫུ་ཤྲི་ན་མ་ཞེས་སློབ་མ་རེ་རེ་ནས་བརྗོད་དོ། །དེ་ལ་ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སོགས་ལྔས་མཆོད། ཞེས་མིང་གི་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་ཏེ་དེས་རྡོ་རྗེ་སློབ་མའི་དབང་བསྐུར་བ་ཡིན་ནོ། །གཉིས་པ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་དབང་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ་ལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། གང་གི་བདག་ཉིད་ཁྱོད་དྲིན་ལས། །རང་དང་གཞན་དོན་ནུས་གྱུར་པ། །རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་ནི་དབང་། །སྙིང་རྗེའི་གཏེར་གྱིས་བདག་ལ་སྩོལ། །ཞེས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས་དམིགས་པ་འདི་བཞིན་མཛོད། །དབང་སྟེགས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ཁྱེད་རང་རྣམས་སྐད་ཅིག་གིས་ཐུབ་པ་རྣམ་པར་སྣང་མཛད་སྐུ་མདོག་དཀར་པོ་ཞལ་གཅིག་ཕྱག་གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ཕྱག་རྒྱ་ཅན། རྒྱན་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་བརྒྱན་པ། དར་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ན་བཟའ་ཅན། མཚན་དང་དཔེ་བྱད་ཀྱིས་སྤྲས་པའི་སྐུ་ཅན་དུ་གསལ་བའི་སྟེང་དུ་བླ་བྲེ་ལ་སོགས་པ་མཆོད་པའི་རྣམ་གྲངས་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་པས་བསྐོར་ནས་བཞུགས་པ་ལ་སྤྱོད་རྒྱུད་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་དུ་བསྒྲུབ་པའི་ཕྱིར་འཁོར་ལོས་སྒྱུར་བའི་རྒྱལ་ཚབ་ཆེན་པོར་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་ནམ་མཁར་བཞུགས་པའི་དབང་ལྷ་རྣམས་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་བུམ་པ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་བདུད་རྩིས་གང་བ་རེ་ཐོགས་ནས་དབང་བསྐུར་བར་མོས་པ་མཛོད། ཇི་ལྟར་བལྟམས་པ་སོགས་བརྗོད་ཅིང་ལྷ་བུམ་སྤྱི་བོར་བཞག་ཅིང་འཐུང་དུ་བཅུག །ལྷ་གསུམ་གྱི་སྔགས་ཀྱི་མཐར་བཛྲ་ཨབྷི་ཥིཉྩ་རེ་བཏགས་པས་བུམ་ཆུ་འཐོར་བ་དང་བཅས་ཏེ་དབང་བསྐུར་ནས། ཅོད་པན་གྱི་དབང་བསྐུར་བའི་སླད་དུ་ལག་པ་ཐལ་མོ་ཕྱིར་བསྡམས་ལ་གུང་མོ་གཉིས་བརྐྱངས་པ་སློབ་མའི་སྤྱི་བོར་གཏུགས་ཏེ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏོདྦྷ་ཝ་བཛྲ་ཨབྷི་ཥིཉྩ་ཞེས་དང་། པདྨའི་ཕྱག་རྒྱས། ཨོཾ་པདྨོདྦྷ་ཝ་བཛྲ་ཨབྷི་ཥིཉྩ་ཞེས་དང་། རྡོ་རྗེ་རྩེ་ལྔ་པའི་ཕྱག་རྒྱ་མགོ་བོར་རེག་སྟེ། ཨོཾ་བཛྲོདྦྷ་ཝ་བཛྲ་ཨབྷི་ཥིཉྩ་ཞེས་དབང་བསྐུར་ནས། སླར་ཡང་ལྷ་མོ་རྣམས་ཀྱིས་མཆོད་པར་མོས་པ་མཛོད། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སོགས་ལྔས་མཆོད། དབང་གི་ལྷ་རྣམས་དང་སློབ་དཔོན་ལྷན་ཅིག་པས་རབ་ཏུ་གནས་པར་བྱས་པར་མོས་པ་མཛོད། མེ་ཏོག་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ། ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བརྟན་པར་བྱས་ནས། དེ་རིང་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱུར། །སྔགས་དང་རྒྱུད་རྣམས་འཛིན་འགྱུར་བར། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་གྱིས་བཞེད་པ་ཡིན། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་དེའི་དོན་ནི་ཁྱེད་རྣམས་སྔགས་རྒྱུད་མན་ངག་འཛིན་པའི་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོར་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས་ཀྱིས་མཐུན་པར་བཞེད་པ་ཡིན་ཞིང་། བུ་སྡུག་པ་ལྟར་ཡོངས་སུ་དགོངས་པའི་ཕྱིར་དེ་རིང་ཕྱིན་ཆད་སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་བརྩེ་བའི་སྒོ་ནས། རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱི་ལས་སུ་བྱ་བ་རྣམས་ཚུལ་བཞིན་དུ་བསྒྲུབས་ཏེ། སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་གྱིས་ཤིག་པའི་དོན་ཡིན་ནོ། །སྔགས་དབང་ཞུ་བའི་ཡོན་དུ་མཎྜལ་ཕུལ། གསོལ་བ་འདེབས་པ་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། སྔགས་ཀྱི་དབང་བསྐུར་ཡེ་ཤེས་མཆོག །དངོས་གྲུབ་སྟེར་བ་བདག་ལ་སྩོལ། །ཞེས་ལན་གསུམ་གྱིས་གསོལ་བ་བཏབ་ནས། དཔོན་སློབ་གཉིས་ཀའི་ཐུགས་ཀར་ཟླ་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་སྟེང་དུ་དྷཱིཿཧྲཱིཿཧཱུྃ་ཡིག་རྣམས་གསལ་བཏབ། སློབ་དཔོན་གྱི་ཐུགས་ཀའི་ས་བོན་སྔགས་ཕྲེང་དང་བཅས་པ་བྱུང་བ་ཞལ་ནས་འཐོན། ཁྱེད་རང་གི་ཞལ་དུ་ཞུགས། སྙིང་གའི་ས་བོན་གྱི་མཐར་གཡས་སྐོར་དུ་འཁོད་པར་མོས་པ་བྱས། མེ་ཏོག་དང་བཅས་ཐལ་མོ་སྦྱར་ཏེ་སྔགས་རྣམས་ཀྱི་རྗེས་ཟློས་ལན་བདུན་བདུན་གནང་བར་ཞུ། དེ་ལྟར་བཟླས་པས་དང་པོས་རྒྱུད་བྱིན་གྱིས་བརླབས། གཉིས་པས་དབྱེར་མེད་དུ་བྱས། གསུམ་པ་མན་གྱིས་བརྟན་པར་བྱས་པར་མོས་ཏེ། སློབ་དཔོན་ལ་དྲིན་ལན་གྱི་ཚུལ་གྱིས་མེ་ཏོག་གཏོར་ནས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་མཛོད། བཅོམ་ལྡན་བདག་ལ་སྩལ་ལགས་ཀྱི། །བཅོམ་ལྡན་བདག་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་ལན་གསུམ་དང་། སློབ་དཔོན་གྱིས་ཀྱང་མེ་ཏོག་གི་ཕྲེང་བ་སྤྱི་བོར་བཞག་སྟེ་བྱིན་གྱིས་བརླབ་པར་མོས་པ་མཛོད། བཅོམ་ལྡན་འདི་ལ་སྩལ་ལགས་ཀྱི། །བཅོམ་ལྡན་འདི་ལ་བྱིན་གྱིས་རློབས། །ཞེས་ལན་གསུམ་དང་། རྡོ་རྗེའི་སློབ་མ་འདི་རྣམས་ཀྱི་རྒྱུད་ལ་རིགས་གསུམ་སྤྱིའི་གསང་སྔགས་ཀྱི་བྱིན་རླབས་མ་ལུས་པ་འཇུག་པར་གྱུར་ཅིག་ཅེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་འཐོར། དེ་ནས་ཁྱེད་རང་རྣམས་རྗེ་བཙུན་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་གྱིས་གདུགས་དཀར་པོ་གསེར་གྱི་ཡུ་བ་ཅན་རེ་ཐོགས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་ལ་བསྐོར་བ་ལན་གསུམ་བྱས་པའི་རྗེས་སུ་གདུགས་ལོགས་སུ་བཞག་སྟེ། །དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་སྒོ་ནས་ལུས་ཐམས་ཅད་ས་ལ་ཕབ་པའི་ཕྱག་བྱས་པའི་མཐར། ཁྱེད་རྣམས་སློབ་དཔོན་གྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་པ་རྣམས་ལ་ཕུལ་བར་མོས་ཏེ་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཕྱོགས་ལ་དབུ་དུད་ཙམ་རེ་མཛོད། སྔགས་དང་རྒྱུད་རྣམས་འཛིན་གྱུར་པའི། །སློབ་མ་འདི་ནི་འབུལ་བ་ལགས། །ཞེས་ཕུལ་བས་དཀྱིལ་འཁོར་པ་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཀྱང་མགྲིན་གཅིག་ཏུ་དབུགས་དབྱུང་བར་མོས་པ་མཛོད། ད་ནི་དཀྱིལ་འཁོར་སློབ་དཔོན་གྱུར། །སྔགས་དང་རྒྱུད་རྣམས་འཛིན་འགྱུར་པ། །སངས་རྒྱས་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་དང་། །ལྷ་རྣམས་ཀུན་གྱིས་མཐུན་པར་གསུངས། སེམས་ཅན་རྣམས་ལ་སྙིང་བརྩེའི་ཕྱིར། །ཁྱོད་ཀྱིས་དཀྱིལ་འཁོར་ཆོ་ག་བཞིན། །ནན་ཏན་བསྐྱེད་དེ་འབྲི་བར་བྱ། །སྒྲུབ་པ་པོ་རྣམས་རྒྱུད་ལ་སྦྱོར། །ཞེས་གསུངས་ཏེ་དེའི་དོན་ནི་སྔགས་རྒྱུད་མན་ངག་འཛིན་པ་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་ཆེན་པོ་ཡིན་པས། དེའི་ལས་སུ་བྱ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོར་བགྱིས་ཤིག་པའི་དོན་ནི་རྗེས་སུ་གནང་བ་ཡིན་ལ། དེ་ནས་དཔུང་བཟང་ལ་སོགས་པའི་རྒྱུད་གང་རུང་ཞིག་འདོན་པའམ། མ་གྲུབ་ན་གཙོ་བོའི་སྔགས་ཚར་ཁ་ཡར་བ་ཞིག་འདོན། དེ་ལྟར་དབང་ཐོབ་ནས་བསྲུང་རྒྱུའི་དམ་ཚིག་འདི་རྣམས་ཡིན་ནོ་ཞེས་ངོ་ཤེས་པར་བྱ་བའི་ཕྱིར་དུ་བསྲུང་བར་གདམས་པ་ནི། ཤེས་རབ་ཕ་རོལ་ཕྱིན་བཀླགས་ཏེ། །དམ་ཚིག་འདི་དག་བསྒོ་བར་བྱ། །དེ་རིང་ཕྱིན་ཆད་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས། །སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་དང་། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་ནི། །གསང་སྔགས་རིག་སྔགས་ཚོགས་རྣམས་ལ། །དད་པ་རབ་ཏུ་བརྟན་པར་བྱ། །༡རྟག་པར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་ལ། །ཁྱད་པར་དུ་ཡང་མོས་པར་བྱ། །༢དམ་ཚིག་ཅན་དང་མཛའ་བོ་དང་། །བླ་མ་༤ལ་ཡང་གུས་པར་བྱ། །༥ལྷ་རྣམས་ཀུན་ལ་སྡང་མི་བྱ། །༦དུས་མཚམས་དག་ཏུ་མཆོད་པར་བྱ། །སྟོན་༧པ་གཞན་གྱི་གཞུང་མི་མཆོད། །༨རྟག་ཏུ་གློ་བུར་མགྲོན་མཆོད་བྱ། །སྲོག་ཆགས་༩རྣམས་ལ་བྱམས་པའི་སེམས། །རབ་ཏུ་བརྟན་པ་ཉེ་བར་གཞག །ཐེག་༡༠པ་ཆེ་ལ་དགའ་རྣམས་ཀྱི། །བསོད་ནམས་དག་ལ་ནན་ཏན་བསྐྱེད། །བཟླས་༡༡བརྗོད་བྱེད་ལ་འབད་པ་ཡིས། །གསང་སྔགས་སྤྱོད་ལ་བརྩོན་པར་བྱ། །གསང་༡༢སྔགས་རྒྱུད་ལས་བསྟན་པ་ཡི། །དམ་ཚིག་རྣམས་ཀྱང་བསྲུང་བར་བྱ། །དམ་ཚིག་༡༣མེད་པ་རྣམས་ལ་ནི། །སྔགས་དང་ཕྱག་རྒྱ་མི་སྦྱིན་ནོ། །གསང་སྔགས་རྒྱུད་ནི་ལེགས་བསྲུངས་ཤིང་། །དེ་ཡང་བདག་གིས་རྟོགས་པར་བྱ། །ཞེས་གསུངས་པའི་དོན་ལ་གཉིས་ཀྱི། དང་པོ་སྤྱིའི་དམ་ཚིག་བསྲུང་བ་ལ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ཆོས་འདི་བའི་དམ་ཚིག་བསྲུང་བ་ནི། དབང་བསྐུར་ཐོབ་པའི་ཉི་མ་དེ་རིང་ཕྱིན་ཆད་ནས་ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་དམ་ཚིག་འདི་དག་སྲུངས་ཤིག །གང་བསྲུང་ན་སངས་རྒྱས་ཆོས་དང་དགེ་འདུན་ཏེ་ཐེག་ཆེན་གྱི་དཀོན་མཆོག་གསུམ་པོ་འདི་དུས་ཐམས་ཅད་དུ་མི་བཏང་ཞིང་། དེ་དག་ལ་སྐྱབས་སུ་སོང་བའི་བསླབ་བྱ་རྣམས་གཟུང་བར་བྱའོ། །གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའི་སྡོམ་པ་བསྲུང་བ་ནི། བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་རྣམས་དང་། དེའི་སྡེ་སྣོད་དུ་གསུངས་པའི་ཚུལ་ཁྲིམས་གསུམ་ལ་སོགས་པའི་བསླབ་པ་ལ་ཡང་དག་པར་བསླབ་པར་བྱའོ། །གསུམ་པ་འདས་པའི་ལྷ་རྣམས་ལ་དད་པར་བྱ་བ་ནི། གསང་སྔགས་ཏེ་ལྷ་ཕོ་དང་། རིག་སྔགས་ཏེ་ལྷ་མོ་སྟེ་དེ་གཉིས་ཀྱིས་བསྡུས་པའི་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་ལྷ་ཚོགས་ལ་བཟང་ངན་དང་མཆོག་དམན་དུ་འཛིན་པའི་མ་དད་པ་སྤངས་ནས་དད་པ་དང་གུས་པ་རབ་ཏུ་བརྟན་པར་བྱའོ། །འདི་གསུམ་པ་སྤྱིའི་དམ་ཚིག་ཏུ་འཇོག་པའི་རྒྱུ་མཚན་ནི། དབང་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་དང་། མ་ཐོབ་པའི་གང་ཟག་བྱ་རྒྱུད་ལ་འཇུག་པའི་སྔོན་དུ་ལམ་ཐུན་མོང་བ་ལ་སྦྱོང་བ་བྱེད་པས་ཀྱང་དམ་ཚིག་འདི་གསུམ་བསྲུང་དགོས་པའི་ཕྱིར་རོ། །གཉིས་པ་དབང་གི་དམ་ཚིག་ལ་བཅུ་གསུམ་གྱི་དང་པོ་ནི། དུས་རྟག་པར་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོ་སྟེ་རང་གི་འདོད་པའི་ལྷ་ལ་ལྷ་གཞན་ལས་ཁྱད་པར་དུ་གུས་པའི་མོས་པ་བྱ་ཞིང་ལྷ་བསྒྲུབས་པས་མ་གྲུབ་ན། དེ་ལ་ཁྲོས་པས་རིག་སྔགས་བཅིང་པ་ལ་སོགས་པ་སྤོགས་ཆོག་ལྷ་ལ་མ་གུས་པ་ཡིན་པས་མི་བྱའོ། །གཉིས་པ་ནི། དམ་ཚིག་ཅན་བྱ་རྒྱུད་ཀྱི་སྒོར་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་དབང་ཐོབ་ཅིང་དམ་ཚིག་དང་སྡོམ་པར་ལྡན་པ་ལ་གུས་པར་བྱས་ལ་དེའི་སྐྱོན་བརྗོད་པ་དང་། ལུས་སྲོག་ལ་ཐོ་འཚམས་པའི་བར་གྱི། གནོད་པར་འགྱུར་བའི་ལས་མི་བྱེད་པའོ། །གསུམ་པ་ནི། སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པ་ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་ལས་འབྲས་དང་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སེམས་ལ་ནན་ཏན་དུ་བྱེད་པ་པོ་ནི་རང་གི་མཛའ་བོ་ཡིན་ལ་དེ་རྣམས་ལ་གུས་པར་བྱ་བའོ། །བཞི་པ་ནི། རང་ལ་དབང་དང་རྒྱུད་དང་ཐུན་མོང་དང་མཆོག་གི་དངོས་གྲུབ་སྒྲུབ་པའི་མན་ངག་སྟེར་བའི་བླ་མ་ལ་གུས་པར་བྱ་ཞིང་། རིགས་དང་ཚུལ་ཁྲིམས་དང་ཡོན་ཏན་ལ་སོགས་པའི་སྒོ་ནས་བརྙས་པ་དང་སྨད་པར་མི་བྱའོ། །ལྔ་པ་ནི། དབང་དང་ནོར་རྒྱས་པ་ལ་སོགས་པའི་ཕྱིར་གནོད་གནས་ལ་སོགས་པའི་ལྷ་བསྒྲུབས་པས་ཆོ་ག་ཚུལ་བཞིན་མ་གྲུབ་པ་ལ་བརྟེན་ནས་དེ་རྣམས་མ་བྱུང་ན་ལྷ་ལ་ཁྲོས་ཤིང་ཞེ་སྡང་བའི་སེམས་མི་བྱའོ། །དྲུག་པ་ནི། ཚེས་བརྒྱད་ལ་སོགས་པའི་དུས་མཚམས་བཟང་པོ་དག་ལ་འདོད་པའི་ལྷ་དང་དཀོན་མཆོག་ལ་མཆོད་པ་རྒྱ་ཆེན་པོས་མཆོད་པར་བྱའོ། །བདུན་པ་ནི། དབང་ཕྱུག་དང་ཁྱབ་འཇུག་ལ་སོགས་པའི་སྟོན་པ་གཞན་རྣམས་ཀྱི་གཞུང་ནས་འབྱུང་བ་ལྟར་མི་མཆོད་ཅིང་། དེའི་མན་ངག་དང་རྣལ་འབྱོར་ལ་ཉམས་ལེན་མི་བྱེད་པའོ། །བརྒྱད་པ་ནི། དུས་རྟག་ཏུ་གློ་བུར་དུ་འོངས་པའི་མགྲོན་ལ་ཁ་ཟས་དང་གནས་མལ་སོགས་ཀྱི་མཆོད་པ་ཅི་འགྲུབ་བྱ་སྟེ། དོན་བསོད་ནམས་ལྷག་པར་ཆེ་བའི་ཕྱིར་རོ། །དགུ་པ་ནི། སྲོག་ཆགས་ཕྲ་མོ་གྲོག་སྦུར་གྱི་བར་རྣམས་ལ་བྱམས་པའི་སེམས་བསྐྱེད་ནས་ཕན་པ་ཁོ་ན་བྱའི་གནོད་པའི་ལས་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་དུ་མི་བྱེད་པའི་སྡོམ་སེམས་རབ་ཏུ་བརྟན་པ་ཉེ་བར་གཞག་གོ། །བཅུ་པ་ནི། ཐེག་པ་ཆེན་པོ་གསང་སྔགས་ལ་ཞུགས་པའི་གང་ཟག་བྱང་ཆུབ་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ལ་དགའ་བ་རྣམས་ཀྱི་བསོད་ནམས་འཕེལ་བར་བྱེད་པའི་ཐབས་བཟླས་བརྗོད་དང་སྡོམ་པ་བཟུང་བ་སོགས་ལ་ནན་ཏན་བསྐྱེད་པའོ། །བཅུ་གཅིག་པ་ནི། བཟླས་བརྗོད་བྱེད་པ་ལ་འབད་པའི་རྣལ་འབྱོར་པས་གསང་སྔགས་ཟློས་པའི་སྤྱོད་ལམ་དང་ལྡན་པས་བཟླ་དགོས་ལ། དེའི་སྤྱོད་ལམ་ཡང་། ཟློས་པས་ཆོ་ག་ལ་གནས་ནས། །གླུ་གར་རྩེད་མོ་མི་བྱ་སྟེ། །ཞེས་སོགས་གསུངས་པ་རྣམས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྤྱོད་ལམ་གྱིས་བཟླས་བརྗོད་ལ་བརྩོན་པར་བྱའོ། །བཅུ་གཉིས་པ་ནི། གསང་སྔགས་སོ་སོའི་རྒྱུད་དམ་ཚིག་གསུམ་བཀོད་ལ་སོགས་པ་ནས་བསྟན་པའི་དམ་ཚིག་སྟེ། དམ་པའི་ཆོས་ཀྱང་སྤང་མི་བྱ་ཞེས་སོགས་རྣམས་ཀྱང་འབད་པས་བསྲུང་བར་བྱའོ། །བཅུ་གསུམ་པ་ནི། དབང་བསྐུར་མ་ཐོབ་པ་དང་། ཐོབ་ཀྱང་ཉམས་པས་དམ་ཚིག་མེད་པའི་གང་ཟག་རྣམས་ལ་ནི་གསང་སྔགས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཞིབ་མོ་དང་། རྒྱུད་དང་མན་ངག་རྣམས་ལེགས་པར་བསྲུང་ཞིང་སྦ་བར་བྱའོ། །དེ་ལྟ་བུའི་སྤྱིའི་དམ་ཚིག་དང་། ཁྱད་པར་གྱི་དམ་ཚིག་བཅུ་གསུམ་པོ་དེའང་བདག་གིས་ཉམས་སུ་བླང་རྒྱུའི་དམ་ཚིག་ཏུ་རྟོགས་པར་བྱའོ། །ཞེས་དེ་དག་ངོ་ཤེས་པར་བྱས་ནས་སྤང་བླང་ཚུལ་བཞིན་དུ་གྱིས་ཤིག་ཅེས་པའི་དོན་ཡིན་ནོ་ཞེས་བརྗོད། །མདོར་ན་དབང་གི་གནས་སྐབས་སུ་ཐོབ་ཅིང་ཁས་བླངས་པའི་དམ་ཚིག་ལ་སྲུང་སྡོམ་བགྱིད་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། གཙོ་བོས་ཇི་ལྟར་སོགས། །ཞེས་དམ་ཚིག་བསྡུས་ཏེ་འཛིན་པར་ཁས་བླངས་ནས། དབང་རྫོགས་པར་ཐོབ་པའི་གཏང་རག་ཏུ་མཎྜལ་ཕུལ། སླར་ཡང་ལུས་དང་ལོངས་སྤྱོད་ཐམས་ཅད་སློབ་དཔོན་ལ་འབུལ། ཆ་ཤས་ནས་བཞེས་ལ་ལོངས་སྤྱོད་དུ་གསོལ་སྙམ་པས་འདིའི་རྗེས་ཟློས་ལན་གསུམ་མཛོད། དེང་ནས་བརྩམས་ཏེ་བདག་བྲན་དུ། །ཁྱེད་ལ་བདག་ནི་འབུལ་ལགས་སོགས། །དེ་རྣམས་ཀྱི་སྒོ་ནས་རིགས་གསུམ་སྤྱིའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་དབང་ལེགས་པར་གསན་པ་ཡིན་པས་རང་གཞན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་མཛད་པར་ཞུ། བསོད་ནམས་འདི་ཡིས་སོགས་ཀྱིས་དགེ་བ་བསྔོས་ལ་སློབ་མ་རང་གནས་སུ་བཏང་། གསུམ་པ་རྗེས་ཆོག་ནི། མཆོད་པ་ཁ་གསོས་ལ་བསང་སྦྱང་བྱིན་གྱིས་བརླབ། མཚན་སྔགས་རེ་རེ་བཞིན་སྦྱར་བའི་ཆུ་གཉིས་ཉེར་སྤྱོད་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་མཆོད། བསྟོད་པ་གང་རིགས་ཀྱིས་བསྟོད། འདོད་དོན་ཞུས་ལ་ཡིག་བརྒྱས་ལྷག་ཆད་ཁ་བསྐང་། མ་འབྱོར་པ་དང་ཉམས་པ་དང་། །གང་ཡང་བདག་རྨོངས་བློ་ཡིས་ནི། །བགྱིས་པ་དང་ནི་བགྱིད་སྩལ་བ། །དེ་ཀུན་མགོན་པོས་བཟོད་པར་མཛོད། །ཅེས་ནོངས་པ་བཟོད་པར་གསོལ། རས་བྲིས་ལ་དམིགས་ཏེ། ཕྱོགས་བཅུ་ན་བཞུགས་པའི་སངས་རྒྱས་དང་བྱང་ཆུབ་སེམས་དཔའ་ཐམས་ཅད་བདག་ལ་དགོངས་སུ་གསོལ། ཇི་སྲིད་ནམ་མཁའི་མཐའ་དང་མཉམ་པའི་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་མི་གནས་པའི་མྱ་ངན་ལས་འདས་པའི་ས་ལ་མ་བཞག་གི་བར་དུ་རྒྱལ་བ་རྣམས་མྱ་ངན་ལས་མི་འདའ་བར་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། བྱེ་བྲག་ཏུའང་རས་བྲིས་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་འདི་ཉིད་ལ་བསྐྱེད་ཅིང་སྤྱན་དྲངས་པའི་ལྷ་ཚོགས་ཐམས་ཅད་ཇི་སྲིད་འབྱུང་བ་བཞིའི་གནོད་པས་མ་ཞིག་གི་བར་དུ་བརྟན་པར་བཞུགས་སུ་གསོལ། བརྟན་པར་བཞུགས་ནས་བདག་དང་སེམས་ཅན་ཐམས་ཅད་ལ་མཆོག་དང་ཐུན་མོང་གི་དངོས་གྲུབ་མ་ལུས་པ་སྩལ་དུ་གསོལ། ཨོཾ་སུ་པྲ་ཏིཥྛ་བཛྲཱ་ཡ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གཏོར་ལ་ལས་ཀྱི་རྗེས་བསྡུ། དགེ་བ་འདི་ཡིས་མྱུར་དུ་བདག །རིགས་གསུམ་མགོན་པོ་འགྲུབ་གྱུར་ནས། །འགྲོ་བ་གཅིག་ཀྱང་མ་ལུས་པ། །དེ་ཡི་ས་ལ་འགོད་པར་ཤོག །ཅེས་སོགས་བསྔོ་སྨོན་གང་ཤེས་དང་། ཆེ་བའི་ཆེ་མཆོག་གམ། སྟོན་མཆོག་དམ་པ་ལྟ་བུའི་མདོ་རྒྱུད་ལས་བྱུང་བའི་བཀྲ་ཤིས་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་རྒྱ་ཆེར་བརྗོད་ཅིང་མེ་ཏོག་གི་ཆར་དབབ། དཀར་གསུམ་གྱི་དགའ་སྟོན་ལ་ལོངས་སྤྱོད་པར་བྱའོ། ། ༈

ཞར་བྱུང་རྡུལ་ཚོན་ལ་བརྟེན་པའི་མི་འདྲ་བའི་ཁྱད་ཆོས། ཉིན་དང་པོ་ས་ཆོག་གི་སྐབས། སྔར་ས་ཆོག་མ་བྱས་པའི་ཕྱོགས་སུ་ནི། ས་བརྟག་པ་དང་། བསླང་བ་དང་། སྦྱང་བ་དང་། གཟུང་བ་སོགས་རྒྱས་པར་བྱ་དགོས་མོད། མདོར་བསྡུ་ན་གང་དུ་བྱ་བའི་གནས་དེར་ཕྱག་དར་དང་། སྦྱང་ནུལ་བྱ། རྒྱན་དགྲམ། གཏོར་མ་ཆ་གསུམ་བཤམ། སྐྱབས་འགྲོ་ནས་བཟུང་དཀྱིལ་འཁོར་བསྡུ་བའི་བར་གྱི་བདག་བསྐྱེད་དང་། གཏོར་མ་བྲན་ལ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་པ་ནས་བརྩམས་གོང་དང་འདྲ་བ་ལས། ཕྱོགས་སྐྱོང་ལ་འབུལ་བའི་མཐར། སའི་ཕྱོགས་འདིར་རིགས་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བཞེངས་ཏེ་བསྒྲུབ་ཅིང་མཆོད་པ་དང་། བདག་ཉིད་འཇུག་ཅིང་དབང་བླང་བ་དང་། ཞེས་སམ་སློབ་མ་གཞུག་ཅིང་དབང་བསྐུར་བར་འཚལ་ན། ཕྱོགས་སྐྱོང་བ་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སའི་ཕྱོགས་འདི་བདག་ལ་སྩལ་ཞིང་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་མཐར་ཕྱིན་པའི་སྟོང་གྲོགས་མཛད་དུ་གསོལ། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་གཤེགས་གསོལ་བྱ་བ་ནི། ཕྱོགས་སྐྱོང་ལས་བསླང་བའོ། །གཏོར་མ་གཉིས་པ་བྱིན་གྱིས་བརླབས་ནས་འབྱུང་པོ་སྤྱི་ལ་ཕུལ་བའི་མཐར། སའི་ཕྱོགས་འདིར་སོགས་ནས། འབྱུང་པོའི་ཚོགས་འཁོར་དང་བཅས་པ་རྣམས་ཀྱིས་སའི་ཕྱོགས་འདི་བདག་ལ་སྩལ་ཞིང་སོགས་བརྗོད་པས་བསླངས་ཏེ། འདི་གཉིས་ནི་ཞི་བས་བསླང་བའོ།། །།

དེ་ནས་ཁྲོ་བོའི་ང་རྒྱལ་གྱིས་བགེགས་གཏོར་བསྔོས་ལ། གདོན་རྣམས་རང་གི་གནས་སུ་སོང་ཞེས་པའི་མཇུག་ཏུ་ས་ཕྱོགས་འདི་ཉིད་ན་གནས་པའི་འབྱུང་པོ་གསང་སྤྱོད་ལ་ལྟ་བར་མི་དབང་བ་རྣམས་དང་། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་བྱེད་པ་ལ་བར་ཆད་བྱེད་པའི་བགེགས་དང་། ལོག་འདྲེན་གྱི་རིགས་གང་ཡོད་པ་ཐམས་ཅད་གཏོར་མ་འདིས་ཚིམ་པར་གྱིས་ལ་སའི་ཕྱོགས་འདིར་མ་གནས་པར་གཞན་དུ་སོང་ཞིག །ཅེས་བརྗོད་ལ་གཏོར་མ་སྒོ་དྲུང་དུ་དོར། བདུད་རྩི་འཁྱིལ་བ་སོགས་ཁྲོ་བོའི་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་རོལ་མོ་དྲག་ཏུ་བྱ། ས་ཕྱོགས་གུ་གུལ་གྱིས་བདུག །ཡུངས་ཀར་གྱིས་བྲབ་པས་བགེགས་རྣམས་བྱེར་བར་བསམ་པ་ནི་དྲག་པོས་བསླང་བ་སྟེ་ས་སློང་བའི་ཆོ་གའོ། །རང་འཇམ་དབྱངས་ཀྱི་ང་རྒྱལ་གྱིས་ས་དེའི་དབུས་སུ་ལག་པ་གཉིས་བཞག་ལ། ཨོཾ་ཧ་ན་ཧ་ན་ཀྲོ་དྷ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་ས་རྡོ་རྗེའི་རང་བཞིན་དུ་བསམ། ཨོཾ་བྷུ་ཁཾ་ལན་གསུམ་བརྗོད་པས་ས་ནམ་མཁའི་རང་བཞིན་དུ་བསམ་པ་ནི་ས་སྦྱང་བའོ། །དེ་ནས་སྙིང་ག་ནས་སྤྲོས་པའི་ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུར་བུ་བགེགས་ལ་བཏབ་པར་བསམ་ཞིང་། ཨོཾ་བཛྲ་མུངྒ་ར་ཀཱི་ལ་ཡ་ཨཱ་ཀོཊྚ་ཡ་ཧཱུྃ་ཕཊ། ཅེས་བརྗོད། ཨོཾ་བཛྲ་རཀྵ་རཀྵ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཧཱུྃ་ཕཊ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་བཟླས་ཤིང་གནས་ཁང་རྡོ་རྗེའི་ས་གཞི་ར་བ་དྲྭ་བ་གུར་བླ་རེ་ཕྱི་རོལ་དུ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་མེ་རབ་ཏུ་འབར་བས་བསྐོར་བའི་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོར་གྱུར་ཅེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ་པ་ནི་བསྲུང་བའོ། གནས་འདིར་རིགས་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་ཆེན་པོ་བཞེངས་ཏེ་སེམས་ཅན་གྱི་དོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་བསྒྲུབ་པར་བགྱིའོ། །ཞེས་བརྗོད་ཅིང་བསམ་པ་ནི་གཟུང་བའོ། །དེ་ནས་ས་གཞི་ལ་དྲི་བཟང་གིས་བྱུག །ཐིག་ཆེན་བརྒྱད་ཙམ་མམ། ཡང་ན་སྐྱ་ཐིག་རྫོགས་པར་གདབ་སྟེ། ས་སྟེགས་གྲུ་བཞིར་སྙོམས་པའི་སྟེང་། །ཤར་ནུབ་ཚངས་ཐིག་ལེགས་པར་བཏབ། །དབུས་ཀྱི་མཚན་མའི་གཡས་གཡོན་དུ། །རྟགས་བྱས་དེ་བར་སྲད་བུ་ཡིས། །ལྷོ་བྱང་རྟགས་བྱས་ཚངས་གཉིས་གདབ། །ཤར་ནུབ་ཚང་བཞིན་ལྷོ་བྱང་ལའང་། །མཚན་མ་བྱས་པ་དབུས་བར་གྱི། །སྲད་བུས་མཚམས་སུ་བྱ་རྗེས་བྱ། །དེ་ལ་ཟུར་ཐིག་གཉིས་པོ་གདབ། །དཀྱིལ་འཁོར་ཚད་ཀྱིས་ཟླུམ་པོར་བསྐོར། །དེ་རྒྱབ་པདྨ་རྡོ་མེ་འོད། །ཆ་ཕྲན་གཉིས་གཅིག་དྲུག་ཏུ་བསྐོར། །ཚངས་རྩེ་ནས་ནི་ཚངས་རྩེའི་བར། །ལོགས་གཏུབ་གྲུ་བཞིར་ལོགས་ཟུར་ཐིག །ཕྲད་མཚམས་རྩ་ཐིག་གྲུ་བཞིར་གདབ། །ཚངས་རྩེ་ནས་ནི་རྩ་རྩེའི་བར། །ལོགས་ཐིག་ཆ་བཞིར་བགོས་པ་ཡི། །ཚངས་ཐིག་གཡས་གཡོན་བྱ་རྗེས་ནི། །གཉིས་ཕྱིན་སྟེང་དང་ཟུར་ཟླུམ་དག །ཕྲད་མཚམས་སུ་ཐིག་གྲུ་བཞིར་གདབ། །པུཤུ་རྩ་ཐིག་བར་གྱི་ཆ། །དང་པོ་དབུས་དོར་མཐའ་གཉིས་གདབ། །རྩིག་པ་འདོད་སྣམ་ཕ་གུ་འབྱུང་། །ཕྱི་མ་ཕྱེད་གདབ་ཕྱི་ཕྱེད་གདབ། །དྲྭ་ཕྱེད་མདའ་ཡབ་པུ་ཤུ་འབྱུང་། །ཚངས་ཐིག་རྒྱུད་ཀྱི་ནང་ཐིག་དང་། །ལོག་ཐིག་ཕྲད་པའི་བྱ་རྗེས་སྟེང་། །ཤར་ནུབ་ལྷོ་བྱང་རིང་བཏབ་པས། །སྒོ་ཡི་ཚད་དང་རྟ་བབས་འབྱུང་། །ཚངས་ཐིག་གཡས་གཡོན་སྒོའི་ཆ་ཆེན། །དང་པོ་ཕྱེད་གདབ་ཕྱི་ཕྱེད་གདབ། །གཉིས་པ་ཆ་བཞིར་བགོས་པ་དེའི། །རྩ་ཐིག་ཚངས་ཐིག་འཛོམས་པ་ཡི། །གཡས་གཡོན་ཆ་ཕྲན་གཉིས་རེ་ནས། །གྱེན་དུ་ཕ་གུའི་ཕྱི་མཐའི་བར། །ཐིག་འཐེན་སྒོ་ཁྱུད་གཡས་གཡོན་དུ། །ཆ་ཕྲན་གཉིས་རེ་སྒོ་འགྲམ་ཡིན། །དེ་ནས་མདའ་ཡབ་ནང་ཐིག་བར། །སྒོ་ལོགས་འཕྲེད་དུ་ཡ་ཕུབས་ཡིན། །སྒོ་ཁྱུད་ཕྱི་རུ་ཆ་ཕྲན་གཅིག །དོར་བའི་ཐིག་གི་ཡས་མར་རྩེ། །རྩིག་ཕྱི་ཕ་གུའི་ནང་ཐིག་རེག །དེ་ནས་ནང་དུ་ཆ་ཕྲན་གཉིས། །དེ་ནས་གྱེན་དུ་མདའ་ཡབ་ཀྱི། །ཕྱི་ཐིག་ལ་རེག་གྲུ་བཞིར་སྦྲེལ། །དེ་ཕྱིར་ཆ་ཕྲན་གཅིག་དོར་བའི། །མུན་འཁོར་ཕ་གུའི་ནང་ཐིག་རེག །མུན་པའི་ལོགས་སུ་ཀ་བ་དང་། །ཀ་རྒྱན་ཆ་ཕྲན་རེ་རེ་སྟེ། །ཡས་མར་འདོད་བུའི་ཐིག་ལ་གཏུགས། །རྟ་བབས་ཆ་བཞིར་དང་པོ་ནི། །ཀ་རྒྱན་དང་མཉམ་ཕྱི་མ་གསུམ། །ཆ་ཕྲན་རེས་ཐུང་ཚངས་རྩེ་ཡི། །གྲུ་གསུམ་པད་ཆོས་གདུགས་ཀྱི་ས། །དབུས་དོར་མཐའ་གཉིས་གདབ་པ་ལ། །པད་རྒྱ་ཆོས་འཁོར་ཆ་གཉིས་གཉིས། །དེ་སྟེང་གདུགས་ལ་ཆ་ཕྲན་གཅིག །པདྨའི་གཡས་གཡོན་ཆ་ཕྲན་རེ། །དོར་བ་རི་དྭགས་རེ་རེ་བྲི། །གླང་རྒྱབ་སྣམ་གཉིས་ཕྱི་ཐིག་དང་། །ཚངས་ཐིག་འཛོམས་སྟེང་ནས་བཟུང་སྟེ། །ཆ་གཉིས་དབུས་བསྐོར་སྣམ་དང་པོའི། །ཕྱི་ཐིག་ཚངས་འཛོམས་གཡས་གཡོན་དུ། །ཆ་ཕྲན་གཉིས་བརྒལ་ཆ་གཅིག་གིས། །བསྐོར་ལ་གཡས་གཡོན་རྭའི་བབ་ཚུལ། །ཚངས་ཕྱིར་གསུམ་དང་པུ་ཕྱིར་གཅིག །ཕྱིན་ཏེ་ཀ་རྒྱན་རྩེ་ནས་བསྐོར། །དེ་ནས་འཕྲེང་གཉིས་ཕྱི་རུ་གཅིག །ཕྱིན་ཏེ་སྔ་མའི་ཚད་དེས་བསྐོར། །པད་ཆོས་འོག་ཏུ་དབུས་ཀྱི་རྭ། །རྩ་རྒྱ་ཆ་ཆེན་རྩེ་མོ་ཕྱེད། །རྩ་ཐིག་ནང་དུ་ཆ་ཆེན་གཅིག །དོར་བར་ལྷ་སྣམ་གྲུ་བཞིར་གདབ། །དེ་དབུས་ཆ་ཆེན་གསུམ་པོ་ཡི། །དབུས་དང་ཕྱོགས་བཞིར་ཆ་ཆེན་དེའི། །ཟླུམ་པོར་བསྐོར་བ་ལྷའི་སྟེགས་བུ། །ཞེས་སོ། །དེ་ལྟ་བུའི་ལྷ་གནས་ཀྱི་དབུས་སུ་དྲིའི་ཐིག་ལེ་གྲུ་བཞི་དང་། ཕྱོགས་བཞིར་ཟླུམ་པོའི་སྟེང་དུ་མེ་ཏོག་གི་ཚོམ་བུ་ལྔ་བཀོད། དེ་རྣམས་སྟེང་དུ་མཉྫིའི་ཁར་ས་ལྷའི་མཎྜལ་ཚོམ་བུ་བཅས་དང་། གཞན་མཆོད་པ་དང་གཏོར་མ་ལ་སོགས་རས་བྲིས་ཀྱི་སྐབས་བཞིན་བཤམ། ནུབ་གསུམ་དུ་བྱེད་ན་འདི་ཡན་ཆད་ནུབ་དང་པོ་ས་ཆོག་སྟེ་སྤྱི་རྒྱུད་ཀྱི་དགོངས་པའོ། །གལ་ཏེ་ས་ཆོག་བྱས་མ་ཐག་སྟ་གོན་བྱེད་དགོས་པ་བྱུང་ན་གོང་ལྟར་བདག་བསྐྱེད་སྔོན་དུ་འགྲོ་བས་གཏོར་མ་དང་མཆོད་པ་བྱིན་རླབས་བྱ། ལས་ཐིག་ཚར་ནས་ལྷའི་ང་རྒྱལ་དྲན་ཙམ་བྱས་ནས་སྟ་གོན་ལ་འཇུག་ཀྱང་རུང་། །ཉིན་གཉིས་པ་སྟ་གོན་ལ་གཞན་ཐམས་ཅད་རས་བྲིས་ཀྱི་སྐབས་དང་འདྲ་བ་ལས། དབང་བསྐུར་དང་འབྲེལ་ན་སློབ་མ་སྟ་གོན་ཚར་བའི་རྗེས་དང་། སྒྲུབ་མཆོད་དཀྱུས་མ་གཏོར་མ་བཏང་ཚར་བའི་རྗེས་སུ། སློབ་དཔོན་གྱི་མདུན་དུ་གཞི་གཙང་མའི་སྟེང་དུ་རྡོ་རྗེའི་རྩེས་དབུས་སུ་ཚོན་དཀར་པོ་ལ་ར། ཤར་དུ་དམར་པོ་ལ་ཨཾ། ལྷོར་སེར་པོ་ལ་ཀཾ །ནུབ་ཏུ་ལྗང་གུ་ལ་ཝ། བྱང་དུ་ནག་པོ་ལ་ཧ་བྲི། སོ་སོའི་ཁ་དོག་དང་མཐུན་པའི་ཐིག་སྐུད་རྣམས་ཀྱང་བཞག །མཆོད་པ་ལྔ་བཤམ། ཐིག་ཚོན་བསང་སྦྱང་བྱས་ལ། སྟོང་པའི་ངང་ལས་ཐིག་ཚོན་སོ་སོ་ལ་བྲིས་པ་ལྟར་གྱི་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་སུ་གྱུར། དེ་ལས་འོད་ཟེར་འཕྲོས་པས་ཕྱོགས་བཅུའི་དེ་བཞིན་གཤེགས་པ་ཐམས་ཅད་སྤྱན་དྲངས་ཏེ་ཡིག་འབྲུ་རྣམས་ལ་ཐིམ་པས། ཐིག་ཚོན་དཀར་པོར་ལས་ཆོས་དབྱིངས་ཡེ་ཤེས་དཀར་པོ། དམར་པོ་ཨཾ་ལས་རྒྱལ་བ་ཐུབ་དཀའ་དམར་པོ། སེར་པོ་ཀཾ་ལས་ཐུབ་པ་གསེར་འོད་སེར་པོ། ལྗང་གུ་ཝ་ལས་ཐུབ་པ་བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལྗང་གུ། ནག་པོ་ཧ་ལས་ཕྱག་ན་རྡོ་རྗེ་ནག་པོ་རྣམས་ངོ་བོ་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་ལ་རྣམ་པ་ལྷ་སྐུ་སྣང་ལ་རང་བཞིན་མེད་པ་ཕྱག་རྒྱ་སྣ་ཚོགས་ཀྱིས་བཞུགས་པར་བསམས་ཏེ། ཚོན་ལ། འདི་ནི་ཆོས་དབྱིངས་དག་པ་སྟེ། སེམས་ཅན་ཁམས་ནི་རྣམ་སྦྱོང་བ། །འདི་ནི་བདག་ཉིད་དེ་བཞིན་གཤེགས། །ཉེས་པ་ཐམས་ཅད་རྣམ་པར་སྤངས། །ཞེས་དང་། ན་མཿསརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏེ་བྷྱཿ སརྦ་མུ་ཁེ་བྷྱཿ ཨ་ས་མེ། པ་ར་མེ། ཨ་ཙ་ལེ། ག་ག་ནེ། སྥ་ར་ཎེ། སརྦ་ཏྲ་ག་ཏེ་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་དང་། ཨོཾ་ཙི་ཏྲས་མ་ཡ་མཱ་ཏི་ཀྲ་མ་ཧཱུྃ་ཞེས་པས་ཚོན་དང་། ལས་སྔགས་བརྒྱ་རྩ་བརྒྱད་བཟླས་པས་ཐིག་བྱིན་གྱིས་བརླབ། ཨོཾ་བཛྲ་པུཥྤེ་སོགས་ནས་ནཻ་ཝི་དྱཱ་ཨཱཿཧཱུྃ། ལྷ་རྣམས་ཞུ་བ་ལས་བྱུང་བའི་ཡེ་ཤེས་ལྔའི་རང་བཞིན་གྱི་ཐིག་དང་ཚོན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། གཡོན་པའི་མཐེབ་སྲིན་གྱིས་ཡི་གེ་རྣམས་བསུབ། ལས་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་ཐིག་སྐུད་རྣམས་སོར་མོ་ལྔའི་སྟེང་དུ་རེ་རེ་ནས་བཞག་པ། དང་པོ་སོ་སོ་དང་དེ་ནས་ལྷན་ཅིག་བསྒྲིལ་ལ་རྡོ་རྗེ་ལ་དཀྲིས་ཏེ་དྲི་བཟང་གི་ཆུས་གཏོར། འདི་དག་ནི་རྡོ་རྗེ་འཆང་གི་བྱ་རྒྱུད་སྤྱི་རྣམ་དང་། འཇམ་དབྱངས་དཀོན་ལྷུན་གྱི་བྱ་སྤྱོད་སྤྱིའི་ཐིག་ཚོན་བྱིན་རླབས་ནས་བཤད་པ་བཞིན་བྲིས་པ་ཡིན་ཅིང་། པཎ་ཆེན་གུ་གེ་པའི་འཇམ་དབྱངས་དཀར་པོ་ལྷ་ལྔའི་དཀྱིལ་ཆོག་ལས། བསང་སྦྱང་། སྟ་གོན་གྱི་ལྷའི་ཐུགས་ཀ་ནས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་དང་། ཚོན་སྤྱན་དྲངས་ཤིང་ཐིམ་པས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་རང་བཞིན་གྱི་ཐིག་ཚོན་དུ་གྱུར་པར་བསམས་ལ། གཙོ་བོའི་སྔགས་ཉེར་གཅིག་བརྗོད་ཅིང་མིག་གིས་བལྟས་པས། མང་པོར་སྤར་བར་བསྒོམ་མོ། །ཞེས་གསུངས་པས་དེ་ཙམ་གྱིས་ཀྱང་ཆོག་པར་མངོན། གང་ལྟར་ཡང་སྔར་རྗེས་ཆོ་ག་མ་ཚར་ན་སྐབས་འདིར་བྱའོ། །དེ་ནས་སློབ་དཔོན་རྡོ་རྗེ་དྲིལ་བུ་འཛིན་པས་ལངས་ཏེ། ནམ་མཁར་རིགས་གསུམ་གྱི་དཀྱིལ་འཁོར་མངོན་སུམ་བཞིན་དུ་བཞུགས་པར་བསམས་ལ། ཨོཾ་སརྦ་ཏ་ཐཱ་ག་ཏ་ཏྲི་ཀུ་ལ་ནཱ་ཐ་མཎྜལ་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཨརྒྷཾ་སོགས་ཀྱིས་མཆོད། སྐུ་གསུང་ཐུགས་འཇམ་སོགས་ཀྱིས་བསྟོད། རང་གཙོ་བོ་དང་། སློབ་མ་བདུད་རྩི་འཁྱིལ་པར་གྱུར་པའི་མོས་པས། སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཤར་ནས་ནུབ་ཏུ་ཕྱོགས་པས། ཛཿཛཿཛཿ བརྗོད་ཅིང་སློབ་མ་ནུབ་ནས་ཤར་དུ་ཕྱོགས་པ་ལ་ཐིག་སྐུད་གཏད། དེས་ཀྱང་ཛཿཛཿཛཿབརྗོད་ཅིང་བླང་གཉིས་ཀས་ཐིག་སྐུད་ལྟེ་བའི་ཐད་དུ་བཟུང་སྟེ། སློབ་དཔོན་གྱིས། ནམ་མཁའ་གང་བའི་དེ་བཞིན་གཤེགས། །འགྲོ་དོན་མཛད་དུས་འདིར་ལགས་ན། །ཁྱེད་རྣམས་འདིར་ནི་གཤེགས་གསོལ་བར། །ཐིག་སྐུད་སྒྲས་ནི་སྐུལ་མ་འདེབས། ཞེས་བརྗོད་ཅིང་། ཐིག་སྐུད་ཀྱི་སྒྲ་ལས་ཀྱང་དེ་ལྟ་བུ་ཞིག་བྱུང་བར་བསམས་ལ། ཨོཾ་སཱུ་ཏྲཾ་ས་མ་ཡ་མཱ་ཏི་ཀྲ་མ་ཧཱུྃ་ཞེས་བརྗོད་ཅིང་ཐོག་མར་སྟེང་ནས་འོག་ཏུ་བཅུས་ཏེ་ནམ་མཁའ་ལ་གྱེན་དུ་གདབ། དེ་ནས་ལུས་སྨད་དེ་ས་གཞི་ལ་གདབ་བོ། །དེ་ནས་སློབ་དཔོན་གཡས་སྐོར་གྱིས་རྒྱབ་ནས་ཕྱིན་ཏེ་ལྷོར་འདུག །དེ་བཞིན་དུ་སློབ་མའང་སོང་ནས་བྱང་དུ་འདུག་པས་ཚངས་ཐིག་གཉིས་པ་གདབ། ཡང་སློབ་དཔོན་གཡས་སྐོར་གྱིས་སོང་ནས་ཤར་ལྷོ་དང་། དེ་བཞིན་དུ་སློབ་མ་བྱང་ཤར་དུ་སོང་ལ་ཤར་གྱི་ལོགས་ཐིག་གདབ། ཡང་སློབ་དཔོན་དེ་ཉིད་དུ་གནས་པ་དང་སློབ་མ་ལྷོ་ནུབ་ཏུ་སོང་ལ་ལྷོའི་ལོགས་ཐིག་གདབ། ཡང་སློབ་དཔོན་གཡས་སྐོར་གྱིས་ནུབ་བྱང་དུ་འདུག །སློབ་མ་སྔར་གྱི་དེར་གནས་པས་ནུབ་ཀྱི་ལོགས་ཐིག་གདབ། སློབ་དཔོན་དེ་ཉིད་དུ་འདུག་ལ་སློབ་མ་བྱང་ཤར་དུ་སོང་ལ་བྱང་གི་ལོགས་ཐིག་གདབ། སློབ་དཔོན་ཤར་ལྷོ་དང་སློབ་མ་ནུབ་བྱང་དུ་སོང་ལ་མཚམས་ཐིག་དང་པོ་གདབ། སློབ་དཔོན་ལྷོ་ནུབ་དང་སློབ་མ་བྱང་ཤར་དུ་རྒྱབ་འགྲོས་སྤངས་ཏེ་སོང་ལ་མཚམས་ཐིག་གཉིས་པ་གདབ། དེ་ཡང་། ཤར་ནུབ་ལྷོ་བྱང་མེ་དབང་ལྡན། །མེ་སྲིན་རླུང་སྲིན་རླུང་དབང་ལྡན། །མེ་རླུང་སྲིན་དབང་ཉིས་སྡེབས་ཀྱི། །སྔ་མ་སློབ་དཔོན་འདུག་ས་ཡིན། །འགྲོ་ཚེ་རྒྱབ་ནས་གཡས་སྐོར་དུ། །ཕྱིན་པས་ཐིག་རྗེས་གཡས་སྐོར་འབྱུང་། ཞེས་པ་ལྟར་བཏབ་པས་དཀྱིལ་འཁོར་དུ་ལམ་གྱིས་བྱུང་བར་བསམས་ལ། སློབ་དཔོན་ཤར་དང་སློབ་མ་ནུབ་ཏུ་གནས་པས་ཐིག་སྐུད་བསྡུ། བཏབ་ཟིན་པ་ནས་སློབ་དཔོན་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནུབ་ཏུ་སོང་ལ། གཙུག་ཏོར་གྱི་ཕྱག་རྒྱ་སྤྱི་བོར་བཟློག་སྟེ། ཨོཾ་བཛྲ་བེ་གཱ་ཀྲ་མ་ཧོཿཞེས་པས་ཡེ་ཐིག་ནམ་མཁའ་ལ་བཏེགས་པའི་འོག་ནས་འཛུལ་བར་བསམས་ལ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ནང་དུ་ཞུགས་ཏེ། འདི་ནི་ཆོས་དབྱིངས་དག་པ་སྟེ། །ཞེས་སོགས་ཀྱི་ཚིགས་བཅད་དང་། ཙི་ཏྲ་ས་མ་ཡ་སོགས་བརྗོད་ཅིང་། གཡོན་པའི་ཁུ་ཚུར་གྱིས་དང་པོར་དབང་ལྡན་གྱི་རྩིག་པ་ནང་ནས་རིམ་པས་བྲི། དེ་ནས་དབུས་ནས་ཅི་བདེ་བར་བྲི་སྟེ། ཚོན་ཐོབ་ནི། ལྷ་སྣམ་དང་ནང་གི་ལྷའི་སྟེགས་བུ་ཤར་དཀར། ལྷོ་སྔོ། ནུབ་དམར། བྱང་ལྗང་། དབུས་སེར། དེའི་དབུས་དང་ཕྱོགས་གཞན་དུ་ཟླ་གདན། བྱང་དུ་ཉི་གདན། དེ་རྣམས་ཀྱི་སྟེང་དུ་ལྷ་སོ་སོའི་སྐུ་མདོག་དང་མཐུན་པའི་ཚོན་སྤུངས་སམ། ཕྱག་མཚན་སོ་སོའི་མདོག་ཅན། གླེགས་བམ་དངོས་སམ་ཚོན་ཕུང་སེར་པོ་རེ་དགོད། རྩིག་པ་ནང་ནས་རིམ་བཞིན་སེར། དཀར། སྔོ། འདོད་སྣམ་དམར། ཕ་གུ་སེར། དྲྭ་བའི་གཞི་སྔོ། དྲྭ་བ་དཀར། མདའ་ཡབ་ཁྲ་བོ། པུ་ཤུ་དཀར། དེའི་ཕྱི་ཐིག་སྔོ་སྐྱ། མུན་པ་དང་གླང་རྒྱབ་ནག །ཀ་བ་དང་ཀ་རྒྱན་ཤར་དཀར། ལྷོ་སྔོ། ནུབ་དམར། བྱང་ལྗང་། རྟ་བབས་བཞི་དམར། སྔོ། ལྗང་། སེར། དེ་སྟེང་པདྨ། ཆོས་འཁོར་གདུགས་སོགས་ཅི་མཛེས། ཉི་དཀྱིལ་ལྗང་། པདྨ་སྣ་ཚོགས་ཀྱི་ཕྱི་དམར་སྐྱ། རྡོ་རྭའི་གཞི་ནག །རྡོ་རྗེ་དཀར། མེ་རི་སྣ་ཚོགས་སོ། བྲིས་ཚར་ནས་རྡོ་རྗེ་བསྡུ་བའི་ཕྱག་རྒྱ་དང་། ཨོཾ་བཛྲ་ས་མཱ་ཛཿས་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་ཐིག་ཕབ་ནས། ཛཿཧཱུྃ་བྃ་ཧོཿས་ལས་ཐིག་དཀྱིལ་འཁོར་དང་བཅས་པ་ལ་བསྲེ། ཚོན་ལྷག་དང་ཐིག་ལ་ཉེར་སྤྱོད་ལྔས་མཆོད་དེ། ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་མུཿ ཞེས་པས་གཤེགས་སུ་གསོལ། དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་མཐའ་མར་དྲི་བཟང་པོའི་ལྡེ་གུས་ལེགས་པར་བྱུག །མཆོད་གཏོར་སོགས་སྟ་གོན་བཞིན་བཤམ། རྒྱན་དགྲམ། སློབ་དཔོན་གྱིས་རྣམ་རྒྱལ་དང་། སློབ་མས་ལས་བུམ་ཐོགས་ལ་སོ་སོའི་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་རོལ་མོ་དང་བཅས་པས་བསྐོར་བ་ལན་གསུམ་བྱས་ལ། ཤར་ནས་ལྷ་གསུམ་ཕྱི་སྔགས་ཀྱི་མཐར། ཁྱེད་རྣམས་ཀྱིས་བདག་དང་རྡོ་རྗེ་སློབ་མ་རྣམས་ལ་དབང་བསྐུར་དུ་གསོལ། ཞེས་སམ། སྒྲུབ་མཆོད་དཀྱུས་མ་ལ། བདག་ཅག་རྣམས་ལ་ཞེས་པ་སྒྱུར་བ་བརྗོད་ཅིང་ལྷ་གནས་རྣམས་སུ་འབུལ་ཚུལ་བྱས་ལ་དེ་རྣམས་དང་། འཇུག་སྒོའི་བུམ་པ་བཅས་ཤར་དུ་བཞག །ལས་བུམ་ལ་ཨ་མྲྀ་ཏེའི་མཐར། བདག་དང་རྡོ་རྗེ་སློབ་མ་རྣམས་ཀྱི་བར་ཆད་ཐམས་ཅད་བསྲུང་དུ་གསོལ། ཞེས་སམ། བདག་ཅག་རྣམས་ཀྱི་ཞེས་བསྒྱུར་བ་བརྗོད་ཅིང་དབང་ལྡན་དུ་བཞག་པ་ནི་ནུབ་གཉིས་པ་སྟ་གོན་ནོ། །གསུམ་པ་དངོས་གཞི་ལ་ཆོ་ག་ཐམས་ཅད་རས་བྲིས་དང་འདྲ་ཞིང་ཞག་མང་པོ་སྦྲེལ་ཏེ་བྱེད་ན། ཉིད་སྔ་མ་རྣམས་ལ་རྗེས་ཆོག་གི་རྡུལ་ཚོན་གྱི་ལྷ་ལ་བརྟན་བཞུགས་དང་། གཤེགས་གསོལ་གྱི་ཉིན་བརྟན་བཞུགས་ཀྱི་ཚབ་ཏུ་ཁྱེད་ཀྱིས་སེམས་ཅན་དོན་ཀུན་མཛད་ཅེས་སོགས་དང་། བཛྲ་མུཿཞེས་པས་ཡེ་ཤེས་པ་གཤེགས་སུ་གསོལ། དམ་ཚིག་པ་རང་ལ་ཐིམ་པར་བསམས་ལ། གནས་གསུམ་བསྲུངས་ཏེ། ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱི་རང་བཞིན་སྟོང་པ་ཉིད་དུ་དྲན་པའི་སྒོ་ནས། ཨ་ཀཱ་རོའི་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་རྡོ་རྗེའི་རྩེས་དབང་ལྡན་གྱི་རྩིག་པ་ནས་རིམ་པར་བསུབས་ལ། རྡུལ་ཚོན་མཐའ་ནས་དབུས་སུ་བསྡུས་ཏེ་ཟ་མ་ཏོག་ལ་སོགས་པར་སྤྱན་དྲང་། དྲི་བཟང་གི་ཆུས་ཐིག་རྗེས་མི་མངོན་པར་བྱ། ཏིང་ངེ་འཛིན་གྱི་ཕུར་བུ་བཏབ་པ། །ཨོཾ་རུ་རུ་སྤུ་རུ་ཛྭ་ལ་ཏིཥྛ་སིདྡྷི་ལོ་ཙ་ན་སརྦ་ཨརྠ་སཱ་དྷ་ན་སྭཱ་ཧཱ། ཞེས་པའི་སྔགས་བརྗོད་ཅིང་བཏོན་པར་བསམ། བཀྲ་ཤིས་དང་རོལ་མོའི་སྒྲ་སྣ་ཚོགས་བྱ་ཞིང་ཕྱོགས་ཀུན་ཏུ་མེ་ཏོག་སིལ་མས་གཏོར་ཏེ་དཀར་གསུམ་གྱི་དགའ་སྟོན་རྒྱ་ཆེན་པོ་དང་བསྔོ་བ་སྨོན་ལམ་ལ་སོགས་པ་བྱའོ། །ས་ཆོག་དང་ཐིག་ཚོན་གྱི་བྱ་བ་འདི་རྣམས་རང་རང་གི་སྒོས་ཆོས་ཕྲ་མོ་བསྒྱུར་བ་ཙམ་མ་གཏོགས་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་དཀྱིལ་འཁོར་གང་ལའང་སྦྱར་དུ་རུང་ངོ་། །དེ་རྣམས་ཀྱིས་རྡུལ་ཚོན་ལ་བརྟེན་པའི་ཁྱད་ཆོས་རྣམས་བཤད་ཟིན་ཏོ།། །།

དེ་ལྟར་རིགས་གསུམ་སྤྱིའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་ཕྲིན་ལས་ལྷུན་གྲུབ་ཅེས་བྱ་བ་འདི་ནི། རྗེ་བཙུན་བླ་མ་དམ་པ་རྣམས་ཀྱི་བཀའ་དྲིན་གྱིས་འཚོ་བ། དགེ་སློང་ག་ག་ན་ཤྲཱི་བྷ་དྲས་བྱ་སྤྱོད་ཀྱི་སྲོལ་འཛིན་ཆེན་པོ་ཁ་ཆེ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེ་ལ་སོགས་པ་རྣམས་ཀྱི་གཞུང་ལ་གཏུགས་ཤིང་། བླ་མ་མཁས་པའི་ཕྱག་ལེན་གྱིས་ཀྱང་བརྒྱན་ཏེ། ཤིང་མོ་ལུག་ལོ་དབྱར་ཟླ་ར་བའི་ཚེས་ལྔའི་ཉིན་དཔལ་ཨེ་ཝཾ་ཆོས་ལྡན་གྱི་དབེན་གནས་ཐར་པ་རྩེར་སྦྱར་ཞེས་ཐར་རྩེ་པཎ་ཆེན་ནམ་མཁའ་དཔལ་བཟང་གིས་མཛད་པའི་རིགས་གསུམ་སྤྱིའི་དཀྱིལ་འཁོར་གྱི་ཆོ་ག་འདི་ཉིད། །ལས་དང་པོ་པ་རྣམས་ལ་ཕན་པའི་ཕྱིར་སོགས་ཁོངས་རྣམས་དཀྱུས་སུ་བཅུག །ཞར་བྱུང་རྡུལ་ཚོན་གྱི་ཁྱད་ཆོས་སོགས་གསལ་བྱེད་ཕྲན་བུའི་ཞལ་སྐོང་དང་བཅས་མཁན་ཆེན་རྡོ་རྗེ་འཆང་བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་འཛིན་ལས་ཚུལ་འདིའི་བཀའ་དྲིན་ཐོབ་པའི་བྱ་བྲལ་ཆོས་རྗེ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་དཔལ་སྡེ་དགེ་ལྷུན་གྲུབ་སྟེང་གི་ཆོས་གྲྭ་ཆེན་པོར་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་གྱུར་ཅིག། །།སརྦ་དཱ་ཤྲེ་ཡོ་བྷ་བ་ཏུ།། །། ༈
[edit]

rigs gsum spyi yi dkyil 'khor gyi cho ga phrin las lhun grub/

  1. /__/ka_rma_ni_rA_b+ho_ga_nA_ma_tri_ku_la_sa_mu_dA_ya_s+ya_ma_N+Da_la_bi_d+hi_bi_ha_ra_ti_sma/

@#/__/rigs gsum spyi'i dkyil 'khor gyi cho ga phrin las lhun grub ces bya ba bzhugs so/ oM swa sti/__'khor lo'i dbang phyug rje btsun bla ma dang /__/rigs gsum rgyal ba'i mchog la gus btud de/__/de nyid sgrub dang dkyil 'khor las rim sogs/__/ye shes rdo rje'i gzhung bzhin bshad kyis nyon/__/mtshan nyid ldan pa'i slob dpon gyis/__/snod dang ldan pa'i slob ma la/__/rigs gsum spyi yi dkyil 'khor du/__/mngon par dbang bskur bsgrub 'dod pas/__/gtsang zhing dben pa'i sa phyogs su/__/stegs bu ras bzang gis bkab pa'i/__/steng du maN+Dal gtsang ma'i dbus/__/dri yi thig le gru bzhi dang /__/phyogs bzhi rnams su zlum po'i steng /__/me tog tshom bu re bkod de/__/many+dzi la sogs steng du gzhag__/de yi 'og gam nye logs su/__/sa lha'i maN+Dal tshom bu bkod/__de yi phyi rol byang shar gyi/__/mtshams su mtshams 'dzin me tog dang /__/chu gnyis sngon 'gro'i nyer spyod rnams/__/shar nas brtsams te gru bzhir bsham/__/de yi phyi rol phyogs bzhi ru/__/bdug spos mar me zhal zas re/__/g.yas skor dag tu sgos mchod bsham/__/sa lha'i maN+Dal nye logs su/__/gtor ma gcig bsham 'byor gyur na/__/sgos mchod kyang bsham dkyil 'khor gyi/__/byang shar nas brtsams shar lho'i bar/__/gzungs gtor dang ni chos skyong dang /__/me nas lho nub bar du ni/__/cha gsum gtor ma legs par bsham/_/logs su sngon 'gro'i gtor ma'ang bsham/__/slob dpon mdun du rdor dril sogs/__/mtshan nyid ldan pa'i bum pa lnga/__/legs bkrus kha tshar ma nyams pa'i/__/ras bzang mgul chings phrog lnga pa'am/__/bdun pa legs bcings mtshan ma gdags/__/drag sngags bzla zhing gu gul gyis/__/legs bdug yungs kar dag gis brab/__/gtsang ma'i chu yis sum gnyis dgang /__/'bru lnga sman lnga rin chen lnga/__/snying po lnga dang dri lnga gzhug_/ku shas kha brgyan de steng du/__/dung chos dri bzang chu bcas dang /__/rdo rje gzungs thag kyang bshams shing /__/logs su slob ma sta gon chas/__/nyer spyod so shing khyor chu dang /__/dpung skud ku sha sogs bsham mo/__/cho ga dngos la/__sta gon dang /__dngos gzhi gnyis kyi dang po la/__bdag bskyed bsgom pa/__dkyil 'khor gyi bya ba/__rjes kyi cho ga'o/__/dang po ni/__bdag nyid grogs dang bcas pas khrus bya/__grub na theg pa chen po'i gso sbyong blangs la/__dkyil 'khor gyi shar phyogs su 'khod de/__sngon 'gro'i gtor ma chu gtsang gis bran la/__oM a mr-i te hU~M phaT kyis bsang /__swa b+hA was sbyang /__rdo rje bsdams pa bskyod pa'i phyag rgya dang /__oM a kA ro mu khaM sogs lan gsum gyis byin gyis brlab/__lcags kyu'i phyag rgya dang bcas pas/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas phyogs skyong ba bcu 'khor dang bcas pa oM A kaR+ShA ya dza/__zhes pas spyan drang nam mkha'i mdzod kyi phyag rgya dang /__oM da sha dika lo ka pA la sa pa ri wA ra na maHsarba ta thA ga te b+h+yo bi shwa mu khe sogs lan gsum gyis phul/__oM badz+ra ar+g+haM swA hA/__oM badz+ra pA d+yaM zhes sogs kyis mchod/__rdo rje dril bu 'dzin pas/__phyogs skyong bcu po 'khor bcas rnams/__/mchod sbyin gtor ma 'di snoms la/__/rnal 'byor bdag cag 'khor bcas la/__/nad med tshe dang dbang phyug dang /__/dpal dang grags dang skal pa bzang /__/longs spyod rgya chen kun thob cing /__/zhi dang rgyas la sogs pa yi/__/las kyi dngos grub bdag la stsol/__/dam tshig can gyis bdag la srungs/__/dngos grub kun gyi stong grogs mdzod/__dus min 'chi dang nad rnams dang /__/gdon dang bgegs rnams med par mdzod/__/rmi lam ngan dang mtshan ma ngan/__/bya byed ngan pa med par mdzod/__/'jig rten bde zhing lo legs dang /__/'bru rnams 'phel zhing chos 'phel dang /__/dge legs thams cad 'byung ba dang /__/yid la 'dod pa kun 'grub shog___/__!_ dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi thugs dgongs rdzogs pa dang /__sems can thams cad kyi don du phyag rgya chen po mchog gi dngos grub rigs gsum gyi go 'phang thob par bya ba'i ched du sa'i phyogs 'dir rigs gsum gyi dkyil 'khor chen po bzhengs te sgrub cing mchod pa dang /__/bdag nyid 'jug cing dbang blang ba dang /__slob ma gzhug cing dbang bskur bar 'tshal na/__srung ma'i dbang po khyed rnams kyis dkyil 'khor chen po'i bya ba mthar ma phyin gyi bar du bar du gcod pa thams cad bsrung ba dang /__de nas kyang byang chub ma thob kyi bar gyi bar chad thams cad bsrung ba dang stong grogs mdzod cig__/muHzhes brjod de lag pa sa la reg pas mgron phyi rol gyi phyogs mtshams su gshegs par bsam/__gang dag nag po'i phyogs la mngon par dga' ba'i 'byung po gdug pa can gsang spyod lta bar mi dbang ba de dag sa'i phyogs 'dir ma gnas par gzhan du song zhig ces dang /__oM a ra pa tsa na d+hIHbzla zhing rdo rje gsor/__dril bu drag tu dkrol zhing gtor mgron gyi phyi 'brang gi bgegs rnams ring du bskrad de gtor ma sa gtsang sar bskyal lo//__// mchod pa rnams bsang sbyang /__stong pa'i ngang las oM las byung ba'i rin po che las grub pa'i snod yangs shing rgya che ba rnams kyi nang du oM 'od du zhu ba las byung ba'i lha rdzas las grub pa'i mchod yon/__zhabs bsil/__me tog__/bdug spos/__mar me/__dri mchog__/zhal zas/__rol mo rnams dngas shing thogs pa med pa nam mkha'i mtha' klas par gyur ces dang /__so so'i phyag rgya dang bcas pas/__oM badz+ra ar+g+haM swA hA/__oM badz+ra pad+yaM swA hA sogs nas/__oM badz+ra shab+da swA hA/__zhes pa'i mthar oM badz+ra d+ha rmA ra Ni ta/__pra ra Ni ta/__saM pra ra Ni ta/__sarba bud+d+ha k+She tra pra tsa li ni/__pra dz+nyA pA ra mi ta nA da/__saM b+ha we/__badz+ra sa twa hr-i da ya san+to Sha Ni hU~M hU~M hU~M/__ho ho ho/__A khaM swA hA/__zhes lan gsum rol mo dang bcas pas byin dbab/__bdag dang 'gro ba nam mkha' dang mnyam pa'i sems can thams cad dus 'di nas bzung ste/__ji srid byang chub snying po la mchis kyi bar du dpal ldan bla ma dam pa rnams la skyabs su mchi'o/__/rdzogs pa'i sangs rgyas bcom ldan 'das rnams la:__dam pa'i chos rnams la=__'phags pa'i dge 'dun=__zhes skyabs 'gro ci nus dang /__thal mo snying gar sbyar la/__bla ma dang dkon mchog rin po che rnam pa gsum la bdag phyag 'tshal zhing skyabs su mchi'o/__/khyed rnams kyis bdag gi rgyud byin gyis brlab tu gsol/__/zhes gsol ba gdab/__sems can thams cad kyi don du rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang thob par bya/__de'i ched du bcom ldan 'das rigs gsum mgon po'i sgom bzlas nyams su blang bar bgyi'o/__/zhes lan gsum gyis sems bskyed/__rang skad cig gis rje btsun 'jam pa'i dbyangs su gsal ba'i thugs kar pad+ma dang zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du d+hIHser po las 'od zer 'phros pas bla ma dang bcom ldan 'das rigs gsum gyi dkyil 'khor la sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i tshogs kyis bskor ba mdun gyi nam mkhar oM badz+ra sa mA dzaHzhes dang rdo rje bsdu ba'i phyag rgyas spyan drang /__thal mo sbyar te/__na mo gu ru b+h+yaH__na maHsarba ta thA ga ta tri ku la nA tha maN+Dal sa pa ri wa re b+h+yaHzhes pas phyag bya/__oM sarba ta thA ga ta tri ku la nA thA maN+Dal sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA/__zhes sogs nas shab+da pra tIts+tsha swA hA/__/zhes pas mchod/__dkon mchog gsum la bdag skyabs mchi/__/sdig pa thams cad so sor bshags/__/'gro ba'i dge la rjes yi rang /__/sangs rgyas byang chub yid kyis gzung /__/sangs rgyas chos dang tshogs mchog la/__/byang chub bar du skyabs su mchi/__/rang gzhan don ni rab bsgrub phyir/__/byang chub sems ni bskyed par bgyi/__/byang chub mchog gi sems ni bskyed bgyis nas/__/sems can thams cad bdag gis mgron du gnyer/__/byang chub spyod mchog yid 'ong spyad par bgyi/__/'gro la phan phyir sangs rgyas 'grub par shog__/ces lan gsum gyis rgyun bshags bya/__sems can thams cad bde ba dang sogs nas/__gnas par gyur cig__/ces tshad med pa bzhi bsgom/__swa b+hA was chos thams cad rang bzhin gyis ma dmigs pa'i stong par bsam/__stong pa'i ngang las pa~M las pad+ma dang ra~M las nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du hU~M yig las byung ba'i 'og rdo rje'i sa gzhi/__khor yug rdo rje'i ra ba dang drwa ba/__/steng rdo rje'i gur dang bla bre/__phyi rol thams cad ye shes kyi me 'bar ba'i srung pa'i 'khor lo yangs shing rgya che ba'i nang du pa~M las sna tshogs pad+ma 'dab ma sum cu rtsa gnyis pa'i lte bar ra~M las nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du hU~M yig las byung ba'i sna tshogs rdo rje shar dkar/__lho sngo/__nub dmar/__byang ljang /__dbus ser ba'i lte bar b+h+rU~MHlas rin po che sna tshogs las grub pa'i thar pa chen po'i gzhal yas khang pa gru bzhi pa/__sgo bzhi pa/__nang nas rim pa bzhin du ser dkar sngo ba'i rtsigs pa rim pa gsum dang ldan pa/__de'i steng du rin po che'i pha gu ser pos bskor ba/__de'i steng du rin po che'i bre phul gyi steng du gser gyi ska rags bzhi'i phyi ngos su chu srin gyi kha nas byung pa'i drwa ba dang /__drwa ba phyed pa dang /__dril bu dang /__zla ba rlung gis bskyod pa dang /__me tog gi phreng ba dang /__rnga yab nor bu'i yu ba can 'phyangs pa/__de'i steng du bya 'dab las thur du 'phyangs ba'i mda' yab dang /__steng du langs pa'i rin po che'i drwa mig seng ma'i pu shus bskor ba/__rtsig pa'i phyi rol du 'dod yon gyi snam bu dmar po la gnas pa'i mchod pa'i lha mo bcu drug gis mchod pa byed pa/__sgo dang sgo khyud kyi mtshams dang /__grwa bzhir zla ba phyed pa la gnas pa'i rdo rjes mtshan pa/__nang ka ba brgyad dang ldan pa'i steng rdo rje'i gdung zlum po dang /__de'i steng rdo rje'i gdung bzhis mig mangs ris su bris shing mdzes par phub pa/__dbus phyur bur gyur pa'i rtse mor rdo rje phyed pa dang /__nor bu rin po che'i tog gis spras pa/__sgo bzhi'i steng gi thad sor ka ba bzhi bzhis bteg pa'i rta babs bang rim bzhi dang ldan pa'i rtse mor pad+ma la gnas pa'i chos kyi 'khor lo dang /__gdugs dang /__g.yas g.yon du ri dwags pho mo dang bcas shing /__snam bu so so la rgyal mtshan dang /__ba dan la sogs pa'i rgyan thams cad kyis brgyan pa'i gzhal yas khang gi lha snam shar dkar/__lho sngo/__nub dmar/__byang ljang /__dbus ser ba/__de'i dbus dang phyogs bzhir zlum po re re/__dbus su a las zla ba'i dkyil 'khor/__byang du ra~M las nyi ma'i dkyil 'khor/__phyogs gzhan rnams su a las zla ba'i dkyil 'khor re re/____/_!_dbus kyi gdan gyi steng du rang gi sems kyi ngo bo d+hIHlas ral gri d+hIHsa mtshan pa las 'od zer 'phros/__'phags pa mchod/__sems can gyi don byas tshur 'dus yongs su gyur pa las bdag nyid bcom ldan 'das rje btsun 'jam pa'i dbyangs sku mdog dmar ser zhal gcig phyag gnyis pa/__g.yas pas shes rab kyi ral gri nam mkha' la 'phyar zhing /__g.yon pas ut+pa la'i yu ba thugs kar bzung zhing 'dab ma snyan gyi thad kar kha bye ba'i steng du shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i pusti 'dzin pa/__gzhon nu lo bcu drug lon pa'i rnam pa can shin tu mdzes shing zhal 'dzum bag dang bcas pa/__ral pa'i zur phud lnga g.yon du 'phyang ba/__rin po che'i rgyan brgyad kyis spras shing /__dar sna tshogs kyi stod g.yogs dang sham thabs gsol ba/__mtshan dang dpe byad kyis brgyan pa/__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa lhor hrIHlas pad+ma hrIHsa mtshan pa las 'phags pa spyan ras gzigs sku mdog dkar po zhal gcig phyag gnyis pa g.yas pas mchog sbyin dang /__g.yon pas pad+ma dkar po'i yu ba thugs kar 'dzin cing snyan gyi thad kar kha bye ba/__zhabs g.yas cung zad brkyangs shing g.yon bskums pa'i stabs kyis bzhugs pa/__byang du hU~M las rdo rje hU~M gis mtshan pa las phyag na rdo rje sku mdog sngon po zhal gcig phyag gnyis pa/__g.yas pas rdo rje thugs ka dang /__g.yon pas dril bu dkur brten pa/__zhabs gnyis sems dpa'i skyil krung gis bzhugs pa/__gnyis ka'ang rin po che'i rgyan dang /__dar sna tshogs kyi na bza' can/__/shar nub tu rin po che'i khri'i steng du shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i glegs bam re bzhugs par bsam mo/__/de nas thal mo gnyis sbyar ba la mdzub mo gnyis cung zad bkug pa mgo bor reg cing /__oM sarba ta thA ga tot+b+ha wA ya swA hA/__thal mo sbyar ba pad+ma kha bye ba'i tshul du snying gar reg cing /__oM pad+mot+b+ha wA ya swA hA/__thal mo gnyis rgyab sbyar la mthe bong mthe'u chung gnyis sbyar nas lte bar reg cing /__oM badz+rot+b+ha wA ya swA hA/__zhes rigs gsum gyi dam tshig gi sngags rgyas byin gyis brlab bo/__/de nas lha gsum la rim bzhin du rnam snang /__'od dpag med/__mi bskyod pa rnams kyi dbu rgyan rang chas su bzhugs par bsam mo/__/rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas rang bzhin gyi gnas nas rigs gsum gyi rten dang brten pa'i dkyil 'khor la sangs rgyas dang byang chub sems dpa'i tshogs kyis bskor ba mdun gyi nam mkhar oM badz+ra sa mA dzaHzhes dang phyag rgyas spyan drangs pa la/__oM pad+ma ka ma lA ya s+t+waM gyis gdan dbul/__mchod pa gong ltar byin gyis brlab/__mtshan sngags re re sbyar ba'i ar+g+haM nas shab+da swA hAs mchod/__/sku gsung thugs 'jam 'gro ba yongs kyi dpal/__/gzhon nu'i tshul 'dzin yon tan rgyas pa'i sku/__/de phyir 'jam dpal gzhon nur mtshan gsol pa/__/blo gros bsam mi khyab la phyag 'tshal lo/__/dus gsum bde bar gshegs pa'i ye shes sku/__/'gro drug sems can rnams la spyan ras gzigs/__/nam mkha' lta bur khyab pa'i bcu gcig zhal/__/gzi brjid 'od dpag med la phyag 'tshal lo/__/lcang lo can gyi gnas mchog dam pa na/__/gsang sngags rig sngags kun gyi bdag po ste/__/log 'dren bgegs kyi tshogs rnams 'joms mdzad pa/__/bcom ldan rdo rje bsnams la phyag 'tshal lo/__/zhes pas bstod/___bdag mdun gnyis ka'i thugs kar rang rang gi gdan gyi steng du d+hIHhrIHhU~M rnams la rang rang gi sngags kyi phreng bas bskor bar gyur par bsam/__mdun gyi lha'i thugs ka nas sngags phreng 'od zer dang bcas pa dpag tu med pa 'phros/__'phags pa mchod/__sems can gyi don byas slar 'dus te rang gi snying ga'i sngags phreng la thim pas phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa'/__'phags pa nyan thos dang rang sangs rgyas/__dngos grub brnyes pa'i lha dang klu dang drang srong dang /__grub pa dang rig pa 'dzin pa rnams kyi mkhyen brtse nus mthu'i dngos grub thams cad stsal zhing rgyud byin gyis brlabs par gyur par bsams shing /__oM a ra pa tsa na d+hIH__oM ma Ni pad+me hU~M/__oM badz+ra pA Ni hU~M/__zhes gtso bo la 'bru 'bum dang /__'khor la de'i bcu cha bzla ba ni bsnyen pa'o/__/gzhan thun re re'i mjug tu'ang mchod bstod gong ltar byas la/__bcom ldan 'das bdag dang sems can thams cad la mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa stsal du gsol zhes gsol ba btab/__oM badz+ra sa twa sa ma ya zhes sogs rdo rje sems dpa'i yi ge brgya pa lan gsum gyi mthar/__ma 'byor pa dang nyams pa dang zhes sogs kyis nongs pa bzod par gsol/__/oM badz+ra muHsa rten dang brten par bcas pa'i ye shes pa rang bzhin gyi gnas su gshegs par bsam/__rang gi snying ga'i sa bon las 'od zer 'phros pas 'khor dang gdan rang la thim pas rang dam tshig pa'i nga rgyal gyis 'khod par bsams la dkyil 'khor gyi las rnams bya'o/__/gnyis pa la bzhi las/__sa'i lha mo sta gon ni/__mchod pa byin rlabs byas nas/__tshom bu bsang sbyang /__stong pa'i ngang las pa~M las pad+ma dang a las zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du pa~M las sa'i lha mo sku mdog ser mo zhi ba'i nyams can/__rin po che'i rgyan dang dar gyi na bza' can/__phyag gnyis kyis rin po che'i bum pa thugs kar 'dzin pa/__de'i dpral bar oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po/__rang gi thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas sa 'og nas sa'i lha mo 'khor dang bcas pa oM badz+ra sa mA dzaHzhes pas spyan drang /__dzaHhU~M ba~M hoHsa gnyis su med par bstim/__de la oM pr-i thi wI de wI re re sngon du sbyar ba'i ar+g+haM zhes sogs nas rol mo dang bcas pas mchod/__gtor ma chu gtsang gis bran la/__oM a kA ro sogs kyis byin gyis brlabs la/__oM pr-i thi wI de wI re re sngon du 'gro ba'i a kA ro btags pa lan gsum dang /__mchog sbyin gyi phyag rgyas phul la/__spos dang bcas pa'i rdo rje dril bu 'dzin pas/__skyob pa sangs rgyas thams cad kyi/__/spyod pa'i tshul dang khyad par dang /__/sa dang pha rol phyin pa la/__/lha mo khyod ni dbang du gyur/__/shA kya seng ge skyob pa yis/__/ji ltar bdud kyi sde bcom pa/__/de bzhin bdag gis bdud sde las/__/rgyal bar byas te dkyil 'khor 'bri/__/zhes lan gsum brjod pa'i mthar/__dpal ldan bla ma dam pa rnams kyi thugs dgongs rdzogs pa sogs nas 'tshal na sa'i phyogs 'di bdag la gnang zhing las kyi dngos grub stsal du gsol zhes mkhyen par gsol bas/__rig pa 'dzin pa khyod dkyil 'khor gyi las ci bde bar gyis shig ces gnang ba byin par bsams la/__lag pa g.yas sa la reg ste/__oM badz+ra muHsa'i lha mo sa de nyid la thim par bsam mo/__/lha sta gon ni/__tshom bu bsang sbyang /__stong pa'i ngang las pa~M las pad+ma dang ra~M las nyi ma'i dkyil 'khor gyi steng du hU~M yig ces sogs nas a las zla ba'i dkyil 'khor re re zhes pa'i bar gong ltar bskyed/__oM d+hIHmany+dzu g+ho Sha nA ma/__dbus kyi gdan gyi steng du bcom ldan 'das rje btsun 'jam pa'i dbyangs sku mdog dmar ser sogs dang /__oM hrIHlo ki shwa ra nA ma/__lhor 'phags pa spyan ras gzigs sku mdog dkar po sogs dang /__oM hU~M badz+ra pA Ni nA ma/__byang du phyag na rdo rje sku mdog sngon po sogs nas dar sna tshogs kyi na bza' can/__shar nub tu rin po che'i khri'i steng du shes rab ces sogs nas/__dam tshig gi sngags rgyas byin gyis brlab pa'i bar bdag bskyed ltar bskyed/__rang gi snying ga'i sa bon las 'od zer 'phros pas phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad bcom ldan 'das rigs gsum gyi dkyil 'khor gyi lha tshogs kyi rnam par oM badz+ra sa ma dzaHzhes dang /__ma lus sems can kun gyi mgon gyur cing /__/bdud sde dpung bcas mi bzad 'joms mdzad lha/__/dngos rnams ma lus ji bzhin mkhyen gyur pa'i/__/bcom ldan 'khor bcas 'dir ni gshegs su gsol/__/bcom ldan bskal pa grangs med du ma ru/__/'gro la brtse phyir thugs rjes rnam sbyangs shing /__/smon lam rgya chen dgongs pa yongs rdzogs pa'i/__/khyed bzhed 'gro don mdzad dus 'dir lags na/__/de phyir chos dbyings pho brang lhun grub nas/__/rdzu 'phrul byin rlabs sna tshogs ston mdzad cing /__/mtha' yas sems can tshogs rnams bsgral ba'i phyir/__/yang dag 'khor dang bcas rnams gshegs su gsol/__/zhes pa tsam mam spro na/_chos rnams kun gyi dbang phyug sogs tshigs bcad lhag ma rnams dang bcas pa'i mthar/__oM sarba ta thA ga ta tri ku la nA tha maN+Dal sa pa ri wA ra eh+ye hi zhes pas ye shes pa mdun gyi nam mkhar byon par bsam/__bcom ldan 'dir ni byon pa legs/__/bdag cag bsod nams skal par ldan/__bdag gi mchod yon bzhes nas kyang /__/thugs la dgong shing gnang bar mdzod/__/oM sarba ta thA ga ta pra wa ra sat+ka ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA/__zhes pas mchod yon phul/__ji ltar bltams pa tsam gyis ni/__/lha rnams kyis ni khrus gsol ltar/__/lha yi chu ni dag pa yis/__/de bzhin bdag gis sku khrus gsol/__oM sarba ta thA ga ta ab+hi She ka te sa ma ya shri ye hU~M zhes pas sku khrus gsol/__bdag dang 'gro la thugs brtse'i phyir/__/nyid kyi rdzu 'phrul mthu yis ni/__/ji srid mchod pa bdag 'bul na/__/de srid bcom ldan bzhugs su gsol/__/oM pad+ma ka ma lA ya s+t+waM gyis gdan phul/__oM sarba ta thA ga ta tri ku la nA thA maN+Dal sa pa ri wA ra ar+g+haM nas shap+da'i bar gyis mchod/__dzaHhU~M ba~M hoHsa dam tshig pa la gnyis su med par bstim/__rnam snang /__'od dpag med/__mi bskyod pa rnams kyi dbu rgyan rang chas su bzhugs par bsams la/__rang rang gi sngags bdun bdun bzlas pas brtan par bya/__mchod pa bsang sbyang byin gyis brlabs la thal mo sbyar te/__'jig rten khams 'di dpag med na/__/mchod yon ji snyed yod pa rnams/__/sangs rgyas sras dang bcas la 'bul/__/bzhes nas 'gro ba'i don kun mdzod/__/oM sarba ta thA ga ta tri ku la nA tha maN+Dal sa pa ri wA ra ar+g+haM pra tIts+tsha swA hA/__de bzhin du zhabs bsil nas rol mo'i bar du 'don pa bsgyur ba la so so'i tshigs bcad dang sngags dang phyag rgya'i mthar d+harmA ra Ni rol chen dang bcas pa bya/__(ka)__gos zung bsang sbyang byin gyis brlabs la/__srab 'jam yang pa lha yi gos/__zhes sogs kyis phul/__rin chen sna bdun 'dod yon lnga rnams mtshan sngags 'don pa bsgyur bas mchod/__rdor dril 'dzin(kha)/___gos zung bsang sbyang /__stong pa'i ngang las hU~M las byung ba'i lha rdzas las grub pa'i gos srab pa/__'jam pa/__yang ba/__dwangs shing thogs pa med pa zung du sbyar ba dang ldan par gyur ces dang /__srab 'jam yang ba lha yi gos/__/mi phyed rdo rje'i sku la gsol/__/mi phyed dad pas bdag 'bul na/__/bdag kyang rdo rje'i sku thob shog__/oM sarba ta thA ga ta tri ku la nA tha maN+Dal sa pa ri wA ra oM badz+ra wa s+t+ra ya AHhU~M/__zhes pas 'bul ba'i tshul bya'o/__/rgyal srid sna bdun 'bul ba ni/__oM sarba bita pU ra pU ra/__su ra su ra/__A brta ya A brta ya hoH__zhes brjod cing /__bde bar gshegs pa thams cad la/__/'khor lo rin chen 'di phul bas/__/srid pa'i 'khor lo rgyun bcad de/__/chos kyi 'khor lo bskor bar shog__/oM sarba ta thA ga ta tri ku la nA thA maN+Dal sa pa ri wA ra tsakra rat+na pU dzi te hU~M/__rgyal ba sras dang bcas rnams la/__/nor bu rin chen 'di phul bas/__/bkren cing phongs pa rgyun bcad de/__/'byor pa phun sum tshogs par shog__/ma Ni rat+na/__btsun mo rin chen 'di phul bas/__/ma rig mun pa rgyun bcad de/__/shes rab dbyings kyi don rtogs nas/__/thabs dang shes rab 'brel bar shog__/wasti rat+na=__blon po rin chen=__phyi nang gsang gsum theg gsum ldan/__/bsam yas bstan pa rab 'dzin cing /__/yon tan thams cad ldan par shog__/ma hA ta rat+na=__glang po rin chen=__lta ngan rnams ni rab bsal nas/__/bla med theg par rab zhon te/__/thams cad mkhyen grong bgrod par shog__/hasti rat+na=__rta mchog rin chen=__srid pa'i gzeb las nges grol te/__/rdzu 'phrul mchog gi shugs thob nas/__/sangs rgyas zhing du 'gro bar shog__/tu raM ga__/dmag dpon rin chen=__nyon mongs dgra las rgyal gyur nas/__/phas kyi rgol ba tshar bcad de/__/snyems bral mchog ni thob par shog__/khang+ga rat+na=__zhes brjod cing dbul=__'dod yon lnga 'bul ba ni/__kha dog dbyibs legs yid 'od rgyan phreng ldan/__/phyogs dus kun na gzugs mchog ci mchis pa/__/mos blos dkyil 'khor lha la bdag 'bul gyis/__/bzhes shig bla med grub mchog stsal du gsol/__/oM sarba ta thA ga ta tri ku la nA tha maN+Dal sa pa ri wA ra rU pa kA ma gu Na pU dzi te hU~M/__de bzhin du/__phyogs dus kun na zin dang ma zin pa'i/__/yon tan tshig mchog sgra snyan ci mchis rnams/__/mos blos dkyil 'khor lha la bdag 'bul gyis/__/bzhes shig bla med grub mchog stsal du gsol/__shap+da=__phyogs dus kun na tsan+dan sbrul snying dang /__/a gar nag sogs dbang po tshim byed rnams/__mos blos dkyil 'khor lha la bdag 'bul gyis/__/bzhes shig bla med grub mchog stsal du gsol/__gan+d+he=__phyogs dus kun na ro dang bcud ldan pa'i/__/lus sems rtas byed ro mchog ci mchis rnams/__/mos blos dkyil 'khor lha la bdag 'bul gyis/__/bzhes shig bla med grub mchog stsal du gsol/__rA sa=__phyogs dus kun na 'jam mnyen 'khril chags pa'i/__/reg bya'i khyad par lus sems tshim byed rnams/__/mos blos dkyil 'khor lha la bdag 'bul gyis/__/bzhes shig bla med grub mchog stsal du gsol/__/oM sarba ta thA ga ta tri ku la nA tha maN+Da la sa pa ri wA ra spaR+she kA ma gu Na pU dzi te hU~M/__zhes pas mchod do/__/pas/__mgon po thugs rje che ldan pa/__/thams cad mkhyen pa ston pa po/__/bsod nams yon tan rgya mtsho'i zhing /__/de bzhin gshegs la phyag 'tshal lo/__/dag pa 'dod chags bral ba'i rgyu/__/dge bas ngan song las grol zhing /__/gcig tu don dam mchog gyur pa'i/__/zhi gyur chos la=__grol nas grol ba'i lam yang ston/__/bslab pa dag la rab tu gus/__/zhing gi dam pa yon tan zhing /__/dge 'dun la yang phyag 'tshal lo/__/zhes dang /__sku gsung thugs 'jam 'gro ba yongs kyi dpal sogs kyis bstod/__spos dang rdor dril 'dzin pas/__bcom ldan 'jam pa'i rdo rje mchog__bcom ldan spyan ras gzigs dbang rgyal/__/bcom ldan phyag na rdo rje mgon/__/rig sngags rgyal la phyag 'tshal bstod/__/dkyil 'khor thugs rje'i bdag nyid can/__/mgon po bdag ni bri bar 'tshal/__/slob ma rnams la brtse ba dang /__/khyed la mchod par bya ba'i phyir/__/bcom ldan bdag ni gus pa lags/__/de bas bka' drin mdzad par 'os/__/'gro ba 'khor lo'i don mdzad pa'i/__/sangs rgyas bdag la dgongs su gsol/__/'bras gnas byang chub sems dpa' dang /__/sngags kyi lha gzhan gang lags dang /__/'jig rten skyong ba'i lha rnams dang /__/gang yang 'byung po mthu chen dang /__/sangs rgyas bstan la dga' ba dang /__/gang su rdo rje'i spyan ldan rnams/__/bdag la dgongs par mdzad du gsol/__/rig pa 'dzin pa bdag gis ni/__/rigs gsum zhes bya'i dkyil 'khor 'di/__/'gro ba dag phyir bdag 'dri bas/__bdag dang slob mar bcas pa la/__/thugs rjes thugs dpag mdzad nas kyang /__/dkyil 'khor par bcas thams cad kyi/__/thugs rjes dgongs te nye bar mdzod/__/ces lan gsum gyis snyan gsan dbab/__/rig pa 'dzin pa khyod gzhan don rgya che bar gyis shig__/ces gnang ba byin par bsam mo//__// bum pa sta gon ni/__bsang sbyang /__stong pa'i ngang las pa~M las pad+ma dang a las zla ba'i dkyil 'khor lnga'i steng du pa~M las rin po che'i bum pa lnga yangs shing rgya che ba/__lto ba ldir ba/__zhabs zhum pa/__mgrin pa phra ba/__kha g.yel ba/__mchu 'phyang ba/__lha rdzas kyi gos kyis mgul pa bcings pa/__dpag bsam gyi shing gis kha brgyan pa/__nang chu dang bcud sna tshogs kyis yongs su gang ba'i rnam rgyal bum pa dang po dang gnyis par pad+ma dang zla ba'i gdan re re/__gsum pa dang las thams cad pa'i bum par pad+ma dang nyi ma'i gdan re re/__gdan rnams kyi steng du rim pa bzhin du skad cig gis bcom ldan 'das rje btsun 'jam pa'i dbyangs sku mdog dmar ser sogs dang /__gnyis par 'phags pa spyan ras gzigs sku mdog sogs dang /__gsum par phyag na rdo rje sku mdog sngon po nas/__dar sna tshogs kyi na bza' can zhes pa'i bar gyis bskyed/__las thams cad pa'i bum par khro bo bdud rtsi 'khyil pa sku mdog sngon po zhal gcig phyag gnyis pa/__g.yas pas sna tshogs rdo rje dang /__g.yon des yu ba byas pa'i dril bu dkur brten pa/__cung zad khro ba/__dar dang rin po che'i rgyan gyis brgyan pa/__zhabs sems dpa'i skyil krung gis bzhugs pa/__de dag thams cad kyi dpral bar oM dkar po/__mgrin par AHdmar po/__thugs kar hU~M sngon po rnams kyis mtshan par bsams la byin gyis brlab/__rang gi snying ga nas sngags kyi phreng ba gzungs thag la brten te song bas bum nang gi lha rnams la phog pas/__de thams cad kyi thugs kar gdan gyi steng du sngags kyi phreng bas mtshan pa las 'od zer 'phros/__de bzhin gshegs pa thams cad kyi bdud rtsi spyan drangs/__sngags phreng la thim/__de las bdud rtsi'i chu rgyun byung bas bum pa gang bar bsams la/__gzungs thag nas bzung ste/__lha gsum gyi sngags brgya rtsa re dang /__las bum du/__oM a mr-i te hU~M phaT brgya rtsa dang /__a b+hi She ka ta ci nus bzla/__'jug sgo'i bum pa la lha bskyed pa ma bshad pas lha gsum gyi sngags brgya rtsa re bzlas pas chu nus ldan du bsam mo/__/thun mong du mtshan sngags re re sbyar ba'i ar+g+haM nas shab+da rol mo dang bcas pas mchod/__lha gsum gyi bstod pa sngar bzhin dang /__bdud rtsi 'khyil pa la/__'jigs pa'i hU~M sgra nges sgrogs shing /__/bgegs rnams ma lus 'joms mdzad pa/__/dngos grub ma lus stsol ba'i lha/__/bgegs kyi dgra la phyag 'tshal bstod/__/ces pas bstod/__bcom ldan 'das bdag dang sogs kyis 'dod don zhus te rdo rje sems dpa'i yi ge brgya pa'i mthar/__ma 'byor pa dang zhes sogs kyis bzod par gsol/__dung chos kyi chu gong bum ma gtogs pa gzhan ma rnams su blugs te/__oM AHhU~M mchod yon phul ba'i rkyen gyis lha rnams 'od du zhu ba las byung ba'i bum pa'i chu nus pa dang ldan par bsam/__gtor ma rnams chu gtsang gis bran la/__oM A mr-i tas bsang /__swa b+hA was sbyang /__rdo rje bsdams pa bskyod pa'i phyag rgya dang bcas a kA ro lan gsum gyis brlab/__sta gon gyi lha la/__oM a ra pa tsa na sogs lha sngags gsum sbrel ba'i mthar a kA ro btags pa lan gsum gyis phul/__oM sarba ta thA ga ta tri ku la nA tha maN+Da la sa pa ri wA ra ar+g+haM nas/__shab+da pra tIts+tsha swA hA'i bar gyis mchod/__sku gsung thugs 'jam sogs kyis bstod/__bcom ldan 'das bdag dang sems can thams cad sogs kyis gsol ba gdab bo/__/sgos kyi srung ma la oM a kA ro sogs kyis byin rlabs dran par byas nas/__rang gi snying ga nas 'od zer 'phros pas dpal rdo rje nag po chen po 'khor dang bcas pa oM e h+ye hi ma hA kA la sa pa ri wA ra oM badz+ra sa mA dzaH__zhes pas spyan drangs pa dkyil 'khor gyi mthar bzhugs nas gtor ma gsol bar bsams la/__oM shrI ma hA kA la sa pa ri wA ra na maHsarba ta thA ga te b+h+yoHzhes sogs nam mkha' mdzod kyi sngags rgya lan gsum gyis phul/__oM shrI ma hA kA la sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__dpal ldan mkha' 'gro'i dbang phyug rdo rje gur/__/khyab bdag ston pa kye yi rdo rje yi/__/sku gsung thugs las sprul pa'i srung ma mchog__/nag po chen po khyod la phyag 'tshal lo/__/zhes pas bstod/__nag po chen po 'khor bcas rnams/__/mchod sbyin gtor ma 'di bzhes la/__zhes sogs kyis phrin las bcol/__de nas cha gsum gtor ma la chab kyis bran te/__bsang sbyang /__stong pa'i ngang las rin po che las grub pa'i snod yangs shing rgya che ba rnams kyi nang du oM zhu ba las byung ba'i gtor ma kha dog dri ro nus pa phun sum tshogs pa bdud rtsi'i rgya mtsho chen por gyur/__oM AHhU~M lan gsum gyis brlab/__rang gi snying ga nas sogs cha gsum gyi cho ga spyi ltar la/__'byung po'i mgor oM AHhU~M gsum dang /__bden bdar gyi mgor a mr-i te bzla'o/__/slob mar sta gon ni/__de nas dkyil 'khor yol bas bcad nas mtshan nyid dang ldan pa'i slob ma gcig nas nyi shu rtsa lnga'i bar kha yar ba rnams khrus byas gral la 'khod pa la/__me tog bkye bsdu grub nas/__sems bskyed gsal btab/__de la 'dir rang re rnams kyi ston pa tshad med pa'i snying rje chen po dang ldan pa thub pa'i dbang po de nyid kyis gdul bya rnams kyi bsam pa dang mthun par chos kyi rnam grangs bsam gyis mi khyab pa zhig gsungs pa rnams phyogs ris su bsdu na theg pa chung ngu dang chen po gnyis su 'du la/__theg pa chen po la'ang pha rol tu phyin pa'i sde snod dang /__rig pa 'dzin pa sngags kyi sde snod gnyis las/__'dir rig sngags 'chang ba'i sde snod thams cad kyi rtsa bar gyur pa bya ba'i rgyud yin/__de la bya ba spyi'i rgyud dang /__so so'i rgyud gnyis las/__bya ba spyi'i rgyud yin/__de la spyod pa bzhi pa'i don 'dus shing ma tshang ba med par ston pa dpung pa bzang po'i rgyud/__'jug pa'i spyod pa smin byed gtso bor ston pa gsang ba spyi'i rgyud/__sbyor pa'i spyod pa lha'i rnal 'byor gtso bor ston pa legs par grub pa'i rgyud/__sgrub pa'i spyod pa mtshan med kyi rnal 'byor gtso bor ston pa bsam gtan phyi ma'i rgyud de bzhi yod pa'i dkyil 'khor chen po bkod pa'i rgyud dam/__gsang ba spyi rgyud kyi rjes su 'brangs nas grub pa'i dbang phyug chen po kha che ye shes rdo rjes cho ga'i yan lag 'ga' zhig spyod rgyud dang mthun par bkral ba'i bcom ldan 'das rigs gsum spyi'i dkyil 'khor du mngon par dbang bskur ba bsgrub pa la/__sta gon du gnas pa dang /__dngos gzhi'i dbang bskur ba gnyis kyi dang po la bzhi yod pa las/__dang po gsum po sngon du slob dpon gyis grub par byas zin nas/__da khyed rang gi ngo skal du gyur pa slob ma sta gon gyi skabs su babs pa yin/__de la chos bcu gsum yod pa las/__dang po lus kyi bya ba khrus byas/__phyag dang 'jug pa'i yon phul nas/__rang rang gi gral la snyim pa me tog dang bcas pas 'khod de/__slob dpon la rje btsun 'jam pa'i dbyangs dngos yin snyam pa'i mos gus dang ldan pas sta gon gyi chos rnams zhu ba'i yon du maN+Dal phul mdzod/__gnyis pa mya ngan las 'da' ba'i bsam pa brtan po bskyed du gzhug pa ni/__sngags kyi dngos grub don gnyer gang /__/dkyil 'khor 'dir ni gzhug par bya/__/bsod nams 'dod pas de las gzhan/__/bdag gzhan 'jig rten pha rol gnyer/__/dad pa chen pos ldan pa dag_/'jig rten pha rol la dmigs nas/__/blo ldan dkyil 'khor gzhug bya ste/__/'di yi 'bras bu gnyer mi bya/__/gal te 'di 'bras don gnyer na/__/'jig rten pha rol 'grub mi 'gyur/__/'jig rten pha rol la dmigs na/__/'bad pa med par 'di 'bras 'grub/__/ces gsungs te/__de'i don ni/__dkyil 'khor du zhugs pa'i skabs kyi don ni tshe 'dir tshe ring ba dang /__phyi mar lha mi'i go 'phang tsam dang /__'khor ba spangs pa'i nyan rang tsam don du gnyer ba'i sgo nas ma yin par gzhan don du rdzogs pa'i sangs rgyas kyi go 'phang thob par bya ba'i slad du dkyil 'khor 'dir zhugs la dbang blangs te dam tshig la srung sdom bgyi snyam pa mdzod/__bsam pa de lta bu zhig skyes na tshe 'di'i nad gdon zhi ba dang phyi mar lha mi'i go 'phang yang zhar byung du 'byung ba yin no/__/gsum pa khyad par can gyi don zhu ba'i slad du bla ma dang rje btsun 'jam pa'i dbyangs gnyis su med par bzhugs pa la skyabs su 'gro ba dang /__sems bskyed pa dang /__rig 'dzin sngags kyi dam tshig rnams kyang stsal du gsol snyam pas snyim pa me tog dang bcas pas thal mo sbyar te gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__dga' chen khyod bdag ston pa ste/__/slob dpon khyod ni dgongs su gsol/__/byang chub chen po'i tshul bstan pa/__/mgon po chen po bdag 'tshal lo/__/dam tshig de nyid bdag la stsol/__/byang chub sems kyang bdag la stsol/__/sangs rgyas chos dang dge 'dun te/__/skyabs gsum dag kyang bdag la stsol/__/thar pa chen po'i grong mchog tu/__/mgon pos bdag ni gzhug tu gsol/__/zhes gsol ba btab nas/__bzhi pa rdo rje theg pa'i lam la spro ba bskyed pa 'di la gsan pas khyab par gda' ste/__bu tshur theg pa chen po yi/__/khyod ni tshul chen snod yin te/__/gsang sngags spyod tshul cho ga ni/__/khyod la yang dag bstan par bya/__/rdzogs pa'i sangs rgyas gang 'das dang /__/de bzhin gang dag ma byon dang /__/da ltar byung ba'i rdzogs sangs rgyas/__/'gro la phan phyir bzhugs pa kun/__/de dag kun gyis gsang sngags kyi/__/cho ga bzang po 'di mkhyen nas/__/dpa' bos byang chub shing drung du/__/thams cad mkhyen pa tshad med brnyes/__/gsang sngags sbyor ba mnyam med de/__/shAkya seng ge skyob pa yis/__/drag po chen po bdud kyi sde/__/stobs chen dag kyang des bcom ste/__/'jig rten mthun par gshegs nas ni/__/'khor lo bskor nas mya ngan 'das/__/de bas kun mkhyen thob bya'i phyir/__/bu yi blo gros 'di gyis shig__/ces gsungs te/__de'i don ni/__de la bu zhes nye tshig gis bos te/__khyed rnams chen po bdun dang ldan pa'i theg chen gyi chos kyi snod yin la/__theg chen la'ang rgyu 'bras gnyis las/__mchog tu gyur pa rdo rje theg pa kho bos khyod la bstan par bya ste/__rdo rje theg pa 'di ni spyir dus gsum gyi sangs rgyas thams cad kyi bgrod pa gcig pa'i lam yin zhing /__khyad par du'ang 'o skol rnams kyi ston pa shAkya'i rgyal po 'di bskal pa dpag tu med pa'i sngon rol du sngags kyi lam la brten nas bdud btul zhing 'og min tu sangs rgyas su zin kyang /__'jig rten pa rnams drang ba'i phyir du sangs rgya ba'i tshul bstan pa yin pas/__chos kyi bur gyur pa khyed sngags kyi theg pa las blo gros gzhan du mi 'gyur bar gyis shig ces pa'i don yin/__lnga pa rgyun bshags sngon du 'gro ba'i sems bskyed pa'i slad du dmigs pa 'di bzhin mdzod/__mdun gyi nam mkhar bla ma dang gnyis su med pa'i rigs gsum spyi'i dkyil 'khor la sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad kyis bskor ba mngon sum bzhin du bzhugs par mos pa byas/__de dag gi spyan sngar yan lag bdun pa bya ba'i slad du bdag dang mtha' yas pa'i sems can thams cad kyis tshe thog ma med pa nas bsags pa'i sdig pa thams cad stobs bzhi tshang ba'i sgo nas bshags par bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__phyogs bcu na bzhugs pa'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad dang /__slob dpon bdag la dgongs su gsol/__bdag ming 'di zhes bgyi bas thog ma med pa nas da lta'i bar du/__'dod chags dang /__zhe sdang dang /__gti mug gi dbang gis lus ngag yid gsum gyi sgo nas/__sdig pa mi dge ba'i las bgyis pa dang /__bgyid du stsal ba dang /__bgyis pa la rjes su yi rang bar bgyis pa de dag thams cad so sor bshags shing yang mi bgyid do zhes lan gsum/__'khor 'das kun gyis dus gsum du bsags pa'i dge rtsa la dga' zhing phrag dog med par rjes su yi rang bar bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/__phyogs bcu na bzhugs pa'i nas dgongs su gsol/__bdag ming 'di zhes bgyi bas so so'i skye bo dang /__/'phags pa nyan thos dang /__rang sangs rgyas dang /__byang chub sems dpa' dang /__bla na med pa yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas kyi dge ba de dag la dga' zhing rjes su yi rang bar bgyi'o lan gsum/__phyogs bcu'i 'jig rten gyi khams na bzhugs pa'i sangs rgyas la sogs pa chos kyi 'khor lo bskor bar mi mdzad pa de dag la/__sems can gyi don du chos kyi 'khor lo bskor bar gsol ba gdab par bgyi'o snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/__phyogs bcu na bzhugs pa'i nas dgongs su gsol/__bdag ming 'di zhes bgyi bas/__gang dag phyogs bcu'i 'jig rten gyi khams na sangs rgyas bcom ldan 'das lha dang mi rnams kyi ston pa sras dang bcas pa chos kyi 'khor lo bskor bar mi mdzad pa de dag la/__sems can thams cad kyi don du chos kyi 'khor lo bskor bar gsol ba 'debs so gsum/__phyogs bcu'i 'jig rten gyi khams na sangs rgyas yongs su mya ngan las 'da' bar bzhed pa de dag mya ngan las mi 'da' bar gsol ba 'debs so snyam pas 'di'i rjes zlos mdzod/__dgongs gsol dang /__bdag ming 'di zhes bgyi bas/__gang dag phyogs bcu'i 'jig rten gyi khams na yang dag par rdzogs pa'i sangs rgyas yongs su mya ngan las 'da' bar bzhed pa de dag yongs su mya ngan las mi 'da' bar gsol ba 'debs so gsum/__rdo rje theg pa'i dkon mchog gsum la dus da nas bzung ste byang chub ma thob kyi bar du skyabs su 'gro zhing /__de'i bslab bya la bslab snyam pas 'di'i=__dgongs gsol dang /__bdag ming 'di zhes bgyi bas/__dus 'di nas bzung ste ji srid byang chub snying po la mchis kyi bar du/__rkang gnyis rnams kyi mchog__/sangs rgyas la skyabs su mchi'o/__/'dod chags dang bral ba rnams kyi mchog__/chos la skyabs su mchi'o/__/tshogs rnams kyi mchog__/dge 'dun la skyabs su mchi'o/__/gsang sngags dang /__rig sngags dang /yi dam gyi lha dang /__/bla ma dam pa rnams la skyabs su mchi'o gsum/__bdag gzhan sems can thams cad kyi don du sangs rgyas kyi go 'phang thob par bya'o snyam pas 'di'i rjes/__dgongs gsol dang /__bdag ming 'di zhes bgyi bas/__sems can ma bsgral ba rnams bsgral ba dang /__ma grol ba rnams dgrol bar bgyi ba dang /__dbugs ma phyin pa rnams dbugs dbyung ba dang /__yongs su mya ngan las ma 'das pa rnams yongs su mya ngan las bzla bar bya ba'i phyir/__dus gsum gyi sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams kyis ji ltar byang chub chen por smon pa'i sems bskyed pa de bzhin du/__bdag gis kyang sems bskyed par bgyi'o gsum/__de'i ched du sems can gyi don rgya chen po sgrub cing rdo rje theg pa'i thabs tshul rnams la rim pa bzhin du bslab par bgyi'o snyam pas 'di'i=__dgongs gsol dang /__bdag ming 'di zhes bgyi bas 'das pa'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams kyis byang chub kyi spyod pa la ji ltar bslabs pa dang /__ma byon pa'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams kyis ji ltar bslab par 'gyur ba dang /__da ltar bzhugs pa'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams kyis ji ltar slob pa de bzhin du bdag gis kyang /__byang chub sems dpa' rnams kyi bslab par bya ba la bslab par bgyi'o gsum/__smon 'jug brtan pa'i phyir du 'di'i=__ji ltar dus gsum mgon po rnams/__/byang chub tu ni nges mdzad pa'i/__/byang chub sems ni bla na med/__/dam pa bdag gis bskyed par bgyi/__/tshul khrims kyi ni bslab pa dang /__/dge ba'i chos ni sdud pa dang /__/sems can don byed tshul khrims gsum/__/so sor brtan por gzung par bgyi/__/lan gsum/__de ltar bgyis pa'i dge ba'i rtsa ba des bdag dang sems can thams cad kyis rnam pa thams cad mkhyen pa'i sangs rgyas thob par gyur cig snyam pas 'di'i=__'jam dpal dpa' bos ji ltar mkhyen pa dang /__/kun tu bzang po de yang de bzhin te/__/de dag kun gyi rjes su bdag slob cing /__/dge ba 'di dag thams cad rab tu bsngo/__/zhes rgyud dag par byas nas/__drug pa sems bskyed pa'i slob ma la bar chad bsrung ba'i slad du las bum gyi chu gtor te/__oM a mr-i te hU~M phaT/__ces brjod pas bar du gcod pa dang 'bags btsog rnams sbyangs par mos nas/__byin gyis brlab pa'i slad du khyed rang rnams skad cig gis rje btsun 'jam pa'i dbyangs kyi nga rgyal du gnas pa la slob dpon gyis dri'i chu rdo rje dang bcas pas gnas gsum du reg ste/__oM AHhU~M zhes brjod pas khyed rang rnams kyi dpral bar oM las 'khor lo dkar po oM gyis mtshan pa/__mgrin par AH_las pad+ma dmar po AHsa mtshan pa/__snying gar hU~M las rdo rje sngon po hU~M gis mtshan pa rnams gsal lam gyis byung bar mos pa mdzod/__/bdun pa da ltar lus ngag yid gsum lha'i sku gsung thugs kyi ngo bor byin gyis brlabs pa de mchod yul du bzung ba yin pas slob dpon gyis me tog dbu la phul nas mchod par mos pa mdzod/__oM badz+ra puSh+pe AHhU~M/__bdug spos shangs la=__d+hU pe=__mar me spyan lam du=__A lo ke=__thugs kar dri'i byug pa phul=__gan+d+he zhes pas mchod nas/__brgyad pa dngos grub kyi mtshan ltas brtag pa'i slad du so shing sbyin pa ni/__bum chu gtor zhing bsang sbyang /__stong pa'i ngang las hU~M las byung ba'i so shing sor bcu gnyis pa rtse mo me tog gi cod pan dang bcas pa rdo rje slob ma rnams kyi dngos grub kyi mtshan ltas brtag pa'i nus pa dang ldan par gyur ces dang /__oM AHdzi hA badz+ra saM bar+d+ha ni swA hA/__zhes pas bsngags pa de nyid khyed rnams kyi phyag thal mo sbyar ba'i bar du dngos grub kyi mtshan ma brtag pa'i slad du/__lce la rdo rje bde mchog ster/__/zhes pa'i don can gyi sngags de nyid kyis byin te/__so brud pa bzhin byas pas sdig sgrib thams cad skyugs par mos la/__so shing gi ra ba tshom bu dgu bkod pa'i dbus su oM badz+ra ha sa haM zhes gsungs shing thal mo kha phye ste ltos pa med par dor cig__/ces dang /__oM AHbadz+ra dzi hwa badz+wa sa~M bar+d+ha ni swA hA/__zhes brjod la re re nas sbyin cing dor tshar ba'i rjes su/__/de'ang rtse mo rang ngam steng du phyogs na mchog gi dngos grub/__shar du phyogs na zhi ba/__lhor mngon spyod/__nub tu dbang /__byang du rgyas pa/__mtshams rnams su phyogs na bum pa bzang po sogs dngos grub phran tshegs/__'og tu phyogs nas 'og gi dngos grub 'grub par 'gyur ro/__/zhes brjod/__dgu pa sgo gsum gyi dri ma sbyang ba'i slad du khyor chu blud pa ni/__oM hrIHbi shud+d+haHsarba d+harmAHsarba pA paM ni tsA s+ya saM sho d+ha ya sarba paM kalpan A pa na ya hU~M/__zhes bzlas pa'i chu oM hrIHbi shud+d+ha'i sngags kyis lan gsum sbyin no/__/bcu pa bar chad bsrung ba'i slad du srung skud sbyin pa ni/__bum chu gtor zhing /__bsang sbyang /__stong pa'i ngang las hU~M las byung ba'i srad bu dmar po rdo rje slob ma rnams kyi lus tshad dang mnyam pa sum sgril du byas pa rdo rje'i mdud pa gsum gyis btab pa/__rdo rje slob ma'i bar chad srung ba'i nus pa dang ldan par gyur/__slob dpon gyi snying ga'i hU~M las 'od zer 'phros pas/__sta gon gyi lha'i thugs ka nas ye shes kyi srad bu'i tshogs spyan drangs te dam tshig gi srad bu la thim zhes dang /__oM a ra pa tsa na d+hIHsogs kyis byin gyis brlabs te skyes pa'i dpung pa g.yon dang bud med kyi g.yas par gtso bo'i sngags bzla zhing bcing /__bum chu gtor/__sarba bud+d+ha mi tri rak+Sha rak+Sha sarban+tu swA hA/__sarba bud+d+ha ad+hiSh+Tha na a d+hiSh+Thi te swA hA/__d+ha ra ka s+ya rak+Sha rak+Sha ku ru ku ru swA hA/__byang chub ma thob kyi bar du bar du gcod pa thams cad bsrung du gsol zhes brjod do/__/bcu gcig pa rtswa ku sha'i sngas stan sbyin pa ni/__ku sha'i phon po che chung gnyis bsang sbyang /__stong pa'i ngang las d+hIHlas byung ba'i ku sha che chung gnyis rtsa ba dang rtse mo ma nyams pa rdo rje slob ma rnams kyi rmi lam mi 'khrugs pa'i nus pa dang ldan par gyur ces dang /__d+hIHha bzlas pas byin gyis brlabs nas ku sha che ba g.yas su d+hIHdang chung ba g.yon du ha bzlas pas byin no/__/bcu gnyis pa chos zab mo bshad pa'i sgo nas spro ba bskyed pa ni/__'jig rten du ni kun mkhyen dag__/u dum wa ra'i me tog bzhin/__/brgya lam na ni res 'ga' zhig__/'byung 'gyur yang ni mi 'byung ngo /__/gsang sngags spyod pa'i tshul 'byung ba/__/de bas kyang ni dkon pa ste/__gang gis sems can mnyam med don/__/bla med byed par nus pa yin/__/bskal pa bye ba du ma ru/__/sngon chad sdig pa byas pa gang /__/dkyil 'khor 'di 'dra mthong ma thag__/de dag zad par 'gyur yin na/__grags pa mtha' yas sngags spyod pa'i/__/tshul la gnas na smos ci dgos/__/skyob pa'i gsang sngags bzlas na ni/__/go 'phang bla na med par 'gyur/__/gang gis spyod pa mchog 'di la/__/blo gros shin tu mi g.yo na/__/sdug bsngal thams cad 'byung ba yi/__/ngan 'gro de yis gcod par 'gyur/__/bdag nyid chen po khyed rnams kyis/__/rnyed pa mnyam med de ring rnyed/__/gang phyir rgyal ba sras bcas la/__/bdag nyid chen po kun gyis ni/__/bstan pa 'di la khyed rnams kun/__/yongs su bzung ste skye bzhin pa/__/de phyir khyed rnams theg chen du/__/sang ni rab tu skye bar 'gyur/__/theg pa chen po cher 'byung ba'i/__/lam mchog 'di ni dpal dang ldan/__/khyed rnams der ni dong bas na/__/rang byung skal ba chen po pa/__/'jig rten thams cad mkhyen pa yi/__/de bzhin gshegs pa nyid du 'gyur/__/zhes gsungs te/__de'i don ni 'jig rten na u dum wA ra'i me tog dkon pa ltar sangs rgyas 'byon pa/__byon nas chos gsung pa/__gsungs pa'i bstan pa gnas pa/__bstan pa'i rjes su bdag gzhan 'jug pa yod pa rnams dkon/__de'i nang nas kyang gsang sngags kyi theg pa dang mjal ba ni shin tu dkon zhing /__dkon pa de'ang phan yon chen po dang ldan pa yin te/__dkyil 'khor du zhugs te dbang blangs nas dam tshig la srung sdom dang lam la 'bad par byas na brtson 'grus dang rtun pa'i bye brag gis tshe 'di'am bar do'am/__skye ba bdun nam/__bcu drug tshun chad na 'bras bu 'grub par gsungs pas mthar thug gi 'bras bu la nye zhing gnas skabs kyi 'bras bu tshe 'dir tshe ring ba dang nad dang sdug bsngal zhi ba la sogs pa'ang rtsol sgrub logs nas mi dgos par zhar la 'byung ba'i tshul gyis 'grub pa yin pas rnyed dka' la phan yon che ba'i gsang sngags kyi theg pa dang mjal ba 'di skal pa bzang ba yin snyam du shes pa'i sgo nas lam la 'bad pa dang /__dam tshig la srung sdom tshul bzhin du bgyid snyam par gyis/__bcu gsum pa rmi lam brtag cing ngan na bsrung ba ni/__do nub nyal ba'i tshe sngar gyi ku sha chung ba sngas dang /__che ba stan du gyis la lha dang bla ma yid la dran pa'i sgo nas mgo shar ram byang du ston la nyol zhig__/lung ston pa'i rmi lam 'byung bar 'gyur ro/__/de'ang rmi lam bzang ba'i ltas ni/__de bzhin gshegs pa'i sku gzugs dang mchod rten mthong ba/__dam pa'i chos kyi glegs bam lag tu thogs pa/__'phags pa'i dge 'dun gyi sde'i dbus su zhugs pa/__rang gi bla ma dang mjal ba/__de la chos mnyan pa/__nyi zla shar ba/__rgyal por dbang bskur ba/__rta dang glang por zhon pa la sogs pa byung na bzang ba yin pas zhen pa med pa'i dga' ba bsgom zhing dga' ston bya/__gal te ngan pa'ang 'byung srid de/__de'i ltas ni/__rgya skyegs kyi ri la 'dzeg pa dang /__ka ra wI ra'i me tog 'thu ba dang /__mchod sdong dang bye ma dang thal phung la 'dzeg pa/__spre'u dang bong bu zhon nas kha phyir phyogs te 'gro ba/__chus khyer ba/__skra breg pa/__lus til mar gyis byug pa la sogs pa byung na cung zad ngan pa yin pas gnyid sad ma thag tu chos thams cad rmi lam gyi snang ba dang khyad par med de/__don la grub pa ci'ang med ces bden med kyi spyod pas rgyas 'debs pa dang /__zhi ba'i sbyin sreg blugs pa la sogs pa'i sgo nas rmi lam ngan pa zlog pa'i thabs la 'bad par bya dgos pa yin no/__/de rnams kyis slob ma sta gon gyi chos rnams song nas/__'di'i dngos gzhi sang nyin 'byung ba yin no/__/zhes brjod la slob ma rang gnas su btang ngo /__gsum pa rjes ni/__mchod pa rnams kha gsos la byin gyis brlab/__bum bskyed kyi skabs ltar/__mchod bstod 'dod don zhus la/__lhag chad kha bskang /__nongs pa bzod par gsol/__oM/__khyod kyis sems can don kun mdzad/__/rjes su mthun pa'i dngos grub stsol/__/sangs rgyas yul du gshegs nas kyang /__/slar yang 'byon par mdzad du gsol/__/zhes pa'i mthar mtheb srin gyi se gol dang /__/oM badz+ra muH__sta gon gyi lha rnams sang nangs par 'byon par bzhed bzhin pas rang bzhin gyi gnas su gshegs zhes brjod cing bsams la/__sta gon gyi yo byad dman ma rnams bsdus te/__de'i nub mo dge ba'i gnyid kyis log go__/gnyis pa dngos gzhi la/__sbyor dngos rjes kyi dang po ni/__sta gon byas pa'i gzhi der 'di'i dkyil thang rab gnas can zhal shar du phyogs par dgram/__spyi mchod sgos mchod/__gtor ma rnams sngar bzhin du bsham/__/srog chags dang ma 'dres pa'i bdug spos rgyun mi chad par btul/__gzhan rdor dril bum pa la sogs pa sngar bzhin dang /__mig ras/__me tog__/gu gul dkar po/__rtse bran dar dpyangs dang bcas pa/__shog bu la mtshal gyis par btab pa'am bris pa'i rdor dril/__nyer spyod lnga tshan pa lnga/__gdugs sogs bsham mo/__/gnyis pa ni/__rang nyid sgrub grogs dang bcas pas khrus bya/__grub na theg pa chen po'i gso sbyong blang /__sngon 'gro gtor ma nas brtsams te bdag bskyed kyi dkyil 'khor bsdus la dam tshig pa'i nga rgyal du gnas pa'i bar sta gon bzhin byas la/__mdun bskyed kyi dkyil 'khor bsang sbyang /__stong pa'i ngang las pa~M las pad+ma zhes sogs nas zla ba'i dkyil 'khor re re zhes pa'i bar sta gon bzhin bskyed/__dbus kyi gdan gyi steng du d+hIHlas ral gri d+hIHsa mtshan pa las bcom ldan 'das rje btsun 'jam pa'i dbyangs sogs dang /__g.yas su hrIHlas pad+ma hrIHsa mtshan pa las 'phags pa spyan ras gzigs sogs dang /__g.yon du hU~M las rdo rje hU~M gis mtshan pa las phyag na rdo rje sku mdog sogs nas badz+ra sa mA dzaH__zhes pas sngar sta gon gyi lha rang bzhin du gshegs pa de spyan 'dren pa yin pas/__spos rdor dril 'dzin pas/__ma lus sems can kun gyi mgon gyur cing zhes sogs kyis spyan drangs pa nas brtsams te dbu rgyan rang chas su bsam pa'i bar rnams sta gon bzhin bya/__lha rnams la dmigs te/__oM a ra pa tsa na d+hiHsogs pa rgya rtsa re bzlas pas mdun bskyed rigs gsum gyi lha tshogs rnams kyis mkhyen brtse nus pa'i dngos grub ma lus pa stsal bar bsams la mthar thal mo sbyar te/__rten dang brten par bcas pa'i dkyil 'khor pa thams cad brtan par bzhugs su gsol/__brtan par bzhugs nas bdag dang sems can thams cad la mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa stsal du gsol zhes gsol ba gdab/__mchod pa byin rlabs nas bstod pa'i bar sta gon bzhin bya/__spos dkar dang spang spos kyi du ba rgyun mi 'chad par phul la/__grogs gzhan dkyil 'khor bsrung du bcug nas phyi rol du cha gsum gtor ma btang /__'jig rten pa'i grib bsal ba'i phyir gu gul gyis bdug cing nye reg byas nang du 'ongs te rol mo 'khrol bzhin du dkyil 'khor la bskor ba dang bcas yig brgya brjod/__phyag gsum byas la ma 'byor pa dang nyams pa dang sogs kyis bzod par gsol/__sgrub mchod zhag mang du byed na dngos gzhi gnyis pa man 'dir bum pa gong bzhin bsgrub/____/_!_ de nas bdag 'jug la/__cho ga dpod pa rnams bla ma dang dkyil 'khor gyi gtso bo gnyis su med pas mdzad cing /__dbang rdzas rnams de'i thugs ka nas bye ba'i rje btsun 'jam pa'i dbyangs zhig gis gtod par bsams la/__slob ma la ji tsam bskur ba'i dbang bdag 'jug gi tshul du blangs nas slob ma gzhug pa'i phyir rdor dril 'dzin pas/__dkyil 'khor gyi 'khor lo gzugs brnyan gyi tshul du snang ba'ang chos sku stong pa dang snying rje dbyer med pa las byung ba'i byin rlabs dang /__slob dpon gyis kyang de ltar rtogs pa'i byin rlabs kyis/__slob ma rnams kyis kyang mtshan ma tsam ma yin par snang la rang bzhin med pa'i gzugs kyi sku mthong bar gyur cig snyam pas/__shes rab thabs bdag dkyil 'khor gyi/__/bden pa'i byin rlabs gang yin pa/__/bden pa de yis mgon bdag la/__/khyod kyis 'dod pa rab rdzogs mdzod/__/chos rnams gzugs brnyan lta bu ste/__/gsal zhing dag la rnyog pa med/__/gzung du med cing brjod du med/__/rgyu dang las las kun tu 'byung /__/de bzhin de nyid nges par 'byung /__/bden pa de yis dkyil 'khor ni/__/gzugs brnyan gsal par slob ma rnams/__/kun gyis dri med mthong bar shog__/ces lan gsum gyis bden stobs brjod/__/gtor ma 'jig rten dang 'das pa'i gtor ma 'dir phul/__dkyil 'khor yol bas bsgribs nas/__slob ma rnams khrus byas/__phyag dang yon phul nas me tog dang bcas te 'khod pa la/__sems bskyed gsal btab nas/__'dir dkyil 'khor chen po bkod pa'i rgyud dam/__gsang ba spyi rgyud kyi rjes su 'brangs nas grub pa'i dbang phyug chen po kha che ye shes rdo rjes bkral ba'i bcom ldan 'das rigs gsum spyi'i dkyil 'khor du dbang bskur ba la sta gon dang dngos gzhi gnyis kyi dang po grub zin/__phyi ma la sngon 'gro slob dpon gyis bgyi par 'os pa thams cad grub par byas nas/__khyed rang rnams kyi ngo skal du gyur pa slob ma la bya ba'i cho ga la 'jug pa dang dngos gzhi gnyis las/__dang po zhu ba'i yon du maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa sta gon bzhin bya/__dmigs pa 'di bzhin mdzod/__slob dpon gyi thugs ka nas bdud rtsi 'khyil pa bsam gyis mi khyab pa byon nas/__dbang len pa la bar du gcod ba'i bgegs dang log 'dren thams cad rgyang ring du bskrad par mos pa mdzod/__na maHtsaN+Da badz+ra kro d+hA ya/__hu lu hu lu/__tiSh+Tha tiSh+Tha/__ban+d+ha ban+d+ha/__ha na ha na/__a mr-i te hU~M phaT/__ces brjod cing bum chu gtor/__bdug spos kyis kyang bdug ste sbyong bar mos pa mdzod/__hU~M hU~M zhes brjod cing gu gul dkar pos bdug go/__/sngon chad rje btsun 'jam pa'i dbyangs kyi dkyil 'khor du ma zhugs pa'am/__zhugs kyang bskyar nas 'jug pa'i mtshon byed du ras yug dmar po res gdong bcings par mos pa mdzod/__oM tsak+Shu r+b+han+d+hu wa ra ma nA ya hU~M zhes pas byin/__dkyil 'khor gyi lha dang mjal ba'i tshe phyag rten gyi slad du me tog gi phreng ba re byin par mos pa mdzod/__A khaM wI ra hU~M/__zhes pas gtad/__rgyun bshags sngon du 'gro ba'i zhes sogs kyis sems bskyed pa sta gon ltar bya/__yang na dkon mchog gsum la bdag skyabs mchi sogs kyis rung bar rje btsun gyis bshad do/__/'jug sgo'i bum pas dbang bskur ba'i slad du mdun bskyed kyi dkyil 'khor gyi lha tshogs sangs rgyas dang byang chub sems dpa' rnams kyis dbang bskur bar mos pa mdzod/__gang bum thogs nas ku shas chu spyi bor gtor te/__oM a ra pa tsa na d+hIHbadz+ra ab+hi Shiny+tsa/__oM ma Ni pad+me hU~M badz+ra ab+hi Shiny+tsa/__oM badz+ra pA Ni hU~M badz+ra a b+hi Shiny+tsa/__zhes gsung zhing dbang bskur bas lus ngag yid gsum gyi dri ma bag chags dang bcas pa dag__/dbang thams cad thob/__rigs gsum gyi mkhyen brtse nus mthu'i dngos grub dang ye shes thams cad thob par mos pa mdzod/__gzhan yang 'og nas 'byung ba'i gsang sngags kyi kun spyod rnams snod dang mi ldan pa'i mdun du ma smra zhig ces gsang bar gdams pa ni/__spyi bor rdo rje bzhag ste/__deng khyod de bzhin gshegs pa thams cad kyi rigs su rab tu zhugs kyis de bzhin gshegs pa thams cad kyi gsang chen dam pa 'di/__de bzhin gshegs pa thams cad kyi dkyil 'khor du ma zhugs pa rnams kyi mdun du sma bar mi bya ste ma dad pa rnams la yang ma yin no/__/zhes gsang bar gdam pa dang /__slob dpon gyi lag gi rdo rje la 'jus te dkyil 'khor gyi drung du 'khrid par mos la/__dkyil 'khor gyi phyogs su mgo dud tsam dang bcas pas 'di'i rjes zlos mdzod/__hU~M dzaHhU~M/__zhes pas dkyil 'khor gyi shar sgor bzhag par mos pa mdzod/__ces dang yol ba bsal/__nang 'jug gi dngos gzhi ye shes dbab pa zhu ba'i yon du maN+Dal 'bul ba kha bskangs nas/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__de bzhin gshegs pa thams cad kyis byin gyis rlobs shig__/rje btsun 'jam pa'i dbyangs bdag la dbab tu gsol/__zhes lan gsum gyis gsol ba btab nas dmigs pa 'di bzhin mdzod/__khyed rang rnams skad cig gis rje btsun 'jam pa'i dbyangs sku mdog dmar ser zhal gcig phyag gnyis pa/__g.yas pas shes rab kyi ral gri nam mkha' la 'phyar zhing /__g.yon pas ut+pa la'i yu ba thugs kar bzung zhing 'dab ma snyan gyi thad kar kha bye ba'i steng du shes rab kyi pha rol tu phyin pa'i pusti 'dzin pa/__gzhon nu lo bcu drug lon pa'i rnam pa can shin tu mdzes shing zhal 'dzum bag dang bcas pa/__ral pa'i zur phud lnga g.yon du 'phyang ba/__rin po che'i rgyan brgyad kyis spras shing /__dar sna tshogs kyi stod g.yogs dang sham thabs gsol ba/__mtshan dang dpe byad kyis brgyan pa/__zhabs rdo rje'i skyil mo krung gis bzhugs pa'i sku can du gsal ba'i spyi bor zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du ra~M yig dkar po zhig gsal btab nas/__de las 'od zer bsam gyis mi khyab pa 'phros/__spyi bo nas zhugs pas lus kyi nang thams cad gang /__tshe thog ma med pa nas bsags pa'i sdig sgrib thams cad dag__/lus 'od kyi rang bzhin du gyur par mos pa mdzod/__slar yang thugs kar zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du d+hIHyig dmar ser zhig gsal btab nas/__slob dpon la gus 'dud mdzad pas slob dpon gyi thugs ka nas 'od zer dpag tu med pa 'phros/__mdun bskyed kyi dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyi thugs kar phog pas thugs rgyud bskul te/__thugs ka nas 'od zer pho nya lta bu bsam gyis mi khyab pa 'phros/__phyogs bcu'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' 'phags pa nyan thos dang rang sangs rgyas/__grub pa brnyes pa'i lha dang klu dang drang srong dang rig 'dzin la sogs pa rnams kyi thugs kar phog__/de rnams kyi thugs rgyud bskul te thugs ka nas thugs gnyis su med pa'i mkhyen brtse nus mthu thams cad kyi ngo bo d+hIHyig bsam gyis mi khyab pa byung ste/__khyed rang gi thugs ka'i d+hIHyig la gnyis su med par thim/__de bzhin du mdun bskyed slob dpon dang bcas pa'i thugs ka nas kyang de 'dra ba bsam gyis mi khyab pa byung ste khyed rang gi thugs kar thim pas rgyud byin gyis brlabs par mos pa mdzod/__gtso bo'i dam tshig gi phyag rgya spyi bor gtugs te/__oM a ra pa tsa na d+hIHyang yang brjod pa ni ye shes dbab pa'i dod yin/__ye shes phab pa spyi bor rdo rje bzhag pas brtan par byas pa'i mos pa mdzod/__tiSh+Tha badz+ra zhes pas brtan par byas nas/__dkyil 'khor gyi lha la gsol ba gdab pa ni/__slob dpon gyis rdor dril 'dzin pas dkyil 'khor gyi shar sgor langs te/__yang dag dkyil 'khor 'di ru ni/__/bdag gi slob ma gzhug par bgyi/__/lha yi rigs kyi rim pa dang /__/bsod nams ji ltar de ltar shog__/'di yi dngos grub ci 'drar 'gyur/__/rigs ni gang gi snod du 'gyur/__/bsod nams mthu yang ci 'dra bar/__/de 'dra dkyil 'khor du gyur cig__/ces lan gsum gyis gsol ba btab nas dkyil 'khor gyi lha la me tog dbul ba ni/__'di na rigs gsum spyi'i dkyil 'khor bzhugs pa yin te/__sangs rgyas kyi ye shes gcig nyid gdul bya 'dul ba'i ched du gtso 'khor gyi rnam par bstan pa tsam ma gtogs ngo bo la bzang ngan med mod/__'on kyang las bsags pa'i lha zhig la 'bab par shog cig snyam pas/__oM pra tI ts+tsha badz+ra hoHzhes gsungs shing dkyil 'khor la me tog phul zhig ces brjod/__des kyang phul la me tog de slob dpon gyis blangs nas slob ma'i spyi bor bzhag ste/__oM pra ti gr-ih+Na s+t+waM i maM sa twa ma hA bA la zhes pas lha dang ngo sprad/__rje btsun 'jam dpal deng khyod kyi/__/mig 'byed par ni brtson par mdzad/__/phye bas thams cad mthong 'gyur ba'i/__/rdo rje'i mig ni bla na med/__/he badz+ra pA sh+ya zhes pas mig ras bsal te dkyil 'khor bltar gzhug__/dkyil 'khor bzang po 'di la ltos/__/da ni dad pa rab tu bskyed/__/khyod kyang sangs rgyas rigs su skyes/__/dam tshig thams cad bskyang ba dang /__/sngags rnams la yang brtson par gyis/__/de'ang 'di na rigs gsum spyi'i dkyil 'khor bzhugs pa yin te/__phyi rol du me ri rab tu 'bar bas bskor ba'i srung ba'i 'khor lo'i nang du sna tshogs pad+ma 'dab ma so gnyis pa'i lte bar nyi ma'i steng du sna tshogs rdo rje'i stegs bu la gnas pa'i thar pa chen po'i gzhal yas khang gru bzhi pa/__sgo bzhi pa zhes sogs nas/__zlum po re re zhes pa'i bar mngon rtogs ltar dang /__dbus su zla ba'i dkyil 'khor dang /__byang du nyi ma'i dkyil 'khor/__phyogs gzhan rnams su zla ba'i dkyil 'khor re re dang bcas pa ni rten gzhal yas khang yin la/__brten pa lha ni dbus su rje btsun 'jam pa'i dbyangs sogs nas bzhugs pa/__g.yas su 'phags pa spyan ras gzigs sogs dang /__/g.yon du phyag na rdo rje sogs nas/__glegs bam re bzhugs pa ste/__zhes lha ngo bstan la/__mdor na rje btsun 'jam pa'i dbyangs gtso bor gyur pa'i rigs gsum spyi'i dkyil 'khor pa dang mngon sum lta bur mjal snyams pa'i mos pa mdzod/__/ces brjod/__des dkyil 'khor du 'jug pa'i chos rnams grub nas/__zhugs nas mngon par dbang bskur ba la rdo rje slob ma'i dbang dang /__rdo rje slob dpon gyi dbang gnyis las/__dang po zhu ba'i yon du maN+Dal phul nas gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__byang chub rdo rjes sangs rgyas la/__/mchod chen ji ltar stsal ba ltar/__/bdag kyang bskyab pa'i don gyi phyir/__/nam mkha'i rdo rje deng bdag stsol/__zhes gsol ba gdab/__dbang stegs yod na der slob ma bzhag la/__dmigs pa 'di bzhin mdzod/__dkyil 'khor gyi shar phyogs su khru do tsam spangs pa'i sar dbang stegs kyi dkyil 'khor gru bzhi sgo bzhi rta babs dang bral ba/__dkar dmar nag pa'i ra ba rim pa gsum dang ldan pa'i nang du/__lha snam gyi dbus su pad+ma dkar po 'dab ma brgyad dang bcas pa'i lha snam la bum pa dang mchod rdzas la sogs pas brgyan pa/__'dab ma brgyad la bkra shis rtags brgyad kyis spras pa'i dbus su shing stan zla ba'i dkyil 'khor dang bcas pa'i steng du khyed rang rnams rje btsun 'jam pa'i dbyangs sku mdog dmar ser sogs nas/__/skyil mo krung gis bzhugs pa/__de'i steng du bla bre/__g.yas su gdugs/__g.yon du rgyal mtshan/__mtha' skor kun tu dung la sogs pa'i mchod pa'i yo byad bsam gyis mi khyab pas bskor bar bsams la/__slob dpon gyi thugs ka'i sa bon las 'od zer 'phros pas dbang gi lha rigs gsum spyi'i dkyil 'khor la sangs rgyas dang byang chub sems dpa' lha dang drang srong gi tshogs bsam gyis mi khyab pas bskor ba mdun gyi nam mkhar oM badz+ra sa mA dzaH__zhes pas spyan drang /__mdun gyi nam mkhar rigs gsum gyi dkyil 'khor la sangs rgyas dang byang chub sems dpa' lha dang drang srong rig pa 'dzin pa la sogs pa dpag tu med pas bskor ba la mchod pa'i rnam grangs bsam gyis mi khyab pas mchod cing lha tshogs rnams kyis kyang rgyal bar gyur cig ces brjod par mos nas/__slob dpon dkyil 'khor gyi lha tshogs dang bcas pas bum pa bteg ste/__me tog gi char 'bebs shing bkra shis kyis mnga' gsol bar mos pa mdzod/__me tog gtor zhing rdor dril 'dzin pas/__phun sum tshogs pa mnga' ba sogs dang /__bcom ldan gser mdog ri yi rgyal po 'dra/__/'jig rten gsum na 'jam dbyangs gzhon nu'i sku/__/bcom ldan sku yi bkra shis gang lags pa/__/bkra shis des kyang deng 'dir bde legs shog__/bcom ldan dung mdog=__'jig rten gsum na spyan ras gzigs dbang gsung /__/bcom ldan gsung gi sogs gong bzhin/__bcom ldan mthing mdog=__'jig rten gsum na phyag na rdo rje'i thugs/__/bcom ldan thugs kyi sogs 'dra/__mthar bdag cag 'khor dang bcas pa thams cad mi mthun pa'i phyogs las rnam par rgyal zhing bkra shis par gyur cig ces brjod pa sngon 'gro yin/__dngos gzhi la thog mar slob ma'i dbang la/__chu'i dbang bskur ba'i slad du nam mkhar bzhugs pa'i dbang gi lha la gsol ba gdabs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__bcom ldan de bzhin gshegs pa kun/__/bcom ldan bdag nyid chen po rnams/__/thugs rje'i rang bzhin can rnams kyi/__/khyed kyis bdag la dbang bskur stsol/__/zhes gsol ba btab nas/__skur byed nam mkha'i dkyil 'khor gyi gtso bo dang slob dpon lhan cig pas bum pa bdud rtsis gang ba re thogs te khyed rang rnams kyi spyi bo nas dbang bskur bar mos pa mdzod/__ji ltar bltams pa sogs nas sa ma ya shri ye hU~M/__zhes brjod cing bum pa mgor bzhag cing 'thung du'ang gzhug__/slar yang rigs gsum gyi mkhyen brtse nus mthu'i sgo nas bum pa thogs te khyed rnams kyi spyi bo nas dbang bskur bar mos pa mdzod/__oM a ra pa tsa na d+hIHab+hi Shiny+tsa/__oM ma Ni pad+me hU~M ab+hi Shiny+tsa/__oM badz+ra pA N-i hU~M ab+hi Shiny+tsa/__zhes re re nas mgor bzhag la 'thung du'ang gzhug__/zhes gsung zhing dbang bskur bas tshe rabs thog ma med pa nas bsags pa'i sdig sgrib bag chags dang bcas pa thams cad dag__/bcom ldan 'das rigs gsum mgon po'i mkhyen brtse nus pa'i dngos grub thams cad thob/__bdag nyid rje btsun 'jam pa'i dbyangs kyi skur gyur pa brtan par byas par mos pa mdzod/__de la oM badz+ra puSh+pe sogs lngas mchod/__de ni chu'i dbang yin/__de nas cod pan gyi dbang bskur ba'i slad du nam mkhar bzhugs pa'i dbang gi lha la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__de bzhin gshegs pa thams cad kyis bdag la mngon par dbang bskur ba stsal du gsol/__zhes gsol ba btab nas/__skur byed nam mkha'i dkyil 'khor gyi gtso bo dang slob dpon lhan cig pas rin po che las grub pa'i rtse phran re thogs te khyed rang rnams kyi spyi bor bcings nas dbang bskur bar mos pa mdzod/__/thor cog gtsug tor gyis brgyan pa'i/__/rin chen rtse phran dam pa dang /__/sangs rgyas kun gyis rab brgyan pa'i/__/dar dpyangs dbang bskur sbyin par bya/__/oM sarba ta thA ga ta rat+na mu ku Ta a b+hi Shiny+tsa hU~M zhes pas cod pan bcing /__me tog phreng ba dang dar dpyangs kyang sbyin te dbang bskur bar mos pa mdzod/__/oM sarba ta thA ga ta puSh+paM mA lA pa Ta laM pa a b+hi Shiny+tsa hU~M/__zhes me tog gi phreng ba dar dpyangs dang bcas pa bcing /__de la oM badz+ra puSh+pe sogs nyer spyod lngas mchod/__'dir rigs lnga'i sku gzugs bris pa'i dbu rgyan ni mi dgos te/__spyod pa'i rgyud la rigs lnga yi/__/don grub na yang tha snyad med/__/ces pas so/__/de ltar na ye shes thig le'i rgyud las/__chu yi dbang bskur cod pan dag__/bya ba'i rgyud la rab tu grags/__/zhes gsungs pa ltar 'di ba'i lugs kyi chu dang cod pan gyi dbang song nas/__/rdo rje dril bu ming gi dbang /__/spyod pa'i rgyud la bzhugs pa yin/__zhes pa'i don/__rdo rje dang dril bu'i dbang gi slad du nam mkhar bzhugs pa'i dbang gi lha la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__de bzhin gshegs pa thams cad kyis bdag la mngon par dbang bskur ba stsal du gsol/__zhes gsol ba btab pas/__skur byed nam mkha'i dkyil 'khor gyi gtso bo dang slob dpon lhan cig pas dkyil 'khor gyi gtso bo'i thugs ka nas ye shes kyi rang bzhin gyi rdo rje dang dril bu nas 'bras tsam phyung ste/__khyed rnams kyi phyag g.yas kyi srin lag gi rtsa bar shog bu la mtshal gyis par btab pa'i rdo rje nas 'bras tsam re gtad par mos pa mdzod/__oM ma hA badz+ra hU~M badz+ra ab+hi Shiny+tsa zhes brjod cing sbyin/__dril bu nas 'bras tsam re g.yon du byin te/__oM badz+ra gaN+Di AHbadz+ra ab+hi Shiny+tsa zhes pas byin nas/__rdo rje dril bu nas 'bras tsam pa ni gsang ba'i dbang ste khyed rnams kyi rgyud la snying rje dang stong pa zung du 'jug pa'i ye shes kyi rtogs pa rgyud la skyes par mos pa mdzod/__de la oM badz+ra puSh+pe sogs kyis mchod la/__des de bzhin gshegs pa thams cad kyi rdo rje dang dril bu'i dbang thob pa yin no/__/ming gi dbang gi slad du nam mkhar bzhugs pa'i dbang gi lha la gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__de bzhin gshegs pa thams cad kyis bdag la mngon par dbang bskur ba stsal du gsol/__zhes gsol ba btab pas/__skur byed nam mkha'i dkyil 'khor gyi gtso bo dang slob dpon lhan cig pas rdor dril spyi bor bzung ste ming gi dbang bskur bar mos pa mdzod/__oM AR+Ya many+dzu shri na ma zhes slob ma re re nas brjod do/__/de la oM badz+ra puSh+pe sogs lngas mchod/__zhes ming gi dbang bskur ba yin te des rdo rje slob ma'i dbang bskur ba yin no/__/gnyis pa rdo rje slob dpon gyi dbang zhu ba'i yon du maN+Dal phul la/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__gang gi bdag nyid khyod drin las/__/rang dang gzhan don nus gyur pa/__/rdo rje slob dpon gyi ni dbang /__/snying rje'i gter gyis bdag la stsol/__/zhes gsol ba btab nas dmigs pa 'di bzhin mdzod/__/dbang stegs kyi steng du khyed rang rnams skad cig gis thub pa rnam par snang mdzad sku mdog dkar po zhal gcig phyag gnyis pa byang chub mchog gi phyag rgya can/__rgyan thams cad kyis brgyan pa/__dar sna tshogs kyi na bza' can/__mtshan dang dpe byad kyis spras pa'i sku can du gsal ba'i steng du bla bre la sogs pa mchod pa'i rnam grangs bsam gyis mi khyab pas bskor nas bzhugs pa la spyod rgyud kyi rdo rje slob dpon du bsgrub pa'i phyir 'khor los sgyur ba'i rgyal tshab chen por dbang bskur ba'i slad du nam mkhar bzhugs pa'i dbang lha rnams dang slob dpon lhan cig pas bum pa ye shes kyi bdud rtsis gang ba re thogs nas dbang bskur bar mos pa mdzod/__ji ltar bltams pa sogs brjod cing lha bum spyi bor bzhag cing 'thung du bcug__/lha gsum gyi sngags kyi mthar badz+ra ab+hi Shiny+tsa re btags pas bum chu 'thor ba dang bcas te dbang bskur nas/__cod pan gyi dbang bskur ba'i slad du lag pa thal mo phyir bsdams la gung mo gnyis brkyangs pa slob ma'i spyi bor gtugs te/__oM sarba ta thA ga tod+b+ha wa badz+ra ab+hi Shiny+tsa zhes dang /__pad+ma'i phyag rgyas/__oM pad+mod+b+ha wa badz+ra ab+hi Shiny+tsa zhes dang /__rdo rje rtse lnga pa'i phyag rgya mgo bor reg ste/__oM badz+rod+b+ha wa badz+ra ab+hi Shiny+tsa zhes dbang bskur nas/__slar yang lha mo rnams kyis mchod par mos pa mdzod/__oM badz+ra puSh+pe sogs lngas mchod/__dbang gi lha rnams dang slob dpon lhan cig pas rab tu gnas par byas par mos pa mdzod/__me tog spyi bor bzhag ste/__oM su pra tiSh+Tha badz+ra ya swA hA zhes brjod cing brtan par byas nas/__de ring rdo rje slob dpon gyur/__/sngags dang rgyud rnams 'dzin 'gyur bar/__/sangs rgyas byang chub sems dpa' dang /__/lha rnams kun gyis bzhed pa yin/__/zhes gsungs te de'i don ni khyed rnams sngags rgyud man ngag 'dzin pa'i rdo rje slob dpon chen por sangs rgyas dang byang chub sems dpa' dkyil 'khor gyi lha tshogs rnams kyis mthun par bzhed pa yin zhing /__bu sdug pa ltar yongs su dgongs pa'i phyir de ring phyin chad sems can rnams la snying brtse ba'i sgo nas/__rdo rje slob dpon gyi las su bya ba rnams tshul bzhin du bsgrubs te/__sems can gyi don rgya chen po gyis shig pa'i don yin no/__/sngags dbang zhu ba'i yon du maN+Dal phul/__gsol ba 'debs pa 'di'i rjes zlos mdzod/__sngags kyi dbang bskur ye shes mchog__/dngos grub ster ba bdag la stsol/__/zhes lan gsum gyis gsol ba btab nas/__dpon slob gnyis ka'i thugs kar zla ba'i dkyil 'khor gyi steng du d+hIHhrIHhU~M yig rnams gsal btab/__slob dpon gyi thugs ka'i sa bon sngags phreng dang bcas pa byung ba zhal nas 'thon/__khyed rang gi zhal du zhugs/__snying ga'i sa bon gyi mthar g.yas skor du 'khod par mos pa byas/__me tog dang bcas thal mo sbyar te sngags rnams kyi rjes zlos lan bdun bdun gnang bar zhu/__de ltar bzlas pas dang pos rgyud byin gyis brlabs/__gnyis pas dbyer med du byas/__gsum pa man gyis brtan par byas par mos te/__slob dpon la drin lan gyi tshul gyis me tog gtor nas 'di'i rjes zlos mdzod/__bcom ldan bdag la stsal lags kyi/__/bcom ldan bdag la byin gyis rlobs/__/zhes lan gsum dang /__slob dpon gyis kyang me tog gi phreng ba spyi bor bzhag ste byin gyis brlab par mos pa mdzod/__bcom ldan 'di la stsal lags kyi/__/bcom ldan 'di la byin gyis rlobs/__/zhes lan gsum dang /__rdo rje'i slob ma 'di rnams kyi rgyud la rigs gsum spyi'i gsang sngags kyi byin rlabs ma lus pa 'jug par gyur cig ces brjod cing me tog 'thor/__de nas khyed rang rnams rje btsun 'jam pa'i dbyangs kyi nga rgyal gyis gdugs dkar po gser gyi yu ba can re thogs te dkyil 'khor la bskor ba lan gsum byas pa'i rjes su gdugs logs su bzhag ste/__/dkyil 'khor gyi shar sgo nas lus thams cad sa la phab pa'i phyag byas pa'i mthar/__khyed rnams slob dpon gyis dkyil 'khor pa rnams la phul bar mos te dkyil 'khor gyi phyogs la dbu dud tsam re mdzod/__sngags dang rgyud rnams 'dzin gyur pa'i/__/slob ma 'di ni 'bul ba lags/__/zhes phul bas dkyil 'khor pa thams cad kyis kyang mgrin gcig tu dbugs dbyung bar mos pa mdzod/__da ni dkyil 'khor slob dpon gyur/__/sngags dang rgyud rnams 'dzin 'gyur pa/__/sangs rgyas byang chub sems dpa' dang /__/lha rnams kun gyis mthun par gsungs/__sems can rnams la snying brtse'i phyir/__/khyod kyis dkyil 'khor cho ga bzhin/__/nan tan bskyed de 'bri bar bya/__/sgrub pa po rnams rgyud la sbyor/__/zhes gsungs te de'i don ni sngags rgyud man ngag 'dzin pa rdo rje slob dpon chen po yin pas/__de'i las su bya ba sems can gyi don rgya chen por bgyis shig pa'i don ni rjes su gnang ba yin la/__de nas dpung bzang la sogs pa'i rgyud gang rung zhig 'don pa'am/__ma grub na gtso bo'i sngags tshar kha yar ba zhig 'don/__de ltar dbang thob nas bsrung rgyu'i dam tshig 'di rnams yin no zhes ngo shes par bya ba'i phyir du bsrung bar gdams pa ni/__shes rab pha rol phyin bklags te/__/dam tshig 'di dag bsgo bar bya/__/de ring phyin chad khyed rnams kyis/__/sangs rgyas chos dang dge 'dun dang /__/byang chub sems dpa' rnams dang ni/__/gsang sngags rig sngags tshogs rnams la/__/dad pa rab tu brtan par bya/__/1rtag par phyag rgya chen po la/__/khyad par du yang mos par bya/__/2dam tshig can dang mdza' bo dang /__/bla ma 4la yang gus par bya/__/5lha rnams kun la sdang mi bya/__/6dus mtshams dag tu mchod par bya/__/ston 7pa gzhan gyi gzhung mi mchod/__/8rtag tu glo bur mgron mchod bya/__/srog chags 9rnams la byams pa'i sems/__/rab tu brtan pa nye bar gzhag__/theg 10pa che la dga' rnams kyi/__/bsod nams dag la nan tan bskyed/__/bzlas 11brjod byed la 'bad pa yis/__/gsang sngags spyod la brtson par bya/__/gsang 12sngags rgyud las bstan pa yi/__/dam tshig rnams kyang bsrung bar bya/__/dam tshig 13med pa rnams la ni/__/sngags dang phyag rgya mi sbyin no/__/gsang sngags rgyud ni legs bsrungs shing /__/de yang bdag gis rtogs par bya/__/zhes gsungs pa'i don la gnyis kyi/__dang po spyi'i dam tshig bsrung ba la gsum gyi dang po chos 'di ba'i dam tshig bsrung ba ni/__dbang bskur thob pa'i nyi ma de ring phyin chad nas khyed rnams kyis dam tshig 'di dag srungs shig__/gang bsrung na sangs rgyas chos dang dge 'dun te theg chen gyi dkon mchog gsum po 'di dus thams cad du mi btang zhing /__de dag la skyabs su song ba'i bslab bya rnams gzung bar bya'o/__/gnyis pa byang chub sems dpa'i sdom pa bsrung ba ni/__byang chub sems dpa' rnams dang /__de'i sde snod du gsungs pa'i tshul khrims gsum la sogs pa'i bslab pa la yang dag par bslab par bya'o/__/gsum pa 'das pa'i lha rnams la dad par bya ba ni/__gsang sngags te lha pho dang /__rig sngags te lha mo ste de gnyis kyis bsdus pa'i bya rgyud kyi lha tshogs la bzang ngan dang mchog dman du 'dzin pa'i ma dad pa spangs nas dad pa dang gus pa rab tu brtan par bya'o/__/'di gsum pa spyi'i dam tshig tu 'jog pa'i rgyu mtshan ni/__dbang thob pa'i gang zag dang /__ma thob pa'i gang zag bya rgyud la 'jug pa'i sngon du lam thun mong ba la sbyong ba byed pas kyang dam tshig 'di gsum bsrung dgos pa'i phyir ro/__/gnyis pa dbang gi dam tshig la bcu gsum gyi dang po ni/__dus rtag par phyag rgya chen po ste rang gi 'dod pa'i lha la lha gzhan las khyad par du gus pa'i mos pa bya zhing lha bsgrubs pas ma grub na/__de la khros pas rig sngags bcing pa la sogs pa spogs chog lha la ma gus pa yin pas mi bya'o/__/gnyis pa ni/__dam tshig can bya rgyud kyi sgor zhugs pa'i gang zag dbang thob cing dam tshig dang sdom par ldan pa la gus par byas la de'i skyon brjod pa dang /__lus srog la tho 'tshams pa'i bar gyi/__gnod par 'gyur ba'i las mi byed pa'o/__/gsum pa ni/__sangs rgyas kyi bstan pa la zhugs pa'i gang zag las 'bras dang byang chub kyi sems la nan tan du byed pa po ni rang gi mdza' bo yin la de rnams la gus par bya ba'o/__/bzhi pa ni/__rang la dbang dang rgyud dang thun mong dang mchog gi dngos grub sgrub pa'i man ngag ster ba'i bla ma la gus par bya zhing /__rigs dang tshul khrims dang yon tan la sogs pa'i sgo nas brnyas pa dang smad par mi bya'o/__/lnga pa ni/__dbang dang nor rgyas pa la sogs pa'i phyir gnod gnas la sogs pa'i lha bsgrubs pas cho ga tshul bzhin ma grub pa la brten nas de rnams ma byung na lha la khros shing zhe sdang ba'i sems mi bya'o/__/drug pa ni/__tshes brgyad la sogs pa'i dus mtshams bzang po dag la 'dod pa'i lha dang dkon mchog la mchod pa rgya chen pos mchod par bya'o/__/bdun pa ni/__dbang phyug dang khyab 'jug la sogs pa'i ston pa gzhan rnams kyi gzhung nas 'byung ba ltar mi mchod cing /__de'i man ngag dang rnal 'byor la nyams len mi byed pa'o/__/brgyad pa ni/__dus rtag tu glo bur du 'ongs pa'i mgron la kha zas dang gnas mal sogs kyi mchod pa ci 'grub bya ste/__don bsod nams lhag par che ba'i phyir ro/__/dgu pa ni/__srog chags phra mo grog sbur gyi bar rnams la byams pa'i sems bskyed nas phan pa kho na bya'i gnod pa'i las rnam pa thams cad du mi byed pa'i sdom sems rab tu brtan pa nye bar gzhag go/__/bcu pa ni/__theg pa chen po gsang sngags la zhugs pa'i gang zag byang chub kyi spyod pa la dga' ba rnams kyi bsod nams 'phel bar byed pa'i thabs bzlas brjod dang sdom pa bzung ba sogs la nan tan bskyed pa'o/__/bcu gcig pa ni/__bzlas brjod byed pa la 'bad pa'i rnal 'byor pas gsang sngags zlos pa'i spyod lam dang ldan pas bzla dgos la/__de'i spyod lam yang /__zlos pas cho ga la gnas nas/__/glu gar rtsed mo mi bya ste/__/zhes sogs gsungs pa rnams so/__/de lta bu'i spyod lam gyis bzlas brjod la brtson par bya'o/__/bcu gnyis pa ni/__gsang sngags so so'i rgyud dam tshig gsum bkod la sogs pa nas bstan pa'i dam tshig ste/__dam pa'i chos kyang spang mi bya zhes sogs rnams kyang 'bad pas bsrung bar bya'o/__/bcu gsum pa ni/__dbang bskur ma thob pa dang /__thob kyang nyams pas dam tshig med pa'i gang zag rnams la ni gsang sngags kyi cho ga zhib mo dang /__rgyud dang man ngag rnams legs par bsrung zhing sba bar bya'o/__/de lta bu'i spyi'i dam tshig dang /__khyad par gyi dam tshig bcu gsum po de'ang bdag gis nyams su blang rgyu'i dam tshig tu rtogs par bya'o/_/zhes de dag ngo shes par byas nas spang blang tshul bzhin du gyis shig ces pa'i don yin no zhes brjod/__/mdor na dbang gi gnas skabs su thob cing khas blangs pa'i dam tshig la srung sdom bgyid snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__gtso bos ji ltar sogs/__/zhes dam tshig bsdus te 'dzin par khas blangs nas/__dbang rdzogs par thob pa'i gtang rag tu maN+Dal phul/__slar yang lus dang longs spyod thams cad slob dpon la 'bul/__cha shas nas bzhes la longs spyod du gsol snyam pas 'di'i rjes zlos lan gsum mdzod/__deng nas brtsams te bdag bran du/__/khyed la bdag ni 'bul lags sogs/__/de rnams kyi sgo nas rigs gsum spyi'i dkyil 'khor du dbang legs par gsan pa yin pas rang gzhan gyi don rgya chen po mdzad par zhu/__bsod nams 'di yis sogs kyis dge ba bsngos la slob ma rang gnas su btang /__gsum pa rjes chog ni/__mchod pa kha gsos la bsang sbyang byin gyis brlab/__mtshan sngags re re bzhin sbyar ba'i chu gnyis nyer spyod rol mo dang bcas pas mchod/__bstod pa gang rigs kyis bstod/__'dod don zhus la yig brgyas lhag chad kha bskang /__ma 'byor pa dang nyams pa dang /__/gang yang bdag rmongs blo yis ni/__/bgyis pa dang ni bgyid stsal ba/__/de kun mgon pos bzod par mdzod/__/ces nongs pa bzod par gsol/__ras bris la dmigs te/__phyogs bcu na bzhugs pa'i sangs rgyas dang byang chub sems dpa' thams cad bdag la dgongs su gsol/__ji srid nam mkha'i mtha' dang mnyam pa'i sems can thams cad mi gnas pa'i mya ngan las 'das pa'i sa la ma bzhag gi bar du rgyal ba rnams mya ngan las mi 'da' bar brtan par bzhugs su gsol/__bye brag tu'ang ras bris kyi dkyil 'khor 'di nyid la bskyed cing spyan drangs pa'i lha tshogs thams cad ji srid 'byung ba bzhi'i gnod pas ma zhig gi bar du brtan par bzhugs su gsol/__brtan par bzhugs nas bdag dang sems can thams cad la mchog dang thun mong gi dngos grub ma lus pa stsal du gsol/__oM su pra tiSh+Tha badz+rA ya swA hA/__zhes brjod cing me tog gtor la las kyi rjes bsdu/__dge ba 'di yis myur du bdag__/rigs gsum mgon po 'grub gyur nas/__/'gro ba gcig kyang ma lus pa/__/de yi sa la 'god par shog__/ces sogs bsngo smon gang shes dang /__che ba'i che mchog gam/__ston mchog dam pa lta bu'i mdo rgyud las byung ba'i bkra shis pa'i tshigs su bcad pa rgya cher brjod cing me tog gi char dbab/__dkar gsum gyi dga' ston la longs spyod par bya'o/____/_!_ zhar byung rdul tshon la brten pa'i mi 'dra ba'i khyad chos/__nyin dang po sa chog gi skabs/__sngar sa chog ma byas pa'i phyogs su ni/__sa brtag pa dang /__bslang ba dang /__sbyang ba dang /__gzung ba sogs rgyas par bya dgos mod/__mdor bsdu na gang du bya ba'i gnas der phyag dar dang /__sbyang nul bya/__rgyan dgram/__gtor ma cha gsum bsham/__skyabs 'gro nas bzung dkyil 'khor bsdu ba'i bar gyi bdag bskyed dang /__gtor ma bran la byin gyis brlabs pa nas brtsams gong dang 'dra ba las/__phyogs skyong la 'bul ba'i mthar/__sa'i phyogs 'dir rigs gsum gyi dkyil 'khor chen po bzhengs te bsgrub cing mchod pa dang /__bdag nyid 'jug cing dbang blang ba dang /__zhes sam slob ma gzhug cing dbang bskur bar 'tshal na/__phyogs skyong ba 'khor dang bcas pa rnams kyis sa'i phyogs 'di bdag la stsal zhing dkyil 'khor gyi cho ga mthar phyin pa'i stong grogs mdzad du gsol/__zhes brjod cing gshegs gsol bya ba ni/__phyogs skyong las bslang ba'o/__/gtor ma gnyis pa byin gyis brlabs nas 'byung po spyi la phul ba'i mthar/__sa'i phyogs 'dir sogs nas/__'byung po'i tshogs 'khor dang bcas pa rnams kyis sa'i phyogs 'di bdag la stsal zhing sogs brjod pas bslangs te/__'di gnyis ni zhi bas bslang ba'o//__// de nas khro bo'i nga rgyal gyis bgegs gtor bsngos la/__gdon rnams rang gi gnas su song zhes pa'i mjug tu sa phyogs 'di nyid na gnas pa'i 'byung po gsang spyod la lta bar mi dbang ba rnams dang /__dkyil 'khor gyi cho ga byed pa la bar chad byed pa'i bgegs dang /__log 'dren gyi rigs gang yod pa thams cad gtor ma 'dis tshim par gyis la sa'i phyogs 'dir ma gnas par gzhan du song zhig__/ces brjod la gtor ma sgo drung du dor/__bdud rtsi 'khyil ba sogs khro bo'i sngags brjod cing rol mo drag tu bya/__sa phyogs gu gul gyis bdug__/yungs kar gyis brab pas bgegs rnams byer bar bsam pa ni drag pos bslang ba ste sa slong ba'i cho ga'o/__/rang 'jam dbyangs kyi nga rgyal gyis sa de'i dbus su lag pa gnyis bzhag la/__oM ha na ha na kro d+ha hU~M phaT/__ces lan gsum brjod pas sa rdo rje'i rang bzhin du bsam/__oM b+hu khaM lan gsum brjod pas sa nam mkha'i rang bzhin du bsam pa ni sa sbyang ba'o/__/de nas snying ga nas spros pa'i ting nge 'dzin gyi phur bu bgegs la btab par bsam zhing /__oM badz+ra mung+ga ra kI la ya A koT+Ta ya hU~M phaT/__ces brjod/__oM badz+ra rak+Sha rak+Sha hU~M hU~M hU~M phaT swA hA/__zhes bzlas shing gnas khang rdo rje'i sa gzhi ra ba drwa ba gur bla re phyi rol du ye shes kyi me rab tu 'bar bas bskor ba'i srung ba'i 'khor lor gyur ces brjod cing bsam pa ni bsrung ba'o/__gnas 'dir rigs gsum gyi dkyil 'khor chen po bzhengs te sems can gyi don rgya chen po bsgrub par bgyi'o/__/zhes brjod cing bsam pa ni gzung ba'o/__/de nas sa gzhi la dri bzang gis byug__/thig chen brgyad tsam mam/__yang na skya thig rdzogs par gdab ste/__sa stegs gru bzhir snyoms pa'i steng /__/shar nub tshangs thig legs par btab/__/dbus kyi mtshan ma'i g.yas g.yon du/__/rtags byas de bar srad bu yis/__/lho byang rtags byas tshangs gnyis gdab/__/shar nub tshang bzhin lho byang la'ang /__/mtshan ma byas pa dbus bar gyi/__/srad bus mtshams su bya rjes bya/__/de la zur thig gnyis po gdab/__/dkyil 'khor tshad kyis zlum por bskor/__/de rgyab pad+ma rdo me 'od/__/cha phran gnyis gcig drug tu bskor/__/tshangs rtse nas ni tshangs rtse'i bar/__/logs gtub gru bzhir logs zur thig__/phrad mtshams rtsa thig gru bzhir gdab/__/tshangs rtse nas ni rtsa rtse'i bar/__/logs thig cha bzhir bgos pa yi/__/tshangs thig g.yas g.yon bya rjes ni/__/gnyis phyin steng dang zur zlum dag__/phrad mtshams su thig gru bzhir gdab/__/pushu rtsa thig bar gyi cha/__/dang po dbus dor mtha' gnyis gdab/__/rtsig pa 'dod snam pha gu 'byung /__/phyi ma phyed gdab phyi phyed gdab/__/drwa phyed mda' yab pu shu 'byung /__/tshangs thig rgyud kyi nang thig dang /__/log thig phrad pa'i bya rjes steng /__/shar nub lho byang ring btab pas/__/sgo yi tshad dang rta babs 'byung /__/tshangs thig g.yas g.yon sgo'i cha chen/__/dang po phyed gdab phyi phyed gdab/__/gnyis pa cha bzhir bgos pa de'i/__/rtsa thig tshangs thig 'dzoms pa yi/__/g.yas g.yon cha phran gnyis re nas/__/gyen du pha gu'i phyi mtha'i bar/__/thig 'then sgo khyud g.yas g.yon du/__/cha phran gnyis re sgo 'gram yin/__/de nas mda' yab nang thig bar/__/sgo logs 'phred du ya phubs yin/__/sgo khyud phyi ru cha phran gcig__/dor ba'i thig gi yas mar rtse/__/rtsig phyi pha gu'i nang thig reg__/de nas nang du cha phran gnyis/__/de nas gyen du mda' yab kyi/__/phyi thig la reg gru bzhir sbrel/__/de phyir cha phran gcig dor ba'i/__/mun 'khor pha gu'i nang thig reg__/mun pa'i logs su ka ba dang /__/ka rgyan cha phran re re ste/__/yas mar 'dod bu'i thig la gtugs/__/rta babs cha bzhir dang po ni/__/ka rgyan dang mnyam phyi ma gsum/__/cha phran res thung tshangs rtse yi/__/gru gsum pad chos gdugs kyi sa/__/dbus dor mtha' gnyis gdab pa la/__/pad rgya chos 'khor cha gnyis gnyis/__/de steng gdugs la cha phran gcig__/pad+ma'i g.yas g.yon cha phran re/__/dor ba ri dwags re re bri/__/glang rgyab snam gnyis phyi thig dang /__/tshangs thig 'dzoms steng nas bzung ste/__/cha gnyis dbus bskor snam dang po'i/__/phyi thig tshangs 'dzoms g.yas g.yon du/__/cha phran gnyis brgal cha gcig gis/__/bskor la g.yas g.yon rwa'i bab tshul/__/tshangs phyir gsum dang pu phyir gcig__/phyin te ka rgyan rtse nas bskor/__/de nas 'phreng gnyis phyi ru gcig___/phyin te snga ma'i tshad des bskor/__/pad chos 'og tu dbus kyi rwa/__/rtsa rgya cha chen rtse mo phyed/__/rtsa thig nang du cha chen gcig__/dor bar lha snam gru bzhir gdab/__/de dbus cha chen gsum po yi/__/dbus dang phyogs bzhir cha chen de'i/__/zlum por bskor ba lha'i stegs bu/__/zhes so/__/de lta bu'i lha gnas kyi dbus su dri'i thig le gru bzhi dang /__phyogs bzhir zlum po'i steng du me tog gi tshom bu lnga bkod/__de rnams steng du many+dzi'i khar sa lha'i maN+Dal tshom bu bcas dang /__gzhan mchod pa dang gtor ma la sogs ras bris kyi skabs bzhin bsham/__nub gsum du byed na 'di yan chad nub dang po sa chog ste spyi rgyud kyi dgongs pa'o/__/gal te sa chog byas ma thag sta gon byed dgos pa byung na gong ltar bdag bskyed sngon du 'gro bas gtor ma dang mchod pa byin rlabs bya/__las thig tshar nas lha'i nga rgyal dran tsam byas nas sta gon la 'jug kyang rung /__/nyin gnyis pa sta gon la gzhan thams cad ras bris kyi skabs dang 'dra ba las/__dbang bskur dang 'brel na slob ma sta gon tshar ba'i rjes dang /__sgrub mchod dkyus ma gtor ma btang tshar ba'i rjes su/__slob dpon gyi mdun du gzhi gtsang ma'i steng du rdo rje'i rtses dbus su tshon dkar po la ra/__shar du dmar po la aM/__lhor ser po la kaM__/nub tu ljang gu la wa/__byang du nag po la ha bri/__so so'i kha dog dang mthun pa'i thig skud rnams kyang bzhag__/mchod pa lnga bsham/__thig tshon bsang sbyang byas la/__stong pa'i ngang las thig tshon so so la bris pa ltar gyi yig 'bru rnams su gyur/__de las 'od zer 'phros pas phyogs bcu'i de bzhin gshegs pa thams cad spyan drangs te yig 'bru rnams la thim pas/__thig tshon dkar por las chos dbyings ye shes dkar po/__dmar po aM las rgyal ba thub dka' dmar po/__ser po kaM las thub pa gser 'od ser po/__ljang gu wa las thub pa byang chub snying po ljang gu/__nag po ha las phyag na rdo rje nag po rnams ngo bo ye shes lnga'i rang bzhin la rnam pa lha sku snang la rang bzhin med pa phyag rgya sna tshogs kyis bzhugs par bsams te/__tshon la/__'di ni chos dbyings dag pa ste/__sems can khams ni rnam sbyong ba/__/'di ni bdag nyid de bzhin gshegs/__/nyes pa thams cad rnam par spangs/__/zhes dang /__na maHsarba ta thA ga te b+h+yaH__sarba mu khe b+h+yaH__a sa me/__pa ra me/__a tsa le/__ga ga ne/__s+pha ra Ne/__sarba tra ga te swA hA/__zhes dang /__oM tsi tras ma ya mA ti kra ma hU~M zhes pas tshon dang /__las sngags brgya rtsa brgyad bzlas pas thig byin gyis brlab/__oM badz+ra puSh+pe sogs nas nai wi d+yA AHhU~M/__lha rnams zhu ba las byung ba'i ye shes lnga'i rang bzhin gyi thig dang tshon du gyur par bsams la/__g.yon pa'i mtheb srin gyis yi ge rnams bsub/__las sngags brjod cing thig skud rnams sor mo lnga'i steng du re re nas bzhag pa/__dang po so so dang de nas lhan cig bsgril la rdo rje la dkris te dri bzang gi chus gtor/__'di dag ni rdo rje 'chang gi bya rgyud spyi rnam dang /__'jam dbyangs dkon lhun gyi bya spyod spyi'i thig tshon byin rlabs nas bshad pa bzhin bris pa yin cing /__paN chen gu ge pa'i 'jam dbyangs dkar po lha lnga'i dkyil chog las/__bsang sbyang /__sta gon gyi lha'i thugs ka nas ye shes kyi thig dang /__tshon spyan drangs shing thim pas ye shes kyi rang bzhin gyi thig tshon du gyur par bsams la/__gtso bo'i sngags nyer gcig brjod cing mig gis bltas pas/__mang por spar bar bsgom mo/__/zhes gsungs pas de tsam gyis kyang chog par mngon/__gang ltar yang sngar rjes cho ga ma tshar na skabs 'dir bya'o/__/de nas slob dpon rdo rje dril bu 'dzin pas langs te/__nam mkhar rigs gsum gyi dkyil 'khor mngon sum bzhin du bzhugs par bsams la/__oM sarba ta thA ga ta tri ku la nA tha maN+Dal sa pa ri wA ra ar+g+haM sogs kyis mchod/__sku gsung thugs 'jam sogs kyis bstod/__rang gtso bo dang /__slob ma bdud rtsi 'khyil par gyur pa'i mos pas/__slob dpon dkyil 'khor gyi shar nas nub tu phyogs pas/__dzaHdzaHdzaH__brjod cing slob ma nub nas shar du phyogs pa la thig skud gtad/__des kyang dzaHdzaHdzaHbrjod cing blang gnyis kas thig skud lte ba'i thad du bzung ste/__slob dpon gyis/__nam mkha' gang ba'i de bzhin gshegs/__/'gro don mdzad dus 'dir lags na/__/khyed rnams 'dir ni gshegs gsol bar/__/thig skud sgras ni skul ma 'debs/__zhes brjod cing /__thig skud kyi sgra las kyang de lta bu zhig byung bar bsams la/__oM sU traM sa ma ya mA ti kra ma hU~M zhes brjod cing thog mar steng nas 'og tu bcus te nam mkha' la gyen du gdab/__de nas lus smad de sa gzhi la gdab bo/__/de nas slob dpon g.yas skor gyis rgyab nas phyin te lhor 'dug__/de bzhin du slob ma'ang song nas byang du 'dug pas tshangs thig gnyis pa gdab/__yang slob dpon g.yas skor gyis song nas shar lho dang /__de bzhin du slob ma byang shar du song la shar gyi logs thig gdab/__yang slob dpon de nyid du gnas pa dang slob ma lho nub tu song la lho'i logs thig gdab/__yang slob dpon g.yas skor gyis nub byang du 'dug__/slob ma sngar gyi der gnas pas nub kyi logs thig gdab/__slob dpon de nyid du 'dug la slob ma byang shar du song la byang gi logs thig gdab/__slob dpon shar lho dang slob ma nub byang du song la mtshams thig dang po gdab/__slob dpon lho nub dang slob ma byang shar du rgyab 'gros spangs te song la mtshams thig gnyis pa gdab/__de yang /__shar nub lho byang me dbang ldan/__/me srin rlung srin rlung dbang ldan/__/me rlung srin dbang nyis sdebs kyi/__/snga ma slob dpon 'dug sa yin/__/'gro tshe rgyab nas g.yas skor du/__/phyin pas thig rjes g.yas skor 'byung /__zhes pa ltar btab pas dkyil 'khor du lam gyis byung bar bsams la/__slob dpon shar dang slob ma nub tu gnas pas thig skud bsdu/__btab zin pa nas slob dpon dkyil 'khor gyi nub tu song la/__gtsug tor gyi phyag rgya spyi bor bzlog ste/__oM badz+ra be gA kra ma hoHzhes pas ye thig nam mkha' la btegs pa'i 'og nas 'dzul bar bsams la/__dkyil 'khor gyi nang du zhugs te/__'di ni chos dbyings dag pa ste/__/zhes sogs kyi tshigs bcad dang /__tsi tra sa ma ya sogs brjod cing /__g.yon pa'i khu tshur gyis dang por dbang ldan gyi rtsig pa nang nas rim pas bri/__de nas dbus nas ci bde bar bri ste/__tshon thob ni/__lha snam dang nang gi lha'i stegs bu shar dkar/__lho sngo/__nub dmar/__byang ljang /__dbus ser/__de'i dbus dang phyogs gzhan du zla gdan/__byang du nyi gdan/__de rnams kyi steng du lha so so'i sku mdog dang mthun pa'i tshon spungs sam/__phyag mtshan so so'i mdog can/__glegs bam dngos sam tshon phung ser po re dgod/__rtsig pa nang nas rim bzhin ser/__dkar/__sngo/__'dod snam dmar/__pha gu ser/__drwa ba'i gzhi sngo/__drwa ba dkar/__mda' yab khra bo/__pu shu dkar/__de'i phyi thig sngo skya/__mun pa dang glang rgyab nag__/ka ba dang ka rgyan shar dkar/__lho sngo/__nub dmar/__byang ljang /__rta babs bzhi dmar/__sngo/__ljang /__ser/__de steng pad+ma/__chos 'khor gdugs sogs ci mdzes/__nyi dkyil ljang /__pad+ma sna tshogs kyi phyi dmar skya/__rdo rwa'i gzhi nag__/rdo rje dkar/__me ri sna tshogs so/__bris tshar nas rdo rje bsdu ba'i phyag rgya dang /__oM badz+ra sa mA dzaHsa ye shes kyi thig phab nas/__dzaHhU~M ba~M hoHsa las thig dkyil 'khor dang bcas pa la bsre/__tshon lhag dang thig la nyer spyod lngas mchod de/__oM AHhU~M badz+ra muH__zhes pas gshegs su gsol/__dkyil 'khor gyi mtha' mar dri bzang po'i lde gus legs par byug__/mchod gtor sogs sta gon bzhin bsham/__rgyan dgram/__slob dpon gyis rnam rgyal dang /__slob mas las bum thogs la so so'i sngags brjod cing rol mo dang bcas pas bskor ba lan gsum byas la/__shar nas lha gsum phyi sngags kyi mthar/__khyed rnams kyis bdag dang rdo rje slob ma rnams la dbang bskur du gsol/__zhes sam/__sgrub mchod dkyus ma la/__bdag cag rnams la zhes pa sgyur ba brjod cing lha gnas rnams su 'bul tshul byas la de rnams dang /__'jug sgo'i bum pa bcas shar du bzhag__/las bum la a mr-i te'i mthar/__bdag dang rdo rje slob ma rnams kyi bar chad thams cad bsrung du gsol/__zhes sam/__bdag cag rnams kyi zhes bsgyur ba brjod cing dbang ldan du bzhag pa ni nub gnyis pa sta gon no/__/gsum pa dngos gzhi la cho ga thams cad ras bris dang 'dra zhing zhag mang po sbrel te byed na/__nyid snga ma rnams la rjes chog gi rdul tshon gyi lha la brtan bzhugs dang /__gshegs gsol gyi nyin brtan bzhugs kyi tshab tu khyed kyis sems can don kun mdzad ces sogs dang /__badz+ra muHzhes pas ye shes pa gshegs su gsol/__dam tshig pa rang la thim par bsams la/__gnas gsum bsrungs te/__chos thams cad kyi rang bzhin stong pa nyid du dran pa'i sgo nas/__a kA ro'i sngags brjod cing rdo rje'i rtses dbang ldan gyi rtsig pa nas rim par bsubs la/__rdul tshon mtha' nas dbus su bsdus te za ma tog la sogs par spyan drang /__dri bzang gi chus thig rjes mi mngon par bya/__ting nge 'dzin gyi phur bu btab pa/__/oM ru ru spu ru dz+wa la tiSh+Tha sid+d+hi lo tsa na sarba ar+tha sA d+ha na swA hA/__zhes pa'i sngags brjod cing bton par bsam/__bkra shis dang rol mo'i sgra sna tshogs bya zhing phyogs kun tu me tog sil mas gtor te dkar gsum gyi dga' ston rgya chen po dang bsngo ba smon lam la sogs pa bya'o/__/sa chog dang thig tshon gyi bya ba 'di rnams rang rang gi sgos chos phra mo bsgyur ba tsam ma gtogs bya spyod kyi dkyil 'khor gang la'ang sbyar du rung ngo /__/de rnams kyis rdul tshon la brten pa'i khyad chos rnams bshad zin to//__// de ltar rigs gsum spyi'i dkyil 'khor gyi cho ga phrin las lhun grub ces bya ba 'di ni/__rje btsun bla ma dam pa rnams kyi bka' drin gyis 'tsho ba/__dge slong ga ga na shrI b+ha dras bya spyod kyi srol 'dzin chen po kha che ye shes rdo rje la sogs pa rnams kyi gzhung la gtugs shing /__bla ma mkhas pa'i phyag len gyis kyang brgyan te/__shing mo lug lo dbyar zla ra ba'i tshes lnga'i nyin dpal e waM chos ldan gyi dben gnas thar pa rtser sbyar zhes thar rtse paN chen nam mkha' dpal bzang gis mdzad pa'i rigs gsum spyi'i dkyil 'khor gyi cho ga 'di nyid/__/las dang po pa rnams la phan pa'i phyir sogs khongs rnams dkyus su bcug__/zhar byung rdul tshon gyi khyad chos sogs gsal byed phran bu'i zhal skong dang bcas mkhan chen rdo rje 'chang byams pa kun dga' bstan 'dzin las tshul 'di'i bka' drin thob pa'i bya bral chos rje 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan gyis dpal sde dge lhun grub steng gi chos grwa chen por bris pa dge legs mchog tu gyur cig/__//sarba dA shre yo b+ha ba tu//____//__!_

Footnotes

Other Information