JKW-KABUM-08-NYA-013

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

མ་ཧཱ་མ་ཡ་གཙོ་རྐྱང་གི་བྱིན་རླབས།
Wylie title ma hA ma ya gtso rkyang gi byin rlabs JKW-KABUM-08-NYA-013.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 8, sde tshan 13, Pages 337-360 (Folios 1a to 22b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation
Genre Permission to Invoke (anujñā) - rjes gnang
Deity sgyu 'phrul chen mo

4 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

1
337-342
དཔལ་མ་ཧཱ་མཱ་ཡཱ་གཙོ་རྐྱང་གི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་འོད་གསལ་འཆར་བ།
dpal ma hA mA yA gtso rkyang gi byin rlabs kyi cho ga 'od gsal 'char ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
2
342-345
གསང་འདུས་ལྷན་སྐྱེས་ཀྱི་རྗེས་གནང་གི་ཟིན་བྲིས།
gsang 'dus lhan skyes kyi rjes gnang gi zin bris
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
3
345-354
གཤིན་རྗེ་གཤེད་དམར་པོ་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་ཆོ་ག་ཡེ་ཤེས་འཆར་བ།
gshin rje gshed dmar po lhan cig skyes pa'i byin rlabs kyi cho ga ye shes 'char ba
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)
4
354-360
འཇིགས་བྱེད་དཔའ་གཅིག་གི་རྗེས་གནང་།
'jigs byed dpa' gcig gi rjes gnang
Text page
View PDF
འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་ ('jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po)

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.


Footnotes

Other Information