JKW-KABUM-01-KA-002-139

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཡང་དེ་ཉིད་ལ་ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྒྲ་དབྱངས།
Wylie title yang de nyid la zhabs brtan 'chi med bdud rtsi'i sgra dbyangs JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 139, Pages 394-396 (Folios 168b5 to 169b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཆོས་དབྱིངས་བདེ་ཆེན་མཚོ་མོ་ (chos dbyings bde chen mtsho mo)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang de nyid la zhabs brtan 'chi med bdud rtsi'i sgra dbyangs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 394-396. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་སྐྱབས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྣམ་རོལ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྣང་བརྙན་ཉི་མ་གསང་བའི་ཚུལ་དུ་འཆར་བ་གང་ཉིད། རང་རིག་གོང་མའི་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོར་སྲས་བཅས་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བ་དང་། འཕགས་སྐྱེའི་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀྱིས་མངའ་གསོལ་བ་ལ། གུས་ཕྲན་ཆོས་སྨྲ་བའི་ཤཱཀྱའི་སྲས་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཆང་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་འབོད་པའང་། སྐྱབས་མཆོག་གོང་མ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པས་ལྷག་པར་བསྐྱངས་བའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་ཏེ་དད་པ་དང་སྤྲོ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་ཤིས་བརྗོད་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་བསྙིལ་བའི་དངོས་པོའི་རྟེན་འབྱུང་ལེགས་སྐྱེས་མཚོན་བྱེད་ཙམ་དུ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་རི་མོ་བཀྲ་བའི་མགུལ་དར། འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྣང་བརྙན། སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་གླེགས་བམ། སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་རེ་ཁཱས་མཚན་པའི་ལྷ་རྫས། མི་འགྱུར་བའི་རིན་ཆེན་དང་པོ་ཞོ་འཁོར་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་གྲངས་ལྡན་བཅས་བསམ་པ་དག་ཅིང་སྦྱོར་བ་གུས་པས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ལགས་ན་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་གནས་ཀུན་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

ces skyabs mchog rdo rje btsun mo'i ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i rnam rol mchog gi sprul pa'i snang brnyan nyi ma gsang ba'i tshul du 'char ba gang nyid/__rang rig gong ma'i chos kyi khri 'phang mthon por sras bcas stobs bcu mnga' ba dang /__'phags skye'i 'dus pa rgya mtsho'i tshogs kyis mnga' gsol ba la/__gus phran chos smra ba'i shAkya'i sras po'i brtul zhugs 'chang ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang por 'bod pa'ang /__skyabs mchog gong ma de nyid kyi ye shes gzigs pas lhag par bskyangs ba'i bka' drin rjes su dran te dad pa dang spro ba'i yid kyis shis brjod gsol 'debs kyi me tog char du bsnyil ba'i dngos po'i rten 'byung legs skyes mtshon byed tsam du dge legs kyi ri mo bkra ba'i mgul dar/__'phags ma yid bzhin 'khor lo'i snang brnyan/__sangs rgyas gnyis pa'i rdo rje'i gsung gi glegs bam/__sna tshogs rdo rje'i re khAs mtshan pa'i lha rdzas/__mi 'gyur ba'i rin chen dang po zho 'khor bkra shis kyi grangs ldan bcas bsam pa dag cing sbyor ba gus pas 'bul lam zhus pa lags na ji ltar smon pa'i gnas kun 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol

[edit]
ཡང་དེ་ཉིད་ལ་ཞབས་བརྟན་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྒྲ་དབྱངས། རྗེ་བཙུན་རྡོ་རྗེ་ཕག་མོ་ཞབས་བརྟན་དུ་གསོལ་བ་འཆི་མེད་བདུད་རྩིའི་སྒྲ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །དགེ་ལེགས་མཆོག་ཏུ་རྟག་པ་དམ་པའི་དབྱིངས། །ཡེ་ཤེས་རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་རྡོ་རྗེའི་གཟུགས། །བདེ་ཆེན་འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ལང་ཚོ་ཅན། །ཀུན་ཏུ་བཟང་མོའི་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༡ །ཚེ་འོད་དཔག་མེད་ཤེས་རབ་ཐིག་ལེ་ནི། །མི་ཤིགས་དཔྱིད་ཀྱི་སྒྱུ་ཐབས་ལ་ཆགས་པ། །རྒྱུན་གྱིས་འཕོ་བྲལ་ལྷན་སྐྱེས་གཟི་འབར་བའི། །གོས་དཀར་ཡུམ་གྱི་ངོ་བོར༴ ༢ །བཅུ་དྲུག་དགའ་བའི་ཉམས་བརྒྱས་ཕྱོགས་དུས་ཀྱི། །སྲས་བཅས་རྒྱལ་ཀུན་སྐྱེད་དང་རོལ་པའི་ཡུམ། །མཐའ་ཡས་ཞིང་ན་སྤྲུལ་པའི་གར་མཛད་པ། །རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ངོ་བོར༴ གཙུག་ཏོར་རྣམ་པར་སྒེག་པའི་ཏིང་འཛིན་གྱི། །ཡེ་ཤེས་གཟུགས་སུ་སྣང་བས་འཆི་བདག་དང་། །ཡིད་སྲུབས་སྡེར་བཅས་མུན་པ་ཕམ་མཛད་པའི། །རྣམ་པར་རྒྱལ་མའི་ངོ་བོར༴ ༤ དྲན་པས་སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི། །ནོར་བུའི་གྲུབ་ཆར་འབེབས་མཁས་རྫོགས་ལྡན་སྤྲིན། །སྐལ་བཟང་འཆི་བ་མེད་པའི་མཐར་ཁྱབ་པ། །ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་ངོ་བོར༴ ཞིང་སྔགས་ལྷ་ཅིག་སྐྱེས་པའི་ཌཱ་ཀི་ནཱི། །གྲངས་མེད་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ་པའི་གཟུགས་སྟོན་པས། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཚུལ་རྒྱ་མཚོའི་གཉེར་འཛིན་པ། །ལས་ཀྱི་དབང་མོའི་ངོ་བོར༴ ༦ རབ་འབྱམས་ཞིང་རྣམས་ཀུན་དང་ཁྱད་པར་དུ། །བསིལ་ལྗོངས་འགྲོ་འདིར་བཀའ་དྲིན་མཚུངས་མེད་མགོན། །སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་ཆོས་ཀྱི་མཛོད་འཆང་བ། །བདེ་ཆེན་རྒྱལ་མོའི་ངོ་བོར་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༧ །མདོར་ན་ཕྱོགས་བཅུའི་སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་དངོས། །འཕགས་མ་གཞོན་ནུའི་གསང་གསུམ་བསྐལ་པ་བརྒྱར། །འཚོ་གཞེས་ཕྲིན་ལས་སྣང་བས་འཇིག་རྟེན་ན། །དགེ་མཚན་པད་དཀར་རྒྱས་པའི་བཀྲ་ཤིས་སྩོལ། ༨ །ཅེས་སྐྱབས་མཆོག་རྡོ་རྗེ་བཙུན་མོའི་ཡེ་ཤེས་སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་རྣམ་རོལ་མཆོག་གི་སྤྲུལ་པའི་སྣང་བརྙན་ཉི་མ་གསང་བའི་ཚུལ་དུ་འཆར་བ་གང་ཉིད། རང་རིག་གོང་མའི་ཆོས་ཀྱི་ཁྲི་འཕང་མཐོན་པོར་སྲས་བཅས་སྟོབས་བཅུ་མངའ་བ་དང་། འཕགས་སྐྱེའི་འདུས་པ་རྒྱ་མཚོའི་ཚོགས་ཀྱིས་མངའ་གསོལ་བ་ལ། གུས་ཕྲན་ཆོས་སྨྲ་བའི་ཤཱཀྱའི་སྲས་པོའི་བརྟུལ་ཞུགས་འཆང་བ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོར་འབོད་པའང་། སྐྱབས་མཆོག་གོང་མ་དེ་ཉིད་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པས་ལྷག་པར་བསྐྱངས་བའི་བཀའ་དྲིན་རྗེས་སུ་དྲན་ཏེ་དད་པ་དང་སྤྲོ་བའི་ཡིད་ཀྱིས་ཤིས་བརྗོད་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་མེ་ཏོག་ཆར་དུ་བསྙིལ་བའི་དངོས་པོའི་རྟེན་འབྱུང་ལེགས་སྐྱེས་མཚོན་བྱེད་ཙམ་དུ་དགེ་ལེགས་ཀྱི་རི་མོ་བཀྲ་བའི་མགུལ་དར། འཕགས་མ་ཡིད་བཞིན་འཁོར་ལོའི་སྣང་བརྙན། སངས་རྒྱས་གཉིས་པའི་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གི་གླེགས་བམ། སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་རེ་ཁཱས་མཚན་པའི་ལྷ་རྫས། མི་འགྱུར་བའི་རིན་ཆེན་དང་པོ་ཞོ་འཁོར་བཀྲ་ཤིས་ཀྱི་གྲངས་ལྡན་བཅས་བསམ་པ་དག་ཅིང་སྦྱོར་བ་གུས་པས་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ལགས་ན་ཇི་ལྟར་སྨོན་པའི་གནས་ཀུན་འགྲུབ་པར་བླ་མ་རྒྱལ་བ་སྲས་དང་བཅས་པས་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །
[edit]

yang de nyid la zhabs brtan 'chi med bdud rtsi'i sgra dbyangs/__ rje btsun rdo rje phag mo zhabs brtan du gsol ba 'chi med bdud rtsi'i sgra dbyangs zhes bya ba bzhugs so/__/dge legs mchog tu rtag pa dam pa'i dbyings/__/ye shes rnam pa kun ldan rdo rje'i gzugs/__/bde chen 'chi med grub pa'i lang tsho can/__/kun tu bzang mo'i ngo bor 'tsho gzhes gsol/__1__/tshe 'od dpag med shes rab thig le ni/__/mi shigs dpyid kyi sgyu thabs la chags pa/__/rgyun gyis 'pho bral lhan skyes gzi 'bar ba'i/__/gos dkar yum gyi ngo bor=__2__/bcu drug dga' ba'i nyams brgyas phyogs dus kyi/__/sras bcas rgyal kun skyed dang rol pa'i yum/__/mtha' yas zhing na sprul pa'i gar mdzad pa/__/rdo rje btsun mo'i ngo bor=__gtsug tor rnam par sgeg pa'i ting 'dzin gyi/__/ye shes gzugs su snang bas 'chi bdag dang /__/yid srubs sder bcas mun pa pham mdzad pa'i/__/rnam par rgyal ma'i ngo bor=_4__dran pas srid dang zhi ba'i phun tshogs kyi/__/nor bu'i grub char 'bebs mkhas rdzogs ldan sprin/__/skal bzang 'chi ba med pa'i mthar khyab pa/__/yid bzhin 'khor lo'i ngo bor=__zhing sngags lha cig skyes pa'i DA ki nI/__/grangs med kun tu khyab pa'i gzugs ston pas/__/zab rgyas chos tshul rgya mtsho'i gnyer 'dzin pa/__/las kyi dbang mo'i ngo bor=__6__rab 'byams zhing rnams kun dang khyad par du/__/bsil ljongs 'gro 'dir bka' drin mtshungs med mgon/__/sangs rgyas gnyis pa'i chos kyi mdzod 'chang ba/__/bde chen rgyal mo'i ngo bor 'tsho gzhes gsol/__7__/mdor na phyogs bcu'i skyabs gnas rgya mtsho'i dngos/__/'phags ma gzhon nu'i gsang gsum bskal pa brgyar/__/'tsho gzhes phrin las snang bas 'jig rten na/__/dge mtshan pad dkar rgyas pa'i bkra shis stsol/__8_/ces skyabs mchog rdo rje btsun mo'i ye shes sgyu 'phrul drwa ba'i rnam rol mchog gi sprul pa'i snang brnyan nyi ma gsang ba'i tshul du 'char ba gang nyid/__rang rig gong ma'i chos kyi khri 'phang mthon por sras bcas stobs bcu mnga' ba dang /__'phags skye'i 'dus pa rgya mtsho'i tshogs kyis mnga' gsol ba la/__gus phran chos smra ba'i shAkya'i sras po'i brtul zhugs 'chang ba 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang por 'bod pa'ang /__skyabs mchog gong ma de nyid kyi ye shes gzigs pas lhag par bskyangs ba'i bka' drin rjes su dran te dad pa dang spro ba'i yid kyis shis brjod gsol 'debs kyi me tog char du bsnyil ba'i dngos po'i rten 'byung legs skyes mtshon byed tsam du dge legs kyi ri mo bkra ba'i mgul dar/__'phags ma yid bzhin 'khor lo'i snang brnyan/__sangs rgyas gnyis pa'i rdo rje'i gsung gi glegs bam/__sna tshogs rdo rje'i re khAs mtshan pa'i lha rdzas/__mi 'gyur ba'i rin chen dang po zho 'khor bkra shis kyi grangs ldan bcas bsam pa dag cing sbyor ba gus pas 'bul lam zhus pa lags na ji ltar smon pa'i gnas kun 'grub par bla ma rgyal ba sras dang bcas pas byin gyis brlab tu gsol/__/

Footnotes[edit]

Other Information[edit]