JKW-KABUM-01-KA-002-133

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་ཞལ་སྔ་ནས་ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲའི་དབང་བསྐུར་ནོས་པའི་སྐབས་སུ་ཕུལ་བའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཚིག་གི་བདུད་རྩི།
Wylie title blo gsal bstan skyong zhal snga nas shrI kA la tsakra'i dbang bskur nos pa'i skabs su phul ba'i zhabs brtan gsol 'debs tshig gi bdud rtsi JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 133, Pages 379-381 (Folios 161a2 to 162a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་ (blo gsal bstan skyong)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. blo gsal bstan skyong zhal snga nas shrI kA la tsakra'i dbang bskur nos pa'i skabs su phul ba'i zhabs brtan gsol 'debs tshig gi bdud rtsi. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 379-381. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Prayers for Long Life - zhabs brtan gsol 'debs - brtan bzhugs
Colophon

།ཅེས་སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཏམྦུར་དལ་གྱིས་བསྒྲེང་བའི་མཚོན་བྱེད་རྟེན་འབྱུང་གི་སྣང་བས་བཀྲ་ཤིས་པའི་པདྨོ་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་པའི་སླད་དུ་ཡིད་ཀྱི་ཆོ་གས་མཎྜལ་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྒོ་བརྒྱར་དབྱེ་བ་དང་ཆབ་གཅིག་འཆི་མེད་ཀྱི་རེག་བྱ་ཟླ་ཞུན་ལྟར་དཀར་བ་མངྒལའི་རེ་ཁཱས་མཚན་པ། བཅོམ་ལྡན་འཆི་མེད་མགོན་པོའི་མཚན་དཔེའི་ཞལ་སྐྱིན་བྱིན་ཅན། འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ནཱ་དའི་སྒྲ་བརྙན་གླུར་བླངས་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོའི་འགྲེལ་པ་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ཕུལ་དུ་སོན་པ། འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཨེ་ཝྃ་གྱི་གཟུགས་གཞན་པ་བཛྲ་གྷཱཎྜ། ཡོན་ཏན་དང་ཕྲིན་ལས་འཆི་མེད་རྟག་པའི་རྒྱལ་རྔ་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་དབྱངས་སྙན་བདེ་སྐྱོང་གི་ཌ་མ་རུ། རིན་ཆེན་དང་པོ་ཞོ་འཁོར། རིན་གཉིས་ཀྱི་དོང་རྩེ་སྲང་འཁོར། ༣ སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་རེ་ཁཱས་མཚན་པའི་ཨཱ་ས་ནཾ། དབང་བཅུའི་ཡོན་ཏན་སྲུབ་པའི་མདངས་ལྡན་ལྷ་རྫས་བཟང་གོས་དམར་པོ་ཡུག་བཅས་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མའི་ཐ་ཆུང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གུས་པ་ཆེན་པོའི་ཕྱག་དང་བཅས་ཏེ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ལགས་ན་མངོན་འདོད་ཀྱི་གནས་ལ་སྨོན་པའི་དོན་ཀུན་ཡིད་བཞིན་དུ་འ གྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ།

ces snying nas gsol 'debs kyi tam+bur dal gyis bsgreng ba'i mtshon byed rten 'byung gi snang bas bkra shis pa'i pad+mo ches cher rgyas pa'i slad du yid kyi cho gas maN+Dal kun bzang mchod pa'i sgo brgyar dbye ba dang chab gcig 'chi med kyi reg bya zla zhun ltar dkar ba mang+gala'i re khAs mtshan pa/__bcom ldan 'chi med mgon po'i mtshan dpe'i zhal skyin byin can/__'chi med rdo rje nA da'i sgra brnyan glur blangs pa'i rgyud chen po'i 'grel pa legs bshad kyi phul du son pa/__'chi med grub pa'i ye shes e wa~M gyi gzugs gzhan pa badz+ra g+hAN+Da/__yon tan dang phrin las 'chi med rtag pa'i rgyal rnga kun tu dge ba'i dbyangs snyan bde skyong gi Da ma ru/__rin chen dang po zho 'khor/__rin gnyis kyi dong rtse srang 'khor/__3__sna tshogs rdo rje'i re khAs mtshan pa'i A sa naM/__dbang bcu'i yon tan srub pa'i mdangs ldan lha rdzas bzang gos dmar po yug bcas rdo rje'i slob ma'i tha chung 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gus pa chen po'i phyag dang bcas te 'bul lam zhus pa lags na mngon 'dod kyi gnas la smon pa'i don kun yid bzhin du 'a_grub par byin gyis brlab tu gsol

[edit]
ཁྱབ་བདག་རྡོ་རྗེ་འཆང་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་རིན་ཆེན་བློ་གསལ་བསྟན་སྐྱོང་དཔལ་བཟང་པོའི་ཞལ་སྔ་ནས་ཤྲཱི་ཀཱ་ལ་ཙཀྲའི་དབང་བསྐུར་ནོས་པའི་སྐབས་སུ་ཕུལ་བའི་ཞབས་བརྟན་གསོལ་འདེབས་ཚིག་གི་བདུད་རྩི་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ཤྲཱི་ཤྲཱི་ཤྲཱི་བི་ཛ་ཡནྟུ། །སྤྲོས་པའི་ཕ་མཐའ་གཞར་ཡང་མི་ཕྱེད་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་སྟོང་ཉིད་དང་། །མི་འགྱུར་བདེ་བ་ཆེན་པོའི་ཡེ་ཤེས་ཟུང་འཇུག་དཔལ་ལྡན་དུས་འཁོར་ལོ། །ཚུར་མཐོང་བློ་གསལ་གདུལ་བྱའི་ཚོགས་དང་བསྟན་པ་རྒྱ་མཚོ་སྐྱོང་བའི་སླད། །མཆོག་གི་སྤྲུལ་སྐུའི་རྣམ་པར་འཆར་གང་སྲིད་ཞིའི་ཕྱོགས་ལས་རྒྱལ་གྱུར་ཅིག ༡ །མཚན་མའི་འདུ་འགོད་གཟོད་ནས་ཞི་བ་དེ་ཉིད་རྣམ་པ་བཅུ་དྲུག་གཟུགས། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་པདྨ་འདབ་མ་རྒྱས་པའི་སྤྱན། །བརྟན་གཡོའི་དངོས་ཀུན་སྤྲོ་དང་བསྡུ་མཛད་ཤཱཀྱ་སེང་གེའི་ངོ་བོར་ཉིད། །ཟག་པ་མེད་པའི་མཚན་དཔེའི་ཕུང་པོ་འཆི་མེད་མཆོག་ཏུ་འཚོ་གཞེས་གསོལ། ༢ །རྡོ་རྗེ་མི་ཤིགས་ནཱ་དའི་ངོ་བོ་བདེན་དོན་རྣམ་པ་བཅུ་གཉིས་སྤྲིན། །རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་བདུད་རྩིའི་སྙིང་པོས་ལྕི་བའི་འཛུམ། །སྨྲ་བའི་ཁྱུ་མཆོག་ཉིན་མོར་བྱེད་པ་ཀཱ་ལ་ཙཀྲར་མངོན་བརྗོད་པས། །ཟབ་ཅིང་རྒྱ་ཆེའི་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་དུས་གསུམ་རྟག་ཏུ་འབེབས་པར་བསྐུལ། ༣ །ཐོག་མར་སྐྱེ་བའི་འཛག་པ་མེད་ན་མཐར་གྱིས་འཇིག་པ་མ་དམིགས་ཕྱིར། །འགྱུར་བའི་ཚུལ་དང་གཞར་ཡང་མི་མཛའ་བདེ་ཆེན་མཆོག་གི་པྲ་སེ་ནཱ། །རྣམ་པ་ལྔ་ཡིས་མངོན་བྱང་ཆུབ་པ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །ཁྱོད་ལས་གཞན་དུ་ནམ་ཡང་མི་འཚལ་རྟག་པ་དམ་པར་སྣང་མཛད་གསོལ། ༤ །འབར་གཡོ་བརྟན་པའི་ཐ་མར་སོན་པས་དུས་དང་ཡོན་ཏན་འཇུག་པ་བརྟུལ། །སྐད་ཅིག་གཅིག་གིས་མངོན་པར་བྱང་ཆུབ་ཕྱོགས་དང་ཆ་ལས་རིང་དུ་གྲོལ། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གཟིགས་པ་མངོན་གྱུར་མཁའ་ཁྱབ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའི་དངོས། །ཤིན་ཏུ་ཞི་བ་ཕྱག་རྒྱ་ཆེན་པོར་འཆི་མེད་གྲུབ་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག ༥ །མདོར་ན་སྙིང་རྗེའི་ལུས་ཅན་ཁྱོད་ནི་ཡོངས་རྫོགས་བསྟན་པའི་ཉི་མ་སྟེ། །མཐའ་ཀླས་འགྲོ་བའི་གདུང་བ་སེལ་ལ་ཟླ་ཤེལ་བདུད་རྩི་མངོན་སུམ་ཉིད། །ཁྱད་པར་འཛམ་གླིང་བྱང་ཕྱོགས་ཐུབ་དབང་རིན་ཆེན་གྲུབ་པའི་བཤད་སྒྲུབ་ཁུར། །འདེགས་པའི་ཤིང་རྟ་གཅིག་པུ་ཉིད་ལས་གཉིས་པ་དམིགས་སུ་མ་འཚལ་བས། ༦ །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་ཞབས་པད་འཁོར་ལོ་རྡོ་རྗེའི་ཁམས་སུ་བརྟན་པ་དང་། །ཕྲིན་ལས་སྣང་བས་ས་གསུམ་ཁྱབ་ཅིང་ཆོས་འཁོར་རྟག་ཏུ་བསྐོར་བ་དང་། །བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་བར་དུ་ཡེ་ཤེས་གཟིགས་པས་མི་འདོར་བར། །དངོས་པོ་ཀུན་གྱིས་བཏུད་དེ་གསོལ་ན་དགེ་མཚན་སྙེ་མ་གཡུར་ཟ་མཛོད། ༧ །ཅེས་སྙིང་ནས་གསོལ་འདེབས་ཀྱི་ཏམྦུར་དལ་གྱིས་བསྒྲེང་བའི་མཚོན་བྱེད་རྟེན་འབྱུང་གི་སྣང་བས་བཀྲ་ཤིས་པའི་པདྨོ་ཆེས་ཆེར་རྒྱས་པའི་སླད་དུ་ཡིད་ཀྱི་ཆོ་གས་མཎྜལ་ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་སྒོ་བརྒྱར་དབྱེ་བ་དང་ཆབ་གཅིག་འཆི་མེད་ཀྱི་རེག་བྱ་ཟླ་ཞུན་ལྟར་དཀར་བ་མངྒལའི་རེ་ཁཱས་མཚན་པ། བཅོམ་ལྡན་འཆི་མེད་མགོན་པོའི་མཚན་དཔེའི་ཞལ་སྐྱིན་བྱིན་ཅན། འཆི་མེད་རྡོ་རྗེ་ནཱ་དའི་སྒྲ་བརྙན་གླུར་བླངས་པའི་རྒྱུད་ཆེན་པོའི་འགྲེལ་པ་ལེགས་བཤད་ཀྱི་ཕུལ་དུ་སོན་པ། འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་ཡེ་ཤེས་ཨེ་ཝྃ་གྱི་གཟུགས་གཞན་པ་བཛྲ་གྷཱཎྜ། ཡོན་ཏན་དང་ཕྲིན་ལས་འཆི་མེད་རྟག་པའི་རྒྱལ་རྔ་ཀུན་ཏུ་དགེ་བའི་དབྱངས་སྙན་བདེ་སྐྱོང་གི་ཌ་མ་རུ། རིན་ཆེན་དང་པོ་ཞོ་འཁོར། རིན་གཉིས་ཀྱི་དོང་རྩེ་སྲང་འཁོར། ༣ སྣ་ཚོགས་རྡོ་རྗེའི་རེ་ཁཱས་མཚན་པའི་ཨཱ་ས་ནཾ། དབང་བཅུའི་ཡོན་ཏན་སྲུབ་པའི་མདངས་ལྡན་ལྷ་རྫས་བཟང་གོས་དམར་པོ་ཡུག་བཅས་རྡོ་རྗེའི་སློབ་མའི་ཐ་ཆུང་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་གུས་པ་ཆེན་པོའི་ཕྱག་དང་བཅས་ཏེ་འབུལ་ལམ་ཞུས་པ་ལགས་ན་མངོན་འདོད་ཀྱི་གནས་ལ་སྨོན་པའི་དོན་ཀུན་ཡིད་བཞིན་དུ་འ གྲུབ་པར་བྱིན་གྱིས་བརླབ་ཏུ་གསོལ། །།
[edit]

blo gsal bstan skyong zhal snga nas shrI kA la tsakra'i dbang bskur nos pa'i skabs su phul ba'i zhabs brtan gsol 'debs tshig gi bdud rtsi/__ khyab bdag rdo rje 'chang dang po'i sangs rgyas rin chen blo gsal bstan skyong dpal bzang po'i zhal snga nas shrI kA la tsakra'i dbang bskur nos pa'i skabs su phul ba'i zhabs brtan gsol 'debs tshig gi bdud rtsi zhes bya ba bzhugs so/__/shrI shrI shrI bi dza yan+tu/__/spros pa'i pha mtha' gzhar yang mi phyed rnam kun mchog ldan stong nyid dang /__/mi 'gyur bde ba chen po'i ye shes zung 'jug dpal ldan dus 'khor lo/__/tshur mthong blo gsal gdul bya'i tshogs dang bstan pa rgya mtsho skyong ba'i slad/__/mchog gi sprul sku'i rnam par 'char gang srid zhi'i phyogs las rgyal gyur cig_1_/mtshan ma'i 'du 'god gzod nas zhi ba de nyid rnam pa bcu drug gzugs/__/sgyu 'phrul drwa bas mngon par byang chub pad+ma 'dab ma rgyas pa'i spyan/__/brtan g.yo'i dngos kun spro dang bsdu mdzad shAkya seng ge'i ngo bor nyid/__/zag pa med pa'i mtshan dpe'i phung po 'chi med mchog tu 'tsho gzhes gsol/__2__/rdo rje mi shigs nA da'i ngo bo bden don rnam pa bcu gnyis sprin/__/rnam pa nyi shus mngon par byang chub bdud rtsi'i snying pos lci ba'i 'dzum/__/smra ba'i khyu mchog nyin mor byed pa kA la tsakrar mngon brjod pas/__/zab cing rgya che'i chos kyi char chen dus gsum rtag tu 'bebs par bskul/__3__/thog mar skye ba'i 'dzag pa med na mthar gyis 'jig pa ma dmigs phyir/__/'gyur ba'i tshul dang gzhar yang mi mdza' bde chen mchog gi pra se nA/__/rnam pa lnga yis mngon byang chub pa dang po'i sangs rgyas ye shes sku/__/khyod las gzhan du nam yang mi 'tshal rtag pa dam par snang mdzad gsol/__4__/'bar g.yo brtan pa'i tha mar son pas dus dang yon tan 'jug pa brtul/__/skad cig gcig gis mngon par byang chub phyogs dang cha las ring du grol/__/thams cad mkhyen pa'i gzigs pa mngon gyur mkha' khyab ye shes rdo rje'i dngos/__/shin tu zhi ba phyag rgya chen por 'chi med grub pa nyid gyur cig__5__/mdor na snying rje'i lus can khyod ni yongs rdzogs bstan pa'i nyi ma ste/__/mtha' klas 'gro ba'i gdung ba sel la zla shel bdud rtsi mngon sum nyid/__/khyad par 'dzam gling byang phyogs thub dbang rin chen grub pa'i bshad sgrub khur/__/'degs pa'i shing rta gcig pu nyid las gnyis pa dmigs su ma 'tshal bas/__6__/bskal pa rgya mtshor zhabs pad 'khor lo rdo rje'i khams su brtan pa dang /__/phrin las snang bas sa gsum khyab cing chos 'khor rtag tu bskor ba dang /__/bdag sogs 'gro kun byang chub bar du ye shes gzigs pas mi 'dor bar/__/dngos po kun gyis btud de gsol na dge mtshan snye ma g.yur za mdzod/__7__/ces snying nas gsol 'debs kyi tam+bur dal gyis bsgreng ba'i mtshon byed rten 'byung gi snang bas bkra shis pa'i pad+mo ches cher rgyas pa'i slad du yid kyi cho gas maN+Dal kun bzang mchod pa'i sgo brgyar dbye ba dang chab gcig 'chi med kyi reg bya zla zhun ltar dkar ba mang+gala'i re khAs mtshan pa/__bcom ldan 'chi med mgon po'i mtshan dpe'i zhal skyin byin can/__'chi med rdo rje nA da'i sgra brnyan glur blangs pa'i rgyud chen po'i 'grel pa legs bshad kyi phul du son pa/__'chi med grub pa'i ye shes e wa~M gyi gzugs gzhan pa badz+ra g+hAN+Da/__yon tan dang phrin las 'chi med rtag pa'i rgyal rnga kun tu dge ba'i dbyangs snyan bde skyong gi Da ma ru/__rin chen dang po zho 'khor/__rin gnyis kyi dong rtse srang 'khor/__3__sna tshogs rdo rje'i re khAs mtshan pa'i A sa naM/__dbang bcu'i yon tan srub pa'i mdangs ldan lha rdzas bzang gos dmar po yug bcas rdo rje'i slob ma'i tha chung 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos gus pa chen po'i phyag dang bcas te 'bul lam zhus pa lags na mngon 'dod kyi gnas la smon pa'i don kun yid bzhin du 'a_grub par byin gyis brlab tu gsol/__//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]