ཁྱབ་བདག་ཞྭ་ལུ་པར་གསོལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་རོལ་མོ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title khyab bdag zhwa lu par gsol ba'i tshigs su bcad pa don kun grub pa'i rol mo JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 132, Pages 377-379 (Folios 160a5 to 161a2)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. khyab bdag zhwa lu par gsol ba'i tshigs su bcad pa don kun grub pa'i rol mo. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 377-379. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

སརྦ་དཱ་ཤུབྷཾ་བྷཱུ་ཡེ་ཏ།

sarba dA shub+haM b+hU ye ta

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
ཁྱབ་བདག་ཞྭ་ལུ་པར་གསོལ་བའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་དོན་ཀུན་གྲུབ་པའི་རོལ་མོ་ཞེས་བྱ་བ། ཨོཾ་སྭསྟི་སིདྡྷི་རསྟུ། མི་ཕྱེད་རྡོ་རྗེའི་ཡེ་ཤེས་འཆང་བའི་ཆུ་གཏེར་བསྲུབས་པའི་རིན༷་ཆེན༷་ནི། །བློ༷་གས༷ལ་བྱེ་བའི་གཙུག་ན་ངལ་འཚོ་དགེ་ལེགས་སྣང་བ་འཛུམ་དང་བཅས། །ཡོངས་རྫོགས་བསྟན༷་པའི་འདོད་དགུའི་ཆར་གྱིས་སྐལ་བཟང་རྟག་ཏུ་སྐྱོང༷་མཛད་གང་། །འཆི་མེད་གྲུབ་པའི་རྒྱལ་རྔ་བརྡུངས་པས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་ན་སྙན་གྱུར་ཅིག ༡ །གང་དུ་འཆར་བས་འཕགས་དང་མཁས་རྣམས་ཀྱིས། །བསྔགས་བརྗོད་པདྨོའི་རྫིང་བུ་དར་བའི་དཔྱིད། །སྨྲ་བའི་ཉི་མ་གཅིག་པུའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །བསྐལ་པ་རྒྱ་མཚོར་འཚོ་ཞིང་གཞེས་པར་ཤོག ༢ །ཟབ་དང་རྒྱ་ཆེའི་ཚིག་གི་བདུད་རྩི་ནི། །ལྷུག་པར་འབེབས་པས་སྲིད་ཞིའི་གདུང་སེལ་བའི། །གྲགས་པའི་རྔ་ཡབ་དཀར་པོས་ཡིད་ཅན་རྣམས། །ཕན་བདེའི་དབུགས་འབྱིན་རྟག་ཏུ་སྩོལ་བར་མཛོད། ༣ །སྤྲོས༷་པའི་སྦྱོར་བ་སྤངས་པའི་ཕ་རོལ་ན། །སྤྲོས༷་པ་དུ་མའི་ཉམས་བརྒྱའི་སྒེག་འཆང་བ། །སྤྲོས༷་བྲལ་སྟོང་དང་སྙིང་རྗེ་མི་ཕྱེད་པའི། །སྤྲོས༷་པས་གངས་ཅན་ལྗོངས་འདིར་ལྷག་པར་དགོངས། ༤ །ཁྱད་པར་རིང་ནས་གུས་པས་བསྙེན་བདག་ལ། །དང་པོའི་སངས་རྒྱས་སྨིན་གྲོལ་ཟིལ་དཀར་གྱིས། །རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ལང་ཚོ་དར་བབས་པའི། །སྐལ་བཟང་ནུབ་པ་མེད་པའི་དགེ་མཚན་བྱིན། ༥ །རྩོད་དུས་ཀུན་མཁྱེན་གཉིས་པའི་རིན་ཆེན་ཁྲིར། །གྲུབ་པའི་ཞབས་སེན་བཀོད་དེའི་གསུང་གི་རྒྱུན། །མཐའ་དག་རྫོགས་པར་སྩོལ་དང་ཆབ་གཅིག་པར། །ཟབ་རྒྱས་ཆོས་ཀྱི་ཆར་ཆེན་འབེབས་པར་མཛོད། ༦ །གཞན་ཡང་སྤྱོད་དང་རྣལ་འབྱོར་རྒྱུད་ཀྱི་གཙོ། །ཤིན་ཏུ་རྟོགས་དཀའི་རིན་ཆེན་ཟ་མ་ཏོག །ཅི་དགའ་ཕྱེ་བའི་ལེགས་བཤད་སྣང་བ་ཡིས། །དོན་གཉིས་དགའ་སྟོན་ལྷུག་པར་སྦྱིན་མཛད་གསོལ། ༧ །དེ་ལྟར་མཆོག་ཏུ་གུས་པའི་ཡིད་ནི་དཔྱིད་ཀྱིས་བཟུང་བའི་ཨུཏྤལ་དང་། །གསོལ་འདེབས་ཚིག་གི་ཤིས་པ་སྒྲུབ་པའང་སྦྲང་རྩིའི་ཟིལ་དངར་འཇོ་བ་བཞིན། །གང་དུ་སྣང་བའི་དེ་མ་ཐག་ནས་བདེན་པའི་གསུང་གིས་མཚམས་སྦྱར་བས། །སྨོན་པའི་གནས་ཀུན་ཡིད་བཞིན་འགྲུབ་པའི་འདོད་དགུའི་རེ་ཁཱ་རྫོགས་གྱུར་ཅིག ༨ །སརྦ་དཱ་ཤུབྷཾ་བྷཱུ་ཡེ་ཏ།། །།
[edit]

khyab bdag zhwa lu par gsol ba'i tshigs su bcad pa don kun grub pa'i rol mo/__ khyab bdag zhwa lu par gsol ba'i tshigs su bcad pa don kun grub pa'i rol mo zhes bya ba/__oM swasti sid+d+hi rastu/__mi phyed rdo rje'i ye shes 'chang ba'i chu gter bsrubs pa'i rinaX chenaX ni/__/bloX gsaXl bye ba'i gtsug na ngal 'tsho dge legs snang ba 'dzum dang bcas/__/yongs rdzogs bstanaX pa'i 'dod dgu'i char gyis skal bzang rtag tu skyongaX mdzad gang /_/'chi med grub pa'i rgyal rnga brdungs pas 'jig rten gsum na snyan gyur cig__1_/gang du 'char bas 'phags dang mkhas rnams kyis/__/bsngags brjod pad+mo'i rdzing bu dar ba'i dpyid/__/smra ba'i nyi ma gcig pu'i ye shes sku/__/bskal pa rgya mtshor 'tsho zhing gzhes par shog__2__/zab dang rgya che'i tshig gi bdud rtsi ni/__/lhug par 'bebs pas srid zhi'i gdung sel ba'i/__/grags pa'i rnga yab dkar pos yid can rnams/__/phan bde'i dbugs 'byin rtag tu stsol bar mdzod/__3_/sprosaX pa'i sbyor ba spangs pa'i pha rol na/__/sprosaX pa du ma'i nyams brgya'i sgeg 'chang ba/__/sprosaX bral stong dang snying rje mi phyed pa'i/__/sprosaX pas gangs can ljongs 'dir lhag par dgongs/__4__/khyad par ring nas gus pas bsnyen bdag la/__/dang po'i sangs rgyas smin grol zil dkar gyis/__/rnam kun mchog ldan lang tsho dar babs pa'i/__/skal bzang nub pa med pa'i dge mtshan byin/_5_/rtsod dus kun mkhyen gnyis pa'i rin chen khrir/__/grub pa'i zhabs sen bkod de'i gsung gi rgyun/__/mtha' dag rdzogs par stsol dang chab gcig par/__/zab rgyas chos kyi char chen 'bebs par mdzod/__6__/gzhan yang spyod dang rnal 'byor rgyud kyi gtso/__/shin tu rtogs dka'i rin chen za ma tog__/ci dga' phye ba'i legs bshad snang ba yis/__/don gnyis dga' ston lhug par sbyin mdzad gsol/__7__/de ltar mchog tu gus pa'i yid ni dpyid kyis bzung ba'i ut+pal dang /__/gsol 'debs tshig gi shis pa sgrub pa'ang sbrang rtsi'i zil dngar 'jo ba bzhin/__/gang du snang ba'i de ma thag nas bden pa'i gsung gis mtshams sbyar bas/__/smon pa'i gnas kun yid bzhin 'grub pa'i 'dod dgu'i re khA rdzogs gyur cig__8__/sarba dA shub+haM b+hU ye ta//__//

Footnotes

Other Information