JKW-KABUM-01-KA-002-130

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཡང་གསོལ་འདེབས་དཀོན་མཆོག་གསུམ་དངོས་སོགས་ཤློ་ཀ་གཉིས།
Wylie title yang gsol 'debs dkon mchog gsum dngos sogs sh+lo ka gnyis JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 130, Pages 374 (Folios 158b3 to 158b6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. yang gsol 'debs dkon mchog gsum dngos sogs sh+lo ka gnyis. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 374. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།།

ces pa'ang gzhon nu a b+hA yas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu

[edit]
དཀོན་མཆོག་གསུམ་དངོས་ཐུགས་རྗེའི་སྣང་བ་ནི། །སྐལ་བཟང་མོས་པའི་མཁའ་རུ་ཤར་ཙམ་གྱིས། །རྒྱལ་བསྟན་པད་ཚལ་རབ་ཏུ་རྒྱས་མཛད་པ། །ཡོངས་འཛིན་སྨྲ་བའི་ཉི་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །སྐྱེ་ཞིང་སྐྱེ་བར་མགོན་པོ་མཆོག་ཁྱོད་ཀྱིས། །རྗེས་བཟུང་དད་དང་ངེས་འབྱུང་བྱང་སེམས་དང་། །ཡང་དག་ལྟ་བས་རྒྱུད་སྦྱངས་གསང་ཆེན་གྱི། །ལམ་ལ་བརྟེན་ནས་མཆོག་དངོས་འགྲུབ་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡས་གསོལ་བ་བཏབ་པ་སིདྡྷི་རསྟུ།། །།པ་རིཤུབྷསྱམིཏྲམཉྫུགྷོཥགུ རུམཻཏྲིལཀྵྨཱཤྲཱིབྷདྲསྱཔཱདཏིཥྛནཱདྷྱེཥཎཱམཱརསཱདསཏཱཾཤཔྡཔཱུཛམེགྷནཱམབིཧརཏིསྨ།། །། ༈
[edit]

yang gsol 'debs dkon mchog gsum dngos sogs sh+lo ka gnyis/__ dkon mchog gsum dngos thugs rje'i snang ba ni/__/skal bzang mos pa'i mkha' ru shar tsam gyis/__/rgyal bstan pad tshal rab tu rgyas mdzad pa/__/yongs 'dzin smra ba'i nyi mar gsol ba 'debs/__/skye zhing skye bar mgon po mchog khyod kyis/__/rjes bzung dad dang nges 'byung byang sems dang /__/yang dag lta bas rgyud sbyangs gsang chen gyi/__/lam la brten nas mchog dngos 'grub par shog__/ces pa'ang gzhon nu a b+hA yas gsol ba btab pa sid+d+hi rastu//___//pa rishub+has+yamitramany+dzug+hoShagu_rumaitrilak+Sh+mAshrIb+hadras+yapAdatiSh+ThanAd+h+yeShaNAmArasAdasatAMshap+dapUdzameg+hanAmabiharatisma//__//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]