ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ལ་གསོལ་འདེབས།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan la gsol 'debs JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 120, Pages 359-360 (Folios 151a5 to 151b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People བྱམས་པ་ཀུན་དགའ་བསྟན་པའི་རྒྱལ་མཚན་ (byams pa kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan la gsol 'debs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 359-360. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Supplications - gsol 'debs
Colophon

།ཅེས་པའང་བླ་མ་དམ་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་འདི་ལྟར་བྲིས་ཤིག་ཅེས་རྒྱང་རིང་མོ་ནས་གསུང་གིས་བསྐུལ་བའི་ངོར། འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་མརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག

ces pa'ang bla ma dam pa bstan 'dzin rgyal mtshan gyis 'di ltar bris shig ces rgyang ring mo nas gsung gis bskul ba'i ngor/__'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen martse'i dbang pos bris pa bla ma'i byin rlabs snying la 'jug pa'i rgyur gyur cig

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
སྲས་བཅས་རྒྱལ་བའི་ཡབ་གཅིག་འཇམ་པའི་དབྱངས། །བརྩེ་ཆེན་ཀུན༷་དག༷འི་རིང་ལུགས་སྤེལ་བའི་ཕྱིར། །བསོ༷ད་ནམས༷་མཐའ་ཡས་ཤེས་རབ་དྲི་མེད་པ། །འཁོན་གདུང་རྡོ་རྗེ་འཆང་ལ་གསོལ་བ་འདེབས། །བྱམས༷་པའི་དཔལ་མངའ་དམིགས་མེད་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །མཁས་ཀུན༷་དགའ་བའི་མཁྱེན་རབ་ཕ་མཐའ་ཡས། །ཡོངས་འཛིན་བསྟན༷་པའི་རྒྱལ༷་མཚན༷་འཛིན་མཛད་པ། །རིགས་བརྒྱའི་ཁྱབ་བདག་ཆེན་པོར་གསོལ་བ་འདེབས། །དཔ༷ལ་ལྡན༷་རྡོ་རྗེ་འཛིན་པའི་ངོ་བོ་ཉིད། །བློ༷་གྲོས༷་མཚུངས་མེད་མཁྱེན་བརྩེ་ནུས་པའི་གཏེར། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བའི་དགེ་མཚན་ཅན། །མཁན་ཆེན་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པར་གསོལ་བ་འདེབས། །མཐའ་ཡས་ཤེས་བྱ་ཀུན་གཟིགས་འཇམ་པའི་དབྱངས། །མཚུངས་མེད་མཁྱེན་བརྩེའི་གཏེར་ཆེན་རྒྱལ་བའི་སྲས། །མཁས་ཤིང་གྲུབ་པའི་དབ༷ང་པོ༷་རྡོ་རྗེ་འཛིན། །གཙུག༷་ལག༷་སྨྲ༷་བ༷འི་ཉི༷་མར་གསོལ་བ་འདེབས། །དེ་ལྟར་གསོལ་བ་བཏབ་པའི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས། །རྗེ་བཙུན་མཆོག་རྣམས་ཞབས་པད་བསྐལ་བརྒྱར་བརྟན། །བཤད་སྒྲུབ་བསྟན་པས་ས་ཆེན་ཀུན་ཏུ་ཁྱབ། །བདག་སོགས་འགྲོ་ཀུན་བྱང་ཆུབ་མྱུར་ཐོབ་ཤོག །ཅེས་པའང་བླ་མ་དམ་པ་བསྟན་འཛིན་རྒྱལ་མཚན་གྱིས་འདི་ལྟར་བྲིས་ཤིག་ཅེས་རྒྱང་རིང་མོ་ནས་གསུང་གིས་བསྐུལ་བའི་ངོར། འཇམ་དབྱངས་བླ་མ་དགྱེས་པའི་འབངས་མཁྱེན་མརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་སྙིང་ལ་འཇུག་པའི་རྒྱུར་གྱུར་ཅིག ། ༈
[edit]

kun dga' bstan pa'i rgyal mtshan la gsol 'debs/__ sras bcas rgyal ba'i yab gcig 'jam pa'i dbyangs/__/brtse chen kunaX dgaX'i ring lugs spel ba'i phyir/__/bsoXd namasaX mtha' yas shes rab dri med pa/__/'khon gdung rdo rje 'chang la gsol ba 'debs/__/byamasaX pa'i dpal mnga' dmigs med thugs rje'i gter/__/mkhas kunaX dga' ba'i mkhyen rab pha mtha' yas/__/yongs 'dzin bstanaX pa'i rgyalaX mtshanaX 'dzin mdzad pa/__/rigs brgya'i khyab bdag chen por gsol ba 'debs/__/dpaXl ldanaX rdo rje 'dzin pa'i ngo bo nyid/__/bloX grosaX mtshungs med mkhyen brtse nus pa'i gter/__/phyogs las rnam par rgyal ba'i dge mtshan can/__/mkhan chen thams cad mkhyen par gsol ba 'debs/__/mtha' yas shes bya kun gzigs 'jam pa'i dbyangs/__/mtshungs med mkhyen brtse'i gter chen rgyal ba'i sras/__/mkhas shing grub pa'i dbaXng poX rdo rje 'dzin/__/gtsugaX lagaX smraX baX'i nyiX mar gsol ba 'debs/__/de ltar gsol ba btab pa'i byin rlabs kyis/__/rje btsun mchog rnams zhabs pad bskal brgyar brtan/__/bshad sgrub bstan pas sa chen kun tu khyab/__/bdag sogs 'gro kun byang chub myur thob shog__/ces pa'ang bla ma dam pa bstan 'dzin rgyal mtshan gyis 'di ltar bris shig ces rgyang ring mo nas gsung gis bskul ba'i ngor/__'jam dbyangs bla ma dgyes pa'i 'bangs mkhyen martse'i dbang pos bris pa bla ma'i byin rlabs snying la 'jug pa'i rgyur gyur cig__/_!_

Footnotes

Other Information