JKW-KABUM-01-KA-002-119

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

དབོན་གཞན་ཕན་ཀུན་དགའ་ལ་གནང་བའི་ཞལ་གདམས་སྨོན་ཚིག།
Wylie title dbon gzhan phan kun dga' la gnang ba'i zhal gdams smon tshig JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 119, Pages 359 (Folios 151a1 to 151a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. dbon gzhan phan kun dga' la gnang ba'i zhal gdams smon tshig. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 359. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Advice - zhal gdams
Colophon

།ཅེས་པའང་དབོན་གཞན་ཕན་ཀུན་དགའི་ངོར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག།

ces pa'ang dbon gzhan phan kun dga'i ngor 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge legs su gyur cig

[edit]
བླ་མ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །དལ་བརྒྱད་འབྱོར་བཅུས་བརྒྱན་པའི་ལུས་རྟེན་མཆོག །འཁོར་ལོ་བཞི་ལྡན་ཐོབ་པའི་གནས་སྐབས་འདིར། །ནམ་འཆི་ཆ་མེད་དྲན་པས་རྒྱུད་བསྐུལ་ནས། །རྒྱུ་འབྲས་ལས་ལ་བླང་དོར་ཞིབ་ཏུ་མཛོད། །ཁྱད་པར་སྲིད་ལས་བཅོས་མིན་ཅེས་འབྱུང་གིས། །ཇི་ལྟར་ཁས་བླངས་ཚུལ་ཁྲིམས་དག་པ་དང་། །སྡེ་སྣོད་རྒྱུད་སྡེ་ཟབ་མོའི་གསང་བ་ལ། །ཐོས་དང་བསམ་པས་རང་རྒྱུད་ལེགས་པར་སྦྱངས། །བྱང་ཆུབ་སེམས་དང་རིམ་གཉིས་རྣལ་འབྱོར་ལ། །རྩེ་གཅིག་ཉམས་སུ་ལེན་པའི་སྐལ་བཟང་གིས། །རང་གཞན་དོན་གཉིས་ལྷུན་གྱིས་གྲུབ་པ་ཡི། །དགེ་མཚན་མངོན་སུམ་མཐོང་བའི་བཀྲ་ཤིས་ཤོག །ཅེས་པའང་དབོན་གཞན་ཕན་ཀུན་དགའི་ངོར་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོས་བྲིས་པ་དགེ་ལེགས་སུ་གྱུར་ཅིག། །། ༈
[edit]

dbon gzhan phan kun dga' la gnang ba'i zhal gdams smon tshig/ bla ma la phyag 'tshal lo/__/dal brgyad 'byor bcus brgyan pa'i lus rten mchog__/'khor lo bzhi ldan thob pa'i gnas skabs 'dir/__/nam 'chi cha med dran pas rgyud bskul nas/__/rgyu 'bras las la blang dor zhib tu mdzod/__/khyad par srid las bcos min ces 'byung gis/__/ji ltar khas blangs tshul khrims dag pa dang /__/sde snod rgyud sde zab mo'i gsang ba la/__/thos dang bsam pas rang rgyud legs par sbyangs/__/byang chub sems dang rim gnyis rnal 'byor la/__/rtse gcig nyams su len pa'i skal bzang gis/__/rang gzhan don gnyis lhun gyis grub pa yi/__/dge mtshan mngon sum mthong ba'i bkra shis shog_/ces pa'ang dbon gzhan phan kun dga'i ngor 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang pos bris pa dge legs su gyur cig/__//__!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]