JKW-KABUM-01-KA-002-039

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ལ་བསྔགས་པ་དད་པའི་ཨུཏྤལ།
Wylie title ma hA paN+Di ta shAkya shrI la bsngags pa dad pa'i ut+pal JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 39, Pages 168-169 (Folios 55b3 to 56a6)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Associated People ཁ་ཆེ་པཎ་ཆེན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ (Śākyaśrībhadra)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. ma hA paN+Di ta shAkya shrI la bsngags pa dad pa'i ut+pal. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 168-169. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Colophon

ཅེས་པའང་སྣེའུ་གདོང་ཀུན་བཟང་ཚོགས་པའི་ནང་རྟེན་པཎ་ཆེན་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྫ་སྐུ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་འོད་འབར་བ་དང་། ཐུགས་དམ་རྟེན་སྒྲོལ་མའི་བྲིས་སྐུ་སོགས་མཇལ་བའི་ཚེ་བཅོས་མིན་གྱི་དད་པ་བརྟན་པོས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། རྗེས་དེ་མ་ཐག་པར་གང་ཤར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་ནི་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་ད་རི་དྲཱ་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་གསར་པའོ། །ཤུ་བྷཾ།

ces pa'ang sne'u gdong kun bzang tshogs pa'i nang rten paN chen de nyid kyi rdza sku byin rlabs kyi gzi 'od 'bar ba dang /__thugs dam rten sgrol ma'i bris sku sogs mjal ba'i tshe bcos min gyi dad pa brtan pos mtshams sbyar te/__rjes de ma thag par gang shar gsol ba 'debs pa po ni rgyal khams nyul ba'i da ri drA gtsug lag smra ba'i nyi ma gsar pa'o/__/shu b+haM/

[edit]
མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་ལ་བསྔགས་པ་དད་པའི་ཨུཏྤལ་ཞེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མཿཤཱཀྱ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་བཱ་དཱ་ཡ། རྒྱལ་ཀུན་སྙིང་རྗེ་ཆེན་པོའི་དཔྱིད་ཀ་ཡིས། །རབ་དྲངས་མཚན་དཔེའི་མེ་ཏོག་དགོད་པའི་མོད། །བསྔགས་འོས་ཡོན་ཏན་བདུད་རྩིའི་དོག་པ་ཡིས། །ལྷར་བཅས་འཇིག་རྟེན་གསུམ་གྱི་ཉེར་འཚོར་གྱུར། ༡ །དེ་ཚེ་ཤེས་བྱ་རྒྱ་མཚོར་གཟིགས་པའི་སྤྱན། །འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུའི་བློ་ཡི་རྗེས་འགྲོ་བས། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་རྒྱལ་སར་འཛེགས་མཁས་པས། །ཕྱོགས་ལས་རྣམ་རྒྱལ་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ། ༢ །གང་གི་བསླབ་གཞིའི་ས་ཧཱ་ཀ་རའི་ཚལ། །བག་མེད་འགོག་པའི་མཚར་སྡུག་རབ་འབར་བས། །གནས་བརྟན་ཤཱཀྱ་ཤྲཱི་བྷ་དྲ་ཞེས། །གྲགས་པའི་ཡི་གེ་སྲིད་ཞིའི་བླ་ན་མཛེས། ༣ །ཐུབ༷་པའི་རིང་ལུགས་མཐའ་དག་འཛིན་བཟོད་པའི། །ཕྱོགས་བྲལ་མཁས་མང་གཙུག་ན་ངལ་འཚོ་བའི། །བཀྲ་ཤིས་དཔ༷ལ་གྱི་འབྱོར་པ་བཟ༷ང་པོ༷་ཡིས། །ས་འདིར་ཆོས་ཀྱི་རྫོགས་ལྡན་གསར་དུ་ཤར། ༤ །ལག་ན་པདྨོའི་ཞལ་གྱི་ཆུ་སྐྱེས་ལས། །འཁྲུངས་པའི་མྱུར་མ་དཔའ་མོས་ཉིན་རེ་བཞིན། །ཟབ་རྒྱས་གསུང་གིས་དབུགས་དབྱུང་མཛད་པས་མཚོན། །ངོ་མཚར་རྟོགས་བརྗོད་ཚངས་པའི་བློ་ལས་འདས། ༥ །ཁྱད་པར་བསིལ་ལྗོངས་འགྲོ་བའི་བསོད་ནམས་མཁར། །ཞབས་སེན་ཉིན་མོར་བྱེད་པ་འཆར་བའི་མོད། །ཆོས་འདུལ་རྒྱ་མཚོ་འཆད་དང་སྒྲུབ་པ་ཡི། །པུཎྜ་རཱི་ཀའི་དགའ་ཚལ་མཆོག་ཏུ་དར། ༦ །རྣམ་དག་ལྟ་དང་སྤྱོད་ལ་འཁྲུལ་མེད་ཅིང་། །རིག་པའི་དོ་ཤལ་བྱེ་བས་རབ་བརྒྱན་པའི། །ཐེག་མཆོག་བཤེས་གཉེན་འབུམ་ཕྲག་འདུ་བ་ཡིས། །རྩོད་པའི་དུས་ཀྱི་འགྱུར་བ་མིང་མཐར་བྱས། ༧ །དེ་སླད་བསམ་གྱིས་མི་ཁྱབ་ཡོན་ཏན་དཔྱིད། །ཅུང་ཟད་ཡིད་ལ་དྲན་པའི་དེ་མ་ཐག །བསྔགས་བརྗོད་དད་པའི་ཨུཏྤལ་ཁ་ཕྱེ་བས། །འགྲོ་ཀུན་ཐམས་ཅད་གཟིགས་པ་ཉིད་གྱུར་ཅིག ༨ །ཅེས་པའང་སྣེའུ་གདོང་ཀུན་བཟང་ཚོགས་པའི་ནང་རྟེན་པཎ་ཆེན་དེ་ཉིད་ཀྱི་རྫ་སྐུ་བྱིན་རླབས་ཀྱི་གཟི་འོད་འབར་བ་དང་། ཐུགས་དམ་རྟེན་སྒྲོལ་མའི་བྲིས་སྐུ་སོགས་མཇལ་བའི་ཚེ་བཅོས་མིན་གྱི་དད་པ་བརྟན་པོས་མཚམས་སྦྱར་ཏེ། རྗེས་དེ་མ་ཐག་པར་གང་ཤར་གསོལ་བ་འདེབས་པ་པོ་ནི་རྒྱལ་ཁམས་ཉུལ་བའི་ད་རི་དྲཱ་གཙུག་ལག་སྨྲ་བའི་ཉི་མ་གསར་པའོ། །ཤུ་བྷཾ། །། ༈
[edit]

ma hA paN+Di ta shAkya shrI la bsngags pa dad pa'i ut+pal/__ ma hA paN+Di ta shAkya shrI la bsngags pa dad pa'i ut+pal zhes bya ba bzhugs so/__/na maHshAkya shrI b+ha dra bA dA ya/__rgyal kun snying rje chen po'i dpyid ka yis/__/rab drangs mtshan dpe'i me tog dgod pa'i mod/__/bsngags 'os yon tan bdud rtsi'i dog pa yis/__/lhar bcas 'jig rten gsum gyi nyer 'tshor gyur/__1__/de tshe shes bya rgya mtshor gzigs pa'i spyan/__/'jam dpal gzhon nu'i blo yi rjes 'gro bas/__/thams cad mkhyen pa'i rgyal sar 'dzegs mkhas pas/__/phyogs las rnam rgyal ma hA paN+Di ta/__2__/gang gi bslab gzhi'i sa hA ka ra'i tshal/__/bag med 'gog pa'i mtshar sdug rab 'bar bas/__/gnas brtan shAkya shrI b+ha dra zhes/__/grags pa'i yi ge srid zhi'i bla na mdzes/__3_/thubaX pa'i ring lugs mtha' dag 'dzin bzod pa'i/__/phyogs bral mkhas mang gtsug na ngal 'tsho ba'i/__/bkra shis dpaXl gyi 'byor pa bzaXng poX yis/__/sa 'dir chos kyi rdzogs ldan gsar du shar/__4_/lag na pad+mo'i zhal gyi chu skyes las/__/'khrungs pa'i myur ma dpa' mos nyin re bzhin/__/zab rgyas gsung gis dbugs dbyung mdzad pas mtshon/__/ngo mtshar rtogs brjod tshangs pa'i blo las 'das/__5_/khyad par bsil ljongs 'gro ba'i bsod nams mkhar/__/zhabs sen nyin mor byed pa 'char ba'i mod/__/chos 'dul rgya mtsho 'chad dang sgrub pa yi/__/puN+Da rI ka'i dga' tshal mchog tu dar/__6__/rnam dag lta dang spyod la 'khrul med cing /_/rig pa'i do shal bye bas rab brgyan pa'i/__/theg mchog bshes gnyen 'bum phrag 'du ba yis/__/rtsod pa'i dus kyi 'gyur ba ming mthar byas/__7__/de slad bsam gyis mi khyab yon tan dpyid/__/cung zad yid la dran pa'i de ma thag__/bsngags brjod dad pa'i ut+pal kha phye bas/__/'gro kun thams cad gzigs pa nyid gyur cig__8__/ces pa'ang sne'u gdong kun bzang tshogs pa'i nang rten paN chen de nyid kyi rdza sku byin rlabs kyi gzi 'od 'bar ba dang /__thugs dam rten sgrol ma'i bris sku sogs mjal ba'i tshe bcos min gyi dad pa brtan pos mtshams sbyar te/__rjes de ma thag par gang shar gsol ba 'debs pa po ni rgyal khams nyul ba'i da ri drA gtsug lag smra ba'i nyi ma gsar pa'o/__/shu b+haM/___//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]