JKW-KABUM-01-KA-002-026

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སློབ་དཔོན་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ལ་བསྟོད་པ་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་མོའི་གླུ་དབྱངས།
Wylie title slob dpon blo ldan mchog sred la bstod pa dpyid kyi dpal mo'i glu dbyangs JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 26, Pages 133-135 (Folios 38a4 to 39a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. slob dpon blo ldan mchog sred la bstod pa dpyid kyi dpal mo'i glu dbyangs. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 133-135. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity blo ldan mchog sred
Colophon

།ཅེས་སློབ་དཔོན་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ལ་བསྟོད་པ་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་འདིའང་གཞོན་ནུ་ཨབྷཱ་ཡས་སོ།།

ces slob dpon blo ldan mchog sred la bstod pa dpyid kyi dpal mo'i glu dbyangs 'di'ang gzhon nu ab+hA yas so

[edit]
སློབ་དཔོན་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ལ་བསྟོད་པ་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་མོའི་གླུ་དབྱངས། སློབ་དཔོན་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ལ་བསྟོད་པ་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་ཞེས་བྱ་བ། བླ་མ་དང་གཉིས་སུ་མེད་པའི་འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། །ཀ༷་ཀུ་བྷ་ཡི་འཛུམ་ཕྲེང་དགོད་པའི་རྩེར། །ཁ༷་དོག་ཆུ་ཤེལ་ཞུན་མ་བཞུ་བའི་རྡུལ། །ག༷་ལ་བ་དེར་ཆགས་འདྲའི་ལང་ཚོའི་དཔྱིད། །ང༷་བདག་འཛིན་བྲལ་སྣང་སྟོང་ཕྱག་རྒྱའི་སྐུ། ༡ །ཅ༷་ག་མཚན་དཔེའི་འཇོ་སྒེག་ལ་རོལ་ཞིང་། །ཆ༷་བྱད་རིན་ཆེན་དྲྭ་བས་རྣམ་པར་མཛེས། །ཇ༷་རིལ་སྐྲ་ཅན་གཤེད་པོར་བསྟན་ཙམ་ན། །ཉ༷་རྒྱས་ཟླ་བའི་དཔལ་ཡོན་འཕྲོག་པ་བཞིན། ༢ །ཏཱ༷་རེ་འཕགས་མའི་རྣམ་སྤྲུལ་སྒྲ་དབྱངས་ལྷ། །ཐ༷་དད་མ་དམིགས་ཁྱོད་མགྲིན་ཆུ་སྐྱེས་རྩེར།། ད༷་གཟོད་ཙམ་མིན་རྟག་ཏུ་ངལ་བསོས་ཕྱིར། །ན༷་མར་ལུང་རྟོགས་ཆོས་ཀུན་འབད་མེད་སྩོལ། ༣ །པ༷་ས༷ངས་སྤྲིན་བྲལ་མཁའ་ལ་སྒེག་པ་ལྟའི། །ཕ༷་མཐའ་མི་མངོན་ཁྱོད་སྐུའི་ཟ་མ་ཏོག །བ༷་མཆོག་ཙིནྟཱ་མ་ཎྀ་ལས་ལྷག་པར། །མ༷་ལུས་རིག་འཛིན་ཌཱ་ཀིའི་སྤྱི་བོར་མཛེས། ༤ །ཙ༷་མ་ར་ལྟར་ཁེངས་དང་རྨོངས་པའི་བློ། །ཚ༷་ཟེར་ཅན་གྱིས་ཀུ་མུད་བཅིངས་པ་བཞིན། །ཛ༷་ཏིའི་མེ་ཏོག་ལྟར་སྡུག་ཞལ་འོད་ཀྱིས། །ཝ༷་བཞིན་ཉུལ་བའི་རླུང་སེམས་དབུ་མར་བཅིལ། ༥ །ཞྭ༷་ཐོད་རཏྣ་ཨུཏྤལ་ཆུན་པོས་མཛེས། །ཟ༷་འོག་དར་དང་སྣ་ཚོགས་རྒྱན་གྱིས་སྤྲས། །འ༷་འུར་སྤངས་པའི་ཕྱག་གི་འཁྲི་ཤིང་ནི། །ཡ༷་བྲལ་ཟུང་འཇུག་རིན་ཆེན་སྣོད་ཀྱིས་མཛེས། ༦ །རྭ་ལྟར་རེངས་པའི་གནོད་སྦྱིན་འབྱུང་པོ་དང་། །ལ༷་ཀླུང་ཉུལ་ནས་འཚེ་བའི་བསམ་སྦྱོར་ཅན། །ཤ༷་ཁྲག་བྲལ་བའི་འོད་གསལ་ཆེར་བསྡམས་ཏེ། །ས༷་བཅུའི༷་བཀའ་རྟགས་སར་པ་སྦྱིན་ལ་བྲེལ། ༧ །ཧ༷་རིའི་ཙནྡན་ནགས་ཀླུང་གསར་པ་ལྟར། །འབར་འཛག་བདེ་བས་མྱོས་པའི་བསུང་ཞིམ་དང་། །ཨ༷་དཪྴ་ལྟར་མཁྱེན་བའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །ཇི་ལྟ་ཇི་སྙེད་མཁྱེན་པའི་མཆོག་ཏུ་གྱུར། ༨ །འཇམ་དཔལ་དཔའ་བོ་སྙིང་ལ་ཉལ་བའི་དཔྱིད། །ཉི་མ་གཞོན་ནུར་བརྫུ་བའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱིས། །ཐུན་མོང་ཐུན་མིན་པུཎྜ་རཱི་ཀའི་ཚལ། །ལྷག་པར་ཕྱེ་འདི་སྟོན་པ་གཉིས་པ་ཡིན། ༩ །དེས་ན་མགོན་ཁྱོད་ཞབས་མཐིལ་ཐོར་ཚུགས་རྩེར། །རྟག་པར་གསོལ་བཏབ་མཚན་གྱི་ནོར་བུའི་ཕྲེང་། །རྣ་ལུང་དཔྱོངས་པའི་སྐལ་བཟང་དམ་པ་ནི། །དཔག་བསམ་དབང་པོའི་ངང་ཚུལ་དག་ལས་སྦོམ།༡༠ །རྨི་ལམ་ཙམ་དུའང་སྐྱབས་གཞན་སྤངས་བྱས་ཏེ། །བླ་མ་མཆོག་དང་དབྱེར་མེད་གསོལ་བཏབ་པས། །བརྩེ་བའི་ཕྱག་གིས་ཡོངས་བཟུང་ཉོན་མོངས་པའི། །འཁོར་བའི་ཆུ་གཏེར་དག་ལས་དབུགས་འབྱིན་གསོལ། ༡༡ །སྣང་སྟོང་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་རུ་དགྱེས་རོལ་ཅིང་། །གྲགས་སྟོང་མི་ཕྱེད་ནཱ་དའི་དབྱིངས་སུ་བསྡོམས། །རིག་སྟོང་རྣམ་ཀུན་མཆོག་ལྡན་ལ་ཐིམ་པས། །བདེ་སྟོང་འོད་གསལ་ཐིག་ལེར་རོ་གཅིག་ཤོག ༡༢ །ཅེས་སློབ་དཔོན་བློ་ལྡན་མཆོག་སྲེད་ལ་བསྟོད་པ་དཔྱིད་ཀྱི་དཔལ་མོའི་གླུ་དབྱངས་འདིའང་གཞོན་ནུ་ཨབྷཱ་ཡས་སོ།། །། ༈
[edit]

slob dpon blo ldan mchog sred la bstod pa dpyid kyi dpal mo'i glu dbyangs/__ slob dpon blo ldan mchog sred la bstod pa dpyid kyi dpal mo'i glu dbyangs zhes bya ba/__bla ma dang gnyis su med pa'i 'jam dpal smra ba'i seng ge la phyag 'tshal lo/__/kaX ku b+ha yi 'dzum phreng dgod pa'i rtser/__/khaX dog chu shel zhun ma bzhu ba'i rdul/__/gaX la ba der chags 'dra'i lang tsho'i dpyid/__/ngaX bdag 'dzin bral snang stong phyag rgya'i sku/__1_/caX ga mtshan dpe'i 'jo sgeg la rol zhing /__/chaX byad rin chen drwa bas rnam par mdzes/__/jaX ril skra can gshed por bstan tsam na/__/nyaX rgyas zla ba'i dpal yon 'phrog pa bzhin/__2__/tAX re 'phags ma'i rnam sprul sgra dbyangs lha/__/thaX dad ma dmigs khyod mgrin chu skyes rtser//_daX gzod tsam min rtag tu ngal bsos phyir/__/naX mar lung rtogs chos kun 'bad med stsol/_3_/paX saXngs sprin bral mkha' la sgeg pa lta'i/__/phaX mtha' mi mngon khyod sku'i za ma tog__/baX mchog tsin+tA ma N-i las lhag par/__/maX lus rig 'dzin DA ki'i spyi bor mdzes/__4__/tsaX ma ra ltar khengs dang rmongs pa'i blo/__/tshaX zer can gyis ku mud bcings pa bzhin/__/dzaX ti'i me tog ltar sdug zhal 'od kyis/__/waX bzhin nyul ba'i rlung sems dbu mar bcil/__5__/zhwaX thod rat+na ut+pal chun pos mdzes/__/zaX 'og dar dang sna tshogs rgyan gyis spras/__/'aX 'ur spangs pa'i phyag gi 'khri shing ni/__/yaX bral zung 'jug rin chen snod kyis mdzes/__6__/rwa ltar rengs pa'i gnod sbyin 'byung po dang /__/laX klung nyul nas 'tshe ba'i bsam sbyor can/__/shaX khrag bral ba'i 'od gsal cher bsdams te/__/saX bcu'iX bka' rtags sar pa sbyin la brel/_7_/haX ri'i tsan+dan nags klung gsar pa ltar/__/'bar 'dzag bde bas myos pa'i bsung zhim dang /__/aX daR+sha ltar mkhyen ba'i ye shes ni/__/ji lta ji snyed mkhyen pa'i mchog tu gyur/__8__/'jam dpal dpa' bo snying la nyal ba'i dpyid/__/nyi ma gzhon nur brdzu ba'i rdzu 'phrul gyis/__/thun mong thun min puN+Da rI ka'i tshal/__/lhag par phye 'di ston pa gnyis pa yin/__9__/des na mgon khyod zhabs mthil thor tshugs rtser/__/rtag par gsol btab mtshan gyi nor bu'i phreng /__/rna lung dpyongs pa'i skal bzang dam pa ni/__/dpag bsam dbang po'i ngang tshul dag las sbom/10__/rmi lam tsam du'ang skyabs gzhan spangs byas te/__/bla ma mchog dang dbyer med gsol btab pas/__/brtse ba'i phyag gis yongs bzung nyon mongs pa'i/__/'khor ba'i chu gter dag las dbugs 'byin gsol/__11__/snang stong phyag rgya bzhi ru dgyes rol cing /__/grags stong mi phyed nA da'i dbyings su bsdoms/__/rig stong rnam kun mchog ldan la thim pas/__/bde stong 'od gsal thig ler ro gcig shog__12__/ces slob dpon blo ldan mchog sred la bstod pa dpyid kyi dpal mo'i glu dbyangs 'di'ang gzhon nu ab+hA yas so//___//__!_

Footnotes[edit]

Other Information[edit]