JKW-KABUM-01-KA-002-020

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་དམར་མོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བློ་གྲོས་མཆོག་སྩོལ།
Wylie title sgra dbyangs lha mo dbyangs can ma dmar mo la bstod cing gsol ba 'debs pa blo gros mchog stsol JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 20, Pages 118-119 (Folios 30b1 to 31a1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. sgra dbyangs lha mo dbyangs can ma dmar mo la bstod cing gsol ba 'debs pa blo gros mchog stsol. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 118-119. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity dbyangs can ma dmar mo
Colophon

ཅེས་པའང་བསིལ་ལྡན་ལྗོངས་ཀྱི་སྙན་ངག་སྨྲ་བ་སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱིས་གང་ཤར་ཡུད་ཙམ་ལ་བརྗོད་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།།

ces pa'ang bsil ldan ljongs kyi snyan ngag smra ba sgra dbyangs lha mo dgyes pa'i 'bangs kyis gang shar yud tsam la brjod pa de de bzhin du 'grub par gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//

[edit]
སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོ་དབྱངས་ཅན་མ་དམར་པོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་གསོལ་བ་འདེབས་པ་བློ་གྲོས་མཆོག་སྩོལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མཿཤྲཱི་མཱཾ་གུ་རུ་སྭ་ར་སྭ་སྟྱཻ། ཕུལ་བྱུང་ལེགས་བྱས་བྱེ་བའི་ཚོན་རིས་ཀྱིས། །ཚོགས་གསུམ་ལང་ཚོའི་མཚར་སྡུག་ཡོངས་གང་བ། །བཅོམ་ལྡན་འདས་མ་སྭ་ར་སྭ་སྟི་ཡིས། །བདག་གི་ཡིད་ལ་བློ་ཡི་མཆོག་སྦྱིན་མཛོད། །རྣམ་པ་ཀུན་ལྡན་འཆི་མེད་ལམ་ཡངས་པོར། །ཟུང་འཇུག་བརྒྱ་བྱིན་མཛུབ་རྩེས་བྲིས་པ་ཡི། །མཚན་བཟང་བྱེ་རུའི་རྡུལ་མང་བརྩེགས་པའི་གཟུགས། །བདག་གི་མིག་ལ་མངོན་སུམ་བསྟན་དུ་གསོལ། །རྟག་ཏུ་བརྗོད་པའི་ཕ་རོལ་ལས་བརྒལ་ཀྱང་། །རིག་སྔགས་ནོར་བུའི་རྒྱུད་མང་བརྡུངས་བའི་སྒྲས། །འགྲོ་མང་མ་རིག་གཉིད་ལས་སློང་བའི་དབྱངས། །བདག་གི་ངག་ལ་མངོན་སུམ་ཞུགས་པར་མཛོད། །སྤྲོས་བྲལ་འཆི་མེད་ལམ་གྱི་ཕ་མཐའ་ཡིས། །མཚོན་མིན་མཁྱེན་བརྩེའི་ཉམས་བརྒྱས་རོལ་པ་པོ། །དོན་དམ་རྡོ་རྗེ་སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོའི་ཞལ། །བདག་གི་སྙིང་ལ་མངོན་སུམ་ཤར་བར་མཛོད། །དེ་ལྟར་ཐ་མལ་འཁྲུལ་པའི་སྒོ་གསུམ་པོ། །སྐུ་གསུང་ཐུགས་ཀྱི་རྡོ་རྗེར་བྱིན་བརླབས་པས། །རིག་བྱེད་སྨྲ་དབང་བྱེ་བའི་གཙུག་ཏོར་རྩེར། །རྐང་སེན་ཨུཏྤལ་དལ་གྱིས་འགོད་མཁས་ཤོག །ཅེས་པའང་བསིལ་ལྡན་ལྗོངས་ཀྱི་སྙན་ངག་སྨྲ་བ་སྒྲ་དབྱངས་ལྷ་མོ་དགྱེས་པའི་འབངས་ཀྱིས་གང་ཤར་ཡུད་ཙམ་ལ་བརྗོད་པ་དེ་དེ་བཞིན་དུ་འགྲུབ་པར་གྱུར་ཅིག །སརྦ་དཱ་མངྒ་ལཾ།། །། ༈
[edit]

sgra dbyangs lha mo dbyangs can ma dmar mo la bstod cing gsol ba 'debs pa blo gros mchog stsol/__ sgra dbyangs lha mo dbyangs can ma dmar po la bstod cing gsol ba 'debs pa blo gros mchog stsol ces bya ba bzhugs so/__/na maHshrI mAM gu ru swa ra swa s+t+yai/__phul byung legs byas bye ba'i tshon ris kyis/__/tshogs gsum lang tsho'i mtshar sdug yongs gang ba/__/bcom ldan 'das ma swa ra swa sti yis/__/bdag gi yid la blo yi mchog sbyin mdzod/__/rnam pa kun ldan 'chi med lam yangs por/__/zung 'jug brgya byin mdzub rtses bris pa yi/__/mtshan bzang bye ru'i rdul mang brtsegs pa'i gzugs/__/bdag gi mig la mngon sum bstan du gsol/__/rtag tu brjod pa'i pha rol las brgal kyang /__/rig sngags nor bu'i rgyud mang brdungs ba'i sgras/__/'gro mang ma rig gnyid las slong ba'i dbyangs/__/bdag gi ngag la mngon sum zhugs par mdzod/__/spros bral 'chi med lam gyi pha mtha' yis/__/mtshon min mkhyen brtse'i nyams brgyas rol pa po/__/don dam rdo rje sgra dbyangs lha mo'i zhal/__/bdag gi snying la mngon sum shar bar mdzod/__/de ltar tha mal 'khrul pa'i sgo gsum po/__/sku gsung thugs kyi rdo rjer byin brlabs pas/__/rig byed smra dbang bye ba'i gtsug tor rtser/__/rkang sen ut+pal dal gyis 'god mkhas shog__/ces pa'ang bsil ldan ljongs kyi snyan ngag smra ba sgra dbyangs lha mo dgyes pa'i 'bangs kyis gang shar yud tsam la brjod pa de de bzhin du 'grub par gyur cig__/sarba dA mang+ga laM//_//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]