JKW-KABUM-01-KA-002-018

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་སྒོ་ནས་ཤིས་པར་བརྗོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མེ་ཏོག་གཞོན་ནུའི་དོ་ཤལ།
Wylie title bcom ldan 'das 'jam pa'i rdo rje'i sgo nas shis par brjod pa'i tshigs su bcad pa me tog gzhon nu'i do shal JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 18, Pages 115-116 (Folios 29a5 to 29b5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. bcom ldan 'das 'jam pa'i rdo rje'i sgo nas shis par brjod pa'i tshigs su bcad pa me tog gzhon nu'i do shal. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 115-116. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity 'jam pa'i rdo rje
Colophon

ཅེས་པའང་ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེས་གང་ཤར་བྲིས་པ་བི་སརྦིཥུ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།།

ces pa'ang shAkya'i btsun pa 'jam dbyangs mkhyen brtses gang shar bris pa bi sarbiShu ka l+yA NaM b+ha ba tu

[edit]
བཅོམ་ལྡན་འདས་འཇམ་པའི་རྡོ་རྗེའི་སྒོ་ནས་ཤིས་པར་བརྗོད་པའི་ཚིགས་སུ་བཅད་པ་མེ་ཏོག་གཞོན་ནུའི་དོ་ཤལ་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། །ན་མཿཤྲཱི་གུ་ར་ཝེ། གང་གི་མཚན་ཙམ་ལན་གཅིག་དྲན་པས་ཀྱང་། །གཟུང་འཛིན་སྙིང་གི་མུན་པ་ཀུན་གསལ་ནས། །བློ་གྲོས་པདྨོ་མཆོག་ཏུ་རྒྱས་མཛད་པ། །བླ་མ་འཇམ་དཔལ་གཞོན་ནུས་ཤིས་པར་མཛོད། །དམར་སེར་མཛེས་སྐུའི་སྣང་བརྙན་མངོན་སུམ་དུ། །སྐལ་བཟང་མིག་གི་བདུད་རྩི་བཏུང་བ་དང་། །ལྷན་ཅིག་རྡོ་རྗེའི་གསུང་གིས་དབུགས་དབྱུང་བའི། །དགེ་མཚན་མཆོག་གིས་རྟག་ཏུ་སྐྱོངས་གྱུར་ཅིག །གཟོད་ནས་མཐའ་བཞིའི་སྤྲོས་པ་ལས་འདས་པའི། །འོད་གསལ་སེམས་ཀྱི་རྡོ་རྗེ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །སྙིང་དབུས་ཐིག་ལེར་སད་པའི་སྣང་བ་ཡིས། །སྲིད་ཞིའི་རྒུད་པ་མཐའ་དག་སེལ་བར་ཤོག །དེ་ཚེ་ཐ་མལ་འཁྲུལ་པའི་རྟོག་ཚོགས་ཀུན། །འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་སེམས་དཔས་བྱིན་བརླབས་པས། །སྣང་གྲགས་རིག་གསུམ་ལྷ་སྔགས་ཆོས་ཉིད་ཀྱི། །དག་པའི་རྣམ་རོལ་གཅིག་ཏུ་འཆར་གྱུར་ཅིག །མཐར་ཐུག་སངས་རྒྱས་ཀུན་གྱི་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །བཅོམ་ལྡན་རྡོ་རྗེ་རྣོན་པོའི་གསང་གསུམ་དང་། །དབྱེར་མེད་རྣམ་པ་ཉི་ཤུས་བྱང་ཆུབ་པའི། །སྒྱུ་འཕྲུལ་དྲྭ་བའི་གོ་འཕང་མཉེས་པར་ཤོག །ཅེས་པའང་ཤཱཀྱའི་བཙུན་པ་འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེས་གང་ཤར་བྲིས་པ་བི་སརྦིཥུ་ཀ་ལྱཱ་ཎཾ་བྷ་བ་ཏུ།། ༈ །།
[edit]

bcom ldan 'das 'jam pa'i rdo rje'i sgo nas shis par brjod pa'i tshigs su bcad pa me tog gzhon nu'i do shal/__ bcom ldan 'das 'jam pa'i rdo rje'i sgo nas shis par brjod pa'i tshigs su bcad pa me tog gzhon nu'i do shal ces bya ba bzhugs so/__/na maHshrI gu ra we/__gang gi mtshan tsam lan gcig dran pas kyang /__/gzung 'dzin snying gi mun pa kun gsal nas/__/blo gros pad+mo mchog tu rgyas mdzad pa/__/bla ma 'jam dpal gzhon nus shis par mdzod/__/dmar ser mdzes sku'i snang brnyan mngon sum du/__/skal bzang mig gi bdud rtsi btung ba dang /__/lhan cig rdo rje'i gsung gis dbugs dbyung ba'i/__/dge mtshan mchog gis rtag tu skyongs gyur cig___/gzod nas mtha' bzhi'i spros pa las 'das pa'i/__/'od gsal sems kyi rdo rje 'jam pa'i dbyangs/__/snying dbus thig ler sad pa'i snang ba yis/__/srid zhi'i rgud pa mtha' dag sel bar shog__/de tshe tha mal 'khrul pa'i rtog tshogs kun/__/'jam dpal ye shes sems dpas byin brlabs pas/__/snang grags rig gsum lha sngags chos nyid kyi/___/dag pa'i rnam rol gcig tu 'char gyur cig__/mthar thug sangs rgyas kun gyi ye shes sku/__/bcom ldan rdo rje rnon po'i gsang gsum dang /__/dbyer med rnam pa nyi shus byang chub pa'i/__/sgyu 'phrul drwa ba'i go 'phang mnyes par shog__/ces pa'ang shAkya'i btsun pa 'jam dbyangs mkhyen brtses gang shar bris pa bi sarbiShu ka l+yA NaM b+ha ba tu//_!___//

Footnotes[edit]

Other Information[edit]