JKW-KABUM-01-KA-002-016

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

‎‎

ཀུ་ར་ཀུལླེ་དཀར་མོ་ལ་བསྟོད་པ་བློ་གྲོས་ཀུནྡཱའི་དོ་ཤལ།
Wylie title ku ra kul+le dkar mo la bstod pa blo gros kun+dA'i do shal JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 16, Pages 111-113 (Folios 27a3 to 28a5)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. ku ra kul+le dkar mo la bstod pa blo gros kun+dA'i do shal. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 111-113. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity ku ra kul+le dkar mo
Colophon

།དེ་ལྟར་རྗེ་བཙུན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དཀར་མོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་སྨོན་ལམ་གདབ་པའི་ཚུལ་ཉུང་ངུ་འདིའང་། གཞོན་ནུ་ཨབྷཱ་ཡས་གང་ཤར་ལྷུག་པར་སྦྱར་བ་ཛ་ཡནྟུ།།

de ltar rje btsun shes rab kyi lha mo ku ru kul+le dkar mo la bstod cing smon lam gdab pa'i tshul nyung ngu 'di'ang / gzhon nu ab+hA yas gang shar lhug par sbyar ba dza yan+tu//

[edit]
ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དཀར་མོ་ལ་བསྟོད་པ་བློ་གྲོས་ཀུནྡཱའི་དོ་ཤལ་ཞེས་བྱ་བ། ན་མོ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་པྲཛྙཱ་སིནྡྷཾ། གང་ཞིག་འཕོ་འགྱུར་བྲལ་བའི་ཡེ་ཤེས་ནི། །བདེ་སྟོང་གཟུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོར་བཞེངས་པའི་གར། །ཀཻ་ལ་ཤ་རིའི་ཕྲེང་བ་ལྟར་མཛེས་པའི། །ཁྱོད་ཞལ་ཟླ་བ་གསར་པའི་དཔལ་ཡོན་ཅན། ༡ །མཆུ་སྒྲོས་བིམ་པའི་མདོག་ལྟར་གཡོ་བའི་དབུས། །ཚེམས་དཀར་ཀུནྡཱའི་ལང་ཚོ་སྤུངས་པ་དེར། །རོ་འཛིན་སྦྲང་རྩིའི་ཟས་ཅན་ཆགས་གྱུར་ཏེ། །ཤེས་རབ་ཆོས་ཕུང་གྲགས་སྟོང་དབྱངས་སུ་འཚེར། ༢ །ཕྱག་གི་ལྕུག་ཕྲན་གཞོན་ནུའི་དོ་ཀེར་རྩེར། །ཆུ་སྐྱེས་མཚར་སྡུག་འཕྲོག་པའི་རྡུལ་ཕྲེང་གིས། །འཇོ་སྒེག་སྟུག་པོར་གཡོགས་དེས་ལྷ་དང་མིའི། །ཡིད་དབང་བརྟན་པ་འཕྲོག་པའི་བྱེད་པོར་གྱུར། ༣ །གང་ཐུགས་སྤྲོས་པའི་མཐའ་ལས་འདས་གྱུར་ཀྱང་། །སྙིང་རྗེས་སྲིད་པར་རོལ་པའི་ཟུར་མིག་གིས། །ཤེས་དང་ཤེས་བྱའི་ཡོན་ཏན་དབང་མཛད་པས། །ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་གོ་འཕང་འཐོབ་མིན་ནམ། ༤ །དེ་ཕྱིར་མཚན་གྱི་ཟླ་བའི་རྡུལ་ཕྲེང་གིས། །སྲིད་པའི་ར་རི་བཅིལ་དང་ཆབ་གཅིག་པར། །བློ་མཆོག་ཨུཏྤལ་རོལ་སྒེག་དབྱེ་མཛད་ན། །ཁམས་གསུམ་ལེགས་ཚོགས་འགུགས་ལ་སོམ་ཉི་ཅི། ༥ །ཁྱོད་སྐུ་ཧྲཱིཿཡིག་ལས་སྐྱེས་གདན་གསུམ་གང་། །སྣང་སྟོང་ཕྱག་རྒྱ་བཞི་རུ་རོལ་པའི་མོད། །ཡོངས་གྲུབ་ལྷན་སྐྱེས་ཆེན་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་དུ། །གློ་བུར་འཁྲུལ་རྟོག་གཡོ་མེད་བསྡམ་པར་ཤོག ༦ །དཔལ་གོས་ལོ་འདབ་གཡོ་བའི་ཁང་བཟང་དབུས། །ཤེས་རབ་ཌཱ་ཀི་བཞད་པའི་ཞལ་མཐོང་ནས། །བདེ་སྟོང་འཁྱུད་རྒྱས་སྐྱོང་བའི་དེ་མ་ཐག །བྱང་ཆུབ་མཆོག་གི་ལང་ཚོ་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ༧ །སྟེང་འཐུང་དཀར་པོར་ཆགས་པའི་གཉིས་སྐྱེས་དབང་། །འོད་ཟེར་ཕུང་པོར་རབ་འབར་ལྟེ་བ་རུ། །ཧྲཱིཿམཐར་གསང་སྔགས་འཁོར་ལ་ཡིད་བཅིངས་པས། །རླུང་སེམས་དབུ་མའི་མཁའ་རུ་སྡུད་པར་ཤོག ༨ །ཟག་བཅས་དགའ་བ་གསུམ་གྱིས་རབ་བསྐྱེད་པའི། །ཟག་མེད་ལྷན་ཅིག་སྐྱེས་པའི་བདུད་རྩི་ཡིས། །ཟག་བྲལ་དྭངས་མའི་བཅུད་དུ་སྨིན་པའི་མཐུས། །ཟག་པའི་བག་ཆགས་འཁྲུལ་པ་ཀུན་སྤོང་ཤོག ༩ །ཁྱད་པར་ཐོས་པའི་ཟླ་ཤེལ་བཞུ་བ་ཡིས། །བསམ་བྱུང་ཀུ་མུད་འཛུམ་དཀར་གྲོལ་བ་དང་། །འཆད་རྩོད་རྩོམ་པའི་དྲི་བསུང་རིང་འཐུལ་ཞིང་། །སྒོམ་སྤང་བཅུད་ལེན་རྟག་ཏུ་འགྲུབ་པར་ཤོག ༡༠ །འདི་ནས་བཟུང་སྟེ་ཇི་སྲིད་ལས་འབྲས་ཀྱི། །སྐྱེ་བའི་འཁྲི་ཤིང་འཛིན་པ་ཐམས་ཅད་དུ། །སྐྱེས་ཐོབ་སྦྱོར་བྱུང་ཤེས་རབ་པད་དཀར་གྱིས། །བསྟན་འགྲོའི་དགའ་བ་རྒྱས་པའི་མཐུ་ཐོབ་ཤོག ༡༡ །རྟག་ཏུ་གུས་པའི་བདེ་འབྱུང་རལ་རྩེ་རུ། །སྨྲ་བའི་ཟླ་བ་དབྱེར་མེད་ཡེ་ཤེས་ལྷ། །ཞབས་པད་འགོད་པའི་ངོ་མཚར་བདུད་རྩི་ཡིས། །བློ་མཆོག་སྤོབས་པའི་སིམ་པ་ཐོབ་གྱུར་ཅིག ༡༢ །གཞན་ཡང་གནས་སྐབས་བརྒྱད་གཉིས་འཇིགས་བཅས་ཀྱི། །སྡུག་བསྔལ་མུན་པ་བཟའ་དང་ཆབ་གཅིག་པར། །མཐར་ཐུག་ཐམས་ཅད་མཁྱེན་པའི་སྣང་བ་མཆོག །རིང་མིན་འགྲུབ་པའི་ཤིས་པས་སྐྱོང་གྱུར་ཅིག ༡༣ །དེ་ལྟར་རྗེ་བཙུན་ཤེས་རབ་ཀྱི་ལྷ་མོ་ཀུ་རུ་ཀུལླེ་དཀར་མོ་ལ་བསྟོད་ཅིང་སྨོན་ལམ་གདབ་པའི་ཚུལ་ཉུང་ངུ་འདིའང་། གཞོན་ནུ་ཨབྷཱ་ཡས་གང་ཤར་ལྷུག་པར་སྦྱར་བ་ཛ་ཡནྟུ།། །། ༈
[edit]

ku ra kul+le dkar mo la bstod pa blo gros kun+dA'i do shal/__ ku ru kul+le dkar mo la bstod pa blo gros kun+dA'i do shal zhes bya ba/__na mo ku ru kul+le pradz+nyA sin+d+haM/__gang zhig 'pho 'gyur bral ba'i ye shes ni/__/bde stong gzugs kyi 'khor lor bzhengs pa'i gar/__/kai la sha ri'i phreng ba ltar mdzes pa'i/__/khyod zhal zla ba gsar pa'i dpal yon can/__1_/mchu sgros bim pa'i mdog ltar g.yo ba'i dbus/__/tshems dkar kun+dA'i lang tsho spungs pa der/__/ro 'dzin sbrang rtsi'i zas can chags gyur te/__/shes rab chos phung grags stong dbyangs su 'tsher/__2_/phyag gi lcug phran gzhon nu'i do ker rtser/__/chu skyes mtshar sdug 'phrog pa'i rdul phreng gis/__/'jo sgeg stug por g.yogs des lha dang mi'i/_/yid dbang brtan pa 'phrog pa'i byed por gyur/_3__/gang thugs spros pa'i mtha' las 'das gyur kyang /__/snying rjes srid par rol pa'i zur mig gis/__/shes dang shes bya'i yon tan dbang mdzad pas/__/thams cad mkhyen pa'i go 'phang 'thob min nam/__4__/de phyir mtshan gyi zla ba'i rdul phreng gis/__/srid pa'i ra ri bcil dang chab gcig par/__/blo mchog ut+pal rol sgeg dbye mdzad na/__/khams gsum legs tshogs 'gugs la som nyi ci/__5_/khyod sku hrIHyig las skyes gdan gsum gang /__/snang stong phyag rgya bzhi ru rol pa'i mod/__/yongs grub lhan skyes chen po'i dkyil 'khor du/__/glo bur 'khrul rtog g.yo med bsdam par shog__6__/dpal gos lo 'dab g.yo ba'i khang bzang dbus/__/shes rab DA ki bzhad pa'i zhal mthong nas/__/bde stong 'khyud rgyas skyong ba'i de ma thag__/byang chub mchog gi lang tsho rgyas gyur cig__7__/steng 'thung dkar por chags pa'i gnyis skyes dbang /__/'od zer phung por rab 'bar lte ba ru/__/hrIHmthar gsang sngags 'khor la yid bcings pas/__/rlung sems dbu ma'i mkha' ru sdud par shog__8_/zag bcas dga' ba gsum gyis rab bskyed pa'i/__/zag med lhan cig skyes pa'i bdud rtsi yis/__/zag bral dwangs ma'i bcud du smin pa'i mthus/__/zag pa'i bag chags 'khrul pa kun spong shog__9_/khyad par thos pa'i zla shel bzhu ba yis/__/bsam byung ku mud 'dzum dkar grol ba dang /__/'chad rtsod rtsom pa'i dri bsung ring 'thul zhing /__/sgom spang bcud len rtag tu 'grub par shog__10__/'di nas bzung ste ji srid las 'bras kyi/__/skye ba'i 'khri shing 'dzin pa thams cad du/__/skyes thob sbyor byung shes rab pad dkar gyis/__/bstan 'gro'i dga' ba rgyas pa'i mthu thob shog___11__/rtag tu gus pa'i bde 'byung ral rtse ru/__/smra ba'i zla ba dbyer med ye shes lha/__/zhabs pad 'god pa'i ngo mtshar bdud rtsi yis/__/blo mchog spobs pa'i sim pa thob gyur cig__12__/gzhan yang gnas skabs brgyad gnyis 'jigs bcas kyi/__/sdug bsngal mun pa bza' dang chab gcig par/__/mthar thug thams cad mkhyen pa'i snang ba mchog__/ring min 'grub pa'i shis pas skyong gyur cig__13_/de ltar rje btsun shes rab kyi lha mo ku ru kul+le dkar mo la bstod cing smon lam gdab pa'i tshul nyung ngu 'di'ang /__gzhon nu ab+hA yas gang shar lhug par sbyar ba dza yan+tu//____//_!

Footnotes[edit]

Other Information[edit]