འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ལ་བསྟོད་པ་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་དོ་ཤལ།

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project
Wylie title 'jam dpal smra ba'i seng ge la bstod pa ut+pal dmar po'i do shal JKW-KABUM-01-KA-002.pdf
Location mkhyen brtse'i bka' 'bum
Volume 1, sde tshan 2, Text 1, Pages 60-63 (Folios 1b1 to 3a4)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེའི་དབང་པོ་
Less details More details
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po. 'jam dpal smra ba'i seng ge la bstod pa ut+pal dmar po'i do shal. In 'jam dbyangs mkhyen brtse'i dbang po'i bka' 'bum, Vol. 1: 60-63. Khams sde dge rdzong sar dgon: Rdzong sar blo gros phun tshogs, 2020.
Genre Verses of Praise - bstod pa
Deity 'jam dpal smra ba'i seng ge
Colophon

དེ་ལྟར་འཇམ་དཔལ་དམར་པོ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ལ་བསྟོད་པའི་རབ་བྱེད་ཉུང་ངུ་འདིའང་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡས་གང་ཤར་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།།

de ltar 'jam dpal dmar po smra ba'i seng ge la bstod pa'i rab byed nyung ngu 'di'ang gzhon nu a b+hA yas gang shar du gsol ba btab pa'o

1 Texts in this Section (sde tshan or chos tshan)

[edit]
འཇམ་དཔལ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ལ་བསྟོད་པ་ཨུཏྤལ་དམར་པོའི་དོ་ཤལ་ཞེས་བྱ་བ། ན་མཿཨཱཪྻ་མཉྫུ་ཤྲི་ཡེཿ དངོས་པོར་གྱུར་པའི་ཆོས་རྣམས་ཀུན། །བདེ་སྟོང་དྲྭ་བར་བསྡམས་པ་ལས། །རྣམ་པ་ཀུན་གྱི་མཆོག་ལྡན་གར། །འཇམ་དཔལ་ཁྱོད་ལ་བདག་འདུད་དོ། ༡ །པདྨ་རཱ་གའི་ཆུན་པོ་ལ། །འཆར་ཀའི་ཉི་གཞོན་གྱིས་འཁྱུད་པའི། །མཚན་དཔེའི་འཇོ་སྒེག་གར་རོལ་པ། །ལྟ་ན་ལྷུན་སྟུག་སྐུ་ལ་འདུད། ༢ །སིམ་པ་མཆོག་སྟེར་གསུང་གི་རྒྱུན། །འཆི་མེད་ཀཏྤུར་དབང་པོའི་རྡུལ། །ཐོས་འཛིན་ཀུནྡཱར་འཇོ་བ་ལས། །ཕན་བདེའི་འཛུམ་ཕྲེང་གྲོལ་ལ་འདུད། ༣ །གཟུང་འཛིན་རྟོག་པའི་དྲི་བཞོན་ཀུན། །སྤྲོས་བྲལ་མཁའ་དབྱིངས་ལ་རོལ་པས། །མཁྱེན་བརྩེའི་སྣང་བའི་འོད་ཕྲེང་གིས། །ཐར་མཆོག་པདྨོ་བཞད་ལ་འདུད། ༤ །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱི་ཐུགས་རྗེའི་གཏེར། །གཅིག་ཏུ་བཟླུམས་པའི་ཡེ་ཤེས་སྐུའི། །རྟག་པ་རྒྱུན་གྱི་འཁོར་ལོ་རུ། །གང་འདུ ལ་འགྲོ་རྣམས་སྒྲོལ་ལ་འདུད། ༥ །མདོར་ན་སྲས་བཅས་འདྲེན་པ་ཡི། །སྤངས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་ཐམས་ཅད་ཀུན། །རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་རོལ་པ་རུ། །ཉེ་བར་སྡུད་ལ་ཕྱག་འཚལ་ལོ། ༦ །སྲིད་དང་ཞི་བའི་ཁམས་ཀུན་ན། །བླ་ན་ཡོད་མེད་མཆོད་པའི་སྤྲིན། །བདག་ཏུ་བཟུང་དང་མ་བཟུང་བ། །ལྷན་སྐྱེས་བློ་ཡིས་དྭངས་པས་མཆོད། ༧ །གང་གི་རྣམ་ཐར་རྒྱ་ཆེ་བ། །དཔག་པར་ནུས་མིན་དེ་ལྟ་ནའང་། །སྙན་ངག་གླུ་རུ་འཇོ་བ་ཡིས། །བློ་ལྡན་རྣམས་ཀྱིས་བསྟོད་པར་བགྱི། ༩ །རྨོངས་གྱུར་འཁོར་བའི་མུན་པ་ཀུན། །འགྱོད་སེམས་སྐྱ་རེངས་ཀྱིས་དྲངས་པའི། །སྟོབས་བཞིའི་ཉིན་བྱེད་གཞོན་ནུ་ཡིས། །ལྷན་ཅིག་མཛའ་བར་ཡང་མི་བགྱིད། ༡༠ །གང་དག་ལེགས་བྱས་ཟླ་བའི་གཟུགས། །གྲགས་པའི་ཟེར་གྱིས་བསུས་པ་ལས། །ཡི་རང་ཀུནྡཱའི་འདབ་མའི་ཁ། །དུས་རྣམས་ཀུན་ཏུ་དབྱེ་བར་བགྱི། ༡༡ །འཁོར་བའི་ཚ་གདུང་གིས་མནར་བའི། །མྱ་ངམ་ཐང་དུ་འཁྱམས་པའི་འགྲོར། །བདེན་གཉིས་སྤྲིན་གྱི་མེ་ཏོག་གིས། །རྟག་པར་ངལ་བསོར་བསྐུལ་མ་འདེབས། ༡༢ །ཞི་བར་དགྱེས་པའི་རྒྱལ་རྣམས་ཀུན། །གསང་གསུམ་མི་བཟད་རྒྱན་འཁོར་ལོར། །དུས་ཀུན་གཡོ་བར་མི་བགྱིད་པར། །གདུལ་བྱའི་ཁམས་ལ་བརྩེ་བར་གསོལ། ༡༣ །དེ་ལྟར་བདག་གིས་འཇམ་དཔལ་མགོན། །བསྟོད་པ་འདིས་མཚོན་ཚོགས་གཉིས་འབྲས། །རྣམ་མཁྱེན་ཞིང་དུ་བཏབ་པ་ཡིས། །ཕན་བདེའི་གེ་སར་རྒྱས་པར་ཤོག ༡༤ །གང་ཞིག་འཆད་ཉན་བསམ་པ་དང་། །ཁ་ཏོན་ཚུལ་བཞིན་བསྒོམ་པ་སོགས། །བདག་གཞན་དོན་དུ་བགྱི་བ་ཡང་། །གེགས་མེད་མྱུར་དུ་འགྲུབ་པར་ཤོག ༡༥ །གང་གི་གསང་གསུམ་སྣང་བ་ཀུན། །སྒོ་གསུམ་ངང་དུ་རོ་གཅིག་པས། །དག་རྫོགས་སྨིན་གསུམ་མངོན་གྱུར་ནས། །སྐུ་གསུམ་མཆོག་ལ་གནས་པར་ཤོག ༡༦ །ནམ་ཞིག་འཆི་བའི་དུས་ཀྱི་ཚེ། །དཔའ་བོ་ཌཱ་ཀིའི་མདུན་བདར་ནས། །འཕགས་པ་ཉིད་ཀྱི་ཞབས་པད་དུ། །ལུང་བསྟན་དབུགས་དབྱུང་ཐོབ་པར་ཤོག ༡༧ །འདི་ནས་སྐྱེ་བ་ཐམས་ཅད་དུ། །སྨྲ་བའི་ཟླ་བས་རྗེས་བཟུང་ནས། །ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་ཨུཏྤལ་དཀར། །རབ་རྒྱས་བསྟན་འགྲོར་སྨན་ནུས་ཤོག ༡༨ །མཐར་ཐུག་ས་བཅུ་ལམ་ལྔ་སོགས། །སྤངས་རྟོགས་ཡོན་ཏན་ཡོངས་རྫོགས་པའི། །བྱང་ཆུབ་སྙིང་པོ་ལ་གཤེགས་ཏེ། །མངོན་པར་རྫོགས་སངས་རྒྱས་གྱུར་ཅིག ༡༩ །དེ་ལས་སླར་ཡང་འགྲོ་ཀུན་གྱི། །གདུལ་བྱ་དུས་ལས་མི་ཡོལ་བར། །རྗེས་སུ་འཛིན་མཛད་སྤྲུལ་པའི་གར། །སྲིད་མཐའི་བར་དུ་བསྒྱུར་བར་ཤོག ༢༠ །མདོར་ན་མཁྱེན་དང་བརྩེ་བ་ཡི། །ཡེ་ཤེས་མཚུངས་པ་མེད་འཛིན་པས། །རྒྱལ་བ་ཀུན་གྱིས་རབ་བསྔགས་པའི། །འཇམ་དཔལ་ཇི་བཞིན་བདག་འགྱུར་ཤོག ༢༡ །དེ་ལྟར་འཇམ་དཔལ་དམར་པོ་སྨྲ་བའི་སེང་གེ་ལ་བསྟོད་པའི་རབ་བྱེད་ཉུང་ངུ་འདིའང་གཞོན་ནུ་ཨ་བྷཱ་ཡས་གང་ཤར་དུ་གསོལ་བ་བཏབ་པའོ།། །།
[edit]

'jam dpal smra ba'i seng ge la bstod pa ut+pal dmar po'i do shal/ 'jam dpal smra ba'i seng ge la bstod pa ut+pal dmar po'i do shal zhes bya ba/__na maHAR+Ya many+dzu shri yeH__dngos por gyur pa'i chos rnams kun/__/bde stong drwa bar bsdams pa las/__/rnam pa kun gyi mchog ldan gar/__/'jam dpal khyod la bdag 'dud do/__1__/pad+ma rA ga'i chun po la/__/'char ka'i nyi gzhon gyis 'khyud pa'i/__/mtshan dpe'i 'jo sgeg gar rol pa/__/lta na lhun stug sku la 'dud/_2__/sim pa mchog ster gsung gi rgyun/__/'chi med kat+pur dbang po'i rdul/__/thos 'dzin kun+dAr 'jo ba las/__/phan bde'i 'dzum phreng grol la 'dud/_3_/gzung 'dzin rtog pa'i dri bzhon kun/__/spros bral mkha' dbyings la rol pas/__/mkhyen brtse'i snang ba'i 'od phreng gis/__/thar mchog pad+mo bzhad la 'dud/_4_/rgyal ba kun gyi thugs rje'i gter/__/gcig tu bzlums pa'i ye shes sku'i/__/rtag pa rgyun gyi 'khor lo ru/__/gang 'du_la 'gro rnams sgrol la 'dud/_5_/mdor na sras bcas 'dren pa yi/__/spangs rtogs yon tan thams cad kun/__/rdo rje gsum gyi rol pa ru/__/nye bar sdud la phyag 'tshal lo/__6__/srid dang zhi ba'i khams kun na/__/bla na yod med mchod pa'i sprin/__/bdag tu bzung dang ma bzung ba/__/lhan skyes blo yis dwangs pas mchod/__7__/gang gi rnam thar rgya che ba/__/dpag par nus min de lta na'ang /__/snyan ngag glu ru 'jo ba yis/__/blo ldan rnams kyis bstod par bgyi/__9__/rmongs gyur 'khor ba'i mun pa kun/__/'gyod sems skya rengs kyis drangs pa'i/__/stobs bzhi'i nyin byed gzhon nu yis/__/lhan cig mdza' bar yang mi bgyid/_10__/gang dag legs byas zla ba'i gzugs/__/grags pa'i zer gyis bsus pa las/__/yi rang kun+dA'i 'dab ma'i kha/__/dus rnams kun tu dbye bar bgyi/__11__/'khor ba'i tsha gdung gis mnar ba'i/__/mya ngam thang du 'khyams pa'i 'gror/__/bden gnyis sprin gyi me tog gis/__/rtag par ngal bsor bskul ma 'debs/_12_/zhi bar dgyes pa'i rgyal rnams kun/__/gsang gsum mi bzad rgyan 'khor lor/__/dus kun g.yo bar mi bgyid par/__/gdul bya'i khams la brtse bar gsol/_13__/de ltar bdag gis 'jam dpal mgon/__/bstod pa 'dis mtshon tshogs gnyis 'bras/__/rnam mkhyen zhing du btab pa yis/__/phan bde'i ge sar rgyas par shog__14_/gang zhig 'chad nyan bsam pa dang /__/kha ton tshul bzhin bsgom pa sogs/__/bdag gzhan don du bgyi ba yang /__/gegs med myur du 'grub par shog__15_/gang gi gsang gsum snang ba kun/__/sgo gsum ngang du ro gcig pas/__/dag rdzogs smin gsum mngon gyur nas/__/sku gsum mchog la gnas par shog_16_/nam zhig 'chi ba'i dus kyi tshe/__/dpa' bo DA ki'i mdun bdar nas/__/'phags pa nyid kyi zhabs pad du/_/lung bstan dbugs dbyung thob par shog__17__/'di nas skye ba thams cad du/__/smra ba'i zla bas rjes bzung nas/__/thos bsam sgom pa'i ut+pal dkar/__/rab rgyas bstan 'gror sman nus shog__18_/mthar thug sa bcu lam lnga sogs/__/spangs rtogs yon tan yongs rdzogs pa'i/__/byang chub snying po la gshegs te/__/mngon par rdzogs sangs rgyas gyur cig__19_/de las slar yang 'gro kun gyi/__/gdul bya dus las mi yol bar/__/rjes su 'dzin mdzad sprul pa'i gar/__/srid mtha'i bar du bsgyur bar shog__20_/mdor na mkhyen dang brtse ba yi/__/ye shes mtshungs pa med 'dzin pas/__/rgyal ba kun gyis rab bsngags pa'i/__/'jam dpal ji bzhin bdag 'gyur shog_21__/de ltar 'jam dpal dmar po smra ba'i seng ge la bstod pa'i rab byed nyung ngu 'di'ang gzhon nu a b+hA yas gang shar du gsol ba btab pa'o//___//__!__

Footnotes

Other Information