JKCL-KABUM-09-TA-035

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

ཟབ་གསང་པདྨ་ཡང་ཏིག་ལས༔ གུ་རུ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ༔
Wylie title zab gsang pad+ma yang tig las: gu ru drag po'i phrin las sngon 'gro'i rim pa: JKCL-KABUM-09-TA-035.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 9, Text 35, Pages 531-534 (Folios 1a1 to 2b1)
Author དིལ་མགོ་མཁྱེན་བརྩེ་བཀྲ་ཤིས་དཔལ་འབྱོར་
Less details More details
Tertön འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་ ('jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros)
Citation Khyentse, Dilgo. zab gsang pad+ma yang tig las: gu ru drag po'i phrin las sngon 'gro'i rim pa:. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 9: 531-534. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Preliminary Practices - sngon 'gro
Cycle ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཏིག་ (zab gsang pad+ma'i yang tig)
Deity pad+ma drag po
Recension Link Other Versions on this site: DKR-KABUM-18-TSHA-023
Colophon

ཞེས་ཁྱེ་རུ་ལས་རབ་རྩལ་གྱི་གཏེར་བྱོན་སྐུ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཀར་གསལ་བའི་བརྡ་ཡིག་ལས་གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་སྐྱབས་གཅིག་༧འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའམ། རང་བྱུང་པདྨ་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོའི་ཐོག་མའི་སྣོད་ལྡན་གྱི་སྐལ་བཟང་མངོན་དུ་གྱུར་ནས། འབེབས་གཞིའི་ཕྱག་བྲིས་བཅས་རྩལ་ཞིང་བྱིན་རླབས་དགོངས་གཏད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཐོབ་པའི་ངེས་ཤེས་ཀྱི་མཐུས། སྟོད་ཀྱི་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱང་འབྲི་བར་བོས་པའི་བཀའ་ཡི་གནང་བ་ཐོབ་པ་ལྟར་བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷས་གནང་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རེག་པས་དབྱིངས་རིག་གསང་བའི་ཆོས་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་པདྨ་གར་དབང་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེའི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་གི་ཤར་ཕྱོགས། ཟིལ་ཁྲོམ་གངས་ཀྱི་ར་བ་དང་འདབ་འབྱོར་བའི་གནས་མཁའ་སྤྱོད་ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡིད་ལྷུང་ལྷ་མཚོའི་སྨན་ལྗོངས་ནགས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་འདིས་ཀྱང་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཆོག་ཏུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག།

zhes khye ru las rab rtsal gyi gter byon sku tshab rin po che'i thugs kar gsal ba'i brda yig las gangs can bstan 'gro'i skyabs gcig 7'jam mgon rdo rje 'chang pad+ma ye shes rdo rje'am/__rang byung pad+ma gling pas gtan la phab pa'i zab gsang pad+ma'i yang tig gi smin grol zab mo'i thog ma'i snod ldan gyi skal bzang mngon du gyur nas/__'bebs gzhi'i phyag bris bcas rtsal zhing byin rlabs dgongs gtad thun mong ma yin pa thob pa'i nges shes kyi mthus/__stod kyi spyi chings kyang 'bri bar bos pa'i bka' yi gnang ba thob pa ltar bla ma dang lhag pa'i lhas gnang ba'i byin rlabs kyi bdud rtsi'i reg pas dbyings rig gsang ba'i chos gter gyi tshul du pad+ma gar dbang pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas mdo khams sde dge'i chos rgyal chen po'i pho brang gi shar phyogs/__zil khrom gangs kyi ra ba dang 'dab 'byor ba'i gnas mkha' spyod thugs kyi 'khor lo yid lhung lha mtsho'i sman ljongs nags kyi dga' tshal nas gtan la phab pa 'dis kyang 'od gsal rdo rje snying po'i bstan pa la bya ba mchog tu byed par gyur cig/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
ཟབ་གསང་པདྨ་ཡང་ཏིག་ལས༔ གུ་རུ་དྲག་པོའི་ཕྲིན་ལས་སྔོན་འགྲོའི་རིམ་པ་བཞུགས༔ ཨོཾ༔ རང་བྱུང་ཁྲག་འཐུང་རྒྱལ་ལ་འདུད༔ དུས་ཀྱི་ཐ་མའི་གདུལ་བྱ་རྣམས༔ དུག་གསུམ་རང་གཟུགས་འབྱུང་པོ་ཡི༔ བར་གཅོད་གདོན་བགེགས་ལྷག་པར་ལྡང་༔ དེ་ཉིད་སྐྱོབས་པའི་ཐབས་ཀྱི་མཆོག༔ བདག་ཉིད་རྡོ་རྗེ་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ དྲག་པོ་སྒྲུབ་པའི་ལས་རིམ་བསྟན༔ དང་པོ་སྐྱབས་སུ་འགྲོ་བ་ནི༔ ན་མོ༔ བདེ་གཤེགས་ཀུན་འདུས་ཐོད་ཕྲེང་རྩལ༔ སྐྱབས་གནས་རྒྱ་མཚོའི་ཡེ་ཤེས་སྐུ༔ པདྨ་དྲག་པོའི་དཀྱིལ་འཁོར་ལ༔ བྱང་ཆུབ་བར་དུ་སྐྱབས་སུ་མཆི༔ གཉིས་པ་བྱང་ཆུབ་སེམས་བསྐྱེད་ནི༔ ཧོཿ དོན་དམ་གདོད་ནས་རྣམ་དག་ཀྱང་༔ མ་རྟོགས་དུག་གསུམ་འཁྲུལ་པས་གཙེས༔ ཡེ་ཤེས་དབྱིངས་སུ་སྒྲོལ་བའི་ཕྱིར༔ དྲག་པོ་བསྒྲུབ་པར་སེམས་བསྐྱེད་དོ༔ གསུམ་པ་བསགས་སྦྱངས་བདུན་རྣམ་དག༔ ཧཱུྃཿ བླ་མ་ཡི་དམ་མཁའ་འགྲོ་གཤེགས༔ ཉི་ཟླ་པདྨའི་གདན་ལ་བཞུགས༔ ལུས་ངག་ཡིད་གསུམ་གུས་ཕྱག་འཚལ༔ ཕྱི་ནང་གསང་བའི་མཆོད་པ་འབུལ༔ ཉམས་ཆགས་སྡིག་སྒྲིབ་མཐོལ་ཞིང་བཤགས༔ གསང་སྔགས་སྒྲུབ་ལ་རྗེས་ཡི་རངས༔ སྨིན་གྲོལ་གསང་སྔགས་ཆོས་འཁོར་བསྐོར༔ མྱ་ངན་མི་འདའ་བཞུགས་གསོལ་འདེབས༔ སྙིང་པོ་སེམས་ཅན་དོན་དུ་བསྔོ༔ ཡང་དག་རྡོ་རྗེའི་དོན་རྟོགས་ཤོག༔ བཞི་པ་ནག་ཕྱོགས་བརྔན་ཅིང་བསྐྲད༔ ཧཱུྃ༔ ཡང་དག་གསང་བའི་དཀྱིལ་འཁོར་འདིར༔ གླག་ལྟ་བར་གཅོད་བདུད་ཀྱི་རིགས༔ གཏོར་མ་ལོངས་ལ་གཞན་དུ་དེངས༔ འདས་ན་བརླག་པར་གདོན་མི་ཟ༔ དྲག་པོའི་སྔགས་དང་ཐུན་གྱིས་གཟིར༔ ལྔ་པ་ཕྱི་ནང་མཚམས་བཅད་པ༔ ཧཱུྃ༔ རྡོ་རྗེ་གསང་བའི་གནས་མཆོག་འདིར༔ གདོད་ནས་སྣང་སྲིད་ལྷ་རུ་རྫོགས༔ དག་པ་ཆེན་པོའི་རོལ་པ་ལས༔ མི་ཕྱེད་སྲུང་བའི་འཁོར་ལོར་ཤར༔ བཛྲ་ཛྙཱ་ན་རཀྵ་བྷྲཱུྃ༔ དྲུག་པ་ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་དབབ༔ ཧཱུྃ་ཧྲཱིཿ སྐྱེ་མེད་ཆོས་དབྱིངས་ཀློང་ཡངས་ནས༔ རང་བྱུང་སངས་རྒྱས་འོད་མི་འགྱུར༔ སྲིད་ཞི་མཉམ་པའི་སྒྱུ་འཕྲུལ་གྱི༔ ཡེ་ཤེས་བྱིན་ཆེན་དབབ་ཏུ་གསོལ༔ འོད་གསལ་རིག་པ་རང་སྣང་སྤྲིན༔ ཞི་ཁྲོའི་ཉམས་འགྱུར་བསམ་མི་ཁྱབ༔ གང་འདུལ་དཀྱིལ་འཁོར་ལྷ་ཚོགས་ཀྱིས༔ མཆོག་ཐུན་དངོས་གྲུབ་བྱིན་ཆེན་ཕོབ༔ ཟུང་འཇུག་ཐུགས་རྗེའི་རིག་པའི་རྩལ༔ རྡོ་རྗེ་སྲིན་པོ་ཁྲོ་བོའི་རྒྱལ༔ པདྨ་དྲག་རྩལ་ཧེ་རུ་ཀས༔ བདུད་བཞི་འདུལ་བའི་བྱིན་ཆེན་ཕོབས༔ སྐུ་གསུམ་བླ་མའི་ལྷ་ཚོགས་རྣམས༔ དབྱིངས་ལས་རང་ཤར་གློག་ལྟར་སྤྱོན༔ རྡོ་རྗེ་གསུམ་གྱི་བྱིན་རླབས་ཀྱིས༔ རྣལ་འབྱོར་དགོངས་པའི་ཉམས་རྟོགས་སྤོར༔ བགེགས་དང་ལོག་འདྲེན་བར་ཆད་སོལ༔ བདུད་བཞིའི་གནོད་པ་དབྱིངས་སུ་ཟློག༔ སྒྲུབ་མཆོག་རྣམས་ལ་དབང་བཞི་བསྐུར༔ མཆོག་དང་ཐུན་མོང་དངོས་གྲུབ་སྩོལ༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ་བཛྲ་གུ་རུ་པདྨ་ཙཎྜ་དྷེ་ཝ་དྷཱ་ཀི་ནཱི་ས་པ་རི་ཝཱ་ར་ཛྙཱ་ན་ཨཱ་བེ་ཤ་ཡ་ཨ་ཨཱཿཧྲཱིཾ་ཧྲཱིཾ༔ ཕཻཾ་ཕཻཾ༔ ས་མ་ཡ་ཧོ༔ ས་མ་ཡ་སྟྭྃ༔ ཛྙཱ་ན་ཏིཥྛ་ཧཱུྃ༔ བདུན་པ་མཆོད་པ་བྱིན་བརླབ་ནི༔ ཨོཾ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ སྣང་སྲིད་ཡེ་ཤེས་ཕྱག་རྒྱའི་སྤྲིན༔ ཀུན་བཟང་མཆོད་པའི་གཏེར་ཆེན་པོ༔ གདོད་ནས་རང་བཞིན་ལྷུན་གྲུབ་པ༔ བླ་མེད་མཆོག་གི་རྫས་སུ་ཤར༔ ཨོཾ་བཛྲ་ཨརྒྷཾ་ནས། ཤབྡ་སརྦ་པཱུ་ཛ་ས་མུ་དྲ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཨོཾ་མ་ཧཱ་པཉྩ་ཨ་མྲྀ་ཏ་རཀྟ་བ་ལིཾ་ཏ་ཨཱཿཧཱུྃ༔ ཞེས་བརྗོད་ཕྲིན་ལས་དངོས་ལ་འཇུག༔ སྔོན་དུ་བྱ་བའི་རིམ་པའོ༔ ས་མ་ཡ༔ ཞེས་ཁྱེ་རུ་ལས་རབ་རྩལ་གྱི་གཏེར་བྱོན་སྐུ་ཚབ་རིན་པོ་ཆེའི་ཐུགས་ཀར་གསལ་བའི་བརྡ་ཡིག་ལས་གངས་ཅན་བསྟན་འགྲོའི་སྐྱབས་གཅིག་༧འཇམ་མགོན་རྡོ་རྗེ་འཆང་པདྨ་ཡེ་ཤེས་རྡོ་རྗེའམ། རང་བྱུང་པདྨ་གླིང་པས་གཏན་ལ་ཕབ་པའི་ཟབ་གསང་པདྨའི་ཡང་ཏིག་གི་སྨིན་གྲོལ་ཟབ་མོའི་ཐོག་མའི་སྣོད་ལྡན་གྱི་སྐལ་བཟང་མངོན་དུ་གྱུར་ནས། འབེབས་གཞིའི་ཕྱག་བྲིས་བཅས་རྩལ་ཞིང་བྱིན་རླབས་དགོངས་གཏད་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པ་ཐོབ་པའི་ངེས་ཤེས་ཀྱི་མཐུས། སྟོད་ཀྱི་སྤྱི་ཆིངས་ཀྱང་འབྲི་བར་བོས་པའི་བཀའ་ཡི་གནང་བ་ཐོབ་པ་ལྟར་བླ་མ་དང་ལྷག་པའི་ལྷས་གནང་བའི་བྱིན་རླབས་ཀྱི་བདུད་རྩིའི་རེག་པས་དབྱིངས་རིག་གསང་བའི་ཆོས་གཏེར་གྱི་ཚུལ་དུ་པདྨ་གར་དབང་པདྨ་འོད་གསལ་མདོ་སྔགས་གླིང་པས་མདོ་ཁམས་སྡེ་དགེའི་ཆོས་རྒྱལ་ཆེན་པོའི་ཕོ་བྲང་གི་ཤར་ཕྱོགས། ཟིལ་ཁྲོམ་གངས་ཀྱི་ར་བ་དང་འདབ་འབྱོར་བའི་གནས་མཁའ་སྤྱོད་ཐུགས་ཀྱི་འཁོར་ལོ་ཡིད་ལྷུང་ལྷ་མཚོའི་སྨན་ལྗོངས་ནགས་ཀྱི་དགའ་ཚལ་ནས་གཏན་ལ་ཕབ་པ་འདིས་ཀྱང་འོད་གསལ་རྡོ་རྗེ་སྙིང་པོའི་བསྟན་པ་ལ་བྱ་བ་མཆོག་ཏུ་བྱེད་པར་གྱུར་ཅིག། །
[edit]

zab gsang pad+ma yang tig las:__gu ru drag po'i phrin las sngon 'gro'i rim pa bzhugs:__oM:__rang byung khrag 'thung rgyal la 'dud:__dus kyi tha ma'i gdul bya rnams:__dug gsum rang gzugs 'byung po yi:__bar gcod gdon bgegs lhag par ldang :__de nyid skyobs pa'i thabs kyi mchog:__bdag nyid rdo rje thod phreng rtsal:__drag po sgrub pa'i las rim bstan:__dang po skyabs su 'gro ba ni:__na mo:__bde gshegs kun 'dus thod phreng rtsal:__skyabs gnas rgya mtsho'i ye shes sku:__pad+ma drag po'i dkyil 'khor la:__byang chub bar du skyabs su mchi:__gnyis pa byang chub sems bskyed ni:__hoHdon dam gdod nas rnam dag kyang :__ma rtogs dug gsum 'khrul pas gtses:__ye shes dbyings su sgrol ba'i phyir:__drag po bsgrub par sems bskyed do:__gsum pa bsags sbyangs bdun rnam dag:__hU~MHbla ma yi dam mkha' 'gro gshegs:__nyi zla pad+ma'i gdan la bzhugs:__lus ngag yid gsum gus phyag 'tshal:__phyi nang gsang ba'i mchod pa 'bul:__nyams chags sdig sgrib mthol zhing bshags:__gsang sngags sgrub la rjes yi rangs:__smin grol gsang sngags chos 'khor bskor:__mya ngan mi 'da' bzhugs gsol 'debs:__snying po sems can don du bsngo:__yang dag rdo rje'i don rtogs shog:__bzhi pa nag phyogs brngan cing bskrad:__hU~M:__yang dag gsang ba'i dkyil 'khor 'dir:__glag lta bar gcod bdud kyi rigs:__gtor ma longs la gzhan du dengs:__'das na brlag par gdon mi za:__drag po'i sngags dang thun gyis gzir:__lnga pa phyi nang mtshams bcad pa:__hU~M:__rdo rje gsang ba'i gnas mchog 'dir:__gdod nas snang srid lha ru rdzogs:__dag pa chen po'i rol pa las:__mi phyed srung ba'i 'khor lor shar:__badz+ra dz+nyA na rak+Sha b+h+rU~M:__drug pa ye shes byin chen dbab:__hU~M hrIHskye med chos dbyings klong yangs nas:__rang byung sangs rgyas 'od mi 'gyur:__srid zhi mnyam pa'i sgyu 'phrul gyi:__ye shes byin chen dbab tu gsol:__'od gsal rig pa rang snang sprin:__zhi khro'i nyams 'gyur bsam mi khyab:__gang 'dul dkyil 'khor lha tshogs kyis:__mchog thun dngos grub byin chen phob:__zung 'jug thugs rje'i rig pa'i rtsal:__rdo rje srin po khro bo'i rgyal:__pad+ma drag rtsal he ru kas:__bdud bzhi 'dul ba'i byin chen phobs:__sku gsum bla ma'i lha tshogs rnams:__dbyings las rang shar glog ltar spyon:__rdo rje gsum gyi byin rlabs kyis:__rnal 'byor dgongs pa'i nyams rtogs spor:__bgegs dang log 'dren bar chad sol:__bdud bzhi'i gnod pa dbyings su zlog:__sgrub mchog rnams la dbang bzhi bskur:__mchog dang thun mong dngos grub stsol:__oM AHhU~M badz+ra gu ru pad+ma tsaN+Da d+he wa d+hA ki nI sa pa ri wA ra dz+nyA na A be sha ya a AHhrIM hrIM:__phaiM phaiM:__sa ma ya ho:__sa ma ya s+t+wa~M:__dz+nyA na tiSh+Tha hU~M:__bdun pa mchod pa byin brlab ni:__oM AHhU~M:__snang srid ye shes phyag rgya'i sprin:__kun bzang mchod pa'i gter chen po:__gdod nas rang bzhin lhun grub pa:__bla med mchog gi rdzas su shar:__oM badz+ra ar+g+haM nas/__shab+da sarba pU dza sa mu dra AHhU~M:__oM ma hA pany+tsa a mr-i ta rak+ta ba liM ta AHhU~M:__zhes brjod phrin las dngos la 'jug:__sngon du bya ba'i rim pa'o:__sa ma ya:__zhes khye ru las rab rtsal gyi gter byon sku tshab rin po che'i thugs kar gsal ba'i brda yig las gangs can bstan 'gro'i skyabs gcig 7'jam mgon rdo rje 'chang pad+ma ye shes rdo rje'am/__rang byung pad+ma gling pas gtan la phab pa'i zab gsang pad+ma'i yang tig gi smin grol zab mo'i thog ma'i snod ldan gyi skal bzang mngon du gyur nas/__'bebs gzhi'i phyag bris bcas rtsal zhing byin rlabs dgongs gtad thun mong ma yin pa thob pa'i nges shes kyi mthus/__stod kyi spyi chings kyang 'bri bar bos pa'i bka' yi gnang ba thob pa ltar bla ma dang lhag pa'i lhas gnang ba'i byin rlabs kyi bdud rtsi'i reg pas dbyings rig gsang ba'i chos gter gyi tshul du pad+ma gar dbang pad+ma 'od gsal mdo sngags gling pas mdo khams sde dge'i chos rgyal chen po'i pho brang gi shar phyogs/__zil khrom gangs kyi ra ba dang 'dab 'byor ba'i gnas mkha' spyod thugs kyi 'khor lo yid lhung lha mtsho'i sman ljongs nags kyi dga' tshal nas gtan la phab pa 'dis kyang 'od gsal rdo rje snying po'i bstan pa la bya ba mchog tu byed par gyur cig/___/_

Footnotes

Other Information