JKCL-KABUM-09-TA-012

From Khyentse Lineage - A Tsadra Foundation Project

འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོན་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་ལྡེའུ་མིག།
Wylie title 'jam dpal rdzogs pa chen po'i smon lam gyi bsdus don rin chen nor bu'i lde'u mig JKCL-KABUM-09-TA-012.pdf
Location chos kyi blo gros bka' 'bum
Volume 9, Text 12, Pages 123-128 (Folios 1a to 3b1)
Author འཇམ་དབྱངས་མཁྱེན་བརྩེ་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་
Less details More details
Source Author(s) མི་ཕམ་རྒྱ་མཚོ་ (mi pham rgya mtsho)
Citation 'jam dbyangs mkhyen brtse chos kyi blo gros. 'jam dpal rdzogs pa chen po'i smon lam gyi bsdus don rin chen nor bu'i lde'u mig. In Rdzong sar mkhyen brtse 'jam dbyangs chos kyi blo gros kyi gsung 'bum, Vol. 9: 123-128. Bir, H.P.: Khyentse Labrang, 2012.
Genre Commentary Synoptic - bsdus don 'grel pa  ·  Dzogchen - rdzogs pa chen po  ·  Prayers - smon lam
Deity 'jam dpal dbyangs
Lotsawa House Link https://www.lotsawahouse.org/tibetan-masters/jamyang-khyentse-chokyi-lodro/jampal-dzogpachenpo-synopsis
Colophon

།ཅེས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་ལ་བསྡུས་དོན་བྲིས་ཞེས། བསླབ་གསུམ་མཛོད་འཆང་ཞེ་ཆེན་དགེ་སློང་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་གསུང་བསྐུལ་ངོར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་རིམ་བཞིན་དུ་ཡི་གེའི་གྲོགས་བྱེད་རྨུགས་སངས་མཆོག་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག།

/ces kun mkhyen bla ma 'jam pa'i dbyangs kyi 'jam dpal rdzogs pa chen po'i smon lam la bsdus don bris zhes/__bslab gsum mdzod 'chang zhe chen dge slong thub bstan chos 'phel gyis gsung bskul ngor/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas smras rim bzhin du yi ge'i grogs byed rmugs sangs mchog sprul kun bzang shes rab kyis bgyis pa dge legs rnam par rgyal bar gyur cig/

":Property:textsubnumber|textsubnumber" can not be assigned to a declared number type with value 1.

[edit]
༄༅། །འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་གྱི་བསྡུས་དོན་རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་ལྡེའུ་མིག་ཅེས་བྱ་བ་བཞུགས་སོ། ། ན་མོ་མཉྫུ་ཤྲཱི་ཡེ། མཁའ་ལྟར་ཀུན་ཁྱབ་འཇམ་པའི་དབྱངས། །སྤྲོས་མཚན་ལས་འདས་ཡེ་ཤེས་སྐུ། །བླ་མ་དང་པོའི་སངས་རྒྱས་ལ། །བཏུད་ནས་བསྡུས་དོན་ཉུང་ངུར་དབྱེ། །དེ་ལ་འདིར་འཇམ་མགོན་མ་ཧཱ་པཎྜི་ཏ་མི་ཕམ་རྣམ་པར་རྒྱལ་བས་མཛད་པའི་འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་རིག་སྟོང་རྡོ་རྗེའི་རང་གདངས་འདི་ཉིད་འཆད་པར་བྱེད་པ་ལ་དོན་གསུམ་སྟེ། མཚན་བསྟན་པ་དང་། གཞུང་དངོས་བཤད་པ་དང་། མཇུག་བསྡུ་བའོ། །དང་པོ་ནི། འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོ་སོགས། གཉིས་པ་གཞུང་དངོས་བསྟན་པ་ལ། མདོར་བསྡུས་པ་དང་། རྒྱས་པར་བཤད་པའོ། །དང་པོ་ལ་གཞི་ཀ་དག་ཁྲིགས་ཆོད་ཀྱི་དོན་འཇམ་དཔལ་གྱི་མཚན་དང་སྦྱར་ཏེ་བཤད་པ་དང་། རིག་རྩལ་འོད་གསལ་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་གྱི་དོན་བླ་མའི་བྱིན་རླབས་དང་འབྲེལ་བའི་མདོར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཕྱོགས་བཅུ་དུས་བཞིའི་སོགས། གཉིས་པ་ནི། གདོད་མའི་མགོན་པོ་སོགས། གཉིས་པ་རྒྱས་པར་བཤད་པ་ལ། གཞི་དང་། ལམ་དང་། འབྲས་བུ་གསུམ་མོ། །དང་པོ་གཞི་ལྟ་བ་གཏན་ལ་ཕབ་པ་ལ། གཞིར་གནས་ཀྱི་ཡེ་ཤེས་ངོ་འཕྲོད་པ་བརྒྱུད་ལྡན་བླ་མའི་མན་ངག་ལ་ལྟོས་དགོས་པར་བསྟན་པ་དང་། གཞན་ནས་བཙལ་དུ་མེད་ཅིང་ཀུན་རྟོག་གི་སྤྲོས་པ་བཅད་དགོས་པར་བསྟན་པ་དང་། རང་སེམས་ཇི་བཞིན་པའི་གནས་ལུགས་འདི་ལས་གཞན་དུ་མེད་པར་ཐག་བཅད་པར་བསྟན་པ་དང་། ཡོད་མེད་མཐར་འཛིན་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་བརྗོད་བྲལ་མཉམ་པ་ཆེན་པོའི་དོན་ལ་སྨོན་པའོ། །དང་པོ་ནི། ཡེ་ནས་སོགས། གཉིས་པ་ནི། སྤྲོས་ཤིང་སོགས། གསུམ་པ་ནི། བསམ་བརྗོད་སོགས། བཞི་པ་ནི། སྤྲོས་ཀུན་སོགས། གཉིས་པ་ལམ་སྒོམ་པས་ཉམས་སུ་བླང་ཚུལ་ལ། ཀ་དག་ཁྲེགས་ཆོད་ཀྱི་ལམ་བསྒོམ་ཚུལ་བསྟུན་པ་དང་། འོད་གསལ་གསང་བ་ཆེན་པོ་ལྷུན་གྲུབ་རིག་རྩལ་ཐོད་རྒལ་གྱི་ལམ་ལ་སྨོན་པ་དང་། དེ་གཉིས་ཀའི་ཉམས་ལེན་ལ་མེད་དུ་མི་རུང་བའི་འགགས་བསྡུ་བ་དང་། ཞར་བྱུང་རང་གྲོལ་སྤྱོད་པས་བོགས་འདོན་པར་བསྟན་པའོ། །དང་པོ་ལ། ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ངོ་བོ་ཡིད་དཔྱོད་ལས་འདས་ཤིང་རང་རིག་ཡེ་ཤེས་ཀྱིས་མཐོང་བར་སྨོན་པ་དང་། དགག་སྒྲུབ་བསལ་བཞག་བྲལ་བར་ལྷུན་རྫོགས་རང་གནས་ཆེན་པོའི་དོན་ལ་སྨོན་པ་དང་། གཞི་ལམ་འབྲས་བུའི་ཆོས་ཐམས་ཅད་མིང་དུ་བཏགས་པ་ཙམ་ལས་གཤིས་ལུགས་ལ་ནམ་མཁའི་དཔེས་མཚོན་ཏེ་བྱ་རྩོལ་བྲལ་བར་སྨོན་པ་དང་། འཁོར་འདས་སོགས་གཉིས་ཆོས་ཐམས་ཅད་གཉིས་མེད་ཀ་དག་གི་གཤིས་ལུགས་མཐོང་བར་སྨོན་པ་དང་། བློ་ཆོས་ཐམས་ཅད་ཀྱིས་ཆོས་ཉིད་རང་གཤིས་ལ་བསྒྲིབས་པས་རང་བཞིན་རྣལ་མའི་དོན་ལ་རང་བབ་གནས་པར་སྨོན་པ་དང་། ལྟ་སྒོམ་སྤྱོོད་པའི་དུག་སྐྱོན་འཕྲང་ཐམས་ཅད་དང་བྲལ་བའི་ཆོས་ཉིད་མཐོང་བར་སྨོན་པའོ། །དང་པོ་ནི། འདི་ན་སོགས། གཉིས་པ་ནི། འདི་ལ་སོགས། གསུམ་པ་ནི། ཤེས་བྱའི་སོགས། བཞི་པ་ནི། འཁྲུལ་པའི་སོགས། ལྔ་པ་ནི། བློ་བྲལ་སོགས། དྲུག་པ་ནི། གང་ལ་སོགས། གཉིས་པ་འོད་གསལ་གསང་བ་ཆེན་པོ་ལྷུན་གྲུབ་ཐོད་རྒལ་གྱི་ལམ་བསྟན་པ་ལ། རིག་པའི་རང་གདངས་ཆོས་ཉིད་མངོན་སུམ་མཐོང་བར་སྨོན་པ་དང་། ནང་གསལ་མཁྱེན་ཆ་ཤེས་རབ་རང་བྱུང་གི་སྒྲོན་མའི་རྩལ་འབར་བར་སྨོན་པའོ། །དང་པོ་ནི། སྤྲོས་པའི་གཟེབ་ཏུ་སོགས། གཉིས་པ་ནི། དེ་ཚེ་སོགས། གསུམ་པ་ཁྲེགས་ཐོད་གཉིས་ཀའི་ཉམས་ལེན་གྱི་འགགས་བསྡུ་བ་ལ། རང་བྱུང་གི་ཡེ་ཤེས་ལ་བཅོས་མའི་ལམ་གྱིས་བསྒྲུབ་ཏུ་མེད་པར་བསྟན་པ་དང་། ཡིད་དཔྱོད་ཀྱི་ལམ་ཐམས་ཅད་འཁྲུལ་པའི་ལམ་ལས་མ་འདས་ཤིང་རང་རིག་པས་མངོན་དུ་བྱ་བའི་མན་ངག་བསྒོམ་པར་སྨོན་པ་དང་། དམིགས་བཅས་སེམས་ཀྱི་ཆོས་འཁྲུལ་པར་བསྟན་ནས། རང་བྱུང་འདུས་མ་བྱས་པའི་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་འགྲུབ་པར་སྨོན་པ་དང་། འཁོར་འདས་ཀྱི་ཆོས་ཐམས་ཅད་གདོད་ནས་མཉམ་པ་ཆེན་པོ་འོད་གསལ་ཐིག་ལེ་ཉག་གཅིག་གནས་མེད་ཆོས་སྐུའི་རྒྱལ་ས་ཟིན་པར་སྨོན་པའོ། །དང་པོ་ནི། མ་བཅོས་སོགས། གཉིས་པ་ནི། ཡིད་དཔྱོད་སོགས། གསུམ་པ་ནི། གཟུང་འཛིན་སོགས། བཞི་པ་ནི། རིག་སྟོང་སོགས། བཞི་པ་ཞར་བྱུང་སྤྱོད་པ་ལ་གནས་དོན་ལུས་གསུམ་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་འོད་གསལ་ཡེ་ཤེས་ཆེན་པོའི་མེ་འོད་ཀྱིས་རང་གྲོལ་དུ་སྦྱངས་ནས་ཆོས་ཅན་གྱི་སྣང་བ་ཐམས་ཅད་ཆོས་ཉིད་ཀྱི་ཟད་སར་བསྐྱེལ་བའི་སྤྲོས་མེད་ཀྱི་སྤྱོད་པ་ཆེན་པོས་དབྱིངས་རིག་གི་བོགས་དབྱུང་བར་བསྟན་པ་ནི། འདི་ལྟར་སོགས། གསུམ་པ་ཁྲེགས་ཐོད་ཟུང་འཇུག་གི་ལམ་བསྒོམས་པ་ལས། ཤིན་ཏུ་རྣམ་པར་དག་པའི་རྡུལ་བྲལ་ཡེ་ཤེས་ཀྱི་སྐུ་རྣམ་པ་ཐམས་ཅད་པ་ཐོབ་པར་སྨོན་པ་ནི། དེ་ཚེ་མཁའ་དང་སོགས། གསུམ་པ་མཇུག་བསྡུ་བ་ལ། ཞུ་བ་པོ་དང་། མཛད་པ་པོ་རང་ཉིད་ཀྱི་མཚན་སྨོས་ཏེ་ཆོས་ཀྱི་ཆེ་བ་བསྟན་པ་དང་། བསྟན་བཅོས་བརྩམས་པའི་དགེ་བ་བསྔོ་བའོ། །དང་པོ་ནི། ཅེས་པ། འདི་ནི་ཛྙཱ་ན་ཌཱ་ཀི་ནཱི་སོགས། གཉིས་པ་ནི། ཐོས་པ་ཙམ་གྱིས་སོགས་སོ། །རྡོ་རྗེའི་ཐ་རམ་འབྱེད་པ་ཡི། །རིན་ཆེན་ནོར་བུའི་ལྡེའུ་མིག་འདི། སྤྲོས་པའི་དགེ་བས་སེམས་ཅན་ཀུན། །འཇམ་དཔལ་ཡེ་ཤེས་མངོན་འགྱུར་ཤོག །ཅེས་ཀུན་མཁྱེན་བླ་མ་འཇམ་པའི་དབྱངས་ཀྱི་འཇམ་དཔལ་རྫོགས་པ་ཆེན་པོའི་སྨོན་ལམ་ལ་བསྡུས་དོན་བྲིས་ཞེས། བསླབ་གསུམ་མཛོད་འཆང་ཞེ་ཆེན་དགེ་སློང་ཐུབ་བསྟན་ཆོས་འཕེལ་གྱིས་གསུང་བསྐུལ་ངོར། འཇམ་དབྱངས་ཆོས་ཀྱི་བློ་གྲོས་པས་སྨྲས་རིམ་བཞིན་དུ་ཡི་གེའི་གྲོགས་བྱེད་རྨུགས་སངས་མཆོག་སྤྲུལ་ཀུན་བཟང་ཤེས་རབ་ཀྱིས་བགྱིས་པ་དགེ་ལེགས་རྣམ་པར་རྒྱལ་བར་གྱུར་ཅིག། །
[edit]

@#/__/'jam dpal rdzogs pa chen po'i smon lam gyi bsdus don rin chen nor bu'i lde'u mig ces bya ba bzhugs so/__/ na mo many+dzu shrI ye/__mkha' ltar kun khyab 'jam pa'i dbyangs/__/spros mtshan las 'das ye shes sku/__/bla ma dang po'i sangs rgyas la/__/btud nas bsdus don nyung ngur dbye/__/de la 'dir 'jam mgon ma hA paN+Di ta mi pham rnam par rgyal bas mdzad pa'i 'jam dpal rdzogs pa chen po'i smon lam rig stong rdo rje'i rang gdangs 'di nyid 'chad par byed pa la don gsum ste/__mtshan bstan pa dang /__gzhung dngos bshad pa dang /__mjug bsdu ba'o/__/dang po ni/__'jam dpal rdzogs pa chen po sogs/__gnyis pa gzhung dngos bstan pa la/__mdor bsdus pa dang /__rgyas par bshad pa'o/__/dang po la gzhi ka dag khrigs chod kyi don 'jam dpal gyi mtshan dang sbyar te bshad pa dang /__rig rtsal 'od gsal lhun grub thod rgal gyi don bla ma'i byin rlabs dang 'brel ba'i mdor bstan pa'o/__/dang po ni/__phyogs bcu dus bzhi'i sogs/__gnyis pa ni/__gdod ma'i mgon po sogs/__gnyis pa rgyas par bshad pa la/__gzhi dang /__lam dang /__'bras bu gsum mo/__/dang po gzhi lta ba gtan la phab pa la/__gzhir gnas kyi ye shes ngo 'phrod pa brgyud ldan bla ma'i man ngag la ltos dgos par bstan pa dang /__gzhan nas btsal du med cing kun rtog gi spros pa bcad dgos par bstan pa dang /__rang sems ji bzhin pa'i gnas lugs 'di las gzhan du med par thag bcad par bstan pa dang /__yod med mthar 'dzin thams cad dang bral ba'i brjod bral mnyam pa chen po'i don la smon pa'o/__/dang po ni/__ye nas sogs/__gnyis pa ni/__spros shing sogs/__gsum pa ni/__bsam brjod sogs/__bzhi pa ni/__spros kun sogs/__gnyis pa lam sgom pas nyams su blang tshul la/__ka dag khregs chod kyi lam bsgom tshul bstun pa dang /__'od gsal gsang ba chen po lhun grub rig rtsal thod rgal gyi lam la smon pa dang /__de gnyis ka'i nyams len la med du mi rung ba'i 'gags bsdu ba dang /__zhar byung rang grol spyod pas bogs 'don par bstan pa'o/__/dang po la/__chos nyid kyi ngo bo yid dpyod las 'das shing rang rig ye shes kyis mthong bar smon pa dang /__dgag sgrub bsal bzhag bral bar lhun rdzogs rang gnas chen po'i don la smon pa dang /__gzhi lam 'bras bu'i chos thams cad ming du btags pa tsam las gshis lugs la nam mkha'i dpes mtshon te bya rtsol bral bar smon pa dang /__'khor 'das sogs gnyis chos thams cad gnyis med ka dag gi gshis lugs mthong bar smon pa dang /__blo chos thams cad kyis chos nyid rang gshis la bsgribs pas rang bzhin rnal ma'i don la rang bab gnas par smon pa dang /__lta sgom spyo+od pa'i dug skyon 'phrang thams cad dang bral ba'i chos nyid mthong bar smon pa'o/__/dang po ni/__'di na sogs/__gnyis pa ni/__'di la sogs/__gsum pa ni/__shes bya'i sogs/__bzhi pa ni/__'khrul pa'i sogs/__lnga pa ni/__blo bral sogs/__drug pa ni/__gang la sogs/__gnyis pa 'od gsal gsang ba chen po lhun grub thod rgal gyi lam bstan pa la/__rig pa'i rang gdangs chos nyid mngon sum mthong bar smon pa dang /__nang gsal mkhyen cha shes rab rang byung gi sgron ma'i rtsal 'bar bar smon pa'o/__/dang po ni/__spros pa'i gzeb tu sogs/__gnyis pa ni/__de tshe sogs/__gsum pa khregs thod gnyis ka'i nyams len gyi 'gags bsdu ba la/__rang byung gi ye shes la bcos ma'i lam gyis bsgrub tu med par bstan pa dang /__yid dpyod kyi lam thams cad 'khrul pa'i lam las ma 'das shing rang rig pas mngon du bya ba'i man ngag bsgom par smon pa dang /__dmigs bcas sems kyi chos 'khrul par bstan nas/__rang byung 'dus ma byas pa'i ye shes kyi sku 'grub par smon pa dang /__'khor 'das kyi chos thams cad gdod nas mnyam pa chen po 'od gsal thig le nyag gcig gnas med chos sku'i rgyal sa zin par smon pa'o/__/dang po ni/__ma bcos sogs/__gnyis pa ni/__yid dpyod sogs/__gsum pa ni/__gzung 'dzin sogs/__bzhi pa ni/__rig stong sogs/__bzhi pa zhar byung spyod pa la gnas don lus gsum gyi snang ba thams cad 'od gsal ye shes chen po'i me 'od kyis rang grol du sbyangs nas chos can gyi snang ba thams cad chos nyid kyi zad sar bskyel ba'i spros med kyi spyod pa chen pos dbyings rig gi bogs dbyung bar bstan pa ni/__'di ltar sogs/__gsum pa khregs thod zung 'jug gi lam bsgoms pa las/__shin tu rnam par dag pa'i rdul bral ye shes kyi sku rnam pa thams cad pa thob par smon pa ni/__de tshe mkha' dang sogs/__gsum pa mjug bsdu ba la/__zhu ba po dang /__mdzad pa po rang nyid kyi mtshan smos te chos kyi che ba bstan pa dang /__bstan bcos brtsams pa'i dge ba bsngo ba'o/__/dang po ni/__ces pa/__'di ni dz+nyA na DA ki nI sogs/__gnyis pa ni/__thos pa tsam gyis sogs so/__/rdo rje'i tha ram 'byed pa yi/__/rin chen nor bu'i lde'u mig 'di/__spros pa'i dge bas sems can kun/__/'jam dpal ye shes mngon 'gyur shog__/ces kun mkhyen bla ma 'jam pa'i dbyangs kyi 'jam dpal rdzogs pa chen po'i smon lam la bsdus don bris zhes/__bslab gsum mdzod 'chang zhe chen dge slong thub bstan chos 'phel gyis gsung bskul ngor/__'jam dbyangs chos kyi blo gros pas smras rim bzhin du yi ge'i grogs byed rmugs sangs mchog sprul kun bzang shes rab kyis bgyis pa dge legs rnam par rgyal bar gyur cig/___/__

Footnotes

Other Information